Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009

Kazalo

4973. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za plansko celoto 13 Smlednik, stran 14918.

Na podlagi 46., 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 101. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine Medvode sprejel
S K L E P
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za plansko celoto 13 Smlednik
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
V Občini Medvode so v veljavi Prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto 13 Smlednik (Uradni list RS, št. 55/92, 88/98, 35/02, 56/06).
Razlog za pripravo sprememb in dopolnitev Prostorsko ureditvenih pogojev je pravočasna zagotovitev prostorskih možnosti za investicijo, za katero se načrtuje pridobivanje državnih sredstev.
2. člen
(območje sprememb in dopolnitev)
Okvirno območje sprememb in dopolnitev obsega zemljišče s parc. št. 304/1 k.o. Moše, v velikosti približno 7.200 m2.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Pri pripravi sprememb in dopolnitev se uporabijo do sedaj izdelane strokovne podlage, po potrebi se izdelajo tudi druge strokovne podlage za prostorsko ureditev.
4. člen
(roki)
Spremembe in dopolnitve se izvajajo skladno z dinamiko sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Medvode za območje gospodarske cone Moše. Sprejem je predviden julija 2010.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Ljubljana,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (področje celovite presoje vplivov na okolje),
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija za okolje, Urad za okolje, Ljubljana,
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za vode,
5. Agencija za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za porečje reke Save, Oddelek območja zgornje Save,
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za zavarovana območja in Sektor za politiko ohranjanja narave,
7. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Ljubljana,
8. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za civilno obrambo, Ljubljana,
9. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Ljubljana,
10. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Ljubljana,
11. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območna pisarna Kranj,
12. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
13. Ministrstvo za gospodarstvo, Sektor za rudarstvo,
14. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za elektronske komunikacije,
15. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
16. Ministrstvo za zdravje, Ljubljana,
17. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj,
18. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj,
19. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Kranj,
20. ELES – Elektro Slovenije, d.o.o. Ljubljana,
21. Elektro Gorenjska d.d., Kranj,
22. Geoplin plinovodi d.o.o.,
23. Telekom Slovenije d.d.,
24. Občina Medvode, Medvode,
25. JP Elektro Gorenjska d.d.,
26. JP Energetika Ljubljana d.o.o.,
27. JP Snaga Ljubljana d.o.o.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Stroške izdelave sprememb in dopolnitev v celoti nosi investitor posega.
7. člen
(objava in uveljavitev)
Ta sklep začne veljati z dnem izdaje in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu.
Št. 003-2/09-7
Medvode, dne 14. decembra 2009
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost