Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2009 z dne 2. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2009 z dne 2. 11. 2009

Kazalo

3861. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Šmarješke Toplice, stran 11814.

Na podlagi 99. in 100.a člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 (23/07 popr., 41/07 popr.), 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 27. redni seji dne 20. 10. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Šmarješke Toplice
1. člen
S tem pravilnikom Občina Šmarješke Toplice določa kriterije in postopek dodelitve socialnih pomoči, ki jih organizira in izvaja Center za socialno delo Novo mesto v skladu z določili vsakoletnega rednega pogodbenega razmerja.
Sredstva za denarno socialno pomoč se zagotovijo z vsakoletnim proračunom Občine Šmarješke Toplice.
Do občinske socialne pomoči so upravičeni državljani Slovenije in občani Občine Šmarješke Toplice, ki imajo v njej stalno prebivališče in jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč občine, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske.
Občinska socialna pomoč po tem pravilniku je enkratna denarna pomoč. Enkratno denarno pomoč se dodeli enkrat letno.
2. člen
Upravičenec socialne pomoči je:
– občan, ki je upravičen do denarne socialne pomoči kot edinega vira za preživljanje po Zakonu o socialnem varstvu,
– občan, ki nima zadostnih sredstev za preživljanje, potem ko je izčrpal vse možnosti za pridobitev sredstev za preživljanje z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz premoženja, denarnih pomoči in drugih virov, po predpisih s področja socialnega varstva, zdravstvenega varstva in jih nihče ni dolžan preživljati,
– občan, ki zaradi utemeljenih razlogov ne more uveljavljati denarnega nadomestila med brezposelnostjo,
– občan, ki se na podlagi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt, v družini, naravne nesreče itd) znajde v takšnem položaju, da ne more poravnati najnujnejših obveznosti,
– občan, ki zaradi socialne nekomunikativnosti ni vložil prošnje za uveljavitev katere od socialnih pomoči, do katere bi bil sicer upravičen,
– drugi, če se ugotovi utemeljenost.
3. člen
Pri odmeri denarne pomoči se upoštevajo vsi lastni dohodki in prejemki po 27. in 28. členu Zakona o socialnem varstvu, in sicer dediščine, darila, dohodki in prejemki, posameznika in njegovih družinskih članov, ki so viri dohodnine, kakor tudi vsi drugi dohodki in prejemki, ki niso obdavčljivi, razen:
– dodatka za pomoč in postrežbo ter drugih prejemkov za nego in pomoč,
– otroškega dodatka,
– dodatka za nego otroka,
– pomoči za opremo novorojenca,
– stroškov za prevoz na delo in prehrano med delom,
– štipendij in drugih prejemkov, ki so namenjeni ali omogočajo usposabljanje ali izobraževanje,
– sredstev, namenjenih odpravi posledic elementarne nesreče in
– denarne socialne pomoči po Zakonu o socialnem varstvu.
V lastni dohodek se štejejo tudi sredstva za tujo nego in pomoč, ki jih dobiva oseba, za katero skrbi oseba, ki uveljavlja pravico do denarne socialne pomoči, ali njen družinski član.
V lastni dohodek rejniške družine se šteje nagrada za otroka v rejništvu, ki jo prejema rejniška družina.
Od lastnega dohodka se odštejejo izplačane preživnine v višini izvršljivega pravnega naslova.
Kot lastni dohodek, ki je podlaga za določitev višine denarne socialne pomoči, se upoštevajo povprečni mesečni dohodki in prejemki, ugotovljeni za samsko osebo oziroma družino v obdobju treh koledarskih mesecev pred mesecem vložitve vloge.
Dediščine in darila ter drugi enkratni prejemki (odškodnine, odpravnine, nagrade ipd.), se v letu, ki so izplačani, štejejo v dohodek tako, da se za vsak prejemek upošteva sorazmerni delež.
4. člen
Enkratna denarna pomoč je namenjena pri:
– nakupu šolskih potrebščin,
– plačilu šole v naravi, letovanj in drugih stroškov vezanih na šolanje otrok,
– nakupu kurjave in ozimnice,
– plačilo položnic za kritje stroškov elektrike in komunalnih storitev,
– doplačilu zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne, pa jih ne pokriva ZZZS,
– doplačilu nakupa osebnih pripomočkov ali naprav za invalidno osebo,
– kritju drugih stroškov in izdatkov, za premostitev trenutne materialne ogroženosti z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca, ki se ocenijo v sodelovanju s Centrom za socialno delo.
Izjemoma je mogoče dodeliti enkratno denarno pomoč tudi takrat, ko občan presega cenzus minimalnega dohodka (vendar ne več kot 100%), v primerih težje bolezni v družini oziroma nesposobnosti za pridobitno delo ali elementarni nesreči.
Višina enkratne pomoči je najmanj 70 € in največ dvakratni znesek osnovnega zneska minimalnega dohodka iz Zakona o socialnem varstvu.
Denarna pomoč se nakaže neposredno upravičencu na njegov osebni račun, drugi osebi ali ustanovi (izvajalec, dobavitelj, organizator), ki jo določi Center za socialno delo.
5. člen
Občani pri Centru za socialno delo Novo mesto vlagajo zahtevke za dodelitev občinske socialne pomoči na obrazcu »Vloga za enkratno občinsko socialno pomoč občanom Občine Šmarješke Toplice«. Vlogi so dolžni priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z Zakonom o socialnem varstvu in s tem pravilnikom.
Center za socialno delo Novo mesto preveri vse podatke iz vloge in dokazil, pripravi mnenje, ter ga posreduje Občini Šmarješke Toplice.
6. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve denarne socialne pomoči vodi delavec občinske uprave pristojen za socialno varstvo. Občinska uprava odloči o upravičenosti do dodelitve in višini denarne pomoči z odločbo v roku 30 dni od prejema popolne vloge.
Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Šmarješke Toplice v roku osmih dni od vročitve odločbe. Pritožba mora biti obrazložena. Pritožbo se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal. O pritožbi zoper izdano odločbo občinske uprave odloči župan v roku petnajstih dni. Na odločitev župana ni možna pritožba, prijavitelj lahko v nadaljevanju postopka sproži upravni spor pred pristojnim sodiščem.
7. člen
Pri odločanju o dodelitvi denarne socialne pomoči se poleg določb tega pravilnika uporabljajo tiste določbe zakona, ki urejajo področje socialnega varstva in ki se nanašajo na denarno socialno pomoč.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0012/2009-5
Šmarjeta, dne 22. oktobra 2009
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost