Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009

Kazalo

4937. Odredba o spremembah Odredbe o merskih enotah, stran 14875.

Na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
O D R E D B O
o spremembah Odredbe o merskih enotah
1. člen
V Odredbi o merskih enotah (Uradni list RS, št. 26/01) se besedilo prvega odstavka 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta odredba določa uporabo mednarodnega sistema enot (Systeme International d'Unités) (v nadaljnjem besedilu: SI) v skladu z Direktivo Sveta z dne 20. decembra 1979 o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanašajo na merske enote in o razveljavitvi direktive 71/354/EGS (UL L št. 39 z dne 15. 2. 1980, str. 40), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2009/3/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o spremembi Direktive Sveta 80/181/EGS o približevanju zakonodaj držav članic, ki se nanašajo na merske enote (UL L št. 114 z dne 7. 5. 2009, str. 10).«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Uporaba enot SI se nanaša na merilne instrumente v uporabi ter na merjenja in navedbe veličin, izražene v merskih enotah.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane novi tretji odstavek se besedi »prejšnji odstavek« nadomesti z besedilom »prvi odstavek tega člena«.
Dosedanji tretji odstavek postane novi četrti odstavek.
2. člen
V prvem odstavku 5. člena se črta besedilo, ki se glasi: »do 31. decembra 2009.«.
3. člen
V Prilogi se v točki 1.1 odstavek z naslovom »Enota za termodinamično temperaturo« spremeni tako, da se glasi:
»Enota za termodinamično temperaturo
Enota za termodinamično temperaturo, kelvin, je 1/273,16 del termodinamične temperature trojne točke vode.
Ta definicija se nanaša na vodo, katere izotopska sestava je opredeljena z naslednjimi razmerji množin snovi: 0,00015576 mol 2H na mol (na 1)H, 0,0003799 mol (na 17)O na mol (na 16)O in 0,0020052 mol (na 18)O na mol (na 16)O.«.
4. člen
Naslov točke 1.1.1 se spremeni tako, da se glasi:
»1.1.1 Posebno ime in simbol izpeljane enote SI za temperaturo za izražanje Celzijeve temperature«.
5. člen
Naslov točke 1.2 se spremeni tako, da se glasi:
»1.2 Izpeljane enote SI«.
6. člen
Točka 1.2.1 se spremeni tako, da se glasi:
»1.2.1 Splošno pravilo za izpeljane enote SI
Enote, ki so koherentno izpeljane iz osnovnih enot SI, so podane kot algebrski izrazi v obliki zmnožkov potenc osnovnih enot SI s številskimi faktorji, enakimi 1.«.
7. člen
Točka 1.2.2 se spremeni tako, da se glasi:
»1.2.2 Izpeljane enote SI s posebnimi imeni in simboli
+------------------+-------------------+-----------------------+
|   Veličina   |    Enota    |    Izraženo    |
|         +----------+--------+---------+-------------+
|         |  Ime  | Simbol |z drugimi| z osnovnimi |
|         |     |    | enotami | enotami SI |
|         |     |    |  SI  |       |
+------------------+----------+--------+---------+-------------+
|ravninski kot   |radian  |rad   |     |m*m(na –1)  |
+------------------+----------+--------+---------+-------------+
|prostorninski kot |steradian |sr   |     |m2*m(na –2) |
+------------------+----------+--------+---------+-------------+
|frekvenca     |hertz   |Hz   |     |s(na –1)   |
+------------------+----------+--------+---------+-------------+
|sila       |newton  |N    |     |m*kg*s(na –2)|
|         |     |    |     |       |
+------------------+----------+--------+---------+-------------+
|tlak, napetost  |pascal  |Pa   |N*m   |m(na –1)*  |
|         |     |    |(na –2) |kg*s(na –2) |
|         |     |    |     |       |
+------------------+----------+--------+---------+-------------+
|energija, delo,  |joule   |J    |N*m   |m2*kg*s   |
|toplota      |     |    |     |(na –2)   |
+------------------+----------+--------+---------+-------------+
|moč(1), moč    |watt   |W    |J*s   |m2*kg*s   |
|sevanja,     |     |    |(na –1) |(na –3)   |
|energijski tok  |     |    |     |       |
+------------------+----------+--------+---------+-------------+
|elektrina,    |coulomb  |C    |     |s*A     |
|električni naboj |     |    |     |       |
+------------------+----------+--------+---------+-------------+
|električni    |volt   |V    |W*A   |m2*kg*s   |
|potencial, razlika|     |    |(na –1) |(na –3)*A  |
|potencialov,   |     |    |     |(na –1)   |
|napetost, lastna |     |    |     |       |
|napetost     |     |    |     |       |
+------------------+----------+--------+---------+-------------+
|električni upor  |ohm    |omega  |V*A   |m2*kg*s   |
|         |     |    |(na –1) |(na –3)*A  |
|         |     |    |     |(na –2)   |
+------------------+----------+--------+---------+-------------+
|(električni)   |siemens  |S    |A*V   |m(na –2)*  |
|prevod      |     |    |(na –1) |kg(na –1)*  |
|         |     |    |     |s(na -3)*A2 |
+------------------+----------+--------+---------+-------------+
|kapacitivnost   |farad   |F    |C · V  |m(na –2)*  |
|         |     |    |(na –1) |kg(na –1)*  |
|         |     |    |     |s(na 4)*A2  |
+------------------+----------+--------+---------+-------------+
|magnetni pretok  |weber   |Wb   |V*s   |m2*kg*s   |
|         |     |    |     |(na –2)*A  |
|         |     |    |     |(na –1)   |
+------------------+----------+--------+---------+-------------+
|gostota magnetnega|tesla   |T    |Wb*m   |kg*s(na –2)* |
|pretoka      |     |    |(na –2) |A(na –1)   |
+------------------+----------+--------+---------+-------------+
|induktivnost   |henry   |H    |Wb*A   |m2*kg*s   |
|         |     |    |(na –1) |(na –2)*A  |
|         |     |    |     |(na –2)   |
+------------------+----------+--------+---------+-------------+
|svetlobni tok   |lumen   |lm   |cd*sr  |cd      |
+------------------+----------+--------+---------+-------------+
|osvetljenost   |luks, lux |lx   |lm*m   |m(na –2)*cd |
|         |     |    |(na –2) |       |
+------------------+----------+--------+---------+-------------+
|aktivnost     |becquerel |Bq   |     |s(na –1)   |
|(radionuklida)  |     |    |     |       |
+------------------+----------+--------+---------+-------------+
|absorbirana doza, |gray   |Gy   |J*kg   |m2*s(na –2) |
|specifična prejeta|     |    |(na –1) |       |
|energija, kerma, |     |    |     |       |
|indeks absorbirane|     |    |     |       |
|doze       |     |    |     |       |
+------------------+----------+--------+---------+-------------+
|ekvivalentna doza |sievert  |Sv   |J*kg   |m2*s(na –2) |
|         |     |    |(na –1) |       |
+------------------+----------+--------+---------+-------------+
|katalitična    |katal   |kat   |     |mol*s    |
|aktivnost     |     |    |     |(na -1)   |
+------------------+----------+--------+---------+-------------+
(1)Posebni imeni za enoto moči: ime volt-amper (simbol:
»V A«), kadar se uporablja za izražanje navidezne moči
izmeničnega električnega toka, in var (simbol: »var«), kadar se
uporablja za izražanje jalove električne moči.
Enote, izpeljane iz osnovnih enot SI, so lahko izražene z vsemi enotami iz te priloge.
Izpeljane enote SI so lahko izražene s posebnimi imeni in simboli iz zgornje preglednice; na primer enota SI za dinamično viskoznost je lahko izražena kot m(na –1) · s(na –1) ali N · s · m(na –2) ali Pa · s.«.
8. člen
Ta odredba začne veljati 1. januarja 2010.
Št. 0073-2/2009
Ljubljana, dne 21. decembra 2009
EVA 2009-3211-0017
Gregor Golobič l.r.
Minister
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost