Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009

Kazalo

4951. Sklep o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2010, stran 14888.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 30. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je župan Občine Gornji Petrovci dne 15. 12. 2009 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Gornji Petrovci (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2010 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2009. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2009 (Uradni list RS, št. 63/09; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
                            v EUR
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto      Proračun
                        januar–marec
                            2010
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      421.069,73
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           355.008,55
70  DAVČNI PRIHODKI               351.522,68
   700 Davki na dohodek in dobiček       342.732,00
   703 Davki na premoženje            4.839,30
   704 Domači davki na blago in storitve     3.951,38
   706 Drugi davki                  0,00
71  NEDAVČNI PRIHODKI               3.485,87
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od     1.958,49
   premoženja
   711 Takse in pristojbine             12,31
   712 Denarne kazni                 0,00
   713 Prihodki od prodaje blaga in         0,00
   storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki          1.515,07
72  KAPITALSKI PRIHODKI               722,00
   720 Prihodki od prodaje osnovnih        500,00
   sredstev
   721 Prihodki od prodaje zalog           0,00
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in       222,00
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73  PREJETE DONACIJE                 0,00
   730 Prejete donacije iz domačih virov       0,00
   731 Prejete donacije iz tujine          0,00
74  TRANSFERNI PRIHODKI             65.339,18
   740 Transferni prihodki iz drugih      65.339,18
   javnofinančnih institucij
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        415.779,51
40  TEKOČI ODHODKI               164.290,14
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    38.386,31
   401 Prispevki delodajalcev za socialno    7.229,47
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve       86.677,70
   403 Plačila domačih obresti         31.996,66
   409 Rezerve                    0,00
41  TEKOČI TRANSFERI              139.260,68
   410 Subvencije                 274,04
   411 Transferi posameznikom in        88.136,76
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam   14.323,90
   in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi      36.525,98
   414 Tekoči transferi v tujino           0,00
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            106.882,54
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   106.882,54
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            5.346,15
   431 Investicijski transferi          5.346,15
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)         5.290,22
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN         0,00
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           0,00
   750 Prejeta vračila danih posojil         0,00
   751 Prodaja kapitalskih deležev          0,00
   752 Kupnine iz naslova privatizacije       0,00
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH      0,00
   DELEŽEV (440+441+442+443)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH      0,00
   DELEŽEV
   440 Dana posojila                 0,00
   441 Povečanje kapitalskih deležev in       0,00
   naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova       0,00
   privatizacije
   443 Povečanje namenskega premoženja v       0,00
   javnih skladih in drugih osebah javnega
   prava, ki imajo premoženje v svoji
   lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN          0,00
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                0,00
50  ZADOLŽEVANJE                   0,00
   500 Domače zadolževanje              0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)               0,00
55  ODPLAČILA DOLGA                  0,00
   550 Odplačila domačega dolga           0,00
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA      5.290,22
   RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)          0,00
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)    –5.290,22
------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.     921,80
   PRETEKLEGA LETA
   9009 Splošni sklad za drugo           921,80
------------------------------------------------------------
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na oglasni deski občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010 dalje.
Št. 007-0001/2009-26
Gornji Petrovci, dne 15. decembra 2009
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

AAA Zlata odličnost