Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009

Kazalo

4928. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa (ZZNSZP-B), stran 14867.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa (ZZNSZP-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa (ZZNSZP-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 16. decembra 2009.
Št. 003-02-11/2009-12
Ljubljana, dne 24. decembra 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU NAVIGACIJSKIH SLUŽB ZRAČNEGA PROMETA (ZZNSZP-B)
1. člen
V Zakonu o zagotavljanju navigacijskih služb zračenega prometa (Uradni list RS, št. 30/06 – uradno prečiščeno besedilo) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta zakon določa vrste, obliko in način ter organizacijsko zasnovo zagotavljanja navigacijskih služb zračnega prometa, obseg služb in prostorsko zasnovo njihovega izvajanja, vrste in obseg objektov, naprav in sistemov, potrebnih za izvajanje storitev služb, financiranje navigacijskih služb zračnega prometa, dostop do računovodskih izkazov in vodenje skupne stroškovne baze za Republiko Slovenijo, naloge in pooblastila izvajalcev ter sodelovanje z istovrstnimi subjekti v drugih državah in mednarodnih organizacijah, odškodninsko odgovornost in obveznost zavarovanja odgovornosti, nadzor in sankcije za kršitve določb tega zakona.«.
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(pomen izrazov in nadzorni organ)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1. »operativni zračni promet« pomeni vse lete, ki se ne izvajajo v skladu z določili za splošni zračni promet, za katere je pravila in postopke določil pristojni nacionalni organ;
2. »predpisi Skupnosti o enotnem evropskem nebu« so Uredba (ES) št. 549/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o določitvi okvira za oblikovanje enotnega evropskega neba (okvirna uredba) (UL L št. 96 z dne 31. 3. 2004, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (ES) št. 1070/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o spremembi uredb (ES) št. 549/2004, (ES) št. 550/2004, (ES) št. 551/2004 in (ES) št. 552/2004 z namenom izboljšanja delovanja in trajnosti evropskega letalskega sistema (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, str. 34), Uredba (ES) št. 550/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o izvajanju navigacijskih služb zračnega prometa na enotnem evropskem nebu (Uredba o izvajanju služb) (UL L št. 96 z dne 31. 3. 2004, str. 10), zadnjič spremenjene z Uredbo (ES) št. 1070/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o spremembi uredb (ES) št. 549/2004, (ES) št. 550/2004, (ES) št. 551/2004 in (ES) št. 552/2004 z namenom izboljšanja delovanja in trajnosti evropskega letalskega sistema (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, str. 34), Uredba (ES) št. 551/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o organiziranosti in uporabi zračnega prostora na enotnem evropskem nebu (Uredba o zračnem prostoru) (UL L št. 96 z dne 31. 3. 2004, str. 20), zadnjič spremenjene z Uredbo (ES) št. 1070/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o spremembi uredb (ES) št. 549/2004, (ES) št. 550/2004, (ES) št. 551/2004 in (ES) št. 552/2004 z namenom izboljšanja delovanja in trajnosti evropskega letalskega sistema (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, str. 34) in Uredba (ES) št. 552/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o interoperabilnosti evropske mreže za upravljanje zračnega prometa (Uredba o interoperabilnosti) (UL L št. 96 z dne 31. 3. 2004, str. 26), zadnjič spremenjene z Uredbo (ES) št. 1070/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o spremembi uredb (ES) št. 549/2004, (ES) št. 550/2004, (ES) št. 551/2004 in (ES) št. 552/2004 z namenom izboljšanja delovanja in trajnosti evropskega letalskega sistema (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, str. 34) ter z njimi povezana izvedbena pravila;
3. »stalni nadzor« pomeni upravne nadzorne naloge, ki se opravljajo zaradi preverjanja, ali so izpolnjeni pogoji, pod katerimi je bila izdana določena listina, kadar koli v obdobju veljavnosti te listine, in prav tako sprejetje zaščitnih ukrepov;
4. »prekinitve oziroma verjetne prekinitve zagotavljanja storitev« so prekinitve zagotavljanja služb in verjetne prekinitve zagotavljanja storitev, ki lahko nastanejo kot posledica prekinitve delovnih procesov, vojaških konfliktov ali dejanj nezakonitega vmešavanja in naravnih nesreč, kot so opredeljene v odobrenih dokumentih izvajalca služb.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi in drugi akti, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji na področju letalstva.
(3) Ministrstvo, pristojno za promet (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), izvaja upravno-strokovni oziroma varnostni nadzor zagotavljanja navigacijskih služb zračnega prometa v skladu s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi akti, predpisi o letalstvu in predpisi Skupnosti o enotnem evropskem nebu.«.
3. člen
V naslovu 2. poglavja se besedilo »ter delovna in organizacijska zasnova opravljanja« nadomesti z besedilom » ter organizacijska zasnova zagotavljanja«.
4. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
(zagotavljanje navigacijskih služb zračnega prometa)
(1) Izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa v zračnem prostoru Republike Slovenije se v javnem interesu zagotavlja v skladu s predpisi, ki se uporabljajo v Republiki Sloveniji, in v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo Republiko Slovenijo.
(2) Službe zračnega prometa (ATS), letalske informacijske službe (AIS) ter komunikacijske, navigacijske in nadzorne službe (CNS) (v nadaljnjem besedilu: službe) za potrebe splošnega zračnega prometa in operativnega zračnega prometa se zagotavljajo v okviru javnega podjetja, katerega ustanoviteljica in edina družbenica je Republika Slovenija. Službe se zagotavljajo v pogojih obvezne republiške gospodarske javne službe v skladu z določbami zakona, ki ureja gospodarske javne službe, v kolikor ta zakon oziroma predpisi Skupnosti o enotnem evropskem nebu ne določajo drugače.
(3) Meteorološke službe za potrebe splošnega zračnega prometa in operativnega zračnega prometa se zagotavljajo v okviru ministrstva, pristojnega za meteorologijo.
(4) Služba iskanja in reševanja zrakoplovov za potrebe splošnega zračnega prometa in operativnega zračnega prometa se zagotavlja v okviru sistema državne uprave na ministrstvu, pristojnem za promet, ministrstvu, pristojnem za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve, in ministrstvu, pristojnem za zdravje. Način izvajanja službe iskanja in reševanja ter naloge posameznih ministrstev na predlog ministra oziroma ministrice, pristojne za promet (v nadaljnjem besedilu: minister), določi Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) z uredbo.
(5) Če se na podlagi strokovne analize ugotovi možnost smotrnejšega in kvalitetnejšega izvajanja službe iz prejšnjega odstavka v okviru javnega podjetja, lahko vlada v celoti ali deloma prenese izvajanje te službe na javno podjetje iz 4. člena tega zakona.
(6) Vlada na usklajen predlog ministra in ministrice oziroma ministra, pristojnega za obrambo (v nadaljnjem besedilu: minister za obrambo), določi način in pogoje izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa za potrebe operativnega zračnega prometa. Pri tem se upošteva tudi vojaške standarde.«.
5. člen
V 4. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) V aktu o ustanovitvi se lahko določijo tudi druge naloge na področju navigacijskih služb zračnega prometa, ki jih mora javno podjetje izpolnjevati zaradi zagotavljanja javnega interesa oziroma izpolnjevanja obveznosti Republike Slovenije v zvezi z navigacijskimi službami zračnega prometa.«.
6. člen
V prvem odstavku 5. člena se besedilo »240.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »1.000.000,00 eurov«.
Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako da glasi:
»(3) Za člane nadzornega sveta se imenujejo predstavniki vlade in predstavniki delavk oziroma delavcev javnega podjetja (v nadaljnjem besedilu: delavci). Člani nadzornega sveta, ki so predstavniki vlade, se imenujejo na usklajen predlog ministra, ministra, pristojnega za finance, in ministra za obrambo. Število predstavnikov delavcev v nadzornem svetu se določi z aktom o ustanovitvi in je enako eni tretjini članov nadzornega sveta.«.
7. člen
Naslov 3. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »3. Obseg služb in prostorska zasnova njihovega izvajanja«.
8. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(obseg služb in prostorska zasnova)
(1) Javno podjetje izvaja storitve služb iz drugega in petega odstavka 3. člena tega zakona v slovenskem zračnem prostoru in izven njega v obsegu, pod pogoji in na način, kot to določajo predpisi, ki se uporabljajo v Republiki Sloveniji, in mednarodne pogodbe, ki zavezujejo Republiko Slovenijo. Vlada lahko natančneje določi obseg in prostorsko zasnovo izvajanja storitev služb.
(2) Z izvajanjem storitev služb iz prejšnjega odstavka morajo biti zagotovljeni varnost, rednost, nemotenost in razvoj upravljanja zračnega prometa ter izpolnjevanje mednarodnih obveznosti Republike Slovenije v zvezi s službami. Storitve služb za potrebe letov zrakoplovov, ki sodelujejo v akcijah iskanja in reševanja ter v humanitarne ali zdravstvene namene, letov zrakoplovov v sili in operativni zračni promet morajo biti zagotovljeni tudi v primeru prekinitve oziroma verjetne prekinitve zagotavljanja storitev služb iz prejšnjega odstavka.
(3) Če je zagotavljanje navigacijskih služb zračnega prometa na letališčih, ki niso mednarodna letališča, in na vojaških letališčih določeno s predpisi o letalstvu glede na referenčno kodo, kategorijo in namen letališča ter glede na obseg zračnega prometa, določi način in obliko zagotavljanja navigacijskih služb zračnega prometa na teh letališčih vlada. Stroške zagotavljanja storitev navigacijskih služb zračnega prometa na letališčih, ki niso javna letališča, razen za državne zrakoplove, v celoti pokrije upravljavec letališča, v skladu s pisno pogodbo, ki jo sklene z javnim podjetjem.
(4) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko upravljavec letališča stroške zagotavljanja navigacijskih služb zračnega prometa zaračuna uporabnikom storitev navigacijskih služb zračnega prometa. Pri tem mora ravnati na primeren, nepristranski, pregleden in nediskriminatoren način, zaračunana sredstva pa ne smejo preseči višine sredstev, plačanih za zagotavljanje navigacijskih služb zračnega prometa.«.
9. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(razveljavitev dovoljenja)
Ministrstvo po uradni dolžnosti izdano dovoljenje izvajalcu navigacijskih služb zračnega prometa razveljavi, če pri izvajanju varnostnega nadzora pri upravljanju zračnega prometa ugotovi, da izvajalec kljub skladno s predpisi Skupnosti o enotnem evropskem nebu naloženim korektivnim ukrepom in izdanim direktivam o varnosti ne izpolnjuje več predpisanih zahtev in pogojev, določenih v teh predpisih.«.
10. člen
V naslovu 4. poglavja se za besedo »služb« črtata vejica in besedilo »ki so lastnina Republike Slovenije«.
11. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(infrastruktura služb)
(1) Javno podjetje planira, razvija, nabavlja in vzdržuje objekte, naprave in sisteme, ki so potrebni za izvajanje služb iz drugega in petega odstavka 3. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: infrastruktura služb), v skladu z odobrenima petletnim in letnim poslovnim načrtom, kot sta določena z Uredbo Komisije (ES) št. 2096/2005 z dne 20. decembra 2005 o skupnih zahtevah za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa (UL L št. 335 z dne 21. 12. 2005, str. 13), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 668/2008 z dne 15. julija 2008 o spremembi prilog II do V Uredbe (ES) št. 2096/2005 o skupnih zahtevah za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa v zvezi z delovnimi metodami in operativnimi postopki (UL L št. 188 z dne 16. 7. 2008, str. 5), ki ju odobri minister.
(2) Javno podjetje mora zagotoviti varovanje infrastrukture služb iz prejšnjega odstavka ter jo zavarovati pred poškodbami in uničenjem.
(3) Infrastrukture iz prvega odstavka tega člena ni dovoljeno obremeniti s hipoteko ali jo odtujiti v nasprotju s poslovnim načrtom iz prvega odstavka tega člena. Ne glede na predpise o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju infrastruktura služb ne more biti predmet stečajne mase. Javno podjetje je dolžno voditi seznam infrastrukture iz prvega odstavka tega člena in ga skupaj s povzetkom poslovnega načrta, v delu, ki se nanaša na splošni zračni promet, objaviti na svojih spletnih straneh tako, da so razvidne omejitve iz tega odstavka.
(4) Objekti in omrežja navigacijskih služb zračnega prometa imajo v zvezi s predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in prostorskem načrtovanju glede prostorskih aktov države, oprostitve plačila komunalnega prispevka, razlastitve in omejitve lastninske pravice, pridobitve gradbenega dovoljenja in pridobitve uporabnega dovoljenja položaj objekta državnega pomena in objekta gospodarske javne infrastrukture državnega pomena.«.
12. člen
Naslov 5. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »5. Financiranje navigacijskih služb zračnega prometa, dostop do računovodskih izkazov in vodenje skupne stroškovne baze za Republiko Slovenijo«.
13. člen
V prvem odstavku 9. člena se besedilo »Navigacijske službe zračnega prometa se financirajo« nadomesti z besedilom »Stroški izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa se krijejo«.
Besedilo drugega, tretjega in četrtega odstavka 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vlada predpiše dovoljene oprostitve plačila pristojbin na terminalih, način in zavezance za povračilo pristojbin izvajalcem navigacijskih služb zračnega prometa v zvezi z leti, ki so oproščeni plačila pristojbin, ter druge posebnosti glede pristojbin za navigacijske službe zračnega prometa v skladu s predpisi Skupnosti.
(3) Sredstva, katerih vir so pristojbine za storitve navigacijskih služb zračnega prometa, prihodki od drugih storitev v okviru izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa in sredstva, pridobljena po prvem in drugem odstavku 10. člena tega zakona, uporabniki storitev nakazujejo javnemu podjetju, ki jih v odvisnosti od deleža v stroškovni bazi iz 12. člena tega zakona nakaže izvajalcem posameznih navigacijskih služb zračnega prometa in drugim upravičencem glede na namene, določene v 13. členu tega zakona.
(4) Pristojbine za storitve navigacijskih služb zračnega prometa in cene za druge storitve v okviru izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa iz tega člena se zaračunavajo v skladu s predpisi o letalstvu, ki se uporabljajo v Republiki Sloveniji, in mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo Republiko Slovenijo.«.
14. člen
V naslovu 10. člena se črtata vejica in besedilo »ki jih izvaja javno podjetje«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ministrstvo, pristojno za obrambo, in javno podjetje skleneta pogodbo o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa za potrebe operativnega zračnega prometa, v kateri dogovorita plačilo za opravljene storitve in morebitna druga obligacijska razmerja v zvezi z uporabo objektov, opreme, sistemov in naprav. Pri tem upoštevata tudi ureditev oprostitve plačila pristojbin za zračno plovbo (storitve, opravljene v okviru izvzetih letov).«.
15. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(dostop do računovodskih izkazov)
Pravico dostopa do računovodskih izkazov izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa, ki te službe izvajajo v slovenskem zračnem prostoru, imajo pristojni nadzorni organi v skladu s tem zakonom, predpisi o gospodarskih družbah ter predpisi Skupnosti o enotnem evropskem nebu.«.
16. člen
V prvem odstavku 12. člena se črta besedilo »iz prvega odstavka 3. člena tega zakona,«.
Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Na podlagi stroškovnih baz iz prejšnjega odstavka javno podjetje vodi in vzdržuje skupno stroškovno bazo za Republiko Slovenijo za oblikovanje pristojbin za navigacijske službe zračnega prometa. Izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa morajo javnemu podjetju zagotoviti potrebne podatke v predpisanih rokih. Ministrstvo tekoče opravlja nadzor nad vodenjem stroškovnih baz in oblikovanjem cene za enoto storitve. Stroškovne baze in cene za enoto storitve za Republiko Slovenijo odobri minister.«.
Tretji odstavek se črta.
17. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) S prihodki iz naslova opravljenih storitev navigacijskih služb zračnega prometa se zagotavljajo sredstva za:
1. poslovanje javnega podjetja v zvezi z zagotavljanjem navigacijskih služb zračnega prometa, ki jih izvaja javno podjetje;
2. prispevke Republike Slovenije v proračun EUROCONTROL-a in proračune podobnih organizacij s področja navigacijskih služb zračnega prometa, katerih članica je Republika Slovenija;
3. zagotavljanje meteoroloških služb;
4. zagotavljanje službe iskanja in reševanja zrakoplovov v delu, ki ga zagotavljajo pristojni državni organi;
5. pokrivanje stroškov, ki jih imajo pristojni nadzorni organi s certifikacijo in stalnim nadzorom dovoljenja za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa;
6. druge finančne obveznosti glede izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa, ki so določene z mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo Republiko Slovenijo.
(2) Način delitve prihodkov iz prejšnjega odstavka predpiše vlada.«.
18. člen
15. člen se črta.
19. člen
V prvem odstavku 16. člena se za besedo »držav« doda besedilo »in mednarodnih organizacij«.
Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Javno podjetje lahko sklepa sporazume o koordinaciji postopkov, izmenjavi podatkov in podobne sporazume z izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa v drugih državah in mednarodnimi organizacijami, v okviru ustaljene mednarodne prakse in dogovorjenih navigacijskih načrtov.«.
20. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen
(kritje odgovornosti in zavarovalno kritje)
(1) Javno podjetje mora zavarovati odgovornost za škodo, povzročeno tretjim osebam, do višine, ki jo določi vlada.
(2) Zavarovanje iz prejšnjega odstavka se sklene glede odgovornosti za škodo, povzročeno v zvezi z izvajanjem storitev služb iz 3. člena tega zakona, ki jih zagotavlja javno podjetje.
(3) Če zavarovanje iz prvega odstavka tega člena ne zadostuje za pokritje škodne odgovornosti po določenem škodnem primeru, za povračilo nepokritega dela škodne odgovornosti jamči Republika Slovenija.
(4) Kadar javno podjetje sklepa sporazume iz drugega odstavka 16. člena tega zakona, morajo taki sporazumi vključevati tudi določbe o razdelitvi odgovornosti med javnim podjetjem in drugimi stranmi sporazuma. Če se zahteve glede odgovornosti in zavarovalnega kritja drugih strank takih sporazumov bistveno razlikujejo od slovenskih zahtev, mora javno podjetje v takih primerih predhodno pridobiti soglasje vlade za sklenitev takega sporazuma.«.
21. člen
Črtata se naslov 8. poglavja in 20. člen.
22. člen
Besedilo 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nadzor navigacijskih služb zračnega prometa za splošni zračni promet izvaja ministrstvo, če z mednarodno pogodbo, ki zavezuje Republiko Slovenijo, ni določeno drugače. Nadzor vključuje tudi stalni nadzor. Za upravni in strokovni nadzor nad izvajanjem predpisov Skupnosti o enotnem evropskem nebu lahko ministrstvo pooblasti kvalificirano osebo, ki jo izbere na javnem natečaju, skladno z zakonom, ki ureja državno upravo. V pooblastilu, ki mora vsebovati tudi obseg pooblastil, ki se prenašajo na izbrano kvalificirano oseb, se določijo tudi razlogi za morebitni predčasen odvzem danega pooblastila za upravni in strokovni nadzor.
(2) Ministrstvo prizna zainteresirani pravni osebi status kvalificirane osebe iz prejšnjega odstavka na podlagi vloge in v skladu s predpisi o splošnem upravnem postopku, če ta oseba izpolnjuje zahteve, ki so določene v predpisih Skupnosti o enotnem evropskem nebu. Nadzor po predpisih o državni upravi ter stalni nadzor nad izpolnjevanjem zahtev za priznanje statusa kvalificirane osebe izvaja ministrstvo. Ministrstvo po uradni dolžnosti izdano priznanje statusa kvalificirane osebe razveljavi ali zavrne podaljšanje njegove veljavnosti, če pri izvajanju nadzora ugotovi, da kvalificirana oseba več ne izpolnjuje predpisanih zahtev za priznanje statusa, očitno napačno izvaja nadzor, opušča dolžni nadzor ali ukrepanje v zvezi z ugotovljenimi neskladji.
(3) Nadzor navigacijskih služb zračnega prometa za operativni zračni promet usklajeno izvajata ministrstvo in ministrstvo, pristojno za obrambo, v skladu z uredbo, ki jo na usklajen predlog ministra in ministra, pristojnega za obrambo, izda vlada.
(4) Če je z zakonom ali na podlagi zakona izdanim aktom nadzor iz prvega odstavka tega člena prenesen v izvajanje priznani organizaciji v skladu s predpisi Skupnosti o enotnem evropskem nebu, se lahko na to organizacijo prenese tudi nadzor navigacijskih služb zračnega prometa za operativni zračni promet, če priznana organizacija izpolnjuje pogoje, določene s predpisi o obrambi in mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo Republiko Slovenijo.
(5) Izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa morajo ministrstvu in ministrstvu, pristojnemu za obrambo, dati za opravljanje stalnega nadzora na razpolago vse potrebne informacije in na zahtevo predložiti ustrezno dokumentacijo.«.
23. člen
V 22. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Obveznosti v zvezi z izvajanjem storitev služb za potrebe letov zrakoplovov, ki sodelujejo v akcijah iskanja in reševanja ter v humanitarne ali zdravstvene namene, letov zrakoplovov v sili in operativni zračni promet, ki morajo biti zagotovljene tudi v primeru prekinitve oziroma verjetne prekinitve zagotavljanja storitev, iz drugega odstavka 6. člena tega zakona, se nanašajo tudi na zaposlene v javnem podjetju.«.
Tretji odstavek se črta.
24. člen
Besedilo 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 3.000 do 20.000 eurov se kaznuje za prekršek javno podjetje, če:
1. zaradi opustitve izvajanja predpisanih ukrepov ne zagotovi storitev služb v skladu z zahtevami tudi v primeru prekinitve oziroma verjetne prekinitve zagotavljanja storitev služb (drugi odstavek 6. člena);
2. ne planira, razvija, nabavlja in vzdržuje infrastrukture služb ali opusti varovanje infrastrukture služb (prvi in drugi odstavek 8. člena).
(2) Z globo od 200 do 1.500 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba javnega podjetja.«.
25. člen
Doda se nov 23.a člen, ki se glasi:
»23.a člen
(prekrški)
Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek zaposleni v javnem podjetju, ki ne opravi delovnih nalog, določenih v priročnikih, delovnih navodilih in ukrepih, določenih za delovno mesto, na katerem opravlja svoje delovne obveznosti za potrebe letov zrakoplovov, ki sodelujejo v akcijah iskanja in reševanja ter v humanitarne in zdravstvene namene, letov zrakoplovov v sili in glede operativnega zračnega prometa tudi v primeru prekinitve oziroma verjetne prekinitve zagotavljanja storitev (drugi odstavek 22. člena).«.
26. člen
Besedilo 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 2.000 do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek javno podjetje, če:
1. na zahtevo ministra ne sodeluje pri pripravi strokovnih podlag za izdajo pravnih aktov z delovnega področja služb oziroma pri izdelavi izvedenskih mnenj in strokovnih gradiv s področja služb (drugi odstavek 14. člena);
2. ne sklene zavarovanja odgovornosti v skladu z določbami tega zakona (19. člen);
3. za namene opravljanja nadzora ne ravna v skladu z določbami tega zakona (četrti odstavek 21. člena).
(2) Z globo od 200 do 1.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba javnega podjetja.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
(pretvorba sredstev v upravljanju v kapitalski delež)
(1) Republika Slovenija poveča osnovni kapital javnega podjetja s stvarnim vložkom, ki ga sestavljajo sredstva, ki so bila dana v upravljanje javnemu podjetju Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., s pogodbo med Vlado Republike Slovenije in javnim podjetjem Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., v kolikor ne gre za gradbene objekte, ki so zgrajeni na zemljiščih v lasti Republike Slovenije in so namenjeni daljšemu obdobju uporabe za potrebe navigacijskih služb zračnega prometa. Nerazporejeni dobiček, ki ga je javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., ustvarilo v času financiranja iz proračuna Republike Slovenije od 1. maja 2004 do 24. decembra 2005 ter z upravljanjem sredstev, ki jih je imelo v upravljanju po navedeni pogodbi, ter z drugimi prihodki od izvajanja služb od 25. decembra 2005 do dneva povečanja kapitala po tem zakonu, se v celoti prenese v rezerve iz dobička javnega podjetja, ki pripadajo dejavnosti navigacijskih služb zračnega prometa iz 3. člena zakona, ki jih opravlja javno podjetje. V okviru rezerv iz dobička se oblikujejo zakonske rezerve v višini 10 odstotkov stvarnega vložka iz tega odstavka, ostale rezerve iz dobička pa se razporedijo na druge rezerve javnega podjetja iz dobička, ki pripadajo dejavnosti navigacijskih služb zračnega prometa iz 3. člena zakona, ki jih opravlja javno podjetje.
(2) Povečanje kapitala in prenos rezerv javnega podjetja iz prejšnjega odstavka se opravi najkasneje tri mesece po uveljavitvi tega zakona.
28. člen
(izvedbeni predpisi)
Vlada sprejme podzakonske predpise iz 4., 8., 13., 17., 20. in 22. člena tega zakona najkasneje v šestih mesecih od njegove uveljavitve.
29. člen
(začetek vodenja operativnega zračnega prometa)
Ne glede na druge določbe tega zakona začne javno podjetje z zagotavljanjem navigacijskih služb zračnega prometa za potrebe operativnega zračnega prometa po uveljavitvi predpisa iz šestega odstavka 3. člena zakona, sklenitvi pogodbe iz drugega odstavka 10. člena zakona in usposobitvi delavcev javnega podjetja za vodenje operativnega zračnega prometa.
30. člen
(prehod delavcev)
Delavci, ki so na dan uveljavitve tega zakona zaposleni pri ministrstvu, pristojnem za obrambo, in za potrebe operativnega ali splošnega zračnega prometa opravljajo strokovne naloge z delovnega področja služb, preidejo na delo v javno podjetje najkasneje z dnem, ko to začne z vodenjem operativnega zračnega prometa v skladu z določbami tega zakona.
31. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati prvi, drugi in tretji odstavek 117. člena, prvi odstavek 118. člena, peti odstavek 156. člena, 163. in 178. člen Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 113/06 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 – odločba US in 33/09).
32. člen
(uveljavitev)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-06/09-13/28
Ljubljana, dne 16. decembra 2009
EPA 679-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost