Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2009 z dne 21. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2009 z dne 21. 12. 2009

Kazalo

4692. Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 2010, stran 14466.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1 in 21/06 – odl. US), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na 22. seji dne 14. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Postojna za leto 2010
1. člen
S tem odlokom Občina Postojna za leto 2010 določa proračun, postopke izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom izvaja Občina Postojna.
3. člen
V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki proračuna Občine Postojna izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
+--------+------+---------------------------------+------------+
|KONTO  |   |OPIS               |    2010|
+--------+------+---------------------------------+------------+
|        A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |
+--------+------+---------------------------------+------------+
|    | I. |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 23.878.825|
+--------+------+---------------------------------+------------+
|    |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     | 13.788.862|
+--------+------+---------------------------------+------------+
|70   |   |DAVČNI PRIHODKI         | 10.509.076|
|    |   |(700+703+704+706)        |      |
+--------+------+---------------------------------+------------+
|700   |   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK   |  8.384.578|
+--------+------+---------------------------------+------------+
|703   |   |DAVKI NA PREMOŽENJE       |  1.525.400|
+--------+------+---------------------------------+------------+
|704   |   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN     |   599.098|
|    |   |STORITVE             |      |
+--------+------+---------------------------------+------------+
|706   |   |DRUGI DAVKI           |      |
+--------+------+---------------------------------+------------+
|71   |   |NEDAVČNI PRIHODKI        |  3.279.786|
|    |   |(710+711+712+713+714)      |      |
+--------+------+---------------------------------+------------+
|710   |   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI  |  2.562.225|
|    |   |OD PREMOŽENJA          |      |
+--------+------+---------------------------------+------------+
|711   |   |TAKSE IN PRISTOJBINE       |    9.000|
+--------+------+---------------------------------+------------+
|712   |   |DENARNE KAZNI          |   81.300|
+--------+------+---------------------------------+------------+
|713   |   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN   |   71.011|
|    |   |STORITEV             |      |
+--------+------+---------------------------------+------------+
|714   |   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI     |   556.250|
+--------+------+---------------------------------+------------+
|72   |   |KAPITALSKI PRIHODKI       |  3.528.974|
|    |   |(720+721+722)          |      |
+--------+------+---------------------------------+------------+
|720   |   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH   |   440.000|
|    |   |SREDSTEV             |      |
+--------+------+---------------------------------+------------+
|721   |   |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG    |      |
+--------+------+---------------------------------+------------+
|722   |   |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN |  3.088.974|
|    |   |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA    |      |
+--------+------+---------------------------------+------------+
|73   |   |PREJETE DONACIJE (730+731)    |    5.000|
+--------+------+---------------------------------+------------+
|730   |   |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH   |    5.000|
|    |   |VIROV              |      |
+--------+------+---------------------------------+------------+
|731   |   |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE    |      |
+--------+------+---------------------------------+------------+
|74   |   |TRANSFERNI PRIHODKI       |  6.555.989|
+--------+------+---------------------------------+------------+
|740   |   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH  |  1.632.043|
|    |   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ    |      |
+--------+------+---------------------------------+------------+
|741   |   |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA  |  4.923.945|
|    |   |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA |      |
|    |   |EVROPSKE UNIJE          |      |
+--------+------+---------------------------------+------------+
|78   |   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE   |      0|
|    |   |UNIJE (787)           |      |
+--------+------+---------------------------------+------------+
|787   |   |PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH    |      |
|    |   |EVROPSKIH INSTITUCIJ       |      |
+--------+------+---------------------------------+------------+
|    | II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   | 23.638.128|
+--------+------+---------------------------------+------------+
|40   |   |TEKOČI ODHODKI          |  4.217.449|
|    |   |(400+401+402+403+409)      |      |
+--------+------+---------------------------------+------------+
|400   |   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI      |  1.079.361|
|    |   |ZAPOSLENIM            |      |
+--------+------+---------------------------------+------------+
|401   |   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA    |   176.107|
|    |   |SOCIALNO VARNOST         |      |
+--------+------+---------------------------------+------------+
|402   |   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   |  2.716.981|
+--------+------+---------------------------------+------------+
|403   |   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI     |   185.000|
+--------+------+---------------------------------+------------+
|409   |   |SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE   |   60.000|
+--------+------+---------------------------------+------------+
|41   |   |TEKOČI TRANSFERI         |  5.057.102|
|    |   |(410+411+412+413)        |      |
+--------+------+---------------------------------+------------+
|410   |   |SUBVENCIJE            |   250.603|
+--------+------+---------------------------------+------------+
|411   |   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN    |  2.908.143|
|    |   |GOSPODINJSTVOM          |      |
+--------+------+---------------------------------+------------+
|412   |   |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. |   873.717|
|    |   |IN USTANOVAM           |      |
+--------+------+---------------------------------+------------+
|413   |   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  |  1.024.639|
+--------+------+---------------------------------+------------+
|42   |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)   | 14.126.578|
+--------+------+---------------------------------+------------+
|420   |   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH    | 14.126.578|
|    |   |SREDSTEV             |      |
+--------+------+---------------------------------+------------+
|43   |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)  |   237.000|
+--------+------+---------------------------------+------------+
|430   |   |INVESTICIJSKI TRANSFER      |      |
+--------+------+---------------------------------+------------+
|431   |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM |   162.000|
|    |   |IN FIZIČNIM OSEBAM        |      |
+--------+------+---------------------------------+------------+
|432   |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |   75.000|
|    |   |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM     |      |
+--------+------+---------------------------------+------------+
|    | III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK       |   240.697|
|    |   |(PRIMANJKLJAJ)          |      |
|    |   |(I. II.)(SKUPAJ PRIHODKI MINUS  |      |
|    |   |SKUPAJ ODHODKI)         |      |
+--------+------+---------------------------------+------------+
|      B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB       |
+--------+------+---------------------------------+------------+
|75   | IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |   44.303|
|    |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |      |
|    |   |(750+751)            |      |
+--------+------+---------------------------------+------------+
|750   |   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |   44.303|
+--------+------+---------------------------------+------------+
|751   |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |      |
+--------+------+---------------------------------+------------+
|752   |   |KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE |      |
+--------+------+---------------------------------+------------+
|44   | V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |      0|
|    |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)  |      |
+--------+------+---------------------------------+------------+
|440   |   |DANA POSOJILA          |      |
+--------+------+---------------------------------+------------+
|441   |   |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  |      |
+--------+------+---------------------------------+------------+
|    | VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |   44.303|
|    |   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |      |
|    |   |(IV. – V.)            |      |
+--------+------+---------------------------------+------------+
|    | VII. |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  |   285.000|
|    |   |PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO |      |
|    |   |PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. + |      |
|    |   |IV.) – (II. + V.)        |      |
+--------+------+---------------------------------+------------+
|          C. RAČUN FINANCIRANJA           |
+--------+------+---------------------------------+------------+
|50   | VIII.|ZADOLŽEVANJE (500)        |      0|
+--------+------+---------------------------------+------------+
|500   |   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE       |      |
+--------+------+---------------------------------+------------+
|55   | IX. |ODPLAČILA DOLGA (550)      |   271.000|
+--------+------+---------------------------------+------------+
|550   |   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA     |   271.000|
+--------+------+---------------------------------+------------+
|    | X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)  |  –271.000|
+--------+------+---------------------------------+------------+
|    | XI. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV |   14.000|
|    |   |NA RAČUNIH (III.+VI.+X) =    |      |
|    |   |(I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.)  |      |
+--------+------+---------------------------------+------------+
|    |   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB  |      |
|    |   |KONCU PRETEKLEGA LETA      |      |
+--------+------+---------------------------------+------------+
|    |   |– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE   |      |
|    |   |IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA   |      |
+--------+------+---------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele:
– področja proračunske porabe,
– glavne programe in podprograme,
– predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.
Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Postojna.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
4. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo obveznosti v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Sredstva proračuna iz naslova tekočih transferov se neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom med letom praviloma dodeljujejo mesečno na podlagi zahtevkov, katerim je priložena zahtevana dokumentacija, sredstva iz naslova investicijskih transferov pa na podlagi zahtevkov, katerim je priložena finančna dokumentacija o izvršenih investicijah. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
Proračunski uporabniki so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev upoštevati določila zakona o javnih naročilih in uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja.
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo vsako izplačilo preveriti in pisno potrditi skrbniki proračunskih postavk.
5. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabljajo za namen, določen s tem zakonom,
– namenski prihodki ožjih delov občin – krajevne skupnosti,
– izvirni del prihodkov iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
– prihodki koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo,
– prihodki komunalnega prispevka za urejanje stavbnih zemljišč,
– prihodki pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest,
– prihodki takse za obremenjevanje vode,
– prihodki drugih ekoloških taks,
– drugi prihodki, če je tako določeno z zakonom.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu kot so izkazani v proračunu, lahko proračunski uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
6. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, sprememba proračuna ali rebalans proračuna. O prerazporeditvah pravic porabe občinskega finančnega načrta med proračunskimi uporabniki in področji proračunske porabe ter med glavnimi programi odloča župan, če nastanejo utemeljeni razlogi, če je na določenih postavkah manjša realizacija, na drugih pa potreba po dodatnih sredstvih ali če to narekuje dinamika izvajanja investicij. Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe tudi v načrtu razvojnih programov.
O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu krajevnih skupnosti odloča predsednik.
Med izvrševanjem proračuna Občine Postojna finančna služba lahko odpre nov konto ali poveča obseg sredstev na kontu za izdatke oziroma odpre novo proračunsko postavko v skladu s programsko klasifikacijo, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe projekta.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2010 in njegovi realizaciji.
7. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojni programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na postavkah sprejetih proračunov.
8. člen
V proračunu se do višine, določene v posebnem delu, zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki je namenjena financiranju odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev. O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča, na predlog za finance pristojnega organa, župan.
9. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve za naravne nesreče, oblikovan po Zakonu o javnih financah. Sredstva iz rezerve za namene naravnih nesreč se uporabljajo za financiranje izdatkov za namene, opredeljene v 49. členu Zakona o javnih financah. Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 20.000,00 €.
10. člen
V skladu s tretjim odstavkom 77. člena ZJF, lahko župan posameznemu dolžniku odpiše ali delno odpiše plačilo dolga v višini največ 10.000,00 EUR.
11. člen
Če se med proračunskim letom povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan, skladno s 40. členom Zakona o javnih financah, za največ 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov. Sredstva proračuna se prednostno zagotavljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki in še omogočajo minimalni obseg delovanja uporabnikov.
12. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar do višine 5% sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja za zadolžitev občine za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije, zanje se občina lahko likvidnostno zadolži največ do višine odobrenih sredstev.
Občina lahko s črpanjem posojil pridobiva sredstva, potrebna za vračilo občinskega dolga pred njegovo dospelostjo, če se s tem: zmanjšajo stroški občinskega dolga ali izboljša struktura dolga na način, da se zniža izpostavljenost makroekonomskim in tržnim tveganjem.
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev.
13. člen
Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžijo in izdajajo poroštva s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.
14. člen
V okviru organizacije in delovnega področja občinske uprave je kot nesamostojna enota organiziran režijski obrat. Področje in obseg delovanja je določen v Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Postojna. Prihodki režijskega obrata so prihodki občinskega proračuna. Režijski obrat vodi ločeno evidenco, ki omogoča obračun stroškov, prihodkov in odhodkov po načelih, ki veljajo za gospodarske družbe.
15. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Postojna v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-303/2009-2
Postojna, dne 14. decembra 2009
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost