Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2009 z dne 21. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2009 z dne 21. 12. 2009

Kazalo

4700. Odlok o proračunu Občine Vojnik za leto 2010, stran 14477.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 14. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06) je Občinski svet Občine Vojnik na 28. seji dne 10. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Vojnik za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Vojnik za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
                           v eurih
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto   Proračun
                          leta 2010
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       7.427.310
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           5.927.008
70  DAVČNI PRIHODKI               5.424.208
   700 Davki na dohodek in dobiček       4.954.508
   703 Davki na premoženje            228.050
   704 Domači davki na blago in storitve     241.650
71  NEDAVČNI PRIHODKI               502.800
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od     129.200
   premoženja
   711 Takse in pristojbine             4.000
   712 Denarne kazni                8.000
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    8.707
   714 Drugi nedavčni prihodki          352.893
72  KAPITALSKI PRIHODKI               3.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev    3.000
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in         0
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev
74  TRANSFERNI PRIHODKI             1.497.302
   740 Transferni prihodki iz drugih       524.258
   javnofinančnih institucij
   741 Prejeta sredstva iz državnega       973.044
   proračuna iz sredstev EU
78  PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE          0
   783 Prejeta sredstva iz proračune EU za       0
   kohezijsko politiko
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         7.416.034
40  TEKOČI ODHODKI                2.060.750
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     592.171
   401 Prispevki delodajalcev za socialno     91.138
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve       1.188.569
   403 Plačila domačih obresti          103.935
   409 Rezerve                   84.937
41  TEKOČI TRANSFERI               2.534.016
   410 Subvencije                 90.453
   411 Transferi posameznikom in         970.706
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam    189.253
   in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi      1.283.604
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            2.487.268
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    2.487.268
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            334.000
   431 Invest. transferi pravnim in fizičnim   269.000
   osebam, ki niso prorač. uporabniki
   432 Investicijski transferi proračunskim    65.000
   uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)          11.276
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA     4.000
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          4.000
   750 Prejeta vračila danih posojil        4.000
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH      1.200
   DELEŽEV (440+441+442+443)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH      1.200
   DELEŽEV
   442 Sredstva kupnin, razporejena v javne     1.200
   sklade in agencije
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE     2.800
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)               150.000
   50 ZADOLŽEVANJE                150.000
   500 Domače zadolževanje            150.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)           167.682
55  ODPLAČILO DOLGA                167.682
   550 Odplačila domačega dolga          167.682
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA       –3.606
   RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         –17.682
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)     –11.276
------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
   PRETEKLEGA LETA
   9009 Splošni sklad za drugo           3.974
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Vojnik.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje skladno z določbami Zakona o javnih financah, Zakona o izvrševanju proračuna, Zakona o javnih naročilih, Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja in drugimi podzakonskimi predpisi ter navodili, ki jih izda župan. Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom, ki se uporablja za namene, določene v tem zakonu,
– državna sredstva, evropska sredstva in sredstva drugih sofinancerjev za investicije in tekoče zadeve,
– turistična taksa,
– lastna sredstva krajevnih skupnosti, ki se uporabljajo za namene, določene v finančnem načrtu posamezne krajevne skupnosti,
– prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja,
– donacije,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
– komunalni prispevek,
– najemnine za stanovanja in poslovne prostore,
– najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v finančnem načrtu proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino dejanskih namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračun.
Namenski prejemki, ki v tekočem letu ne bodo porabljeni, se bodo prenesli v naslednje leto, za namene za katere so opredeljeni.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v polletju s polletnim poročilom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2010 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2010 70% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 40% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 74.637 eurov. Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 25.000 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 400 € odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. Prav tako lahko župan odobri sredstva v višini 400 €.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2010 lahko zadolži v skladu z Zakonom o javnih financah in Zakonom o financiranju občin do višine 150.000,00 eurov, in sicer za nakup gasilskega avta Prostovoljnega gasilskega društva Frankolovo.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2010 zadolžijo do skupne višine 0 eurov.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2009 zadolžijo do skupne višine 0 eurov in izdajo poroštva do skupne višine glavnic 0 eurov.
O dajanju soglasij k zadolževanju javnih podjetij in javnih zavodov odloča župan.
Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2011)
V obdobju začasnega financiranja Občine Vojnik v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0021/2008-27(9)
Vojnik, dne 10. decembra 2009
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

AAA Zlata odličnost