Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2009 z dne 21. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2009 z dne 21. 12. 2009

Kazalo

4670. Pravilnik o hrambi zasežene gotovine, stran 14370.

Na podlagi tretjega odstavka 14. člena Zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 16/08 in 85/09) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o hrambi zasežene gotovine
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja hrambo in vračilo zasežene gotovine ter razporejanje odvzete gotovine iz 3. člena zakona, ki ureja devizno poslovanje (v nadaljnjem besedilu: ZDP), ki jo carinski organ (v nadaljnjem besedilu: CURS) zaseže in odvzame (v nadaljnjem besedilu: zasežena gotovina).
II. HRAMBA ZASEŽENE GOTOVINE
2. člen
(1) Zasežena domača gotovina in tuja konvertibilna gotovina v valutah: ameriški dolar, švicarski frank in angleški funt se položi na podračun 01100-6000011954 Depozitni račun CURS, odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP).
(2) Zasežena tuja konvertibilna gotovina, razen v valutah iz prejšnjega odstavka tega člena, se položi na poseben namenski transakcijski račun 01700-0007380075 Carinska uprava RS – zasežena sredstva po ZDP, odprt pri Banki Slovenije.
(3) Zasežena tuja nekonvertibilna gotovina in zaseženi prenosljivi instrumenti se oddajo pakirano v zapečatenih depojih Banki Slovenije, ki jih shrani v svojem trezorju. Depoji se oddajo po pošti ali na sedežu Banke Slovenije najpozneje v štirih delovnih dneh od zasega.
III. VRAČILO ZASEŽENE GOTOVINE
3. člen
(1) Zasežena gotovina iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena tega pravilnika se vrne tako, da CURS pošlje UJP plačilno navodilo in sicer za negotovinsko nakazilo na račun upravičenca oziroma za dvig gotovine s strani pooblaščene osebe ali upravičenca na sedežu Banke Slovenije. Vrne se na način in v rokih, določenih s Tehničnim protokolom za izmenjavo podatkov med UJP in BS, sklenjenim med Banko Slovenije in Ministrstvom za finance.
(2) Zasežena gotovina iz tretjega odstavka prejšnjega člena tega pravilnika se vrne tako, da CURS pošlje Banki Slovenije zahtevek za dvig depoja s strani pooblaščene osebe ali upravičenca na sedežu Banke Slovenije. Banka Slovenije izroči depo upravičencu ali pooblaščeni osebi v enem delovnem dnevu po prejemu zahtevka.
IV. RAZPOREJANJE ODVZETE GOTOVINE
4. člen
(1) Zasežena gotovina iz prvega in drugega odstavka 2. člena tega pravilnika, ki se odvzame v skladu z drugim odstavkom 17. člena ZDP, se razporedi na podračun državnega proračuna tako, da CURS pošlje UJP plačilno navodilo za negotovinsko nakazilo.
(2) CURS za zaseženo gotovino iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika, ki se odvzame v skladu z drugim odstavkom 17. člena ZDP, Banki Slovenije pošlje zahtevek za dvig depoja na sedežu Banke Slovenije. Za ravnanje CURS-a po prejemu depoja se smiselno uporablja zakon, ki ureja davčni postopek, v delu, ki se nanaša na davčno izvršbo na premičnine. Po končanem postopku se prihodki iz tega naslova razporedijo na podračun državnega proračuna.
V. KONČNI DOLOČBI
5. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o hrambi začasno zasežene gotovine (Uradni list RS, št. 76/08).
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-597/2009/8
Ljubljana, dne 14. decembra 2009
EVA 2009-1611-0194
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost