Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2009 z dne 2. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2009 z dne 2. 11. 2009

Kazalo

3865. Odlok o spremembah Odloka o turistični taksi v Občini Bled, stran 11830.

Na podlagi določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Bled – UPB (Uradni list RS, št. 67/09) je Občinski svet Občine Bled na 20. redni seji dne 20. 10. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o turistični taksi v Občini Bled
1. člen
V celoti se spremni prvi odstavek 10. člena in se glasi:
»Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso za prenočevanje v imenu in za račun Občine Bled, hkrati s koriščenjem storitev prenočevanja ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.«
2. člen
V V. poglavju »NAČIN PORABE SREDSTEV TURISTIČNE TAKSE« se 11. člen spremeni v 9. člen.
3. člen
V 15. členu se za prvim odstavkom doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Inšpekcijski organ je tudi prekrškovni organ v skladu z Zakonom o prekrških (ZP-1).«
4. člen
V celoti se spremeni 17. člen in se glasi:
»Z globo 1200 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, 1000 eurov samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, če:
1. do 25. v mesecu za pretekli mesec Občini Bled ne predloži izpolnjenega predpisanega obrazca, z namenom utaje plačila turistične takse in prikrivanja dohodka (13. člen),
2. če ne da pristojnemu organu na vpogled evidenc iz 12. člena.
Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.«
5. člen
V celoti se spremeni 18. člen in se glasi:
»Z globo 1250 eurov se kaznuje za prekršek lastnik počitniške hiše in počitniškega stanovanja, ki na poziv Občine Bled v predpisanem roku ne posreduje podatkov za vzpostavitev evidence (14. člen).«
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 039-16/2007
Bled, dne 20. oktobra 2009
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

AAA Zlata odličnost