Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009

Kazalo

4947. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči«, stran 14885.

Na podlagi 11. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tolmin (Uradno glasilo, št. 3/1995), 19. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 79/00, 64/01), 8. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Bovec (Uradno glasilo št, 5/2006 in Uradni list RS, št. 83/09) in 2. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kanal ob Soči (Uradne objave – časopis OKO, št. 1/1995, Primorske novice Uradne objave, št. 25/1996) so Občinski svet Občine Tolmin na 29. seji dne 15. 12. 2009, Občinski svet Občine Kobarid na 27. seji dne 17. 12. 2009, Občinski svet Občine Bovec na 25. seji dne 10. 12. 2009 in Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 3. Izredni seji dne 21. 12. 2009, v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08, 79/09) sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči«
I. Splošne določbe
1. člen
(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave, določi njegovo delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do organa skupne občinske uprave in v medsebojnih razmerjih.
(3) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
2. člen
Občina Bovec, Občina Kobarid, Občina Tolmin in Občina Kanal ob Soči ustanovijo organ skupne občinske uprave. Ime organa skupne občinske uprave je »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči« (v nadaljnjem besedilu: Medobčinska uprava). Ustanovljena je za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju:
– občinske inšpekcije,
– občinskega redarstva.
3. člen
(1) Sedež Medobčinske uprave je v Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec.
(2) Medobčinska uprava uporablja žig okrogle oblike. Ob zunanjem robu žiga je napis: Občine Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal: V notranjem krogu je napis: Medobčinska uprava. V sredini je grb sedežne občine.
4. člen
(1) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje organa skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.
(2) Župani imenujejo in razrešujejo direktorja Medobčinske uprave, sprejmejo kadrovski načrt, program dela in finančni načrt Medobčinske uprave, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja Medobčinske uprave.
II. Naloge in organizacija dela
5. člen
(1) Medobčinska uprava je organizirana enovito in opravlja upravne, strokovne in pospeševalne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic in naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb, in sicer:
– Medobčinska inšpekcija: naloge občinske inšpekcije, službe nadzora občinskih cest in občinskega redarstva.
(2) Svoje naloge opravlja Medobčinska uprava v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
6. člen
(1) Medobčinska inšpekcija je prekrškovni organ občin ustanoviteljic Medobčinske uprave.
(2) Sedež medobčinske inšpekcije je v Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec.
(3) Pooblaščene uradne osebe Medobčinske uprave vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih z Zakonom o varnosti cestnega prometa, Zakonom o varstvu javnega reda in miru, Zakonom o spodbujanju razvoja turizma ter veljavnimi odloki posamezne občine, opredeljenimi v Skupnem občinskem programu varnosti občin Bovec, Tolmin, Kobarid in Kanal ob Soči.
(4) Službe medobčinske inšpekcije so:
– medobčinska inšpekcijska služba,
– medobčinsko redarstvo.
(5) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče medobčinska inšpekcija, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
7. člen
(1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa Medobčinska uprava kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
(2) Medobčinska uprava mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih tajnika občine oziroma direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada oziroma, za katero izvršuje nalogo.
(3) O izločitvi zaposlenega v Medobčinski upravi odloča tajnik občine oziroma direktor občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. V primeru izločitve direktorja Medobčinske uprave pa o stvari tudi odloči.
(4) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v Medobčinski upravi, odgovarjajo občine ustanoviteljice solidarno.
8. člen
(1) Medobčinsko upravo vodi direktor, ki ga imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih.
(2) Direktor Medobčinske uprave je vodja medobčinske inšpekcije kot prekrškovnega organa občin ustanoviteljic.
(3) Direktor Medobčinske uprave ima status uradnika na položaju.
(4) Direktor Medobčinske uprave mora imeti najmanj univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem in najmanj šest let delovnih izkušenj.
(5) Župani lahko sklenejo pisni sporazum, da bo naloge direktorja Medobčinske uprave opravljal tajnik občine (direktor občinske uprave).
9. člen
(1) Direktor Medobčinske uprave odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu in tajniku občine oziroma direktorju občinske uprave te občine, za delo Medobčinske uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic
(2) Direktor Medobčinske uprave predstavlja Medobčinsko upravo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela Medobčinske uprave.
10. člen
(1) Občina, v kateri ima Medobčinska uprava sedež, ima za javne uslužbence Medobčinske uprave status delodajalca. Javni uslužbenci sklenejo delovno razmerje z Občino Bovec.
(2) Pravice in obveznosti delodajalca izvršujejo župani občin ustanoviteljic oziroma direktor Medobčinske uprave na podlagi njihovega pisnega pooblastila.
11. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest Medobčinske uprave sprejme župan sedežne občine po predhodnem soglasju županov občin ustanoviteljic.
III. Sredstva za delo
12. člen
(1) Sredstva za delo Medobčinske uprave in druga materialna sredstva zagotavljajo občine ustanoviteljice v naslednjem razmerju:
– Občina Bovec                   22,54%,
– Občina Kobarid                  23,49%,
– Občina Tolmin                   29,26%,
– Občina Kanal ob Soči               24,71%.
(2) Razmerje iz prejšnjega odstavka velja, dokler se ne spremeni Akt o sistemizaciji delovnih mest Medobčinske uprave, določen v 11. členu tega odloka.
13. člen
(1) Medobčinska uprava opravlja svoje delo v prostorih občinske uprave občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
(2) Nakup opreme, ki je potrebna za delo Medobčinske uprave, naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan občine ustanoviteljice, v kateri ima Medobčinska uprava sedež. Izbiro najboljšega ponudnika predlaga strokovna komisija. Župan vsake od občin ustanoviteljic imenuje v komisijo po enega člana.
(3) Stroške za uporabo upravnih prostorov, stroške nabave in uporabe opreme, obratovalne stroške in stroške vzdrževanja, si občine ustanoviteljice Medobčinske uprave delijo v razmerju, določenim v prejšnjem členu.
14. člen
(1) Medobčinska uprava je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
(2) Finančni načrt Medobčinske uprave, ki ga na predlog direktorja Medobčinske uprave določijo župani občin ustanoviteljic, je vključen v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima Medobčinska uprava sedež.
(3) Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za Medobčinsko upravo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Finančni načrt Medobčinske uprave je priloga k njihovim proračunom.
(4) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta Medobčinske uprave je njen direktor, ki je tudi skrbnik prihodkov.
15. člen
Tekoče upravne in strokovne naloge za Medobčinsko upravo opravlja občinska uprava Občine Bovec. Ostale občine so dolžne kriti te stroške v skladu z 12. členom odloka.
IV. Medsebojne pravice in obveznosti občin ustanoviteljic
16. člen
Župani občin ustanoviteljic s sporazumom podrobneje uredijo način izvrševanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti, določenih z odlokom.
17. člen
(1) Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz Medobčinske uprave tako, da svojo namero pisno poda ostalim občinam ustanoviteljicam. Občina izstopi kadarkoli z enostransko izjavo, o kateri izda občinski svet ugotovitveni sklep, ki se pošlje vsem občinam ustanoviteljicam.
(2) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do Medobčinske uprave na podlagi tega odloka in dogovora iz 16. člena odloka.
(3) V primeru, da želi v Medobčinsko upravo pristopiti nova občina, se morajo s tem strinjati vse občine ustanoviteljice.
V. Prehodne in končne določbe
18. člen
V tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka sprejme župan sedežne občine akt o sistemizaciji delovnih mest v Medobčinski upravi in kadrovski načrt Medobčinske uprave. Dosedanji predstojnik Medobčinske uprave nadaljuje z delom kot direktor Medobčinske uprave.
19. člen
(1) Medobčinska uprava začne z delom, ko vse občine ustanoviteljice zagotovijo sredstva za začetek dela ter občina ustanoviteljica, v kateri ima sedež, zagotovi prostore in opremo, vendar najkasneje v štirih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
(2) Najkasneje do dne, ko prične z delom, prevzame Medobčinska uprava javne uslužbence, zaposlene delovna mesta, na katerih se opravljajo naloge občinske uprave, ki jih na podlagi tega odloka prevzame Medobčinska uprava.
(3) Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka se izda sklepe v skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest v Medobčinski upravi ter jim v podpis predloži pogodbe o zaposlitvi.
(4) Z akti iz prejšnjega odstavka se javnim uslužbencem, zaposlenim v Medobčinski upravi, ne more poslabšati položaj glede na položaj, ki so ga imeli v občinski upravi posamezne občine ustanoviteljice.
20. člen
Občina Bovec je dolžna zagotoviti objavo v Uradnem listu Republike Slovenije po sprejemu odloka na vseh štirih občinskih svetih.
21. člen
(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. 1. 2010.
(2) Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči po tem Odloku začne z delom 1. 1. 2010. Iz tega razloga v letu 2009 sredstva za delo Medobčinske uprave in druga materialna sredstva zagotavljajo občine ustanoviteljice po Odloku o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid Tolmin in Kanal ob Soči« (Uradni list RS, št. 65/09), in sicer glede na število prebivalcev iz popisa SURS v naslednjem razmerju:
– Občina Bovec                    16,96%,
– Občina Kobarid                   23,67%,
– Občina Tolmin                    59,37%.
22. člen
Z dnem začetka veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči« (Uradni list RS, št. 65/09).
Št. 007-03/2009-2
Bovec, dne 10. decembra 2009
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.
Št. 007-5/06
Kobarid, dne 21. decembra 2009
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.
Št. 007-0003/06
Tolmin, dne 21. decembra 2009
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.
Št. 00702-05/2009
Kanal ob Soči, dne 21. decembra 2009
Župan
Občine Kanal ob Soči
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost