Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2009 z dne 2. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2009 z dne 2. 11. 2009

Kazalo

3860. Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Škocjan (UPB-1), stran 11812.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 15/08 – ZOPA), določil Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00 – popr.), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (94/07 – UPB-2) in 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06 – UPB) je Občinski svet Občine Škocjan na 21. redni seji dne 3. 3. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o vrednotenju športnih programov v Občini Škocjan (UPB-1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Namen
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, merila in postopke za razdelitev sredstev, namenjenih za uresničevanje javnega interesa na področju športa v Občini Škocjan (v nadaljevanju: občina). Sredstva za sofinanciranje športa se zagotovijo v proračunu občine.
2. člen
Javni interes na področju športa v občini obsega naloge lokalnega pomena na področjih športa, ki se opredelijo v letnem programu športa. Javni interes na področju športa se uresničuje tako, da se:
– zagotavljajo finančna sredstva za sofinanciranje programov, navedenih v letnem programu športa,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti v občini,
– načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.
3. člen
Izvajalci letnega programa športa v skladu s tem pravilnikom so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna področja oziroma športne panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.
4. člen
Nosilci in izvajalci športne dejavnosti, navedeni v prejšnjem členu, imajo pravico do sofinanciranja športnega programa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem področju,
– da izvajajo program športne aktivnosti, ki so vključene v občinski športni program,
– da imajo zagotovljene materialne (športna oprema in rekviziti), prostorske (sklenjene najemne pogodbe), kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo poravnane vse obveznosti do občine,
– delujejo najmanj dve leti,
– da občini redno posredujejo podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih ter plan načrtovanih aktivnosti.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
2. Programi sofinanciranja
5. člen
Občina sofinancira v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem športnih programov:
– programe športne vzgoje otrok in mladine,
– programe športne rekreacije,
– programe kakovostnega športa,
– programi vrhunskega športa,
– šport invalidov,
– razvojne in strokovne naloge v športu:
a) izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
b) organizacija občinskih športnih prireditev,
c) priznanja športnikom in športnim delavcem,
č) športne objekte,
d) delovanje društev ter občinskih in drugih zvez.
6. člen
Občinski svet z letnim programom športa določi tiste vsebine in programe, ki jih bo občina v tekočem proračunskem letu sofinancirala.
Večji del športnih programov je odvisen od avtonomnega dela interesne športne sfere in se sofinancira iz drugih virov.
7. člen
Občina za programe športa, ki jih sofinancira iz javnih sredstev, enkrat letno izvede javni razpis, in sicer po sprejetju proračuna za tekoče leto, v katerem občinski svet določi skupni obseg sofinanciranja.
Javni razpis se objavi na spletnih straneh Občine Škocjan ali na drug krajevno običajen način.
8. člen
Javni razpis mora vsebovati predvsem:
– predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi programi,
– okvirno višino sredstev, ki so namenjena za predmet javnega razpisa,
– pogoje in merila za izbor programov in za dodelitev sredstev,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas in uradno osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo in za posredovanje informacij v zvezi z razpisom.
9. člen
Pri vrednotenju vlog s prispelimi programi se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa lahko posamezne izvajalce pozove k dopolnitvi vloge, vendar ne kasneje kot 8 dni po roku za oddajo prijave. Pozvani izvajalci morajo svoje vloge dopolniti v primernem roku, sicer jih organ s sklepom zavrže kot nepopolne oziroma nerazumljive.
10. člen
Na podlagi prijav na javni razpis komisija v skladu s tem pravilnikom in določili razpisa izbere in ovrednoti programe športa, ki so prispeli na javni razpis.
Komisijo določi župan za dobo štirih let. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana, od tega najmanj eden, ki je zaposlen na Občini Škocjan.
Komisija pripravlja tudi predloge, mnenja in pobude za spremembe meril za vrednotenje športnih programov.
11. člen
Prijavitelj programa mora biti v roku enega meseca od poteka roka za prijavo na javni razpis obveščen o izbiri programov, ki jih bo občina sofinancirala v tekočem letu.
Sklep o izbiri programov in delitvi razpoložljivih proračunskih sredstev sprejme direktor občinske uprave oziroma druga, od direktorja pooblaščena oseba.
Zoper sklep o izbiri je možno podati utemeljen ugovor županu občine v roku 15 dni od prejema sklepa.
Komisija obravnava prejete ugovore in predlog o dokončni določitvi števila točk za vse programe posreduje v sprejem županu. Odločitev župana je dokončna.
12. člen
Z izbranimi izvajalci športnih programov se sklenejo letne pogodbe o sofinanciranju izbranih programov. V pogodbi se opredeli:
– pogodbene stranke (naziv, naslov, davčna številka, matična številka, številka računa),
– vsebino in obseg izbranega programa, ki se sofinancira,
– čas realizacije programa,
– pričakovani dosežki,
– višino in rok za zagotovitev finančnih sredstev, ki se zagotovijo iz občinskega proračuna,
– čas trajanja pogodbe,
– način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev,
– rok, v katerem morajo izvajalci programov predložiti dokazila o opravljenih nalogah in doseženih rezultatih,
– določilo o sankcijah, če izvajalec nenamensko porabi dodeljena sredstva ali ne izpolni predmeta pogodbe,
– določilo, da mora izvajalec sproti obveščati občino o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
13. člen
Zneski, pridobljeni na podlagi točkovanja izbranih programov, ki so nižji od 50 evrov, se ne izplačujejo.
III. ŠPORTNI OBJEKTI
14. člen
Izvajalcem športnih programov se omogoči brezplačna uporaba pokritih športnih objektov v Občini Škocjan.
Obseg koriščenja je odvisen od obsega izvajanja izbranega programa.
Podrobnejši način uporabe objektov stranki določita s pogodbo.
IV. KONTROLA IN NADZOR IZVAJANJA PROGRAMOV ŠPORTA
15. člen
Izvajalci programov športa, ki imajo z občino sklenjeno letno pogodbo o sofinanciranju programov, so dolžni programe izvajati v obsegu, kot je določen v pogodbi.
Prejemnik namenskih sredstev iz občinskega proračuna je na zahtevo občine dolžan predložiti ustrezne dokumente in podatke, ki se nanašajo na namensko porabo sredstev.
16. člen
Nadzor nad izvajanjem letnih pogodb z izvajalci in porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava. O nepravilnostih obvesti komisijo, ki lahko v primeru, da izvajalci ne izvajajo odobrenih programov v skladu z določili tega pravilnika in drugimi predpisi ter načeli s področja športa, predlaga, da se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
17. člen
Uporabniki proračunskih sredstev, namenjenih za šport, so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu z določili tega pravilnika in so dolžni podati poročila o realizaciji odobrenih programov do 31. 3. naslednjega koledarskega leta. Poročila obravnava občinski svet v okviru poročila o realizaciji letnega programa športa ob zaključnem računu.
V primeru, da se po pregledu in analizi letnih poročil ali izvedenega nadzora na mestu izvajanja programov ugotovi, da se programi niso izvajali kot so opredeljeni v pogodbi, se izvajalcu teh programov sredstva, zagotovljena v pogodbi, ustrezno zmanjšajo oziroma ukinejo.
V primeru, da se na osnovi podanega letnega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev športnih programov, se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju. Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju ne izvaja več programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, je dolžan prejeta sredstva vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi vrniti v občinski proračun.
Če izvajalec do roka, navedenega v prvem odstavku tega člena ne odda letnega poročila, se šteje, da programov ni izvajal in je dolžan vsa prejeta proračunska sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
Komisija v zvezi z določili tega člena županu predlaga ustrezne ukrepe. Na podlagi predlogov komisije izda župan ustrezne sklepe.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Pogoji in merila za vrednotenje športnih programov so opredeljeni v prilogi in so sestavni del tega pravilnika.
19. člen
S sprejemom tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 48/07) in priloga tega pravilnika.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-0002/2009
Škocjan, dne 19. maja 2009
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.

AAA Zlata odličnost