Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2009 z dne 30. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2009 z dne 30. 12. 2009

Kazalo

5079. Pravilnik o udeležbi vojaških vozil v javnem cestnem prometu, stran 15226.

Na podlagi tretjega odstavka 124. člena in tretjega odstavka 138.a člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo in 58/09) izdaja ministrica za obrambo v soglasju z ministrico za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o udeležbi vojaških vozil v javnem cestnem prometu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) S tem pravilnikom se v skladu z Zakonom o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo in 58/09) ureja hitrost in označevanje vojaških vozil, način in pogoje za prevoz oseb in tovora z vojaškimi vozili, kategorijo vozniškega dovoljenja in vojaško usposobljenost voznikov, izredne prevoze ter način izvajanja prometa vojaških vozil v javnem cestnem prometu (v nadaljnjem besedilu: promet).
(2) Določbe tega pravilnika veljajo za udeležbo vojaških vozil v prometu na javnih in nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo za javni cestni promet.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– organizirana kolona vojaških vozil je posebej označena skupina desetih ali več vozil, ki vozijo po istem prometnem pasu z določeno hitrostjo na predpisani razdalji in katere premik odredi pristojno poveljstvo;
– skupina vojaških vozil je skupina treh do devetih vojaških vozil, ki vozijo po istem prometnem pasu z določeno hitrostjo in na predpisani razdalji;
– vojaška spremljevalna vozila so vozila z rumeno utripajočo lučjo, ki se uporabljajo za spremstvo organiziranih kolon ali skupin vojaških vozil;
– prevoz oseb v prometu je prevoz pripadnikov Slovenske vojske in drugih oseb z vojaškim vozilom;
– vojaška vozila so motorna vozila Slovenske vojske v predpisani barvi in z oznakami Slovenske vojske oziroma civilna vozila, označena z oznakami pripadnosti Slovenski vojski;
– bojna vojaška vozila so oklepna vozila na gosenicah ali kolesih, nosilci raket, pontonskih mostov, samovozna artilerijska in druga transportna sredstva, namenjena za bojno delovanje, ki se ne uporabljajo za civilne namene;
– nebojna vojaška vozila za posebne namene so taktična vozila Slovenske vojske, ki so namensko izdelana za potrebe vojske ter po konstrukciji in namenu lahko prevažajo tovor, osebe ali oborožitev, s posebno osvetlitvijo v skladu z vojaškimi standardi in opremo za samoizvleko;
– nebojna vojaška vozila za splošne namene so motorna in priklopna vozila Slovenske vojske, ki ne spadajo v kategorijo bojnih vojaških vozil in ne v kategorijo nebojnih vojaških vozil za posebne namene;
– poveljnik kolone je vojaška oseba, ki organizira kolono vojaških vozil, ji poveljuje in je odgovorna za varno vožnjo vojaške kolone;
– vodja vojaškega vozila je oseba, ki jo določi nadrejeni in ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornega vozila najmanj B kategorije.
3. člen
(tahograf)
Tahograf v vojaškem vozilu se uporablja v skladu s splošnimi prometnimi predpisi, razen pri opravljanju vojaških in drugih nalog izven države v mednarodnih operacijah in misijah, pri izvajanju vojaške obrambe oziroma pri usposabljanju za te naloge ter v izrednem in vojnem stanju.
II. PREVOZI Z VOJAŠKIMI VOZILI
4. člen
(organizirana kolona ali skupina)
(1) Organizirano kolono in skupino vojaških vozil spremlja vojaška policija, če je to potrebno zaradi prometnih, varnostnih ali drugih razmer. Organizirano kolono in skupino vojaških vozil lahko namesto vojaške policije spremljajo druga spremljevalna vozila.
(2) Vsi udeleženci v vojaški organizirani koloni in skupini vojaških vozil morajo, če jih spremlja vojaška policija, med premikom upoštevati navodila vojaških policistov. Pri zagotavljanju varnosti prometa vojaški policisti sodelujejo s policisti.
(3) Kadar kolone ali skupine vojaških vozil ne spremlja vojaška policija, so vozniki v koloni ali skupini dolžni upoštevati navodila poveljnika kolone ali skupine vojaških vozil.
Označevanje organizirane kolone in skupine vojaških vozil
5. člen
(označevanje z lučmi)
(1) Organizirana kolona in skupina vojaških vozil, ki je udeležena v prometu, mora biti osvetljena in označena z rumeno utripajočo lučjo.
(2) Prvo in zadnje vozilo v organizirani koloni in skupini vojaških vozil se označita z najmanj eno rumeno utripajočo lučjo, tako da je luč vidna vsem udeležencem v prometu.
(3) Vojaška spremljevalna vozila, ki spremljajo organizirano kolono ali skupino vojaških vozil, morajo biti označena z dvema rumenima utripajočima lučema, tako da sta vidni vsem udeležencem v prometu.
6. člen
(označevanje z zastavicami)
(1) Organizirana kolona in skupina vojaških vozil mora biti označena z zastavicami, in sicer:
– prvo vozilo v organizirani koloni in skupini vojaških vozil se označi z modro zastavico;
– vozilo poveljnika organizirane kolone in skupine vojaških vozil se označi z belo-črno zastavico;
– vozilo, ki predstavlja nevarnost, se označi z rdečo zastavico;
– zadnje vozilo v organizirani koloni ali skupini vojaških vozil se označi z zeleno zastavico.
(2) Vozila iz prejšnjega odstavka se označijo z zastavicami na prednji levi strani vozila, razen vozila iz četrte alineje prejšnjega odstavka, ki se z zastavico označi na zadnjem levem delu vozila.
(3) Velikost in oblika zastavic iz tega člena sta določeni v prilogi št. 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Prvo in zadnje vozilo v koloni iz prvega odstavka tega člena morata biti označeni na prednjem vetrobranskem steklu tudi s številko kolone, ki jo določi pristojno poveljstvo.
Hitrost vožnje vojaških vozil
7. člen
(hitrost vožnje posameznega vozila)
(1) Hitrost vožnje posameznega vojaškega motornega vozila mora biti v skladu s splošnimi prometnimi predpisi oziroma hitrostmi, določenimi s prometno signalizacijo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je omejena:
– hitrost vožnje posameznega osebnega terenskega vojaškega vozila in tovornega terenskega vojaškega vozila do skupne mase 3500 kg na 110 km/h;
– hitrost vožnje posameznega bojnega vojaškega vozila na 80 km/h.
(3) Hitrost vožnje posameznega nebojnega vojaškega vozila za posebne namene pri prevozu skupine oseb je omejena na največ 60 km/h.
8. člen
(hitrost kolone in skupine)
(1) Hitrost vožnje organizirane kolone in skupine vojaških vozil je omejena na največ 80 odstotkov hitrosti, dovoljene s splošnimi prometnimi predpisi, oziroma hitrosti, določene s prometno signalizacijo.
(2) Največja dovoljena hitrost organizirane kolone in skupine vojaških vozil pri prevozu oseb glede na kategorijo ceste se dodatno omeji na:
1. za avtoceste in hitre ceste:
– 80 km/h za osebna terenska vojaška vozila,
– 70 km/h za bojna vojaška kolesna vozila,
– 60 km/h za tovorna vojaška vozila;
2. za druge ceste, rezervirane za motorna vozila:
– 70 km/h za vojaške avtobuse, v katerih vse osebe sedijo na sedežih;
– 70 km/h za osebna terenska vojaška vozila;
– 60 km/h za bojna vojaška kolesna vozila;
– 50 km/h za vojaške avtobuse, v katerih se vozi več oseb, kot je sedežev, in za tovorna vojaška vozila;
3. za ceste z voziščem iz drobljenca ali gramoza:
– 50 km/h za vojaške avtobuse, v katerih vse osebe sedijo na sedežih, in osebna terenska vojaška vozila ne glede na nosilnost,
– 40 km/h za vojaške avtobuse, v katerih se vozi več oseb, kot je sedežev, tovorna vojaška vozila in bojna vojaška vozila;
4. za nekategorizirane ceste s slabim voziščem:
– 40 km/h za vojaške avtobuse, v katerih vse osebe sedijo na sedežih, ter terenska vojaška vozila ne glede na nosilnost;
5. za ceste v naselju:
– 40 km/h za tovorna vojaška in bojna vojaška kolesna vozila.
Prevoz oseb in tovora z vojaškimi vozili
9. člen
(voznik in vodja vozila)
(1) Kadar se z vojaškim vozilom prevaža osebe ali nevarne snovi, se poleg voznika določi tudi vodjo vozila.
(2) Vodja vozila iz prejšnjega odstavka spremlja delo in postopke voznika ter ga opozarja na možne nevarnosti. Skrbi za postanke, počitke in zamenjavo voznika. Nadzoruje izvajanje predpisanih nalog voznika ter določa potrebne ukrepe za varnost vozila, tovora in oseb, še zlasti med njihovim izstopanjem ali vstopanjem.
(3) Vodja vozila je lahko tudi voznik, če izpolnjuje predpisane pogoje.
10. člen
(pogoji za prevoz oseb)
(1) V prometu se z vojaškimi vozili lahko prevažajo osebe v skladu s splošnimi prometnimi predpisi, če s tem pravilnikom ni drugače določeno.
(2) Z nebojnim vojaškim vozilom za posebne namene se lahko prevaža osebe ne glede na omejitve, določene s splošnimi prometnimi predpisi, če so izpolnjeni dodatni pogoji glede vojaškega vozila, določeni s tem pravilnikom.
(3) V organizirani koloni in skupini vojaških vozil, ki jo spremlja vojaška policija, se lahko prevaža več oseb, kot je to predpisano s splošnimi prometnimi predpisi.
(4) Z bojnim vojaškim vozilom se lahko prevaža toliko oseb, kot je predpisano v prometnem dovoljenju oziroma tehnični knjižici bojnega vojaškega vozila.
(5) Z vojaškim vozilom se lahko hkrati prevaža osebe in tovor.
(6) Če se na vojaškem vozilu hkrati prevažajo osebe in tovor, osebe med prevažanjem ne smejo stati v tovornem zaboju niti sedeti na njegovih stranicah, na nestabilnem tovoru ali na tovoru, ki je višji od stranic tovornega zaboja.
(7) Z vojaškimi vozili se smejo prevažati tudi civilne osebe, ki niso zaposlene v Slovenski vojski ali Ministrstvu za obrambo, če to pisno odobri poveljnik bataljona, njemu enake ali višje enote oziroma pri izvrševanju mednarodnih obveznosti države poveljujoči enote ali druge sestave, ki je bila napotena izven države.
(8) Med usposabljanjem pripadnikov Slovenske vojske za vožnjo vojaških vozil v vozilu ni dovoljeno voziti drugih oseb.
11. člen
(prevoz oseb v tovornem zaboju)
(1) Z vojaškim vozilom se lahko prevaža osebe v tovornem zaboju, če ima tako vozilo:
– sedeže oziroma klopi, pritrjene v tovornem zaboju (kesonu) v skladu s proizvajalčevo konstrukcijsko rešitvijo;
– najmanj 60 cm visoke stranice tovornega zaboja, kjer sedijo osebe;
– ponjavo, postavljeno na tovornem zaboju, ki je lahko na zadnji strani tovornega zaboja tudi odprta;
– stopnice za vstop oziroma izstop iz tovornega zaboja.
(2) Število oseb, ki se lahko prevaža na način in pod pogoji iz prejšnjega odstavka, se določi tako, da se nosilnost vojaškega vozila v tonah pomnoži s 5, vendar je ne glede na dobljeni izračun na tak način dovoljeno prevažati največ 25 oseb v posameznem vojaškem vozilu.
12. člen
(izjeme pri prevozu v tovornem zaboju)
(1) Pristojni poveljnik iz sedmega odstavka 10. člena tega pravilnika lahko izjemoma odobri prevoz oseb v tovornem zaboju vojaškega vozila brez vgrajenih sedežev ali klopi, vendar morajo vse osebe sedeti na podu tovornega zaboja vojaškega vozila.
(2) Število oseb, ki se lahko prevaža na način in pod pogoji iz prejšnjega odstavka, se določi tako, da se nosilnost vojaškega vozila v tonah pomnoži s 5, vendar je ne glede na dobljeni izračun na tak način dovoljeno prevažati največ 25 oseb v posameznem vojaškem vozilu.
(3) Kadar se v skladu s tem členom vozi v tovornem zaboju več kot pet oseb, se ne sme istočasno prevažati tudi tovor, razen osebnega orožja in osebne opreme oseb, ki se vozijo.
13. člen
(priklopna vojaška vozila)
Prepovedan je prevoz oseb v prostoru za tovor na priklopnih vojaških vozilih in vojaških vozilih z vgrajeno napravo za samorazkladanje.
14. člen
(prevoz tovora)
(1) Vojaška vozila se lahko pri prevažanju tovora obremeni do predpisane nosilnosti, ki je vpisana v prometnem dovoljenju oziroma tehnični knjižici vozila.
(2) Nevarno blago se prevaža le v posebej urejenih, namensko opremljenih vojaških vozilih.
(3) Vojaška vozila, s katerimi se prevaža nevarno blago, morajo biti označena v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga, oziroma v skladu z vojaškimi standardi, ki se nanašajo na prevoz nevarnega blaga.
(4) Za prevoz nevarnega blaga, za katerega Slovenska vojska nima ustreznih vojaških vozil, se lahko najamejo namenska civilna vozila.
15. člen
(usposabljanje in prevoz tovora)
Med usposabljanjem pripadnikov Slovenske vojske za vožnjo vojaških vozil je dovoljeno prevažati tovor, razen nevarnega blaga in tovora, ki presega dovoljene dimenzije, če ima kandidat za voznika opravljenih najmanj deset učnih ur vožnje z vojaškim vozilom.
III. IZREDNI PREVOZI
16. člen
(vrste izrednih prevozov)
(1) Izredni prevoz po javni cesti je prevoz z vojaškim vozilom, ki samo ali skupaj s tovorom presega predpisano dovoljeno skupno maso, dimenzije (širina, dolžina ali višina vozila) ali osne obremenitve.
(2) Izredni prevoz je tudi vsak prevoz orožja, inženirskih strojev in drugih vojaških sredstev, ki imajo vgrajeno ali montažno podvozje in se lahko uporabljajo kot priklopna vozila ter presegajo največje dovoljene predpisane dimenzije, skupno maso ali osno obremenitev.
(3) Vojaški izredni prevozi se lahko izvajajo samo v skladu s splošnimi predpisi o varnosti cestnega prometa, o javnih cestah in o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze v Republiki Sloveniji.
(4) Če je pri izrednem vojaškem prevozu potrebno sodelovanje policije, izredni prevoz spremlja vojaška policija v sodelovanju s policijo.
(5) Najmanj deset dni pred izrednim vojaškim prevozom mora pristojno poveljstvo o izvedbi izrednega prevoza obvestiti upravljavca ceste in policijo ter uskladiti pogoje za izvedbo prevoza.
IV. KATEGORIJE VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA IN USPOSOBLJENOST VOJAŠKIH VOZNIKOV
17. člen
(usposobljenost vojaških voznikov)
(1) Vozniki vojaških vozil morajo imeti veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije, pridobljeno v skladu s splošnimi prometnimi predpisi, opravljeno specialistično usposabljanje za pridobitev vojaške evidenčne dolžnosti voznika in opravljeno dopolnilno vojaško strokovno usposabljanje za določen tip vojaškega vozila. Za posamezno formacijsko dolžnost se kategorija vozniškega dovoljenja in drugi pogoji določijo v skladu s tem pravilnikom s formacijami poveljstev, enot in zavodov Slovenske vojske.
(2) Za vožnjo bojnega vojaškega vozila, v katerem se vozi poleg voznika več kot osem oseb, mora imeti voznik vozniško dovoljenje C kategorije, vojaško evidenčno dolžnost voznika in opravljeno dopolnilno vojaško strokovno usposabljanje za tip vozila, ki ga upravlja.
(3) Prevoz oseb z nebojnim vojaškim vozilom za posebne namene lahko opravlja voznik, ki ima veljavno vozniško dovoljenje najmanj C kategorije, opravljen specialistični tečaj za pridobitev vojaške evidenčne dolžnosti voznika in opravljeno dopolnilno vojaško strokovno usposabljanje za tip vozila, ki ga upravlja.
(4) Prevoz oseb z nebojnim vojaškim vozilom za splošne namene lahko opravlja voznik, ki ima veljavno vozniško dovoljenje najmanj C kategorije in opravljen specialistični tečaj za pridobitev vojaške evidenčne dolžnosti voznika.
(5) Vojaško evidenčno usposobljenost za vojaškega voznika oziroma dopolnilno vojaško strokovno usposobljenost za določen tip vozila v skladu s tem pravilnikom izkazujejo vojaški vozniki s potrdilom o usposobljenosti za vožnjo vojaških vozil, ki ga izda pristojno poveljstvo Slovenske vojske na obrazcu PTRA 01-2. Oblika, barva, velikost in vsebina obrazca PTRA 01-2 je določena v prilogi št. 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
18. člen
(kategorije vozniških dovoljenj in usposobljenost glede na vrsto vozil)
(1) Voznik vojaškega vozila mora imeti kategorijo vozniškega dovoljenja in vojaško strokovno usposobljenost za vožnjo glede na vrsto vojaškega vozila, določeno v naslednji tabeli:
+---------------------------------+----------+-----------+--------------+--------------+
|       Vozilo       |Kategorija|Zahteva po |Specialistični| Dopolnilno  |
|      oziroma       |vozniškega| vozniškem | tečaj za   |usposabljanje |
|     kompozicija      |dovoljenja|dovoljenju |pridobitev  | za določen  |
|                 |     |      | vojaške   | tip vozila  |
|                 |     |      |evidenčne   |  (DVSU)   |
|                 |     |      |dolžnosti   |       |
|                 |     |      | voznika   |       |
+----------------+----------------+----------+-----------+--------------+--------------+
|Dvokolesna   |L3e, L6e    |   A  |V skladu s |       |  DA**   |
|vozila     |        |     |splošnimi |       |       |
|Lahka      |        |     |prometnimi |       |       |
|štirikolesa   |        |     |predpisi  |       |       |
+----------------+----------------+----------+-----------+--------------+--------------+
|Štirikolo    |L7e, M1     |   B  |V skladu s | DA***    |  DA**   |
|Osebna vozila  |M1+O1, (M1+O2) |     |splošnimi |       |       |
|        |        |     |prometnimi |       |       |
|        |        |     |predpisi  |       |       |
+----------------+----------------+----------+-----------+--------------+--------------+
|Osebna vozila  |L7, M1     |  B,E  |V skladu s | DA***    |  DA**   |
|z prikolicami  |M1+O1, M1+O2  |     |splošnimi |       |       |
|        |        |     |prometnimi |       |       |
|        |        |     |predpisi  |       |       |
+----------------+----------------+----------+-----------+--------------+--------------+
|Tovorna vozila |N1, N2, N3   |   C  |      |  DA    |  DA**   |
|Bojna vozila  |N1+O1, N2+O1,  |     |V skladu s |       |       |
|        |N3+O1      |     |splošnimi |       |       |
|        |B1k, B2k, B3k  |     |prometnimi |       |       |
|        |B1k+O1, B2k+O1, |     |predpisi  |       |       |
|        |B3k+O1     |     |In 17.   |       |       |
|        |B1k, B2k, B3k  |     |členom   |       |       |
|        |        |     |tega    |       |       |
+----------------+----------------+----------+-----------+--------------+--------------+
|Tovorna vozila |M1+O3, M1+O4  |  C,E  |V skladu s |  DA    |  DA**   |
|z prikolicami  |N1+O2, N1+O3,  |     |splošnimi |       |       |
|        |N1+O4      |     |prometnimi |       |       |
|Bojna vozila z |N2+O2, N2+O3,  |     |predpisi  |       |       |
|prikolicami   |N2+O4      |     |In 17.   |       |       |
|        |N3+O2, N3+O3,  |     |členom   |       |       |
|        |N3+O4      |     |tega    |       |       |
|        |B1k+O2, B1k+O3, |     |pravilnika |       |       |
|        |B1k+O4     |     |      |       |       |
|        |B2k+O2, B2k+O3, |     |      |       |       |
|        |B2k+O4     |     |      |       |       |
|        |B3k+O2, B3k+O3, |     |      |       |       |
|        |B3k+O4     |     |      |       |       |
+----------------+----------------+----------+-----------+--------------+--------------+
|Avtobusi    |M2, M3     |   D  |V skladu s |  DA    |  DA**   |
|        |M2+O1, M3+O1  |     |splošnimi |       |       |
|        |        |     |prometnimi |       |       |
|        |        |     |predpisi  |       |       |
+----------------+----------------+----------+-----------+--------------+--------------+
|Avtobusi z   |M2+O2, M2+O3,  |  D,E  |V skladu s |  DA    |  DA**   |
|prikolicami   |M2+O4      |     |splošnimi |       |       |
|        |M3+O2, M3+O3,  |     |prometnimi |       |       |
|        |M3+O4      |     |predpisi  |       |       |
+----------------+----------------+----------+-----------+--------------+--------------+
|Traktorji    |T1, T2, T3, T4, |   F  |V skladu s |       |       |
|        |T5       |     |splošnimi |       |       |
|        |Vse kombinacije:|     |prometnimi |       |       |
|        |T – R, T - S  |     |predpisi  |       |       |
+----------------+----------------+----------+-----------+--------------+--------------+
|Motokultivatorji|Motokultivatorji|   G  |V skladu s |       |       |
|delavni stroji |in delavni   |     |splošnimi |       |       |
|        |stroji     |     |prometnimi |       |       |
|        |        |     |predpisi  |       |       |
+----------------+----------------+----------+-----------+--------------+--------------+
 
Pojasnilo:
 
(–) Potrebno upoštevati omejitve iz splošnih predpisov
 
DA** – Velja za vojaško vozilo za posebne namene in bojna vozila
 
DA*** – Velja za voznike, ki so na formacijski dolžnosti voznika vojaškega
vozila za posebne namene
(2) Določeno vojaško vozilo lahko vozi tudi pripadnik Slovenske vojske, ki nima opravljenega specialističnega tečaja za pridobitev vojaške evidenčne dolžnosti voznika, ima pa ustrezno kategorijo vozniškega dovoljenja in dopolnilno vojaško strokovno usposabljanje za določen tip vozila, predpisano s tem pravilnikom, in če ga za vožnjo vojaškega vozila s pisnim aktom poveljevanja določi poveljnik čete, njej enake ali večje enote.
(3) Pripadnik Slovenske vojske, ki ni na formacijski dolžnosti voznika, lahko vozi med opravljanjem vojaške službe osebno ali drugo vojaško vozilo, za katero ima ustrezno vozniško dovoljenje v skladu s splošnimi prometnimi predpisi, za vožnjo takega vozila pa ni predpisano dopolnilno vojaško strokovno usposabljanje s tem pravilnikom.
V. NADZOR
19. člen
(obseg in vrste nadzora)
(1) Nadzor varnosti vojaškega prometa obsega nadzor vojaških vozil in voznikov vojaških vozil v javnem cestnem prometu in na drugih površinah, ki so namenjene prometu vozil.
(2) V javnem cestnem prometu izvajata nadzor vojaškega prometa vojaška policija in policija.
(3) Na drugih površinah, ki so namenjene prometu vozil, opravlja nadzor nad varnostjo vojaškega prometa vojaška policija.
VI. KONČNI DOLOČBI
20. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o udeležbi vojaških vozil v javnem cestnem prometu (Uradni list RS, št. 49/06).
21. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-272/2009-13
Ljubljana, dne 23. decembra 2009
EVA 2009-1911-0020
dr. Ljubica Jelušič l.r.
Ministrica
za obrambo
 
Soglašam!
 
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost