Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009

Kazalo

4976. Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Soške vile, stran 14920.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt Uradni list RS, št. 33/07) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 17. decembra 2009 sprejel
S K L E P
o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Soške vile (Uradni list RS, št. 101/08)
1. Ocena stanja in razlogi za razveljavitev sklepa
Lastnik obsežnega nepozidanega območja med železniško progo in državno mejo na zahodnem robu Solkana namerava na zemljišču, ki je v prostorskem planu Mestne občine Nova Gorica namenjeno stanovanjski pozidavi, zgraditi večje število stanovanj. Ker gre za kompleksen poseg, potrebna pa je bila tudi vrsta uskladitvenih posegov s soseščino in infrastrukturnimi navezavami, je nameraval poseg načrtovati s postopkom priprave občinskega prostorskega izvedbenega načrta. kakor ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju. Vse potrebne uskladitve so bile opravljene in dosežene, javni interes pa je dosegel zadostno stopnjo zaščite z drugimi pravnimi sredstvi, zato ključnih in tehtnih razlogov za izvedbo postopka priprave prostorskega izvedbenega akta ni več. Sklep o začetku priprave načrta je zato smotrno preklicati.
2. Območje OPPN
Območje, za katero naj bi se izdelal OPPN, zajema zemljišča s parcelnimi številkami 1365/2, 1369/2, 1370/2, 1375/2, in 2665, vse k.o. Solkan, v celoti nepozidano trapezno ravnico med železniško progo in državno mejo, severno od poslovne cone Solkan.
3. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Sredstva za pripravo OPPN je zagotavljal investitor, podjetje Gorica Invest d.o.o., Žnidarčičeva 15, Šempeter pri Gorici.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Mestne občine Nova Gorica in se ga pošlje Ministrstvu Republike Slovenije za okolje in prostor.
Št. 3505-8/2008
Nova Gorica, dne 17. decembra 2009
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

AAA Zlata odličnost