Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009

Kazalo

4952. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Šmarje – Staro pokopališče, stran 14889.

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 34. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je župan Občine Grosuplje dne 22. 12. 2009 sprejel
S K L E P
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Šmarje – Staro pokopališče
1. člen
(predmet sklepa)
S tem sklepom se pričnejo postopki za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za ureditev pokopališča v mirovanju ter izgradnjo poslovno-stanovanjskega objekta, z ureditvijo pripadajočih zunanjih površin.
2. člen
(vsebina sklepa o začetku priprave OPPN)
– ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN,
– območje OPPN,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– roki za pripravo OPPN,
– nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti,
– obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN.
3. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
S predvidenim OPPN se načrtujeta dva posega, in sicer:
a) načrtovanje objekta z javnim programom in stanovanji ter ureditev pripadajočih zunanjih površin,
b) sprememba pokopališča v mirovanju v spominski park
a) Šmarje - Sap je pomembnejše lokalno središče in skupaj z Grosupljem predstavlja glavno urbanizacijsko os občine. Prostorske omejitve onemogočajo naselju, da bi se fizično intenzivno razvijalo, vendar pa mu planske usmeritve nalagajo, da se razvija kot gospodarsko, zaposlitveno, kulturno-turistično in oskrbno središče, kot dopolnitev funkcij in mestnih dejavnosti Grosuplja. Iz tega razloga, se neposredno ob Ljubljanski cesti predvideva gradnja novega objekta, ki bo povzemal pomembnejši osrednji središčni javni program v naselju Šmarje - Sap; storitvene in uslužnostne dejavnosti (npr. pošta, banka, servisne dejavnosti, delno tudi lokali ipd.) v pritličju ter stanovanja ali pisarne v nadstropju.
b) pokopališče, ki je v mirovanju 30 let, se spremeni v spominski park javnega značaja. Uredi se odprt javni prostor (trg, tlakovanje, klopi ipd.) za druženje in srečevanje ter v manjšem delu pripadajoča parkirišča za obiskovalce.
4. člen
(območje OPPN)
Območje urejanja z OPPN predstavlja prazno površino ob regionalni, Ljubljanski cesti ter pokopališče v mirovanju v ozadju. Skupna površina je ca. 10400 m2 in obsega zemljišča parcelne št.: 490/11, 489/2, pretežni del 518/4, 486/1, 482/9, 478/29 in 490/12 vse k.o. Šmarje. Območje na severni strani meji z Ljubljansko cesto, na vzhodu so zemljišča gasilskega doma, na zahodu je pot do pokopališča in na južni strani je Pokopališka cesta.
Zaradi zagotovitve najustreznejših urbanističnih rešitev bodo možni posegi na dele nekaterih sosednjih zemljišč parc. št. 488/2, 489/1, 490/3, 490/4, min del 518/4 ter izhod na 2014/1 (cesta) vse k.o. Šmarje ali na morebitna druga sosednja zemljišča v neposredni bližini.
5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se izdelajo na podlagi:
– veljavnih prostorskih dokumentov Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje za obdobje 1996–2000, (Uradni list RS, št. 3/97, 57/98, 70/98, 21/01, 100/02, 111/03, 124/03, 87/04 in 136/04)
– idejnih zasnov in strokovnih podlag,
– izraženih investicijskih namer občine in drugih oseb.
6. člen
(roki za pripravo OPPN)
Postopek priprave in sprejema OPPN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
+--------------------------+--------------------+--------------+
|      Faza      |  Rok izdelave  |  Nosilec  |
+--------------------------+--------------------+--------------+
|Sklep o začetku priprave |december 2009    |občina    |
|OPPN in objava Sklepa   |          |       |
+--------------------------+--------------------+--------------+
|Osnutek OPPN za pridobitev|december, januar  |izdelovalec  |
|smernic          |2009/10       |       |
+--------------------------+--------------------+--------------+
|Pridobivanje in      |januar, februar   |izdelovalec  |
|usklajevanje smernic   |2010        |       |
+--------------------------+--------------------+--------------+
|Izdelava dopolnjenega   |februar, marec 2010 |izdelovalec  |
|osnutka OPPN       |          |       |
+--------------------------+--------------------+--------------+
|Javno naznanilo javne   |marec, 2010     |občina    |
|razgrnitve in javne    |          |       |
|obravnave OPPN      |          |       |
+--------------------------+--------------------+--------------+
|Javna razgrnitev, javna  |marec, april 2010  |občina,    |
|obravnava in obravnava na |          |izdelovalec  |
|OS            |          |       |
+--------------------------+--------------------+--------------+
|Stališča do pripomb in  |april, maj 2010   |izdelovalec, |
|uskladitev stališč    |          |občina    |
+--------------------------+--------------------+--------------+
|Sklep OS o predlogu    |maj 2010      |izdelovalec, |
|stališč do pripomb    |          |občina    |
+--------------------------+--------------------+--------------+
|Objava stališč do pripomb |maj 2010      |občina    |
+--------------------------+--------------------+--------------+
|Izdelava dopolnjenega   |maj 2010      |izdelovalec  |
|predloga OPPN za     |          |       |
|pridobitev mnenj     |          |       |
+--------------------------+--------------------+--------------+
|Pridobivanje in      |junij 2010     |izdelovalec  |
|usklajevanje mnenj    |          |       |
+--------------------------+--------------------+--------------+
|Izdelava dopolnjenega   |junij 2010     |izdelovalec  |
|predloga OPPN za sprejem |          |       |
+--------------------------+--------------------+--------------+
|Sprejem na OS       |junij, julij 2010  |izdelovalec, |
|             |          |občina    |
+--------------------------+--------------------+--------------+
|Izdelava končnega     |julij 2010     |izdelovalec  |
|dokumenta         |          |       |
+--------------------------+--------------------+--------------+
|Objava odloka o OPPN v  |julij 2010     |občina    |
|Uradnem listu RS     |          |       |
+--------------------------+--------------------+--------------+
Navedeni roki, ki se nanašajo na obravnave občinskega sveta (OS), se prilagodijo časovnim terminom zasedanja OS.
Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se prilagodijo v tabeli navedeni roki izdelave OPPN.
7. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti)
Za OPPN se pridobijo smernice in mnenja naslednjih nosilcev urejanja prostora:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
2. RS, Ministrstvo za promet, DRSC,
3. Slovenske železnice d.o.o.,
4. Zavod RS za varstvo narave,
5. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine,
6. Občina Grosuplje, Urad za komunalno infrastrukturo,
7. Javno komunalno podjetje Grosuplje, vodovod,
8. Javno komunalno podjetje Grosuplje, kanalizacija,
9. Javno komunalno podjetje Grosuplje, vročevod,
10. Javno komunalno podjetje Grosuplje, odpadki,
11. Telekom Slovenije d.d.,
12. Elektro Ljubljana d.d.
Če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso navedeni v tem sklepu, se v postopku pridobi tudi njihove smernice.
8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN zagotovi Občina Grosuplje.
9. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Grosuplje.
Št. 3500-29/2007
Ljubljana, dne 22. decembra 2009
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost