Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009

Kazalo

4954. Sklep o začasnem financiranju Občine Ig v obdobju januar–marec 2010, stran 14891.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 30. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06) je župan Občine Ig dne 22. 12. 2009 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Ig v obdobju januar–marec 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Ig (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2009 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2009. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Ig za leto 2009 (Uradni list RS, št. 79/09; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+----------------------------------------------+---------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v eurih|
+----------------------------------------------+---------------+
|Skupina/podskupina kontov/Namen        |    Začasno|
|                       |  financiranje|
|                       |      2010|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  1.210.080,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  1.200.080,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  1.013.680,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |   920.000,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   55.180,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   38.500,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |706 Drugi davki             |      0,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |   186.400,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |   23.900,00|
|   |premoženja               |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |      0,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |712 Denarne kazni            |    2.000,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |   111.500,00|
|   |storitev                |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   49.000,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |      0,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |      0,00|
|   |sredstev                |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |      0,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |      0,00|
|   |nematerialnega premoženja        |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |      0,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |      0,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine     |      0,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |   10.000,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   10.000,00|
|   |javnofinančnih institucij        |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |      0,00|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske|        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE   |      0,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih|      0,00|
|   |institucij               |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  1.170.080,01|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |   602.276,87|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   90.618,27|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   14.179,20|
|   |varnost                 |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |   489.677,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |    1.632,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve               |    6.170,40|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |   488.815,28|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |      0,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |   327.708,00|
|   |gospodinjstvom             |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   38.640,00|
|   |in ustanovam              |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |   122.467,28|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |      0,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |42 INVESTICIJSKI ODHODKI        |   78.987,86|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |   78.987,86|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |      0,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in |      0,00|
|   |fizičnim osebam             |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |432 investicijski transferi proračunskim|      0,00|
|   |uporabnikom               |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANJKLJAJ (I.- |   39.999,99|
|   |II.)                  |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH IN PRODAJA|      0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |      0,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |      0,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |      0,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJA KAPITALSKIH |      0,00|
|   |DELEŽEV (440+441+442)          |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0,00|
|   |DELEŽEV                 |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |440 Dana posojila            |      0,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |441 Povečanja kapitalskih deležev in  |      0,00|
|   |naložb                 |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |      0,00|
|   |privatizacije              |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|VI. |PREJETA POSOJILA – DANA POSOJILA IN   |      0,00|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |      0,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |      0,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |      0,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)          |   39.999,99|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |   39.999,99|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |   39.999,99|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   |      0,00|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   –39.999,99|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |   –39.999,99|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.  |      0,00|
|   |12. 2009                |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 0 evrov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (ali v uradnem glasilu občine), uporablja pa se od 1. januarja 2010 dalje.
Št. 4101/001/2009
Ig, dne 22. decembra 2009
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost