Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2009 z dne 16. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2009 z dne 16. 11. 2009

Kazalo

4018. Pravilnik o vzorčenju surovega mleka za določanje količine mlečne maščobe, stran 12229.

Na podlagi 8. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) in četrtega odstavka 6. člena Uredbe o uvedbi dajatve za mleko in mlečne proizvode (Uradni list RS, št. 1/09) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o vzorčenju surovega mleka za določanje količine mlečne maščobe
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje za osebe, ki vzorčijo oddano mleko, pogoje in tehnike za vzorčenje, pogoje za prevoz in hrambo vzorcev ter vodenje ustreznih evidenc pri izvajanju uredbe, ki ureja kvote za mleko in mlečne proizvode.
II. VZORČENJE MLEKA
2. člen
(1) Celodnevna molža obsega jutranjo in večerno molžo surovega mleka.
(2) Pri oddaji surovega mleka je treba vzorčiti mleko pri oddaji.
(3) Pri oddaji surovega mleka jutranje in večerne molže je treba vzorčiti izmenično enkrat pri oddaji mleka jutranje molže, naslednjič pa pri oddaji mleka večerne molže.
3. člen
(1) Vzorčenje surovega mleka izvajajo strokovno usposobljene osebe (v nadaljnjem besedilu: vzorčevalci). Za strokovno usposobljeno osebo se šteje oseba, ki ima najmanj IV. stopnjo strokovne izobrazbe kmetijske, veterinarske ali živilske smeri in opravljen tečaj o vzorčenju surovega mleka.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za strokovno usposobljene osebe štejejo osebe, ki imajo opravljen tečaj o vzorčenju surovega mleka in imajo najmanj pet let delovnih izkušenj pri vzorčenju surovega mleka.
(3) Vzorčevalci morajo tečaj o vzorčenju surovega mleka obnoviti po preteku treh let od dne, ko so ga nazadnje opravili.
4. člen
(1) Vzorčevalec pri vsakem proizvajalcu odvzame najmanj en vzorec surovega mleka mesečno in ga posreduje določenemu preskusnemu laboratoriju. Preskusni laboratoriji se določijo v skladu s predpisom, ki ureja uvedbo dajatve za mleko in mlečne proizvode.
(2) Vzorcev surovega mleka se ne sme konzervirati.
(3) V primeru večjega števila odvzetih vzorcev po tem pravilniku se za izračun količine mlečne maščobe upoštevajo rezultati vseh analiz.
5. člen
Tečaj o vzorčenju surovega mleka pripravijo, izvajajo in izdajo končno potrdilo o strokovni usposobljenosti zavodi, ki izvajajo izobraževanje na področju živilstva, kmetijstva oziroma veterine.
III. TEHNIKE VZORČENJA
6. člen
(1) Naprava za avtomatsko vzorčenje se mora uporabljati z merilnim sistemom, ki ima veljavno odobritev tipa merila in overitev.
(2) Naprava za avtomatsko vzorčenje mora biti redno vzdrževana in preverjena v skladu z navodili proizvajalca, o čemer mora vzorčevalec voditi zapise.
7. člen
(1) Vzorčevalec mora pri ročnem vzorčenju surovega mleka uporabljati opremo v skladu s standardom SIST EN ISO 707.
(2) Vzorčevalec mora pri ročnem vzorčenju zagotoviti, da odvzame reprezentativen vzorec za celotno količino in sestavo vzorčenega mleka, ter preprečiti škodljive vplive na vzorec.
(3) Kadar vzorčevalec vzorči surovo mleko, ki se nahaja v več kot eni posodi, mora odvzeti iz vsake posode sorazmerno količino reprezentativnega vzorca in zabeležiti količine mleka v posameznih posodah, iz katerih je bil odvzet vzorec. Če se vzorci iz posameznih posod ne preskušajo posamično, je treba pripraviti skupni vzorec z mešanjem teh vzorcev. Vzorči se iz tako pripravljenega skupnega vzorca.
8. člen
Ne glede na tehniko vzorčenja morajo biti stekleničke z vzorcem označene tako, da jih je možno brez težav identificirati in da je anonimnost proizvajalca mleka med preiskavo zagotovljena.
IV. PREVOZ IN HRAMBA VZORCEV
9. člen
(1) Vzorci surovega mleka se morajo prevažati in hraniti pri temperaturi med 0 °C in 4 °C. Čas med vzorčenjem in preiskavo mora biti čim krajši in ne sme biti daljši od 36 ur.
(2) Temperatura za hranjenje vzorcev je lahko največ 6 °C, če je čas med vzorčenjem in analizo krajši od 24 ur.
(3) Vzorci med prevozom in hranjenjem ne smejo biti izpostavljeni tujim vonjem in neposredni sončni svetlobi.
V. ZAPISNIK O VZORČENJU
10. člen
O vzorčenju se sestavi zapisnik, ki vsebuje kraj, datum in čas vzorčenja, količino mleka, identifikacijsko številko proizvajalca in ime ter priimek ali šifro vzorčevalca.
VI. VODENJE EVIDENC
11. člen
(1) Določeni preskusni laboratoriji morajo voditi vse potrebne evidence, povezane s preskušanjem, poročanjem in posredovanjem rezultatov preskušanja, v takšni obliki, da so izpolnjene zahteve standarda SIST EN ISO/IEC 17025.
(2) Določeni preskusni laboratorij mora odkupovalcu mesečno najpozneje do petega za pretekli mesec poročati podatke o mlečni maščobi.
VII. DVOJNI VZORCI
12. člen
(1) Proizvajalec mleka lahko od vzorčevalca zahteva, da mu v okviru rutinskega jemanja odvzame vzorec mleka v dvojniku.
(2) V primeru odvzema dvojnega vzorca iz prejšnjega odstavka se mora ta vzorec analizirati z referenčno metodo.
(3) Če se rezultata, dobljena z rutinsko in referenčno metodo, statistično značilno ne razlikujeta, se šteje za veljavnega tisti, ki je dobljen z rutinsko metodo, če pa se rezultata statistično značilno razlikujeta, je veljaven rezultat, ki je dobljen z referenčno metodo. Za ugotavljanje razlik med dvema rezultatoma se uporabljajo statistične metode, navedene v standardu SIST ISO 5725.
(4) Če se rezultata, dobljena z rutinsko in referenčno metodo, statistično značilno ne razlikujeta, nosi stroške dodatne preiskave proizvajalec mleka.
VIII. KONČNI DOLOČBI
13. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vzorčenju surovega mleka za določanje količine mlečne maščobe (Uradni list RS, št. 121/04 in 10/05).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-231/2009
Ljubljana, dne 6. novembra 2009
EVA 2009-2311-0084
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
dr. Milan Pogačnik l. r.