Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2009 z dne 19. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2009 z dne 19. 11. 2009

Kazalo

4046. Letni program statističnih raziskovanj za 2010 (velja od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010), stran 12289.

Na podlagi 23.c člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) določa generalna direktorica Statističnega urada Republike Slovenije v soglasju s pooblaščenimi izvajalci statističnih raziskovanj
L E T N I P R O G R A M
statističnih raziskovanj za 2010 (velja od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010)
Statistična raziskovanja v okviru dejavnosti državne statistike izvajajo Statistični urad Republike Slovenije in pooblaščeni izvajalci: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Banka Slovenije, Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Ministrstvo za finance, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije.
Letni program statističnih raziskovanj vsebuje natančen pregled statističnih raziskovanj, ki se izvajajo v skladu z zakonom, ki ureja delovanje državne statistike. Program je sestavljen iz rednih in razvojnih nalog, ki so razporejene v poglavja, področja in module.
Poglavje in področje:
Poglavje in področje predstavljata grobo razdelitev statistične vsebine, ki ob upoštevanju nacionalnih posebnosti sledi vsebini Sklepa (ES) št. 1578/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2007 o statističnem programu Skupnosti 2008–2012 (UL L št. 344 z dne 28. 12. 2007, str. 15).
Poglavja so: 1. Demografske in socialne statistike; 2. Makroekonomske statistike; 3. Poslovne statistike; 4. Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo; 5. Medpodročne statistike; 6. Statistična infrastruktura.
Področja so označena z nivojskim številčenjem, npr. 1.01 Prebivalstvo, 1.02 Trg dela, 1.03 Izobraževanje in usposabljanje, 1.04 Kultura itd.
Modul:
Modul je zaokrožena vsebina področnih statistik. Tudi moduli so označeni z nivojskim številčenjem ob upoštevanju rednih in razvojnih nalog, npr. 1.01.01 Demografske statistike in projekcije; 1.01.02 Program popisov v Skupnosti; 1.01.03 Statistika migracij itd.
Statistično raziskovanje:
Statistična raziskovanja se izvajajo s primarnim zbiranjem podatkov, s prevzemanjem sekundarnih virov ter z internimi preračuni oziroma pripravo podatkov. Poleg tega lahko statistično raziskovanje navaja tudi vsebine, katerih rezultat ni objava statističnih podatkov, je pa pomembno za uresničitev statističnega programa. Vsako raziskovanje(1) je razvrščeno v ustrezen modul in ima zapisano ime pooblaščenega izvajalca, zaporedno številko, ime naloge, vsebino, namen, periodiko izvajanja, obdobje ali dan opazovanja, navedbo tega, kdo je dolžan dati podatke in kdaj, obveznost poročanja, delo v tekočem letu, rok prve objave in določitev pravnih in drugih podlag; razvojne naloge imajo tudi podatek o sodelujočih pri njihovi uresničitvi.
Pravne in druge podlage:
Splošna pravna podlaga za izvajanje raziskovanj je Zakon o državni statistiki, večina raziskovanj pa ima še dodatne pravne in druge osnove. Glede na to so navedene številke CELEX, če raziskovanje temelji na predpisu EU ali številke Uradnega lista RS, če raziskovanje temelji na nacionalnem predpisu.
Pri nekaterih raziskovanjih je kot osnova za njihovo izvajanje navedeno »Partnersko sodelovanje«, kar pomeni:
– raziskovanje temelji na podpisanem medsebojnem dogovoru o sodelovanju,
– raziskovanje temelji na medinstitucionalnem sodelovanju,
– raziskovanje temelji na mednarodno dogovorjenih nalogah (gentleman agreement),
– raziskovanje temelji na vsebinah, dogovorjenih na statističnih sosvetih.
Obvezno ali prostovoljno poročanje podatkov poročevalskih enot:
Prostovoljno poročanje podatkov velja za anketiranje oseb oziroma gospodinjstev, ankete o poslovnih tendencah in ankete o družinskih kmetijah.
Obvezno poročanje podatkov velja za raziskovanja, določena z zakonom, za poročanje iz administrativnih virov in ankete o podjetjih.
Razvojne naloge:
Razvojne naloge so kot statistična raziskovanja razvrščene na enak način, kot to velja za redne naloge LPSR-ja. V razvojni del programa statističnih raziskovanj so dodane, ker se izvajajo kot študije izvedljivosti, lahko na ravni države ali Skupnosti, ker se za redno izvajanje šele vzpostavljajo tehnični pogoji, ker se izvajajo vsebinske ali tehnične revizije obstoječih rednih raziskovanj, ker se vzpostavljajo infrastrukturni pogoji za izvajanje rednih nalog ipd.
Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 960-378/2009/60
Ljubljana, dne 13. novembra 2009
EVA 2009-1522-0038
mag. Irena Križman l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada Republike Slovenije
(1) V letnem programu za leto 2010 ni statističnih raziskovanj, ki zaradi svoje periodike izvajanja niso na vrsti v letu 2010 (2-letna, 3-letna, 5-letna statistična raziskovanja itd.), iz leta 2009 pa so prenesena raziskovanja z daljšo periodiko od letne, katerih objava končnih rezultatov bo v letu 2010 ali pozneje.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina