Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2009 z dne 2. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2009 z dne 2. 11. 2009

Kazalo

3864. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih voda na območju Občine Velika Polana, stran 11825.

Na podlagi 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04), 3. in 26. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4) in 15. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet Občine Velika Polana na 17. seji dne 12. 10. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih voda na območju Občine Velika Polana
1. člen
V 1. členu odloka, v prvem odstavku se:
a) v prvi alineji besedilo »odvajanje in čiščenje komunalnih in tehnoloških odpadnih voda« spremeni tako, da se glasi »odvajanje in čiščenje komunalnih, tehnoloških odpadnih voda in padavinskih voda«.
b) v drugi alineji besedilo »načrtovanje javne kanalizacije« spremeni tako, da se glasi »načrtovanje javne kanalizacije za odvajanje fekalnih voda in načrtovanje javne kanalizacije za odvajanje padavinskih voda«.
c) v tretji alineji besedilo »priključevanje na javno kanalizacijo« spremeni tako, da se glasi »priključevanje na javno kanalizacijo za odpadne-komunalne vode in na javno kanalizacijo za padavinske vode«.
2. člen
V 2. členu odloka se v prvem odstavku doda:
a) namesto besedila »Odpadna voda je voda, ki se po uporabi odvaja v javno kanalizacijo in ki po kvaliteti ustreza zakonskim predpisom o odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja« novo besedilo, ki se glasi »Odpadna voda je voda, ki se po uporabi ali kot posledica padavin onesnažena odvaja v javno kanalizacijo ali v vode. Odpadna voda je lahko komunalna odpadna voda, industrijska odpadna voda ali padavinska odpadna voda«.
b) za »iztoku odvajajo v javno kanalizacijo« novi odstavek, ki se glasi »Padavinska odpadna voda je voda, ki kot posledica meteorskih padavin odteka onesnažena iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom pokritih površin v vode ali se odvaja v javno kanalizacijo«.
c) za »se odvaja v javno kanalizacijo« novi odstavek, ki se glasi »Zadrževalnik padavinske vode je objekt ali več objektov za izravnavanje sunkovitih in povečanih iztokov padavinske odpadne vode posredno ali neposredno v vode, v čistilno napravo padavinske odpadne vode ali v javno kanalizacijo«.
3. člen
Pred 58. členom se besedilo »XIII. NADZOR« spremeni tako, da se glasi »XIII. ODVAJANJE PADAVINSKIH VODA NA OBMOČJIH KJER NI IZGRAJENE METEORNE KANALIZACIJE«.
4. člen
V 58. členu se besedilo »Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka, tehničnega pravilnika in Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02 in 50/04) spremeni tako, da se glasi »Padavinske vode ne smejo biti odvedene v greznico, speljati jih je treba v vode, meteorno kanalizacijo ali v ponikovalnico.
V vode ali v ponikovalnice se ne smejo spuščati fekalne, tehnološke in hlevske vode. V primeru onesnaženja vode nosi stroške odvzema vzorca in analize odvzetega vzorca, čiščenja in druge potrebne sanacije povzročitelj onesnaženja«.
5. člen
Pred 59. členom se naslov »XIV. KAZENSKE DOLOČBE« prestavi za 72. člen.
6. člen
V 59. členu se besedilo v celoti spremeni tako, da se glasi »Upravljavec, lastnik ali lastniki delov stavbe morajo za padavinsko vodo, ki odteka s strehe stavbe, zagotoviti odvajanje neposredno v vode ali posredno v podzemne vode, kadar je to izvedljivo.«
7. člen
V 60. členu se besedilo v celoti spremeni tako, da se glasi »Upravljavec objektov z utrjenimi, tlakovanimi ali drugimi materiali prekritimi površinami, s katerih odteka padavinska odpadna voda, ki je tako onesnažena, da se v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje padavinske vode z javnih cest, ne sme odvajati v vode, mora na območju, kjer ni javne kanalizacije, to vodo zajeti v zadrževalniku padavinske odpadne vode, obdelati v lovilcu olj ali očistiti v čistilni napravi padavinske odpadne vode.«
8. člen
V 61. členu se besedilo »Podatke o uporabnikih je dolžna zagotavljati občina in jih posredovati izvajalcu javne službe« v celoti spremeni tako, da se glasi »Padavinska odpadna voda, ki odteka iz površin, na katerih so parkirana ali skladiščena motorna vozila zaradi izvajanja dejavnosti trgovine rabljenih motornih vozil, vzdrževanja in popravil motornih vozil ali razgradnje motornih vozil, zajeti in obdelati v lovilcu olj ali očistiti v čistilni napravi padavinske odpadne vode.«
9. člen
Za 61. členom se doda naslov »XIV. ODVAJANJE PADAVINSKIH VODA NA OBMOČJIH KJER JE IZGRAJENA METEORNA KNALIZACIJA«
10. člen
V 62. členu se besedilo v celoti spremeni tako, da se glasi »Predvidena meteorna kanalizacija poteka po javnih površinah, kjer to ni mogoče pa po zasebnih zemljiščih.
Pred priključitvijo na meteorno kanalizacijo je potrebno pridobiti soglasje upravljalca javne meteorne kanalizacije.
Priključni jašek, ki se nahaja na zasebnem zemljišču in ga uporabnik priključi na izgrajeno meterno kanalizacijo, je last uporabnika. Strošek nakupa jaška in cevi, izgradnje in priklopa na meteorno kanalizacijo nosi uporabnik met.kanalizacije.
Neposredno priključitev spojnega kanala na javno meteorno kanalizacijo izvede na stroške investitorja oziroma bodočega uporabnika upravljalec ali drugi usposobljeni izvajalec pod neposrednim nadzorstvom predstavnika upravljalca.
Praviloma ima vsaka zgradba oziroma zemljišče en spojni kanal oziroma en priključek na javno meteorno kanalizacijo.«
11. člen
Doda se novi 63. člen, ki se glasi: »Lastnik objekta oziroma zemljišča pridobi priključek na javno meteorno kanalizacijo na podlagi vloge za priključitev ter predložene ustrezne tehnične dokumentacije in upravnih dovoljenj. Ko je prijava popolna in ko investitor oziroma bodoči uporabnik izpolni vse zahtevane pogoje, je upravljalec dolžan izdati soglasje za priključek na javno meteorno kanalizacijo v 30 dneh in dovoliti priključitev.
Uporabniki se ne smejo priključiti na javno meteorno kanalizacijo brez soglasja.
V Prilogi 1 tega odloka je izdelana vloga, ki jo bodoči uporabnik meteorne kanalizacije vloži pri pristojnem občinskem organu.
Pogoje za priključitev določi upravljalec v tehničnem pravilniku. O tem skleneta bodoči uporabnik in upravljalec posebno pogodbo.
Priključnina za posamezni priključek na meteorno kanalizacijo znaša 50,00 EUR, ki ga investitor plača upravljalcu javne meteorne kanalizacije.
12. člen
Doda se novi 64. člen, ki se glasi: »V meteorno kanalizacijo se ne smejo spuščati fekalne, tehnološke in hlevske vode, olj, maziv, trdih predmetov, komunalnih odpadkov in ostalih škodljivih snovi. V primeru onesnaženja vode v meteorni kanalizaciji, nosi stroške odvzema vzorca in analize odvzetega vzorca, čiščenja in druge potrebne sanacije povzročitelj onesnaženja.«
13. člen
Doda se novi 65. člen, ki se glasi: »V zvezi z opravljanjem javne službe mora izvajalec javne službe upravljalce površin, iz katerih se odvaja padavinska voda v javno kanalizacijo, redno obveščati in na druge načine seznanjati, da morajo:
– na svojih površinah redno čistiti in vzdrževati utrjene površine in peskolove ter lovilce olj na njih in
– čistiti in vzdrževati svoje kanalske vode, namenjene za odvajanje padavinske vode.«
14. člen
Doda se novi 66. člen, ki se glasi: »Izvajalec javne službe lahko na stroške uporabnika brez odjave in brez odgovornosti za morebitno škodo, ki nastane ob tem, prekine odvajanje padavinskih odpadnih voda, in sicer tako, da se uporabniku prekine odtok iz notranjega jaška v javno meteorno kanalizacijo, v naslednjih primerih:
– če z odvodom padavinskih odpadnih voda povzroča nevarnost za vodni vir,
– če padavinske odpadne vode uporabnika, ogrožajo zdravje občanov in meteorno kanalizacijo,
– če odpadne vode presegajo mejne vrednosti parametrov za padavinsko odpadno vodo v skladu z uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05),
– če niso izpolnjeni pogoji iz soglasja za priključitev ali v nasprotju z njim,
– če uporabnik nima soglasja upravljalca meteorne kanalizacije,
– če uporabnik ne izpolnjuje obveznosti iz tega odloka in predpisov, ki se izdajo na podlagi tega odloka.«
15. člen
Doda se novi 67. člen, ki se glasi:
»Upravljavec objektov z utrjenimi, tlakovanimi ali drugimi materiali prekritimi površinami mora za padavinsko odpadno vodo, ki odteka z njegovih površin in je onesnažena z usedljivimi ali plavajočimi snovmi, zagotoviti mehansko čiščenje v usedalniku, če padavinsko odpadno vodo odvaja v javno kanalizacijo.«
16. člen
Doda se novi 68. člen, ki se glasi: »Padavinska odpadna voda, ki odteka iz zadrževalnika ali čistilne naprave padavinske odpadne vode ali lovilca olj, se ne sme odvajati:
– neposredno v podzemne vode,
– neposredno v celinske vode, ki v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v javno kanalizacijo in vode, niso vodotoki,
– v vode na najožjem in ožjem vodovarstvenem območju zajetja pitne vode iz površinskih voda, določenih v skladu s predpisi s področja urejanja voda, ki urejajo za ta območja vodovarstveni režim,
– posredno v podzemne vode na najožjih vodovarstvenih območjih zajetja pitne voda iz podzemne vode, določenih v skladu s predpisi s področja urejanja voda, ki urejajo za ta območja vodovarstveni režim.
Pri načrtovanju, projektiranju, gradnji ali rekonstrukciji zadrževalnikov in čistilnih naprav padavinske odpadne vode ter lovilcev olj mora investitor javne ceste izbrati takšno zasnovo in tehnične rešitve, ki ob sprejemljivih stroških zagotavljajo čim manjši vpliv na onesnaženost tal in kemijsko ter ekološko stanje voda.«
17. člen
Doda se novi 69. člen, ki se glasi: »Če uporabnik priključi objekt oziroma izvede priključek na javno meteorno kanalizacijo brez soglasja upravljalca in priključek ni strokovno izveden, upravljalec lahko ukine priklop.«
18. člen
Doda se novi 70. člen, ki se glasi: »Za naprave, s katerimi upravlja in razpolaga uporabnik in so njegova last, se štejejo kanalski priključki, priključni jašek ter kanalska mreža na zemljišču, ki je v njihovi lasti. Z objekti in napravami, ki so v uporabnikovi lasti gospodari in vzdržuje uporabnik na svoje stroške. Uporabnik je dolžan s temi objekti in napravami gospodariti tako, da voda pred iztekom v javno meteorno kanalizacijo ne presega mejne vrednosti emisij za iztok v kanalizacijo.
Uporabnik, ki odvaja v javno meteorno kanalizacijo odpadno vodo, ki ni primerna za odvajanje v kanalizacijo, mora pred odvajanjem v javno kanalizacijo to vodo očistiti. Upravljalec lahko v soglasju oziroma pogodbi za kanalski priključek določi uporabniku obveznost opravljati periodične meritve količin in lastnosti odpadne vode. Navedene obveznosti uporabnik krije na lastne stroške.«
19. člen
Doda se novi 71. člen, ki se glasi: »Izvajalec gradbenih del mora preprečiti odtekanje z gradbiščnih površin v javno meteorno in fekalno kanalizacijo, da se prepreči odplavljanje gradbenega materiala oziroma drugega materiala.
Za vsak gradbeni poseg na območju objektov in naprav za odvajanje padavinskih voda, si morajo vsi izvajalci, pravne in fizične osebe za ta dela pridobiti soglasje upravljalca in pri opravljanju teh del zagotoviti, da ostane javna kanalizacija nepoškodovana. V primeru poškodbe so jo dolžni vzpostaviti v prvotno stanje in poravnati vso morebitno škodo, ki je nastala zaradi poškodbe ali prekinitve.«
20. člen
Za 71. členom se doda naslov »XV. NADZOR«.
21. člen
Doda se novi 72. člen, ki se glasi: »Nadzor nad izvajanjem tega odloka, tehničnega pravilnika opravljajo pristojne inšpekcijske službe.«
22. člen
Za 72. členom se doda naslov »XVI. KAZENSKE DOLOČBE«.
23. člen
Doda se novi 73. člen, ki se glasi:
»Z globo 850 € se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če ravna v nasprotju s 56. členom tega odloka. Z globo 250 € se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba izvajalca javne službe, če ravna v nasprotju s 56. členom tega odloka.
Z globo 850 € se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki ne upošteva posameznih določil tega odloka.
Z globo 250 € se za prekršek kaznuje odgovorna oseba prave osebe, če ravna v nasprotju z določili tega odloka.
Z globo 630 € se za prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik, samostojni podjetnik, če ravna v nasprotju z določili tega odloka.
Z globo 250 € se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki krši posamezna določila tega odloka.«
24. člen
Za 73. členom se naslov »XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE« spremeni tako, da se glasi: »XVII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE«.
25. člen
Besedilo 60. člena se v celoti prenese v 74. člen.
26. člen
Besedilo 61. člena se v celoti prenese v 75. člen.
27. člen
Besedilo 62. člena se v celoti prenese v 76. člen.
28. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 07-17/09 OS
Velika Polana, dne 12. oktobra 2009
Župan
Občine Velika Polana
Damjan Jaklin l.r.

AAA Zlata odličnost