Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009

Kazalo

4964. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško, stran 14905.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS/I, št. 12/91 in 17/91 – ZUDE ter Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08 in 79/09) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 36. seji dne 21. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško
1. člen
Za prvim odstavkom 7. člena odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško (Uradni list RS, št. 127/03) se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
»Zavod ima lahko več notranjih organizacijskih enot, ki so podrobneje urejene z aktom o organizaciji dela. Možne organizacijske enote so: Kulturni dom Krško, Mestni muzej Krško, Galerija Krško, grad Rajhenburg in druge. Zavod jih oblikuje, ko so izpolnjeni prostorski, finančni in kadrovski pogoji za oblikovanje.«.
2. člen
8. člen se spremeni tako, da glasi:
»Osnovna dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Zavod lahko poleg kulturnih dejavnosti, s katerimi izvaja javno službo, opravlja tudi tržne in druge dejavnosti. Pri razmejevanju izvajanja javne službe in tržnih dejavnosti, zavod upošteva, poleg veljavnih predpisov, tudi kriterij koristnika storitve, ki je uporabnik javne službe.«.
3. člen
V prvem odstavku 9. člena se dodajo nova petnajsta, šestnajsta, sedemnajsta, osemnajsta, in devetnajsta alinea, ki glasijo:
»– pedagoška dejavnost,
– informiranje javnosti,
– dobrodelne akcije,
– varstvo kulturne dediščine,
– raziskovanje na področju humanistike in družboslovja.«
V drugem odstavku se besedna zveza »tudi naslednje naloge« nadomesti z besedno zvezo »naslednje tržne dejavnosti«.
V drugem odstavku se za osmo alinejo doda nova deveta alineja, ki glasi:
»– prodaja spominkov in produktov zavoda.«
4. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da glasi:
»Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so:
– 18.200    Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
– 47.610    Trgovina na drobno v specializiranih
        prodajalnah s knjigami
– 47.782    Druga trgovina na drobno v specializiranih
        prodajalnah z umetniškimi izdelki
– 47.789    Druga trgovina na drobno v specializiranih
        prodajalnah
– 47.790    Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim
        blagom
– 47.810    Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
        z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
– 47.890    Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
        z drugim blagom
– 47.910    Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
– 47.990    Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
        stojnic in tržnic
– 56.101    Restavracije in gostilne
– 56.102    Okrepčevalnice in podobni obrati
– 56.103    Slaščičarne in kavarne
– 56.300    Strežba pijač
– 58.110    Izdajanje knjig
– 58.130    Izdajanje časopisov
– 58.140    Izdajanje revij in druge periodike
– 58.190    Drugo založništvo
– 59.140    Kinematografska dejavnost
– 59.200    Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
        muzikalij
– 62.010    Računalniško programiranje
– 63.110    Obdelava podatkov in s tem povezane
        dejavnosti
– 63.120    Obratovanje spletnih portalov
– 68.200    Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
        nepremičnin
– 68.320    Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po
        pogodbi
– 72.200    Raziskovalna in razvojna dejavnost na
        področju družboslovja in humanistike
– 73.110    Dejavnost oglaševalskih agencij
– 73.120    Posredovanje oglaševalskega prostora
– 74.100    Oblikovanje, aranžerstvo in dekoraterstvo
– 74.200    Fotografska dejavnost
– 74.900    Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
        dejavnosti
– 77.220    Dajanje videokaset in plošč v najem
– 77.290    Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v
        najem in zakup
– 77.390    Dajanje drugih strojev, naprav in
        opredmetenih sredstev v najem in zakup
– 79.900    Rezervacije in druge s potovanji povezane
        dejavnosti
– 82.190    Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
        posamične pisarniške dejavnosti
– 82.300    Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– 85.520    Izobraževanje, izpopolnjevanje in
        usposabljanje na področju kulture in
        umetnosti
– 85.590    Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
        izpopolnjevanje in usposabljanje
– 90.010    Umetniško uprizarjanje
– 90.020    Spremljajoče dejavnosti za umetniško
        uprizarjanje
– 90.030    Umetniško ustvarjanje
– 90.040    Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– 93.299    Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
– 91.020    Dejavnost muzejev
– 91.030    Varstvo kulturne dediščine«.
Za drugim odstavkom 11. člena se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
»Ne glede na prejšnji odstavek sme zavod opravljati tudi vse druge posle, potrebne za njegov obstoj in opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti v pravnem prometu.«.
5. člen
Prvi alinei prvega odstavka 28. člena se dodajo nove druga, tretja, četrta in peta alinea, ki glasijo:
»– Ploščad na Trgu Matije Gubca, ki stoji na parceli št. 493/1, k.o. Stara vas,
– Valvasorjev kompleks, ki stoji na parcelah št. 51.S, 53.S in 54.S, vse k.o. Krško; razen poslovnih prostorov kavarne,
– Galerija Krško, ki stoji na parceli št. 32.S, k.o. Krško.«
Zadnji stavek četrtega odstavka se spremeni tako, da glasi:
»Nadomestilo za uporabo ne sme presegati višine dejanskih dodatnih stroškov, ki so s tem nastali, pod pogojem, da ima zavod iz javnih sredstev pokrite svoje splošne stroške delovanja.«.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2008-O703
Krško, dne 21. decembra 2009
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost