Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009

Kazalo

4975. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Stanovanjsko naselje v Solkanu«, stran 14919.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), v skladu s 17. členom Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in 7. členom Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05 in 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na redni seji dne 17. decembra 2009 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Stanovanjsko naselje v Solkanu«
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka, ki so: obračunsko območje komunalne opreme, skupni in obračunski stroški zgrajene komunalne opreme, preračun obračunskih stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
Navedene podlage so podrobneje prikazane v Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Stanovanjsko naselje v Solkanu«, štev. 1-XII/2009, katerega je v decembru 2009 izdelal Stojan Vičič s.p., Ulica Tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica in je na vpogled na sedežu občine.
2. člen
(predmet komunalnega prispevka)
Predmet obračuna komunalnega prispevka je predvidena komunalna oprema v sklopu izgradnje Stanovanjskega naselja v Solkanu.
3. člen
(obračunsko območje)
Obračunsko območje posamezne komunalne infrastrukture je območje investicije, na katerem se bo zagotovilo priključevanje na komunalno infrastrukturo oziroma je to območje njene uporabe. V primeru »Stanovanjskega naselja v Solkanu« obravnavamo le eno obračunsko območju, t.j. območje gradbene parcele stanovanjskega naselja.
4. člen
(skupni in obračunski stroški)
Prikaz skupnih [S] in obračunskih [OS] stroškov izgradnje predvidene komunalne opreme:
– skupni stroški izgradnje predvidene komunalne opreme znašajo 1.028.740,00 € brez DDV;
– obračunski stroški izgradnje predvidene komunalne opreme znašajo 958.740,00 € brez DDV.
5. člen
(stroški opremljanja m2 parcele (Cp(i)) in neto tlorisne površine objekta (Ct(i))
Stroški opremljanja m2 gradbene parcele in m2 neto tlorisne površine objekta se obračuna z upoštevanjem preglednice 1.
+--------------------------------------+-----------+-----------+
|Naziv stroška             |  Cp(i)  |  Ct(i)  |
|                   |  (€/m2) |  (€/m2) |
+--------------------------------------+-----------+-----------+
|Prometno omrežje           |  24,82  |  27,17  |
+--------------------------------------+-----------+-----------+
|Vodovodno omrežje           |  6,02  |  6,58  |
+--------------------------------------+-----------+-----------+
|Meteorna kanalizacija         |  1,88  |  2,05  |
+--------------------------------------+-----------+-----------+
|Fekalna kanalizacija         |  11,13  |  12,17  |
+--------------------------------------+-----------+-----------+
|Javna razsvetljava          |  3,11  |  3,41  |
+--------------------------------------+-----------+-----------+
|Ekološki otok komunalnih odpadkov   |  1,06  |  1,16  |
+--------------------------------------+-----------+-----------+
|Ureditev prometa v območju      |      |      |
|železniških prehodov         |  31,51  |  34,48  |
+--------------------------------------+-----------+-----------+
|Cp(i) / Ct(i)             |  79,53  |  87,02  |
+--------------------------------------+-----------+-----------+
Preglednica 1: Določitev Cp(i) in Ct(i) za območje pozidave
Pomen Cp(i) in Ct(i) je naslednji:
Cp(i) stroški opremljanja m2 parcele z določeno vrsto komunalne opreme;
Ct(i) stroški opremljanja m2 NTP z določeno vrsto komunalne opreme.
6. člen
(razmerje med merilom parcele in neto tlorisno površino objekta)
Razmerje med merilom parcele (Dp) in merilom neto tlorisne površine objekta (Dt) je na celotnem območju opremljanja enako in znaša Dp = 0,4 ter Dt = 0,6.
7. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju (Cp(i)) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju (Ct(i)) se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, na naslednji način:
Cp(i1) = Cp(i)·* I
oziroma
Ct(i1) = Ct(i) * I, kjer je
I – faktor indeksacije, ki se indeksira na dan uveljavitve programa opremljanja.
8. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
KP(i) = (A(parcela) * Cp(i1) * Dp) + (K(dejavnost) * A(tlorisna) * Ct(i1) * Dt)
Komunalni prispevek za celotno komunalno opremo se izračuna na naslednji način:
KP = vsota KP(i)
Oznake pomenijo:
KP       celotni komunalni prispevek
KP(i)      komunalni prispevek za posamezno komunalno
        opremo;
A(parcela)   površina parcele objekta;
A(tlorisna)   površina neto tlorisne površine objekta;
K(dejavnost)  faktor dejavnosti je enak 1,0;
Cp(i1)     indeksirani stroški opremljanja m2 parcele z
        določeno vrsto komunalne opreme;
Ct(i1)     indeksirani stroški opremljanja m2 NTP z
        določeno vrsto komunalne opreme.
9. člen
(obstoječa komunalna oprema)
Obstoječa komunalna oprema se obračuna v skladu s sprejetim programom opremljanja za Mestno občino Nova Gorica, v višini 414.350,23 €.
Investitor izgradnje »Stanovanjskega naselja v Solkanu« je na podlagi Odločbe o odmeri komunalnega prispevka štev. 479-62/2008 z dne 17. 7. 2008 že poravnal komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo v višini 414.350,23 €.
10. člen
(odmera komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se odmeri:
– na zahtevo zavezanca;
– po uradni dolžnosti.
11. člen
(stroški priključevanja)
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, katero določa predmetni program opremljanja, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-547/2008
Nova Gorica, dne 17. decembra 2009
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.

AAA Zlata odličnost