Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2009 z dne 30. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2009 z dne 30. 12. 2009

Kazalo

5077. Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2008–2010 za leto 2010, stran 15185.

Na podlagi 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2008–2010 za leto 2010
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa ukrepe po Programu ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2008–2010 za leto 2010 za izvajanje:
– Uredbe Komisije (ES) št. 917/2004 z dne 29. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 797/2004 o ukrepih za izboljšanje splošnih pogojev za proizvajanje in trženje čebelarskih proizvodov (UL L št. 163 z dne 30. 4. 2004, str. 83), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 939/2007 z dne 7. avgusta 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 917/2004 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 797/2004 o ukrepih za izboljšanje splošnih pogojev za proizvajanje in trženje čebelarskih proizvodov (UL L št. 207 z dne 8. 8. 2007, str. 3);
– Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L št. 209 z dne 11. 8. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009 z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6. 2009, str. 3);
– Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (“Uredba o enotni SUT”), (UL L št. 299 z dne 16. 11. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 491/2009 z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1234/2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (UL L št. 154 z dne 17. 6. 2009, str. 1);
– Odločbe Komisije z dne 14. 8. 2007 o odobritvi programa za izboljšanje proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov, ki ga je predložila Republika Slovenija v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 797/2004 (Uradno obvestilo Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Evropski uniji, Bruselj, S-G, Greffe (2007) D/205049 z dne 14. 8. 2007; v nadaljnjem besedilu: odločba), in vseh sprememb odločbe, ki jih je Evropska komisija odobrila.
(2) S to uredbo se podrobneje določa tudi način pridobitve sredstev po Programu ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2008–2010 za leto 2010.
2. člen
(ukrepi)
V letu 2010 se v skladu s to uredbo izvajajo naslednji ukrepi:
– tehnična pomoč čebelarjem;
– nadzor nad varozo;
– kakovost medu;
– obnavljanje čebeljega fonda in
– aplikativne raziskave v čebelarstvu.
3. člen
(sredstva)
(1) Upravičencem se za izvajanje ukrepov iz prejšnjega člena izplačajo sredstva največ v višini, določeni za posamezen ukrep v skladu s Programom ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2008–2010 za leto 2010, ki ga je odobrila Evropska komisija.
(2) Polovico sredstev za ukrepe iz prejšnjega člena zagotovi Republika Slovenija, polovico pa Evropska unija.
(3) Sredstva po tej uredbi se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.
4. člen
(časovni načrt)
Ukrepi iz te uredbe se začnejo izvajati naslednji dan po uveljavitvi te uredbe in morajo biti izvedeni do 31. avgusta 2010. Sredstva za izvajanje ukrepov po tej uredbi se izplačujejo iz sredstev proračuna Republike Slovenije za leto 2010 in se izplačajo do 15. oktobra 2010.
5. člen
(višja sila)
Kot višja sila se po tej uredbi štejejo smrt prejemnika sredstev (velja za fizične osebe), dolgotrajna nezmožnost prejemnika sredstev za delo (velja za fizične osebe), razlastitev kmetijskega gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan prevzema obveznosti, uničenje čebelnjakov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče, kužna živalska bolezen, ki prizadene vse čebelje družine ali njihov del. O višji sili mora prejemnik sredstev ali njegova pooblaščena oseba pisno ali v elektronski obliki obvestiti Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) in predložiti ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh od dneva, ko je prejemnik sredstev oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
II. TEHNIČNA POMOČ ČEBELARJEM
1. Splošno
6. člen
(ukrep, namen in skupna višina sredstev)
(1) Ukrepa iz tega poglavja sta sofinanciranje čebelarske opreme in pomoč čebelarjem začetnikom.
(2) Namen ukrepov iz tega poglavja je podpora posodobitvi čebelarstva s sofinanciranjem določene čebelarske opreme in pomoč čebelarjem začetnikom.
(3) Skupna višina sredstev za namen ukrepov iz tega poglavja je 80.000 eurov.
7. člen
(finančne določbe)
(1) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) pripravi in objavi javni razpis za ukrepa iz tega poglavja.
(2) Vlagatelj, ki je v letih 2008 in 2009 uveljavljal in prejel sredstva za sofinanciranje čebelarske opreme po ukrepu iz 7. člena Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2008–2010 za leto 2008 (Uradni list RS, št. 105/07) in 8. člena Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2008–2010 za leto 2009 (Uradni list RS, št. 112/08 in 28/09), ni upravičen do dodelitve sredstev za namen iz drugega odstavka prejšnjega člena.
(3) Vlagateljem se priznajo upravičeni stroški, ki so nastali med 16. oktobrom 2008 in 31. avgustom 2010.
2. Sofinanciranje čebelarske opreme
8. člen
(sofinanciranje nakupa čebelarske opreme)
Čebelarska oprema, za katero je mogoče uveljavljati sofinanciranje nakupa, je naslednja:
– čebelji panji in oprema za panje za čebelarje, ki čebelarijo z do 40 čebeljimi družinami;
– zaščitna oprema;
– ometalnik;
– smukalnik cvetnega prahu;
– čistilnik za cvetni prah;
– mlin za cvetni prah;
– sušilnik za cvetni prah;
– točila do vključno osem satov in dodatna oprema za točila;
– ustrezna posoda za skladiščenje medu, matičnega mlečka, cvetnega prahu, propolisa, čebeljega voska in čebeljega strupa;
– cedilna posoda;
– črpalka za med;
– naprave za utekočinjenje medu;
– mešalnik in mešalna palica za kremni med;
– refraktometer;
– konduktometer;
– separator medu, voska, matičnega mlečka;
– polnilna naprava za med;
– stroj za etiketiranje steklene embalaže;
– krožna dozirna miza;
– cisterna za homogenizacijo;
– vozički za prevoz;
– kontrolne tehtnice in elektronski sistemi za nadziranje donosov;
– agregat;
– posoda za odkrivanje satov;
– kuhalnik voščin;
– preša;
– topilniki voska;
– parni uparjalnik za voščine;
– posode za vlivanje voska;
– kalup za vlivanje satnic;
– inkubator za shranjevanje matičnjakov do 70 celic;
– pribor za vzrejo in označevanje matic;
– prenosna klimatska naprava;
– čebelarski pribor, kadilniki, orodje za delo v panju, žičenje v skupnem znesku največ do 100 eurov;
– prikolice, prirejene za prevoz čebel na čebeljo pašo, z nosilnostjo do 1000 kg.
9. člen
(pogoji za sofinanciranje)
(1) Upravičenci za sofinanciranje čebelarske opreme morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– na dan objave javnega razpisa morajo biti vpisani v Centralni register čebelnjakov (v nadaljnjem besedilu: register čebelnjakov), ki ga vodi ministrstvo. Za datum vpisa se šteje datum prejema popolne vloge za vpis v register čebelnjakov;
– upravičenec, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije;
– računi in dokazila o opravljenih plačilih za čebelarsko opremo se morajo glasiti na ime upravičenca;
– zavezati se morajo, da bodo opremo, ki jim je bila sofinancirana, uporabljali še najmanj pet let po prejemu sredstev za sofinanciranje čebelarske opreme, razen ob morebitni višji sili.
(2) Če se upravičenec v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila, šteje za naročnika, mora predložiti izjavo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08).
10. člen
(finančne določbe)
(1) Upravičenci, ki so člani priznane rejske organizacije za kranjsko čebelo (v nadaljnjem besedilu: PRO) in so opravili usposabljanje, povezano s Smernicami dobrih higienskih navad v čebelarstvu, oziroma imajo vzpostavljen lastni sistem HACCP, so upravičeni do sofinanciranja v višini 50 odstotkov skupne vrednosti nakupa opreme iz 8. člena te uredbe.
(2) Upravičenci, ki niso člani PRO oziroma niso opravili usposabljanja, povezanega s Smernicami dobrih higienskih navad v čebelarstvu, oziroma nimajo vzpostavljenega lastnega sistema HACCP, so upravičeni do sofinanciranja v višini 30 odstotkov skupne vrednosti nakupa opreme iz 8. člena te uredbe.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena je najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebelarske opreme v letu 2010 po upravičencu:
– ki čebelari z 1 do 10 čebeljimi družinami: 100 eurov;
– ki čebelari z 11 do 40 čebeljimi družinami: 14 eurov na čebeljo družino, pri čemer je najnižji skupni znesek nakupa 100 eurov;
– ki čebelari z 41 ali več čebeljimi družinami: 14 eurov na čebeljo družino, pri čemer je najnižji skupni znesek nakupa 500 eurov.
(4) Za namen ugotavljanja najvišjega zneska sofinanciranja čebelarske opreme iz prejšnjega odstavka agencija preveri v registru čebelnjakov število čebeljih družin. Upošteva se tisto število čebeljih družin, ki je v register čebelnjakov sporočeno kot zadnje pred objavo javnega razpisa.
(5) Čebelar, ki v obdobju 2008–2010 v register čebelnjakov ne sporoča podatkov o številu čebeljih družin v svojih čebelnjakih, pa bi jih v skladu s predpisom, ki ureja označevanje čebelnjakov, moral, ni upravičen do sredstev sofinanciranja čebelarske opreme.
11. člen
(stroški)
(1) Upravičeni stroški za sofinanciranje čebelarske opreme so stroški nakupa čebelarske opreme iz 8. člena te uredbe.
(2) Neupravičeni stroški za sofinanciranje čebelarske opreme so:
– stroški plačila carin in dajatev pri uvozu;
– DDV;
– stroški nakupa rabljene čebelarske opreme;
– stroški tekočega poslovanja (stroški vzdrževanja, najema itd.);
– bančni stroški.
3. Pomoč čebelarjem začetnikom
12. člen
(sofinanciranje prvega nakupa)
(1) Čebelarju začetniku se sofinancira prvi nakup treh novih naseljenih panjev.
(2) Višina sredstev za sofinanciranje prvega nakupa treh novih naseljenih panjev je največ 500 eurov.
(3) Prvi nakup naseljenih panjev se čebelarju začetniku sofinancira samo enkrat.
13. člen
(stroški)
(1) Upravičeni stroški za pomoč čebelarjem začetnikom so stroški nakupa treh novih panjev in treh čebeljih družin skupaj.
(2) Neupravičeni stroški za pomoč čebelarjem začetnikom so:
– stroški plačila carin in dajatev pri uvozu;
– DDV;
– stroški nakupa rabljenih panjev;
– stroški tekočega poslovanja (npr. stroški vzdrževanja, najema itd.);
– bančni stroški.
14. člen
(pogoji za čebelarje začetnike)
Čebelar začetnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ob oddaji vloge za uveljavljanje povračila stroškov iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe (v nadaljnjem besedilu: vloga), mora biti star najmanj 15 let;
– na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje prvega nakupa panjev in čebeljih družin mora biti čebelnjak vpisan v register čebelnjakov. Za datum vpisa se šteje datum prejema popolne vloge za vpis v register čebelnjakov;
– na dan objave javnega razpisa ne sme biti vpisan v register čebelnjakov več kot eno leto. Za datum vpisa se šteje datum prejema popolne vloge za vpis v register čebelnjakov;
– imeti mora pisno soglasje staršev ali skrbnikov za izvajanje tega ukrepa, če pri oddaji vloge še ni dopolnil 18 let;
– računi in dokazila o opravljenih plačilih se morajo glasiti na ime upravičenca;
– najpozneje do 31. decembra 2012 mora imeti opravljeno usposabljanje za čebelarstvo;
– zavezati se mora, da bo čebelaril najmanj pet let po prejemu sredstev za ta ukrep, razen ob morebitni višji sili.
III. NADZOR NAD VAROZO
15. člen
(ukrep, namen in skupna višina sredstev)
(1) Ukrep iz tega poglavja je nadzor nad varozo.
(2) Namen ukrepa iz tega poglavja je nadzor nad varozo z enotnim zatiranjem varoj pri vseh registriranih čebelarjih, ki prejmejo pomoč v okviru tega ukrepa v obliki subvencionirane storitve. Registrirani čebelarji morajo za izplačila, ki se dodelijo v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1857/2006/ES), izpolnjevati pogoje za mala in srednje velika podjetja iz priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL L št. 214 z dne 9. 8. 2008, str. 3).
(3) Skupna višina sredstev za ukrep nadzora nad varozo je največ 730.118 eurov, od tega se 452.000 eurov dodeli skladno s 3. členom te uredbe, 278.118 eurov pa se dodeli v okviru sheme pomoči, izdelane in objavljene v skladu z Uredbo 1857/2006/ES.
(4) Sredstva, ki se dodelijo v skladu z Uredbo 1857/2006/ES, se odobrijo za storitve, prejete po izdelavi in objavi sheme pomoči iz prejšnjega odstavka.
16. člen
(program zatiranja varoj)
(1) Podlaga za izvajanje nadzora nad varozo je operativni program zatiranja varoj (v nadaljnjem besedilu: operativni program), ki ga pripravi Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut (v nadaljnjem besedilu: VF NVI) v soglasju z Veterinarsko upravo Republike Slovenije.
(2) Operativni program določa zlasti:
– zdravila za zatiranje varoj v letu 2010,
– način spremljanja naravnega odpada varoj,
– čas začetka dobave zdravil za zatiranje varoj in začetka zatiranja,
– način izdaje zdravil za zatiranje varoj,
– način zatiranja varoj za konvencionalne in ekološke čebelarje,
– vodenje evidenc,
– spremljanje učinkovitosti zatiranja varoj,
– nadzor nad izvajanjem programa,
– poročanje,
– naloge in način sodelovanja s PRO,
– finančno ovrednotenje in način zagotavljanja finančnih sredstev,
– upravičene stroške.
(3) Operativni program potrdi z odločbo minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister).
17. člen
(izbira dobavitelja)
Ministrstvo na podlagi operativnega programa izvede javno naročilo za izbiro dobavitelja zdravil za zatiranje varoj v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
18. člen
(izvedba operativnega programa)
(1) Izbrani dobavitelj iz prejšnjega člena zdravila za zatiranje varoj dostavi na enote VF NVI v skladu z operativnim programom.
(2) Zdravila za zatiranje varoj se prek veterinarjev VF NVI v obdobju, ki je določeno v operativnem programu, izdajo vsem čebelarjem na enoten način. VF NVI glede obveščanja čebelarjev in drugih izvedbenih postopkov sodeluje s PRO.
19. člen
(upravičenost stroškov)
(1) Upravičeni stroški nadzora nad varozo so:
– vsi stroški dobavitelja, izbranega na podlagi javnega naročila;
– stroški VF NVI, nastali pri izvedbi operativnega programa (to so stroški dela in izvedbe operativnega programa, stroški skladiščenja zdravil, kilometrina, materialni stroški, mravljična kislina);
– stroški PRO, nastali pri izvedbi operativnega programa (to so stroški obveščanja čebelarjev, stroški distribucije, stroški za najem prostorov za izdajo zdravil za zatiranje varoj, stroški dela PRO).
(2) Neupravičeni stroški nadzora nad varozo so stroški VF NVI in PRO, ki niso določeni v operativnem programu.
20. člen
(upravičenci in pogoji za upravičence)
(1) Upravičenci do sredstev za ukrep nadzora nad varozo so dobavitelj zdravil za zatiranje varoj, izbran na podlagi javnega naročila iz 17. člena te uredbe, VF NVI in PRO.
(2) Dobavitelj zdravil za zatiranje varoj iz prejšnjega odstavka mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– dobaviti mora zdravila za zatiranje varoj v rokih, kot je določeno v operativnem programu in pogodbi;
– zdravila za zatiranje varoj mora dobaviti enotam VF NVI;
– biti mora uradni zastopnik oziroma dobavitelj proizvajalca v Republiki Sloveniji;
– izpolnjevati mora druge pogoje, določene v razpisni dokumentaciji.
(3) VF NVI iz prvega odstavka tega člena mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– izvesti mora operativni program (skladiščenje in prevoz zdravil od kraja skladiščenja na sedežih enot VF NVI do kraja izdaje zdravila, predpisovanje in izdaja zdravil, priprava in izdaja navodil za čebelarje, izdaja potrdil, vodenje evidence izdanih zdravil in receptov, spremljanje in nadziranje stanja na terenu, priprava poročil, obveščanje itd.;
– pripraviti mora poročilo o učinkovitosti sredstev za zatiranje varoj;
– pripraviti mora končno poročilo o izvedbi operativnega programa;
– pri organizaciji izdaje zdravil za zatiranje varoj glede kraja in datuma izdaje zdravil (pri organizaciji najema prostorov) mora sodelovati s PRO.
(4) PRO iz prvega odstavka tega člena mora izvesti potrebno obveščanje čebelarjev v skladu z operativnim programom.
21. člen
(upravičenci in vloga)
VF NVI in PRO iz prvega odstavka prejšnjega člena morata vlogi priložiti:
– VF NVI: obračun upravičenih stroškov z dokazili in končno poročilo o izvedbi operativnega programa;
– PRO: dokazila o obveščanju čebelarjev, obračun upravičenih stroškov in dokazila o plačilu računov.
IV. KAKOVOST MEDU
1. Splošno
22. člen
(ukrep, namen in skupna višina sredstev)
(1) Ukrepa iz tega poglavja sta interna kontrola medu in ocenjevanje medu.
(2) Namen ukrepov iz tega poglavja je sofinanciranje spremljanja kakovosti medu in izboljševanje njegove kakovosti.
(3) Skupna višina sredstev za ukrepa iz tega poglavja je 50.000 eurov.
2. Interna kontrola medu
23. člen
(program interne kontrole medu)
(1) Interna kontrola medu obsega fizikalno-kemične, mikroskopske in senzorične analize ter analize ostankov zaščitnih sredstev in zdravil za zatiranje parazitov in bolezni čebel in se izvaja v skladu z dvoletnim programom interne kontrole medu, pripravljenim na podlagi Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2008–2010 za leto 2009 (Uradni list RS, št. 112/08 in 28/09).
(2) Fizikalno-kemične, mikroskopske ter senzorične analize izvaja laboratorij PRO.
(3) Analize ostankov zaščitnih sredstev in zdravil za zatiranje parazitov in bolezni čebel izvaja druga priznana organizacija za kranjsko čebelo – Kmetijski inštitut Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DPO).
24. člen
(upravičenost stroškov)
(1) Upravičeni stroški interne kontrole medu so stroški izvedbe laboratorijskih analiz medu iz prvega odstavka prejšnjega člena.
(2) Neupravičeni stroški interne kontrole so:
– stroški, ki niso izrecno določeni v programu iz prvega odstavka prejšnjega člena;
– DDV;
– stroški plačila carin in dajatev pri uvozu;
– stroški nakupa laboratorijske opreme;
– bančni stroški.
25. člen
(upravičenci in vloga)
(1) Upravičenca za izvajanje interne kontrole iz 23. člena te uredbe sta PRO in DPO.
(2) Upravičenca iz prejšnjega odstavka morata vlogi priložiti:
– končno poročilo, ki vsebuje število analiziranih vzorcev medu, in seznam opravljenih analiz po posameznem čebelarju;
– seznam opravljenih analiz za posamezen vzorec;
– obračun upravičenih stroškov z dokazili.
26. člen
(finančna določba)
Višina sredstev, namenjena interni kontroli medu, je 25.000 eurov.
3. Ocenjevanje medu
27. člen
(ocenjevanje medu)
(1) PRO pripravi letni program ocenjevanja medu slovenskega porekla (v nadaljnjem besedilu: letni program), ki ga z odločbo potrdi minister.
(2) Letni program določa zlasti način in izvedbo ocenjevanja medu, pogoje za izvajalce, pogoje za izvedbo ocenjevanja medu in upravičene stroške.
(3) Letni program izvaja PRO, ki z javnim pozivom izbere tudi podizvajalce ocenjevanja medu in o tem obvesti agencijo.
(4) Prireditev ocenjevanja medu vsebuje senzorične ocene vzorcev z vsemi spremljajočimi dejavnostmi, kot so: prevzem, številčenje, priprava vzorcev s pripravo seznama, merjenje vsebnosti vode in električne prevodnosti ter morebitne toplotne obdelave vzorcev že pred ocenjevanjem medu ter laboratorijske analize vzorcev po predpisu, ki ureja kakovost medu, ter analize ostankov zaščitnih sredstev in zdravil za zatiranje parazitov in bolezni čebel. Laboratorijske analize opravljata izvajalca iz 23. člena te uredbe.
(5) Izvajalca analiz iz drugega in tretjega odstavka 23. člena te uredbe izvajata tudi analize iz ocenjevanja medu po letnem programu.
28. člen
(upravičenost stroškov)
(1) Upravičeni stroški ocenjevanja medu so:
– stroški PRO pri pripravi letnega programa (to so stroški za delo članov strokovne komisije, stroški, povezani z delom, materialni stroški, najem prostora);
– stroški izvedbe ocenjevanja medu iz letnega programa skupaj s stroški najema potrebnih zmogljivosti za izvedbo;
– stroški senzoričnih ocen in laboratorijskih analiz posameznih analiziranih vzorcev, ki so bili ocenjevani.
(2) Neupravičeni stroški ocenjevanja medu so:
– stroški, ki niso izrecno določeni v letnem programu;
– stroški kulturnih, zabavnih in drugih nestrokovnih programov na prireditvi ter pogostitev gostov ali strokovnih komisij;
– stroški plačila carin in dajatev pri uvozu;
– DDV;
– bančni stroški.
(3) Vlagateljem se priznajo upravičeni stroški, ki so nastali med 16. oktobrom 2009 in 31. avgustom 2010.
29. člen
(upravičenci in vloga)
(1) Upravičenec za uveljavljanje upravičenih stroškov iz letnega programa in stroškov izvedbe fizikalno-kemičnih, mikroskopskih ter senzoričnih laboratorijskih analiz je PRO. Upravičenec za stroške izvedbe analiz ostankov zaščitnih sredstev in zdravil za zatiranje parazitov in bolezni čebel pa je DPO.
(2) PRO iz prejšnjega odstavka tega člena mora vlogi priložiti obračun upravičenih stroškov z dokazili o pripravi letnega programa in izvedbi ocenjevanj medu ter končno poročilo, ki vsebuje število ocenjenih vzorcev in seznam čebelarjev, katerih vzorci so bili ocenjeni.
(3) PRO in DPO iz prvega odstavka tega člena morata vlogi priložiti:
– končno poročilo, ki vsebuje število analiziranih vzorcev medu, in seznam opravljenih analiz po posameznem čebelarju;
– seznam opravljenih analiz za posamezen vzorec;
– obračun upravičenih stroškov z dokazili.
30. člen
(finančna določba)
Višina sredstev, namenjena ocenjevanju medu, je 25.000 eurov.
V. OBNAVLJANJE ČEBELJEGA FONDA
1. Splošno
31. člen
(ukrep, namen in skupna višina sredstev)
(1) Ukrepa iz tega poglavja sta direktno testiranje čebeljih družin in spremljanje kakovosti vzrejenih matic kranjske čebele.
(2) Namen ukrepov iz tega poglavja je vzreja kakovostnih matic kranjske čebele z ocenjevanjem lastnosti in kakovosti čebeljih družin v vzrejališčih.
(3) Skupna višina sredstev za ukrepe iz tega poglavja je 69.764 eurov.
(4) Programa iz ukrepov tega poglavja se izvajata v skladu s programoma direktnega testiranja čebeljih družin in programom spremljanja kakovosti čebeljih matic kranjske čebele, pripravljena na podlagi Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2008–2010 za leto 2009 (Uradni list RS, št. 112/08 in 28/09).
2. Direktno testiranje čebeljih družin
32. člen
(direktno testiranje čebeljih družin)
Vzrejališča oziroma vzrejevalci in nosilci vzrejne dejavnosti, ki na podlagi te uredbe izvajajo direktno testiranje čebeljih družin, z ministrstvom sklenejo pogodbo.
33. člen
(pogoji za vzrejališča, vzrejevalce in nosilce vzrejne dejavnosti)
Vzrejališča, vzrejevalci in nosilci vzrejne dejavnosti, ki so upravičeni do sredstev za izvajanje direktnega testiranja čebeljih družin, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– čebelnjaki, ki delujejo v okviru odobrenega vzrejališča, morajo biti vpisani v register čebelnjakov;
– vzrejališče mora biti odobreno z odločbo ministra;
– od ministrstva morajo pridobiti »Obvestilo vzrejališčem čebeljih matic o določitvi tipa vzrejenih matic, ki se lahko na posameznem vzrejališču vzreja v vzrejni sezoni 2010«;
– če je vzrejevalec ali nosilec vzrejne dejavnosti pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije;
– vzrejevalec ali nosilec vzrejne dejavnosti mora izvajati direktno testiranje čebeljih družin v skladu s programom direktnega testiranja čebeljih družin iz četrtega odstavka 31. člena te uredbe in izsledke sporočiti DPO v roku, določenem v tem programu.
34. člen
(upravičenost stroškov)
(1) Upravičeni stroški direktnega testiranja so:
– stroški DPO za pripravo končnega poročila;
– stroški izvedbe direktnega testiranja po programu iz 31. člena te uredbe.
(2) Neupravičeni stroški direktnega testiranja so:
– stroški, ki niso izrecno določeni v programu iz 31. člena te uredbe;
– DDV;
– stroški plačila carin in dajatev pri uvozu;
– bančni stroški.
35. člen
(upravičenci in vloga)
(1) Upravičenec za stroške izdelave končnega poročila o rezultatih direktnega testiranja čebeljih družin je DPO, upravičenci za stroške izvedbe direktnega testiranja pa so vzrejevalci in nosilci vzrejne dejavnosti iz 33. člena te uredbe, ki delujejo v okviru odobrenega vzrejališča ter izvajajo odbiro v čebelnjaku, ki je vključen v vzrejališče.
(2) DPO iz prejšnjega odstavka mora vlogi priložiti:
– končno poročilo, ki vsebuje izsledke direktnega testiranja skupaj z uporabljenimi metodami;
– kopije poročil vzrejevalcev o izvedenem direktnem testiranju čebeljih družin;
– obračun upravičenih stroškov iz prejšnjega člena z dokazili.
(3) Vzrejevalec ali nosilec vzrejne dejavnosti iz prvega odstavka tega člena mora vlogi priložiti:
– izjavo o opravljenem direktnem testiranju čebeljih družin;
– potrdilo DPO o poslanih podatkih glede izvedenih del;
– obračun upravičenih stroškov glede na dejansko izvedena dela.
36. člen
(finančna določba)
Višina sredstev, namenjena direktnemu testiranju čebeljih družin, je 34.882 eurov.
3. Spremljanje kakovosti vzrejenih matic kranjske čebele
37. člen
(spremljanje kakovosti vzrejenih matic kranjske čebele)
Kakovosti vzrejenih matic kranjske čebele spremlja DPO na podlagi programa spremljanja kakovosti čebeljih matic kranjske čebele iz četrtega odstavka 31. člena te uredbe.
38. člen
(upravičenec in vloga)
(1) Upravičenec do sredstev za izvajanje programa spremljanja kakovosti čebeljih matic kranjske čebele je DPO.
(2) DPO iz prejšnjega odstavka mora vlogi priložiti:
– končno poročilo, ki vsebuje ugotovitve pri spremljanju kakovosti vzrejenih čebeljih matic kranjske čebele skupaj z uporabljenimi metodami;
– obračun upravičenih stroškov z dokazili.
39. člen
(upravičenost stroškov)
(1) Upravičeni stroški spremljanja kakovosti vzrejenih matic kranjske čebele so stroški izvedbe programa spremljanja kakovosti vzrejenih matic kranjske čebele.
(2) Neupravičeni stroški spremljanja kakovosti vzrejenih matic kranjske čebele so:
– stroški, ki niso izrecno določeni v programu iz 31. člena te uredbe;
– DDV;
– stroški plačila carin in dajatev pri uvozu;
– bančni stroški.
40. člen
(finančna določba)
Višina sredstev, namenjena spremljanju kakovosti vzrejenih matic kranjske čebele, je 34.882 eurov.
VI. APLIKATIVNE RAZISKAVE V ČEBELARSTVU
1. Splošno
41. člen
(ukrep, namen in skupna višina sredstev)
(1) Ukrepa iz tega poglavja sta raziskava ugotavljanja vplivov akaricida na čebele in varoje in raziskava preverjanja uporabnosti akaricida v praksi.
(2) Namen ukrepov iz tega poglavja je raziskava delovanja akaricida na varoje in čebele ter preverjanje uporabnosti akaricida v čebelarstvu.
(3) Ukrepa iz tega poglavja vsebujeta raziskovalno-razvojno nalogo ugotavljanja vplivov akaricida na čebele in varoje ter nalogo ugotavljanja učinkovitosti sredstev za zatiranje varoj v čebelarstvu in se izvajata v skladu z dvoletnima nalogama, pripravljenima na podlagi Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2008–2010 za leto 2009 (Uradni list RS, št. 112/08 in 28/09).
(4) Skupna višina sredstev za ukrepe iz tega poglavja je 40.000 eurov.
42. člen
(raziskovalno-razvojna naloga ugotavljanja vplivov akaricida na čebele in varoje ter ugotavljanje učinkovitosti sredstev za zatiranje varoj v čebelarstvu)
Cilj raziskovalno-razvojne naloge ugotavljanja vplivov akaricida na čebele in varoje ter učinkovitosti sredstev za zatiranje varoj v čebelarstvu je ugotoviti toksičnost preiskovanega akaricida za čebele (delavke in matice) in varoje ter ugotoviti učinkovitosti in možnosti široke uporabe akaricida za zatiranje varoj v čebelarstvih.
2. Raziskava ugotavljanja vplivov akaricida na čebele in varoje
43. člen
(raziskava ugotavljanja vplivov akaricida na čebele in varoje)
Raziskovalno-razvojno nalogo ugotavljanja vplivov akaricida na čebele in varoje opravi DPO, ki zagotovi njeno objavo na praktični čebelarski ravni in jo mora poslati v objavo na ustrezni znanstvenoraziskovalni ravni.
44. člen
(upravičenost stroškov)
(1) Upravičeni stroški za ugotavljanje vplivov akaricida na čebele in varoje so stroški izvedbe raziskovalno-razvojnega dela naloge iz prejšnjega člena in stroški za poskusno tretiranje, odvzem vzorcev in pripravo materiala za laboratorijske preiskave, histološke analize, kemične analize, opremo (avtoklav, analitska prenosna tehtnica) ter izdelavo poročila.
(2) Neupravičeni stroški za ugotavljanje vplivov akaricida na čebele in varoje so:
– stroški plačila carin in dajatev pri uvozu;
– DDV;
– bančni stroški;
– stroški tekočega poslovanja (stroški vzdrževanja, najema itd.);
– stroški opravil, ki so že financirana iz javnih sredstev.
45. člen
(upravičenec in vloga)
(1) Upravičenec do sredstev za izvajanje raziskovalno-razvojnega dela naloge ugotavljanja vplivov akaricida na čebele in varoje je DPO.
(2) DPO iz prejšnjega odstavka mora vlogi priložiti:
– končno poročilo raziskovalno-razvojne naloge, ki vsebuje izsledke analiz delovanja akaricida na čebele in varoje;
– obračun upravičenih stroškov z dokazili.
46. člen
(finančna določba)
Višina sredstev, namenjena raziskovalno-razvojni nalogi ugotavljanja vplivov akaricida na čebele in varoje, je 20.000 eurov.
3. Raziskava preverjanja uporabnosti akaricida v praksi
47. člen
(raziskava preverjanja uporabnosti akaricida v praksi)
Raziskovalno-razvojno nalogo preverjanja uporabnosti akaricida v praksi opravi VF NVI, ki mora zagotoviti objavo izsledkov na praktični čebelarski ravni in jo poslati v objavo na ustrezni znanstvenoraziskovalni ravni.
48. člen
(upravičenost stroškov)
(1) Upravičeni stroški preverjanja uporabnosti akaricida v praksi so stroški izvedbe raziskovalno-razvojnega dela naloge VF NVI iz prejšnjega člena in stroški vzorčenja, terenskega in laboratorijskega testiranja in poročanja, kilometrine, opreme (hladilna torba, lonci za testiranje, testne mreže, povečevalna stekla, zaščitna oprema) ter obveščanja čebelarjev o rezultatih glede uporabnosti akaricida v praksi.
(2) Neupravičeni stroški preverjanja uporabnosti akaricida v praksi so:
– stroški plačila carin in dajatev pri uvozu;
– DDV;
– bančni stroški.
49. člen
(upravičenec in vloga)
(1) Upravičenec do sredstev za izvajanje raziskovalno-razvojne naloge preverjanja uporabnosti akaricida v praksi je VF NVI.
(2) VF NVI iz prejšnjega odstavka mora vlogi priložiti:
– letno poročilo oziroma izsledke učinkovitosti uporabe akaricida v čebelarstvu;
– obračun upravičenih stroškov z dokazili.
50. člen
(finančna določba)
Višina sredstev, namenjena raziskovalno-razvojni nalogi preverjanja uporabnosti akaricida v praksi, je 20.000 eurov.
VII. PODROBNEJŠA PRAVILA POSTOPKA IN NAČIN PRIDOBITVE SREDSTEV
51. člen
(dodelitev sredstev)
(1) Sredstva po tej uredbi se dodelijo po postopku, ki ga določata zakon, ki ureja kmetijstvo, ter zakon, ki ureja javna naročila, in sicer:
– za ukrepa iz 8. in 12. člena te uredbe na podlagi odprtega javnega razpisa;
– za ukrepe iz IV., V. in VI. poglavja te uredbe in upravičence iz 21. člena te uredbe na podlagi vloge upravičenca po določbah te uredbe;
– izbranemu dobavitelju iz 17. člena te uredbe v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila.
(2) Z javnim razpisom so podrobneje opredeljeni pogoji za dodelitev sredstev, postopki, dokazila, upravičeni stroški ter način uveljavljanja in uporabe sredstev. Javni razpis se objavi na spletni strani, na kateri se objavi tudi obvestilo o njegovem zaprtju.
52. člen
(vloga in odločitev o vrstnem redu obravnave vlog)
(1) Vlagatelj pošlje vlogo na agencijo najpozneje do 31. avgusta 2010.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek vlagatelji iz ukrepov poglavja tehnične pomoči vlogo vlagajo v skladu z določili javnega razpisa iz prvega odstavka 7. člena te uredbe, za upravičenca iz drugega odstavka 20. člena te uredbe pa se glede vloge uporabljajo predpisi, ki urejajo javna naročila.
(3) Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge, ki ju označi pošta oziroma vložišče agencije, naslov vlagatelja ter oznaka ukrepa, na katerega se prijavlja.
(4) Agencija odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog oziroma po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, do porabe razpisanih sredstev za posamezen ukrep. Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev, agencija v primeru, da imata zadnji dve ali več popolnih in vsebinsko ustreznih vlog na ovojnici enak datum in čas (ura, minuta) oddaje popolne vloge, izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žrebanja so vlagatelji obveščeni pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik agencije izmed javnih uslužbencev, zaposlenih na agenciji.
(5) Žrebanje se opravi v uradnih prostorih agencije. O žrebanju se sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so prisotni.
53. člen
(obravnava vlog)
(1) Odpiranje vlog ni javno.
(2) V primeru nepopolne vloge se za datum in čas prejema dopolnitve vloge štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje dopolnitve na pošti ali oddaje v vložišču agencije. Ko agencija prejme dopolnjeno vlogo, se dopolnjena vloga ponovno pregleda.
(3) Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi zaporedno številko.
(4) Poziv k dopolnitvi vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc ne vpliva na uvrstitev na seznam prejetih ali popolnih vlog.
(5) Izpolnjevanje pogojev vloge se preverja po vrstnem redu časa oddaje popolne vloge.
(6) Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja.
54. člen
(izdaja odločbe)
(1) Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo, ki jo izda agencija.
(2) Sredstva agencija izplača na transakcijski račun upravičenca po opravljeni administrativni kontroli in nadzoru iz 59. člena te uredbe.
55. člen
(omejitev sredstev)
(1) Sredstva se ne odobrijo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tej uredbi, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije.
(2) Sredstva se ne dodelijo za dejavnosti zunaj območja Republike Slovenije.
56. člen
(obveznosti upravičenca in objava)
(1) Upravičenec mora agenciji, ministrstvu, revizijskemu organu ali drugim nadzornim organom omogočiti dostop do dokumentacije, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev.
(2) Na spletni strani agencije se objavi seznam prejemnikov sredstev z navedbo imena in priimka oziroma firme, opisom dejavnosti in zneskom odobrenih sredstev za posamezen ukrep.
57. člen
(hramba dokumentacije)
Prejemniki sredstev, ki pridobijo sredstva na podlagi te uredbe, morajo vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM UKREPOV
58. člen
(administrativna kontrola in kontrola na kraju samem)
(1) Agencija izvaja administrativne kontrole in kontrole na kraju samem pred izplačilom sredstev za posamezen ukrep.
(2) Služba za kontrolo agencije obvešča organizacijsko enoto agencije, odgovorno za posamezen ukrep, o ugotovitvah kontrole na kraju samem. Če se ugotovijo nepravilnosti, agencija sproži postopek za izterjavo morebitnih že izplačanih zneskov dodeljenih sredstev sofinanciranja.
(3) Agencija mora zagotoviti ločenost izvajanja nalog administrativnih kontrol in kontrole na kraju samem.
(4) Kontrole vlog oziroma zahtevkov na kraju samem pred izplačilom sredstev se izvajajo z obiski upravičencev in vključujejo najmanj 5 odstotkov skupne vrednosti javnih izdatkov odobrenih vlog za ukrepe po tej uredbi oziroma najmanj 10 odstotkov odobrenih vlog. Vzorec vlog za kontrolo na kraju samem določi agencija na podlagi ustreznega vzorčenja, pri čemer upošteva predvsem višino odobrenih sredstev. Pri teh kontrolah se pri posameznih upravičencih preverjajo tudi drugi posebni pogoji za dodelitev sredstev sofinanciranja po posameznem ukrepu.
IX. KONČNA POROČILA IZVAJALCEV PROGRAMA UKREPOV V ČEBELARSTVU ZA LETO 2010
59. člen
(zagotavljanje namenske in upravičene porabe sredstev)
Ministrstvo oceni primernost posameznih ukrepov na podlagi programov in končnih poročil, ki so del vlog posameznih upravičencev (razen upravičencev pri ukrepu tehnične pomoči), ter ugotovitve upošteva pri predlogu Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2011–2013 zaradi zagotovitve namenske in upravičene porabe sredstev glede na potrebe čebelarstva.
X. KONČNI DOLOČBI
60. člen
(začetek uporabe)
15. člen te uredbe se začne uporabljati po objavi vpisne številke izvzetja sheme pomoči iz 15. člena te uredbe na spletni strani Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropske komisije, s čimer se šteje, da je shema pomoči objavljena v skladu z Uredbo 1857/2006/ES. Ministrstvo o tem objavi obvestilo na svoji spletni strani.
61. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-29/2009/5
Ljubljana, dne 17. decembra 2009
EVA 2009-2311-0068
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost