Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2009 z dne 2. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2009 z dne 2. 11. 2009

Kazalo

3869. Odlok o rebalansu proračuna Občine Lendava za leto 2009, stran 11831.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08 in 79/09), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 116. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00, 69/02 in 69/06) je Občinski svet Občine Lendava na 28. seji dne 23. 10. 2009 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Lendava za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Lendava za leto 2009 (Uradni list RS, št. 14/09) se 2. člen spremeni, tako da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji na ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                            v EUR
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov              Proračun
                          leta 2009
------------------------------------------------------------
   I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)      11.613.240
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           8.540.301
70  DAVČNI PRIHODKI               6.652.389
   700 Davki na dohodek in dobiček       5.888.819
   703 Davki na premoženje            540.970
   704 Domači davki na blago in storitve     222.600
71  NEDAVČNI PRIHODKI              1.887.912
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od     868.200
   premoženja
   711 Upravne takse in pristojbine         3.000
   712 Globe in druge denarne kazni        22.200
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev   539.480
   714 Drugi nedavčni prihodki          455.032
72  KAPITALSKI PRIHODKI              419.778
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev   119.778
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in      300.000
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73  PREJETE DONACIJE                 2.190
   730 Prejete donacije iz domačih virov      1.346
   731 Prejete donacije iz tujine           844
74  TRANSFERNI PRIHODKI             2.650.971
   740 Transferni prihodki iz drugih      1.909.509
   javnofinančnih institucij
   741 Prejeta sredstva iz državnega       741.462
   proračuna iz sredstev proračuna Evropske
   unije
   II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      12.909.849
40  TEKOČI ODHODKI                3.154.216
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     720.971
   401 Prispevki delodajalcev za socialno     117.934
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve       2.071.311
   403 Plačila domačih obresti           40.000
   409 Rezerve                  204.000
41  TEKOČI TRANSFERI               3.962.301
   410 Subvencije                 266.000
   411 Transferi posameznikom in        1.478.700
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam    274.625
   in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi      1.942.976
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            4.975.579
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    5.514.600
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            817.753
   431 Investicijski transferi pravnim in     83.990
   fizičnim osebam, ki niso proračunski
   uporabniki
   432 Investicijski transferi proračunskim    733.763
   uporabnikom
   III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II.–I.)   –1.296.609
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
   IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN         0
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA       0
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   751 Prodaja kapitalskih deležev           0
   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH    61.035
   DELEŽEV
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH     61.035
   DELEŽEV
   441 Povečanje kapitalskih deležev in      61.035
   finančnih naložb
   VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN       –61.035
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
   VII. ZADOLŽEVANJE                  0
50  ZADOLŽEVANJE                     0
   500 Domače zadolževanje               0
   VIII. ODPLAČILA DOLGA             161.000
55  ODPLAČILA DOLGA                161.000
   550 Odplačila domačega dolga          161.000
   IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   –1.518.644
   (I.+IV.+VII.-II.-V-VIII.)
   X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       –161.000
   XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-    1.296.609
   IX.)=-III.
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNU 31. 12. 2008    2.410.710
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNU 31. 12. 2009     892.066
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in Načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Lendava.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
V Odloku o proračunu Občine Lendava za leto 2009 (Uradni list RS, št. 14/09) se črta prvi odstavek 10. člena.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0080/2009
Lendava, dne 23. oktobra 2009
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost