Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2009 z dne 21. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2009 z dne 21. 12. 2009

Kazalo

4686. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah v javnem podjetju Energetika Celje d.o.o., stran 14445.

Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 s spremembami), Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 82/94, 20/98 in 84/98 s spremembami), Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07 s spremembami), 50.b člena v zvezi z 21. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 s spremembami), 17. in 61. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/98, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) ter Odloka o kapitalskih in lastniških spremembah v javnih podjetjih (Uradni list RS, št. 89/00) je Mestni svet Mestne občine Celje na seji dne 8. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah v javnem podjetju Energetika Celje d.o.o.
1. člen
Na novo se uredi šesto poglavje z naslovom »VI. poglavje RAZVOJ IN UPRAVLJANJE S SREDSTVI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE« tako, da se glasi:
»VI. NAJEM, UPORABA, UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE TER IZVAJANJE INVESTICIJ V JAVNO KOMUNALNO INFRASTRUKTURO
12. člen
Mestna občina Celje se zaveže dati družbi v najem, posest in uporabo sredstva javne komunalne infrastrukture, to je objekte, naprave in omrežja za distribucijo zemeljskega plina in toplote ter za izvajanje storitev termične obdelave odpadkov (v nadaljevanju javna infrastruktura), s katerimi razpolaga.
Družba mora javno infrastrukturo vzdrževati in uporabljati kot dober gospodar za potrebe izvajanja javne službe.
Pravice, obveznosti in odgovornosti v zvezi z najemom in uporabo sredstev javne infrastrukture se uredijo s posebno pogodbo.
Najemnina za uporabo javne infrastrukture je namenski prihodek občine in se bo namensko uporabljala za investicije in investicijska vzdrževalna dela na javni infrastrukturi iz prvega odstavka tega člena.
Sredstva za redno in občasno vzdrževanje javne infrastrukture se pokrivajo iz prihodka, doseženega z izvajanjem storitev javne službe.
13. člen
Na podlagi tega odloka se družbi s 1. 1. 2010 podeljuje javno pooblastilo, da v okviru izvajanja javne službe opravlja naslednje naloge:
– vodenje in vzdrževanje katastra javne infrastrukture v skladu s predpisi;
– vodenje operativnih evidenc v zvezi z javno infrastrukturo v skladu s predpisi;
– vzdrževanje (redno in občasno) infrastrukture,
– vodenje obnovitvenih in razširitvenih investicij v javno infrastrukturo, ki se sestoji iz:
– načrtovanja razvoja javne infrastrukture;
– priprave investicijske dokumentacije oziroma načrtov,
– izvajanje javnih naročil,
– izvajanje investicijskih del,
– nadziranje investicij.
Družba mora poleg zgoraj navedenih nalog v zvezi z izvajanjem javne službe tudi zagotoviti:
– vodenje evidenc o opravljenem vzdrževanju,
– svetovanje v zvezi z razvojem javne infrastrukture,
– poročanje o stanju javne infrastrukture.
Pravice, obveznosti in odgovornosti v zvezi z javnim pooblastilom in nalogami iz tega člena se podrobneje uredijo s posebno pogodbo iz tretjega odstavka 12. člena tega odloka.
14. člen
Usklajevanje razvoja in nadzor nad uresničevanjem določb 12. in 13. člena tega odloka se izvaja v skladu z zakonom in pogodbo iz tretjega odstavka 12. člena tega odloka.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
2. člen
(prenehanje veljavnosti dosedanje pogodbe)
Na podlagi določb novega Slovenskega računovodskega standarda (v nadaljevanju SRS) 35 (2006), ki po letu 2009 več ne dopušča izkazovati javno infrastrukturo kot sredstva v upravljanju, sta se Mestna občina Celje in družba dogovorili, da posebna pogodba iz 12. člena Odloka o spremembah v javnem podjetju Energetika Celje d.o.o. preneha veljati na dan 31. 12. 2009 in da družba v skladu z določili SRS 35.38. (2006) na dan 1. 1. 2010 prenese infrastrukturo iz svojih poslovnih knjig v knjige Mestne občine Celje.
3. člen
(uveljavitev nove pogodbe)
Pogodba iz tretjega odstavka 12. člena tega odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah v javnem podjetju Energetika Celje d.o.o. se sklene do 1. 1. 2010.
Ne glede na prvi odstavek tega člena se šteje, da ima na dan 1. 1. 2010 družba infrastrukturo v najemu in v uporabi za izvajanje javne službe.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 019-2/2009
Celje, dne 8. decembra 2009
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost