Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2009 z dne 30. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2009 z dne 30. 12. 2009

Kazalo

5080. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo, stran 15232.

Na podlagi 41. in 101. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo), prvega odstavka 200. in 211.a člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP in 58/09), 30. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 113/06 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 – odl. US in 33/09), 52. člena v zvezi z 20. in 23. členom Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02 in 110/02 – ZGO-1), 28. člena Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94), 18. člena Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07) ter za izvrševanje drugega odstavka 209. in drugega odstavka 217. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za obrambo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo
1. člen
V Pravilniku o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo (Uradni list RS, št. 116/07 in 21/09) se v celotnem besedilu besedna zveza »bojna vozila« v vseh sklonih nadomesti z besedno zvezo »bojna vojaška vozila« v ustreznem sklonu.
2. člen
V 1. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta pravilnik ureja registracijo, tehnične preglede, označevanje in barvo motornih vozil ter traktorjev (v nadaljnjem besedilu: motorna vozila), priklopnih vozil ter traktorskih priklopnikov (v nadaljnjem besedilu: priklopna vozila), zrakoplovov in vodnih plovil (v nadaljnjem besedilu: plovila) Ministrstva za obrambo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), motornih in priklopnih vozil, bojnih vojaških vozil, nebojnih vojaških vozil za posebne namene in nebojnih vojaških vozil za splošne namene Slovenske vojske, motornih in priklopnih vozil ter plovil Civilne zaščite ter označevanje motornih in priklopnih vozil, delovnih in drugih strojev ter plovil iz popisa, ki se uporabljajo za obrambne potrebe oziroma za zaščito, reševanje in pomoč.
(2) Vojaško vozilo je po tem pravilniku bojno ali nebojno motorno ali priklopno vozilo v predpisani barvi in z oznakami Slovenske vojske.
(3) Bojna vojaška vozila so oklepna vozila Slovenske vojske na gosenicah ali na kolesih, nosilci raket, pontonskih mostov, samovozna artilerijska in druga transportna sredstva, namenjena za bojno delovanje, ki se ne uporabljajo za civilne namene.
(4) Nebojna vojaška vozila za posebne namene so taktična vozila Slovenske vojske, ki so namensko izdelana za potrebe vojske ter po konstrukciji in namenu lahko prevažajo tovor, osebe ali oborožitev, s posebno osvetlitvijo v skladu z vojaškimi standardi in opremo za samoizvleko.
(5) Nebojna vojaška vozila za splošne namene so motorna in priklopna vozila Slovenske vojske, ki ne spadajo v kategorijo bojnih vojaških vozil in ne v kategorijo nebojnih vojaških vozil za posebne namene.
(6) Če posamezno vprašanje v zvezi z registracijo in tehničnimi pregledi vojaških vozil ni urejeno s tem pravilnikom ali posebnimi predpisi o tehničnih pregledih vojaških vozil, se uporabljajo splošni predpisi.«.
3. člen
V 2. členu se v prvem odstavku za besedo »bojna« dodajo besede »in nebojna vojaška«.
V petem odstavku se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»(5) V Slovenski vojski naloge določene s tem pravilnikom ter notranjimi pravili opravljajo organizacijske enote, pristojne za vojaški promet in transport.«.
4. člen
V 3. členu se v drugem odstavku za deveto alinejo doda nova deseta alineja, ki se glasi:
»– izjavo o skladnosti vozila kot celote ali posameznih sklopov oziroma certifikat;«.
Dosedanja deseta alineja postane enajsta alineja.
Tretji, četrti in peti odstavek se spremenijo tako, da se glasijo:
»(3) Evidenco iz prejšnjega odstavka sestavljajo evidenčni listi motornih vozil, ki so v elektronski obliki. Dokumentacijo, ki je podlaga za vpis v evidenco motornih vozil, vodi organizacijska enota ministrstva, pristojna za splošne zadeve, v listinski obliki.
(4) Za bojna vojaška vozila se vodi ločena evidenca listinske dokumentacije, ki je podlaga za vpis in označena s stopnjo tajnosti INTERNO.
(5) Vozilo se kategorizira in registrira v skladu s Tabelo kategorizacije vojaških vozil, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
5. člen
V 4. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(1) Vozilo se registrira na predlog uporabnika. Predlogu se priloži:
– dokazilo o izvoru in lastništvu vozila oziroma posameznih delov vozila, ki so bili naknadno vgrajeni (šasija, motor itd.);
– dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila;
– dokazilo o skladnosti vozila s tehničnimi predpisi, ki urejajo področje vozil, ki ni pogoj za registracijo vojaškega vozila, če je bilo izdelano do konca leta 1996.
(2) Potrdilo o tehnični brezhibnosti vojaškega vozila, ki se uporablja med izvajanjem nalog Slovenske vojske v mednarodnih operacijah in misijah oziroma drugih nalog izven države, se izda po opravljenem tehničnem pregledu v skladu s tem pravilnikom.«.
6. člen
5. in 6. člen se spremenita tako, da se glasita:
»5. člen
(1) Vozila ministrstva in Civilne zaščite uporabljajo registrske tablice, ki so določene s splošnimi predpisi.
(2) Registrske tablice vojaških vozil se po obliki in namenu razlikujejo za:
– bojna vojaška vozila,
– nebojna vojaška vozila za posebne namene,
– nebojna vojaška vozila za splošne namene,
– priklopna vozila,
– motorna kolesa,
– traktorje in traktorske priklopnike.
6. člen
(1) Bojna vojaška vozila Slovenske vojske se označujejo z registrsko oznako “SV“ ter dvo- in trimestno številko, ki sta med seboj ločeni s pomišljajem. Velikost oznake je enaka velikosti registrske tablice za motorna vozila Slovenske vojske. Črke in številke so bele barve. Na sprednjem in zadnjem delu bojnega vojaškega vozila je registrska oznaka obrobljena z belim robom. Na bočnih površinah bojnega vojaškega vozila se lahko označijo le številčne oznake v beli barvi in z višino številk 15 cm.
(2) Registrska tablica za nebojna vojaška vozila za posebne namene in priklopna vozila Slovenske vojske je olivno zelene barve (RAL 6014-F9), obrobljena je z belo črto. Na njej sta z belo barvo izpisani črki “SV“. Za njima je oznaka pripadnosti Slovenski vojski, dve beli črki ali številki ter tri številke bele barve.
(3) Registrska tablica za motorna kolesa Slovenske vojske je praviloma bele barve. Obrobljena je s črno črto. Na njej sta s črno barvo vpisani črki “SV“. Za njima je oznaka pripadnosti Slovenski vojski. Spodaj sta dve črni črki ali številki, sledi pomišljaj ter dve številki črne barve. Za motorna kolesa je dovoljena tudi registrska tablica iz prejšnjega odstavka.
(4) Registrska tablica za traktorje je bele barve. Obrobljena je s črno črto. Na njej sta s črno barvo vpisani črki “SV“. Za njima je oznaka pripadnosti Slovenski vojski. Spodaj sta dve črni črki ali številki, sledi pomišljaj in dve številki črne barve.
(5) Registrska tablica za ostala motorna in priklopna vozila Slovenske vojske je bele barve. Obrobljena je s črno črto. Na njej sta s črno barvo vpisani črki “SV“. Za njima je oznaka pripadnosti Slovenski vojski, dve črni črki ali številki ter tri številke črne barve.
(6) Oblika in mere za registrske tablice za motorna vozila in priklopna vozila iz drugega, tretjega, četrtega in prejšnjega odstavka tega člena, so določene na risbah št. 1, 3, 4, 5, 6 in 7, ki so sestavni del tega pravilnika.«.
7. člen
Črtata se 7. in 8. člen.
8. člen
V 11. členu se črta drugi odstavek.
9. člen
V 13. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Uporabnik mora organizacijski enoti iz prejšnjega odstavka brez odlašanja prijaviti vsako spremembo, ki vpliva na spremembo podatkov v prometnem dovoljenju.«.
10. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Tehnične preglede motornih in priklopnih vozil ministrstva in Civilne zaščite opravljajo pooblaščene organizacije za opravljanje tehničnih pregledov.
(2) Tehnične preglede vojaških vozil opravljajo:
– pooblaščene organizacije za opravljanje tehničnih pregledov;
– enote Slovenske vojske za opravljanje tehničnih pregledov, ki jih za to določi minister na predlog načelnika Generalštaba Slovenske vojske.
(3) Tehnične preglede vojaških vozil, ki se uporabljajo med izvajanjem nalog Slovenske vojske v mednarodnih operacijah in misijah oziroma nalog izven države, lahko opravljajo tudi:
– pripadniki Slovenske vojske usposobljeni za vzdrževanje vozil ter opravljanje tehničnih pregledov;
– pripadniki ali enote vojska zavezniških držav na podlagi predhodnih dogovorov v zvezi z zagotavljanjem vzdrževanja vojaških vozil ter drugo podporo.
(4) Tehnični pregledi motornih in priklopnih vozil ministrstva in Civilne zaščite ter nebojnih vojaških vozil za splošne namene se opravljajo po splošnih predpisih. Opravljanje tehničnih pregledov vojaških vozil, ki jih izvajajo enote Slovenske vojske za opravljanje tehničnih pregledov oziroma roke in način opravljanja tehničnih pregledov bojnih vojaških vozil na kolesih ter nebojnih vojaških vozil za posebne namene, se uredi s posebnimi predpisi.«.
11. člen
Za 14. členom se dodata nova 14.a in 14.b člena, ki se glasita:
»14.a člen
(1) Enote Slovenske vojske za izvajanje tehničnih pregledov morajo imeti za opravljanje tehničnih pregledov vojaških vozil preizkuševalne prostore, predpisano opremo in naprave ter strokovno usposobljene pripadnike.
(2) Preizkuševalni prostori iz prejšnjega odstavka obsegajo:
– eno ali več preizkuševalnih stez s kanali, ustreznimi dvigali in dovoznimi potmi,
– prostor za pripadnike Slovenske vojske, ki opravljajo tehnične preglede in za shranjevanje opreme,
– druge potrebne prostore za opravljanje tehničnih pregledov.
(3) Predpisana oprema in naprave iz prvega odstavka tega člena, obsegajo:
– napravo za merjenje emisije izpušnih plinov,
– fonometer za merjenje hrupa vozil,
– napravo za kontrolo nastavitve žarometov,
– napravo za merjenje zavornih sil po obodu koles,
– napravo za merjenje pojemkov,
– napravo za merjenje vrelišča zavorne tekočine,
– napravo za funkcionalno kontrolo električnih priključkov za vlečna in priklopna vozila,
– napravo za merjenje globine profila v pnevmatikah in manometer za merjenje tlaka v pnevmatikah,
– druge potrebne naprave in opremo za opravljanje tehničnih pregledov.
(4) Pripadniki Slovenske vojske iz prvega odstavka tega člena morajo opraviti preizkus usposobljenosti za izvajanje tehničnih pregledov.
(5) Oprema in naprave iz tretjega odstavka tega člena morajo biti pregledane, tipsko odobrene in overjene. Merilne naprave za katere ni predpisanih meroslovnih zahtev, morajo biti kalibrirane v akreditiranem kalibracijskem laboratoriju v skladu s splošnimi predpisi.
14.b člen
(1) Tehnični pregledi za bojna vojaška vozila na gosenicah za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja se opravijo najmanj enkrat letno na način določen z navodili proizvajalca in tehnološko tehnično dokumentacijo Slovenske vojske.
(2) Za motorna in priklopna vozila ministrstva in Civilne zaščite ter nebojna vojaška vozila za splošne namene, se opravljajo tehnični pregledi za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja v rokih in na način, kot je določeno s splošnimi predpisi.«.
12. člen
V 15. členu se tretji odstavek nadomesti z novim tretjim in četrtim odstavkom, ki se glasita:
»(3) Za ugotavljanje tehnične brezhibnosti vojaških vozil, ki se uporabljajo med izvajanjem nalog Slovenske vojske v mednarodnih operacijah in misijah oziroma drugih nalog izven države, se pri podaljšanju veljavnosti prometnega dovoljenja upošteva:
– potrdilo o tehnični brezhibnosti vozila, ki ga izda na podlagi tehničnega pregleda vozila pooblaščena organizacija za izvajanje tehničnih pregledov;
– potrdilo o tehnični brezhibnosti vozila, ki ga izda pripadnik ali enota vojske zavezniške države na podlagi predhodnih dogovorov v zvezi z vzdrževanjem vozil in zagotavljanjem druge podpore ali
– potrdilo o tehnični brezhibnosti vozila, ki ga izda poveljujoči enoti na podlagi pregleda, ki ga je izvedel pripadnik Slovenske vojske, usposobljen za vzdrževanje vozil in opravljanje tehničnih pregledov v skladu s tem pravilnikom, če ni mogoče opraviti tehničnega pregleda v pooblaščeni organizaciji za izvajanje tehničnih pregledov oziroma v enoti Slovenske vojske za opravljanje tehničnih pregledov.
(4) Oblika potrdila o tehnični brezhibnosti vozila iz tretje alineje prejšnjega odstavka je enaka, kot je predpisana s splošnimi predpisi o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil.«.
13. člen
Črta se 16. člen.
14. člen
V 19. členu se v prvem odstavku za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– vozila vojaške veterine se označijo z znamenjem modrega križa na belem polju;«
Dosedanje tretja, četrta in peta alineja postanejo četrta, peta in šesta alineja.
Četrti odstavek se črta.
15. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Bojna vojaška vozila Slovenske vojske so pobarvana z maskirno barvo, ki je sestavljena iz olivno zelene barve RAL 6014-F9 kot osnovne barve, srebrno zelene RAL 6031-F9 ter usnjeno rjave barve RAL 8027-F9 kot pokrivne barve. Maskirna barva je zaščitena in je drugi lastniki motornih vozil ne smejo uporabljati z razporeditvijo, kot je določena s tem pravilnikom.
(2) Nebojna vojaška vozila za posebne namene so pobarvana z maskirno barvo ali z enotno olivno zeleno barvo RAL 6014-F9.
(3) Nebojna vojaška vozila za splošne namene so pobarvana z enotno olivno zeleno barvo, razen vozil, ki jih določi načelnik Generalštaba Slovenske vojske.
(4) Maskirna barva posameznih sklopov motornih in priklopnih vozil ter bojnih vojaških vozil je lahko sestavljena tudi iz drugih barv kot so navedene v prvem odstavku tega člena, če so določene v maskirni shemi, ki je sestavni del tehničnih zahtev za barvanje in jo odobri načelnik Generalštaba Slovenske vojske.
(5) Motorna in priklopna vozila ter bojna vojaška vozila Slovenske vojske, ki se uporabljajo pri izvajanju mednarodnih obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah in z mednarodnimi pogodbami, so lahko pobarvana v barvah, kot so določene za posamezno mednarodno operacijo ali misijo, če je barva določena v maskirni shemi in jo odobri načelnik Generalštaba Slovenske vojske.«.
16. člen
V 23. členu se v prvem odstavku besede »z 20. členom« nadomestijo z besedilom »ali enotne olivno zelene barve v skladu z drugim odstavkom 20. člena«.
17. člen
V 56. členu se besedi »te uredbe« nadomestita z besedama »tega pravilnika«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
18. člen
Do izdaje posebnih predpisov o rokih in načinu opravljanja tehničnih pregledov bojnih vojaških vozil na kolesih in nebojnih vojaških vozil za posebne namene, se uporabljajo splošni predpisi.
19. člen
Pristojna poveljstva, enote in zavodi Slovenske vojske izdelajo v skladu s tem pravilnikom tehnološko tehnično dokumentacijo za opravljanje tehničnih pregledov.
20. člen
Tabela kategorizacije vojaških vozil iz 3. člena tega pravilnika se začne uporabljati z dnem, ko bo dopolnjena programska podpora razvrstitve motornih in priklopnih vozil ter traktorjev in traktorskih priklopnikov po vrsti in obliki ali namenu karoserije ali kategorije, določena s splošnimi predpisi, pri organizacijah, ki opravljajo tehnične preglede.
21. člen
Registrske tablice za priklopna vozila, ki so določene na risbi št. 2 v prilogi pravilnika, ostajajo v uporabi do odjave posameznega vozila iz prometa. Za novo registrirana priklopna vozila se uporabljajo registrske tablice, določene na risbi št. 1 v skladu s 6. členom pravilnika.
22. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-42/2009-11
Ljubljana, dne 23. decembra 2009
EVA 2009-1911-0019
dr. Ljubica Jelušič l.r.
Ministrica
za obrambo

AAA Zlata odličnost