Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009

Kazalo

4925. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (ZVPEP-B), stran 14865.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (ZVPEP-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (ZVPEP-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 16. decembra 2009.
Št. 003-02-11/2009-8
Ljubljana, dne 24. decembra 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VOLITVAH POSLANCEV IZ REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT (ZVPEP-B)
1. člen
V Zakonu o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (Uradni list RS, št. 96/02, 22/04 in 41/07 – ZVRK) se v 1. členu za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Sveta 93/109/ES z dne 6. decembra 1993 o podrobni ureditvi uresničevanja aktivne in pasivne volilne pravice na volitvah v Evropski parlament za državljane Unije, ki prebivajo v državi članici, niso pa njeni državljani (UL L št. 329 z dne 30. 12. 1993, str. 34).«.
2. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pravico voliti poslanca v Evropskem parlamentu ima državljanka oziroma državljan (v nadaljnjem besedilu: državljan) Republike Slovenije, ki ima pravico voliti poslanca Državnega zbora. Pravico biti voljen za poslanca v Evropskem parlamentu ima državljan, ki ima pravico biti voljen za poslanca Državnega zbora.«.
V drugem odstavku se besedilo »stalno prebivališče v Republiki Sloveniji« nadomesti z besedilom »potrdilo o prijavi prebivanja«.
V četrtem odstavku se črta besedilo »nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in«.
3. člen
V 18. in 22. členu se besede »republiška volilna komisija« v različnih sklonih nadomestijo z besedami »Državna volilna komisija« v ustreznem sklonu.
4. člen
V prvem odstavku 20. člena se črta prva alineja.
Dosedanji druga in tretja alineja postaneta prva in druga alineja.
5. člen
Za 24.e členom se doda nov 24.f člen, ki se glasi:
»24.f člen
Do začetka mandata Evropskega parlamenta za obdobje 2014 do 2019 pripada mandat osmega poslanca v Evropskem parlamentu v skladu s tretjim odstavkom 13. člena tega zakona kandidatu s tiste liste kandidatov, ki bi ji v skladu z drugim odstavkom 13. člena tega zakona to mesto pripadlo glede na izid glasovanja na volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament 7. junija 2009.«.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem uveljavitve protokola, s katerim se bo spremenil Protokol št. 36 o prehodnih določbah, ki je priložen k Lizbonski pogodbi, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.
Št. 004-03/09-20/17
Ljubljana, dne 16. decembra 2009
EPA 767-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost