Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

378. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Novo mesto, ki se nanaša na Urbanistično zasnovo Novega mesta (sprememba 2003/1), stran 1146.

T e h n i č n i p o p r a v e k
V kartografski dokumentaciji (list NM 37, M:5000) Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Novo mesto, ki se nanašajo na Urbanistično zasnovo Novega mesta (sprememba 2003/1), Uradni list RS, št. 99/04, za območje PZ Mačkovec, se skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjene 1998 in 1999, ki so se nanašale na spremembo namenske rabe in programsko zasnovo za avtocesto na odseku Hrastje–Lešnica (odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 92/02) ter v povezavi z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu Poslovno-storitvena cona Mačkovec-1 (Uradni list RS, št. 107/06) zemljiščem oziroma njihovim delom s parc. št. 2090/2, 2090/3, 2126/6, 2129/6, 2129/7, 2145/10, 2145/11, 2468/25, 2211/9, vse k.o. Ždinja vas, popravi namenska raba iz kmetijske v stavbno.
Št. 3500-7/2009
Novo mesto, dne 10. februarja 2009
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.