Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2009 z dne 21. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2009 z dne 21. 12. 2009

Kazalo

4676. Sklep o začasnem financiranju Občine Bovec v obdobju januar–marec 2010, stran 14410.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU) in Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06) je župan Občine Bovec dne 14. 12. 2009 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Bovec v obdobju januar–marec 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Bovec (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2010 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2009. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – TJZP, 14/07 – ZSPDPO; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Bovec za leto 2009 (25. redna seja občinskega sveta, sprejet 10. 12. 2009).
2. OBSEG ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se financiranje nalog občine ter drugih s predpisi določenih namenov nadaljuje na podlagi proračuna občine za leto 2009 in za iste programe kot v letu 2009.
V obdobju začasnega financiranja od 1. januarja do 31. marca 2010 se smejo porabiti sredstva do višine porabljenih sredstev (tj. realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna občine) v enakem obdobju leta 2009.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun občine za leto 2010.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu leta 2009.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko likvidnostno zadolži v primeru, da bo obseg prihodkov in drugih prejemkov v obdobju začasnega financiranja manjši od obsega odhodkov in drugih izdatkov, kot je omenjen v drugem odstavku 3. člena tega sklepa.
5. KONČNE DOLOČBE
8. člen
Župan o sklepu obvesti občinski svet in nadzorni odbor.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010 dalje.
Št. 410-01/2009-7
Bovec, dne 14. decembra 2009
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.

AAA Zlata odličnost