Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2009 z dne 21. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2009 z dne 21. 12. 2009

Kazalo

4691. Sklep o soglasju k ceni storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ljutomer, stran 14465.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09), 18., 19., 20. in 21. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/2009), 18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 11/2009, ter 14. in 15. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 5/2008 in 11/2009) je Občinski svet Občine Ljutomer na 5. korespondenčni seji dne 16. 12. 2009 sprejel naslednji
S K L E P š t. 469
I.
1. Občinski svet Občine Ljutomer daje soglasje k ceni storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ljutomer.
2. Cena storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode je sestavljena iz:
2.1 omrežnine, fiksni znesek (to je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture, ki je namenjena odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine ter se uporabnikom obračunava v dvanajstinah in vključuje stroške amortizacije, stroške storitev povezanih z zavarovanjem infrastrukture, stroške povezane z odškodninami za infrastrukturo ter finančne odhodke – obresti) glede na zmogljivost vodovodnega priključka v odvisnosti od nazivnega premera vodomera:
+-------+-----------+----------------+-------------------------+
|Vodomer|  Pretok |  Koeficient  |     Strošek     |
|    |  (m3/h) |        | omrežnine (EUR/mesec) |
+-------+-----------+----------------+-------------------------+
| DN 15 |     3|      1,00|          3,5700|
| (13) |      |        |             |
+-------+-----------+----------------+-------------------------+
| DN 20 |     5|      1,67|          5,9600|
+-------+-----------+----------------+-------------------------+
| DN 25 |     7|      2,50|          8,9200|
+-------+-----------+----------------+-------------------------+
| DN 32 |     12|      4,00|         14,2600|
+-------+-----------+----------------+-------------------------+
| DN 40 |     20|      6,67|         23,7900|
+-------+-----------+----------------+-------------------------+
| DN 50 |     30|      10,00|         35,6600|
+-------+-----------+----------------+-------------------------+
| DN 80 |    100|      33,33|         118,8600|
+-------+-----------+----------------+-------------------------+
| DN 100|    150|      50,00|         178,3100|
+-------+-----------+----------------+-------------------------+
| DN 150|    300|     100,00|         357,0000|
+-------+-----------+----------------+-------------------------+
2.2 drugih stroškov odvajanja odpadne vode, ki se obračunavajo glede na dobavljeno količino pitne vode, v mesečnih akontacijah, določenih glede na porabo v preteklem obdobju, ki pokrivajo stroške izvajanja storitev in znašajo:
– za komunalno odpadno vodo 0,2119 EUR/m3
– za industrijsko odpadno vodo 0,4100 EUR/m3
ter
2.3 stroškov okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, glede na dobavljeno količino pitne vode, v mesečnih akontacijah, določenih glede na porabo v preteklem obdobju, to je stroškov v skladu s predpisom, ki ureja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode in znašajo 0,0190 EUR/m3.
Cene se uporabljajo od 1. 1. 2010 dalje.
II.
Izvajalec mora pred začetkom uporabe nove cene storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode pridobiti pozitivno strokovno mnenje Ministrstva za okolje in prostor, o izpolnjevanju oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov in normativov za opravljanje javne službe, skladno s predpisi, ki urejajo varstvo okolja in gospodarske javne službe.
III.
Izvajalec o spremembi cene poroča Ministrstvu za okolje in prostor v roku 15 dni po začetku uporabe spremenjene cene.
IV.
Z uveljavitvijo novih cen storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode preneha veljati sklep Občinskega sveta Občine Ljutomer, št. 224 o povišanju cen kanalščine (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 4/2004).
V.
S sprejetjem tega sklepa prenehata veljati sklepa Občinskega sveta Občine Ljutomer št. 410, sprejet na 21. seji Občinskega sveta Občine Ljutomer 22. 7. 2009, objavljen v Uradnem glasilu Občine Ljutomer, št. 11/2009, in sklep št. 434, sprejet na 22. seji Občinskega sveta Občine Ljutomer 30. 9. 2009, objavljen v Uradnem glasilu Občine Ljutomer, št. 12/2009.
VI.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10/2009-430-2786
Ljutomer, dne 16. decembra 2009
Župan
Občine Ljutomer
Franc Jurša l.r.

AAA Zlata odličnost