Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2009 z dne 21. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2009 z dne 21. 12. 2009

Kazalo

4674. Rebalans proračuna Občine Bovec za leto 2009, stran 14409.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06) je Občinski svet Občine Bovec na 25. redni seji dne 10. 12. 2009 sprejel
R E B A L A N S P R O R A Č U N A
Občine Bovec za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Bovec za leto 2009 (Uradni list RS, št. 41, dne 1. 6. 2009) se spremeni 2. člen in se glasi:
»
+--------+--------------------------------------+--------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV           |     v EUR|
|    |IN ODHODKOV              |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   | 7.605.595,44|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        | 3.654.590,20|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)   | 2.871.389,14|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |700 DAVKI NA DOHODEK         | 2.311.020,00|
|    |IN DOBIČEK              |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |703 DAVKI NA PREMOŽENJE        |  282.974,72|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO       |  277.394,42|
|    |IN STORITVE              |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |  783.201,06|
|    |(710+711+712+713+714)         |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU        |  559.277,27|
|    |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA       |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |711 TAKSE IN PRISTOJBINE       |   2.300,00|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |712 DENARNE KAZNI           |   3.697,96|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN   |   89.250,00|
|    |STORITEV               |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI      |  128.675,83|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)   |  291.978,40|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH   |  172.763,00|
|    |SREDSTEV               |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |722 PRIHODKI OD PRODAJE        |  119.215,40|
|    |ZEMLJIŠČ IN NEEOPR. DOLG. SREDSTEV  |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730+731)      |    250,38|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |732 PREJETE DONACIJE ZA ODPRAVO    |    250,38|
|    |POSLEDIC NARAVNIH NESREČ       |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI          | 3.658.776,46|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH   | 2.338.518,64|
|    |JAVNOFINANČNIH            |       |
|    |INSTITUCIJ              |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA| 1.320.257,82|
|    |IZ SRED. EU              |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  |       –|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |782 PREJETA SREDSTVA IZ PROR. EU ZA  |       –|
|    |STRUKTURNO POLITIKO          |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     | 7.783.366,00|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 1.418.855,87|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |  386.944,95|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO|   61.222,00|
|    |VARNOST                |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |402 IZDATKI ZA BLAGO         |  957.088,92|
|    |IN STORITVE              |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI      |   7.100,00|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE   |   6.500,00|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)  | 1.522.099,14|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |410 SUBVENCIJE            |   32.000,00|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM      |  479.558,67|
|    |IN GOSPODINJSTVOM           |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. |  125.088,00|
|    |IN USTANOVAM             |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI        |  885.452,47|
|    |TRANSFERI               |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)      | 4.474.268,02|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV| 4.474.268,02|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |  368.142,97|
|    |(431 + 432)              |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |431 INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ.   |  291.160,18|
|    |OSEBAM, KI NISO PR. POR.       |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI      |   76.982,79|
|    |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM       |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  |  –177.770,56|
|    |(I. – II.) (prih.-odhod.)       |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV       |       –|
|    |IN NALOŽB               |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |   14.951,76|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH          |       |
|    |DELEŽEV (750+751)           |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |   9.951,76|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |752 KUPNINE IZ NASLOVA        |   5.000,00|
|    |PRIVATIZACIJE             |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH|   3.050,00|
|    |DELEŽEV (440+441)           |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV   |   1.500,00|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |442 PORABA SRED. KUPNIN IZ NASLOVA  |   1.550,00|
|    |PRIVAT.                |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM. |   11.901,76|
|    |KAPITAL. DELEŽEV           |       |
|    |(IV.-V.)               |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA          |  –23.826,00|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)          |       –|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE        |       –|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)         |   23.826,00|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |550 ODPLAČILA DOMAČEGA        |   23.826,00|
|    |DOLGA                 |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE         |  –189.694,80|
|    |SREDSTEV NA RAČUNIH)         |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII:)   |  –23.826,00|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE           |  177.770,56|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČ. OB KONCU PRET.|  199.646,56|
|    |LETA                 |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
Sestavni deli Odloka o rebalansu proračuna Oobčine Bovec za leto 2009 so:
a) SPLOŠNI del predloga rebalansa proračuna 2009
Bilanca prihodkov in odhodkov po ekonomski klasifikaciji
Račun finančnih terjatev in naložb
Račun financiranja.
b) BILANCA ODHODKOV – po programski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov
Izdatki razporejeni po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih.
c) Letni program prodaje finančnega in stvarnega premoženja
d) Kadrovski načrt za leto 2009
e) Načrt razvojnih programov.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2009.
Št. 410-01/2009-6
Bovec, dne 10. decembra 2009
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.

AAA Zlata odličnost