Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2009 z dne 5. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2009 z dne 5. 11. 2009

Kazalo

3880. Pravilnik o spremembah Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2009, stran 11866.

Na podlagi 95. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2009
1. člen
V Pravilniku o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2009 (Uradni list RS, št. 81/09) se v napovednem stavku drugega odstavka 1. člena besedilo »Prvi in drugi odstavek tega člena ne veljata« nadomesti z besedilom »Prejšnji odstavek ne velja«.
2. člen
Za drugim odstavkom 4. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Izplačila iz postavk slovenske udeležbe in postavk namenskih sredstev EU iz 12. in 13. točke drugega odstavka 2. člena ZIPRS0809 so mogoča najkasneje do petka, 6. novembra 2009 pod pogojem, da so neposredni uporabniki predložili odredbe za plačilo – nakazilo teh obveznosti do vključno 27. oktobra 2009, do 17. ure.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Ne glede drugi in tretji odstavek tega člena, lahko ministrstvo, pristojno za finance, v skladu z likvidnostnimi možnostmi, odobri izplačilo iz proračuna za plačilo obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena, do četrtka, 31. decembra 2009 pod pogojem, da Ministrstvo za finance prejme odredbe za plačilo teh obveznosti tri delovne dni pred rokom izplačila iz proračuna.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-561/2009
Ljubljana, dne 4. novembra 2009
EVA 2009-1611-0192
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance