Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2009 z dne 2. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2009 z dne 2. 11. 2009

Kazalo

3857. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno trgovski center Sevnica, stran 11806.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter 9. in 37. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 24. redni seji dne 21. 10. 2009 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno trgovski center Sevnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) S tem aktom se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPNačrt); v nadaljevanju: SPRS, Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list RS, št. 36/02 in 87/04) in Odlokom o ureditvenem načrtu Sevnica – Stari center – URN32 (območje Trga svobode) (Uradni list SRS, št. 48/87 in Uradni list RS, št. 41/93 in 40/95) sprejme občinski podrobni prostorski načrt za poslovno trgovski center Sevnica (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
(2) OPPN je izdelal Savaprojekt d.d. Krško, pod številko projekta 09047-00.
(3) Prostorski akt s prilogami se hrani in je na vpogled na sedežu Občine Sevnica.
II. VSEBINA OPPN
2. člen
(sestavni deli OPPN)
A) ODLOK
B) TEKSTUALNI DEL PODROBNEGA NAČRTA
1. Opis prostorske ureditve
2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede gradnje in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo grajeno javno dobro
4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine
5. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave
6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve
C) GRAFIČNI NAČRTI
D) POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI OZIROMA PODATKOV O PROSTORSKI UREDITVI
E) PRILOGE PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
E1 Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
E2 Prikaz stanja prostora na obravnavanem območju
E3 Strokovne podlage
E4 Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
E5 Obrazložitev in utemeljitev
E6 Povzetek za javnost.
1. Opis prostorske ureditve
3. člen
(namen OPPN)
(1) S tem OPPN se podrobneje načrtuje prostorska ureditev za umestitev poslovno trgovskega centra Sevnica v prostor. Načrtovana ureditev bo omogočala izgradnjo novega poslovno trgovskega objekta na mestu obstoječega starega objekta železnine.
(2) V ureditvenem območju OPPN je načrtovana gradnja objekta in ureditev površin za njegovo nemoteno funkcioniranje ter gradnjo prometne, komunalne, energetske in druge infrastrukture.
(3) Namen OPPN je določitev usmeritev v zvezi s posegi v prostor, vrste možnih posegov v prostor ter pogoje za njihovo izvedbo.
(4) OPPN je podlaga za pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenih dovoljenj.
4. člen
(območje OPPN)
(1) Ureditveno območje OPPN obsega površino v izmeri cca. 40,5 ara in vključuje naslednja zemljišča: parc. št. 506/9 – del, 506/10, 520/3 – del, 520/4, 520/5 – del, 520/8, 521/1 – del, 521/3, 1515/1 – del in 1518/2 – del, vse v k.o. Sevnica.
(2) Obravnavano območje zajema obstoječ poslovni objekt (stara železnina) z dostopom (klančino) do kleti, parkirišča z dostopom iz javne poti JP 872346 Obvozna cesta za železnino – Priključek za vrtec 1-2, parkirišča ob regionalni cesti ter del regionalne in zbirne mestne ceste.
(3) Območje OPPN je prikazano na grafičnih načrtih.
5. člen
(ureditve izven območja OPPN)
(1) Izven območja OPPN je načrtovana izgradnja priključnega nizkonapetostnega elektro voda, ki bo z električno energijo napajal novi objekt. Novi priključni vod se izvede iz obstoječe transformatorske postaje Sevnica kolodvor. Elektro vod bo potekal po zemljišču parc. št. 493/8, 493/20, 1515/1, 506,3, 506/9, 506/10, 520/4 in 520/5, k.o. Sevnica. Priključek je predviden v dolžini ca. 162 m.
(2) Izven območja OPPN se lahko posega tudi z ostalimi infrastrukturnimi vodi, če se pri projektiranju in gradnji izkaže oziroma najde boljša tehnična rešitev od predvidene, pod pogojem, da rešitve niso v nasprotju z javnimi interesi in v soglasju z upravljavci tangiranih vodov.
2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
2.1. Vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji
6. člen
(1) Območje poslovno trgovskega centra Sevnica se nahaja tik ob glavni prometnici skozi Sevnico, regionalno cesto R3 – 679 Radeče–Breg–Sevnica–Brestanica, ki poteka južno od obravnavanega objekta. Na zahodni strani poteka zbirna mestna cesta LZ 373050 Ajdovec–Cesta na Dobravo, s katere je urejen dovoz do obstoječe klančine, ki vodi v kletni del predmetnega objekta. Na severni strani poteka javna pot JP 872346 Obvozna cesta za železnino – Priključek za vrtec 1-2 s katere je urejen dostop do asfaltnega platoja – parkirišča. Obstoječa regionalna cesta se rekonstruira na podlagi projektne dokumentacije Ureditev regionalne ceste R3-679, odsek 3909 Breg–Sevnica–Brestanica, od km 7,066 do km 7,450, projektanta Ginex d.o.o., Nova Gorica ter projektne dokumentacije Združene II. Etape, od km 7,450 do km 8,000, projektanta Lineal d.o.o., Maribor. Obstoječi objekt železnine se v vzhodnem delu stika z obstoječim poslovno trgovskim objektom.
(2) Območje OPPN se ne nahaja na območju kulturne dediščine in naravnih vrednot.
2.2. Rešitve načrtovanih objektov in površin
2.2.1. Funkcionalna zasnova kompleksa
7. člen
(1) Nov objekt bo v prostor prinesel bistveno izboljšanje varnosti vseh udeležencev v prometu in mestu prinesel boljšo kvaliteto bivanja s svojimi dejavnostmi, ki se bodo odvijale v novem poslovno trgovskem centru.
(2) Pri urbanističnem in arhitektonskem oblikovanju objekta se upošteva vizualna izpostavljenost ter ureditev objekta v smislu preoblikovanja tega prostora. Predvideni objekt se estetsko oblikuje v smislu atraktivnosti.
(3) Klet obstoječega objekta železnine se ohrani in po potrebi sanira in ojača. V primeru ugotovljene prevelike statične nestabilnosti, pa se kletni del poruši in zgradi novi v enakih gabaritih kot je obstoječa kletna etaža. Nad kletno etažo je predvidena izgradnja pritličja ter dveh nadstropij. V kletnem delu se bodo odvijale rekreacijske in zabavne dejavnosti kot so kegljišče, biljard, bar. V pritličju in nadstropjih se bodo odvijale dejavnosti, kot so turistično informacijski center (TIC), banka, trgovine (obleka, čevlji), kavarna, itd.
(4) Obstoječa regionalna cesta, ki poteka južno od obravnavanega objekta, se rekonstruira v skladu s projektno dokumentacijo rekonstrukcije regionalne ceste. Med rekonstruirano regionalno cesto ter obravnavanim objektom se izvede kolesarska steza, sledi oporni zid višine do 1 m z ustrezno varovalno ograjo ter nato hodnik za pešce. Hodnik za pešce se na začetku in koncu obravnavanega objekta izvede v klančini (zaradi prehodnosti funkcionalno oviranih oseb in lažje navezave na obstoječe stanje).
(5) Obstoječe parkirne površine ob regionalni cesti se ohranijo oziroma se prilagodijo novim uvozom/izvozom, ki se urejajo v sklopu rekonstrukcije regionalne ceste.
(6) Obstoječe parkirišče, ki je urejeno severno od predmetnega objekta, se rekonstruira na način, da se kota parkirišča zniža za ca. 1,4 m. Kot posledica znižanja kote ureditve, je potrebna izvedba ustreznih opornih zidov. Na oporne zidove se postavijo ustrezne varovalne ograje višine vsaj 1m. Dostop na rekonstruirano parkirišče se uredi z zbirne mestne ceste LZ 373050 preko obstoječega priključka, ki vodi v kletno etažo predmetnega objekta. Cestni priključek se predvidi za prometno ureditev »desno – desno« in opremi s talno oznako »prehod za pešce«. Parkirišče se osvetli z zunanjo razsvetljavo. Površina med cesto LZ 373050 in predvidenim opornim zidom, se v celotni širini izvede kot hodnik za pešce.
(7) Obstoječ cestni priključek iz javne poti JP 872346 Obvozna cesta za železnino – Priključek za vrtec 1-2, se ukine.
(8) Vse prometne površine se uredi na način, da bo funkcionalno oviranim osebam omogočen neoviran dostop v nov poslovno trgovski center.
(9) Med novimi parkirišči in obstoječim poslovno trgovskim objektom se na mestu obstoječega dotrajanega zunanjega stopnišča izvede novo širše zunanje stopnišče.
(10) Pod predvidenimi parkirišči, v južnem delu (ob obstoječi klančini), se izvede prostor za postavitev posod za mešane komunalne odpadke in zbiralnico za ločeno zbiranje odpadkov.
2.3. Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
2.3.1. Prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostoru
8. člen
(vrste dejavnosti)
Na območju OPPN so dopustne dejavnosti skladno z namenom načrtovanih objektov navedenih v naslednjem členu s poudarkom na trgovsko poslovnih, centralnih in obrtnih dejavnostih.
9. člen
(vrste objektov glede na namen)
(1) Na območju OPPN je dovoljena gradnja nestanovanjske stavbe in gradbeno inženirskih objektov. Objekt je lahko večnamenski. Gradnja stanovanjskega objekta ali večnamenskega objekta s stanovanji ni dopustna.
(2) V skladu z enotno klasifikacijo objektov so dopustni naslednji objekti:
1 / STAVBE
12 / Nestanovanjske stavbe
   121 Gostinske stavbe:
     12112 Gostilne, restavracije in točilnice (menze);
   122 Upravne in pisarniške stavbe:
     12201 Stavbe javne uprave;
     12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic;
     12203 Druge upravne in pisarniške stavbe;
   123 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti:
     12301 Trgovske stavbe;
     12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti;
   124 Stavbe za promet in izvajanje elektronskih komunikacij:
     12420 Garažne stavbe;
   126 Stavbe splošnega družbenega pomena:
     12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo.
2 / GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
21 / Objekti transportne infrastrukture
   211 Ceste;
22 / Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi.
10. člen
(vrste objektov glede na zahtevnost)
(1) Na območju OPPN je v območju načrtovanih parcel namenjenih gradnji (PG) objektov in javnih površinah dovoljena postavitev vseh vrst objektov glede na zahtevnost, ki se postavljajo v skladu s predpisom, ki ureja vrsto objektov glede na zahtevnost, če s tem odlokom ni določeno drugače.
(2) Nezahtevni objekti:
– ograje;
– škarpe in podporni zidovi;
– pomožni infrastrukturni objekti;
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam.
(3) Enostavni objekti:
– pomožni infrastrukturni objekti: pomožni cestni objekti, pomožni energetski objekti, telekomunikacijske antene in oddajniki, pomožni komunalni objekti;
– začasni objekti: odprt sezonski gostinski vrt;
– urbana oprema: javna telefonska govorilnica, transparent, obešanka na drogu javne razsvetljave.
11. člen
(vrste gradenj)
V območju OPPN so dovoljene naslednje izvedbe gradbenih in drugih del:
– gradnja novih objektov (novi objekti, dozidave in nadzidave),
– rekonstrukcije objektov,
– odstranitve objektov ali njihovih delov,
– spremembe namembnosti objektov ali njihovih delov, v sklopu opredeljenih dejavnosti,
– vzdrževanje objektov.
12. člen
(tehnične zahteve stavb)
Objekti morajo skladno z veljavnimi predpisi izpolnjevati tehnične zahteve na področju toplotne zaščite, gretja, prezračevanja, hlajenja, klimatizacije, priprave tople pitne vode in razsvetljave v stavbah.
13. člen
(regulacijski in funkcijski elementi)
(1) Parcela namenjena gradnji (PG): namenjena je gradnji objektov (stavbe in gradbeno-inženirski objekti), ureditvi parkirišč, dostavnih poti in zelenih površin.
(2) Površina za razvoj objekta (določena z gradbeno mejo – GM): predstavlja površino, na kateri je možna gradnja stavbe v kletnem delu.
(3) Gradbena meja (GM): črta, ki je novozgrajena oziroma načrtovana stavba ne sme presegati, lahko pa se je dotika v eni ali več točkah ali je odmaknjena v notranjost. V kletnem delu stavbe je gradbena linija določena s površino za razvoj objekta. V prvem nadstropju je gradbena meja določena širše – tudi nad pločnikom za pešce. V drugem nadstropju pa je gradbena meja določena na manjšem delu tlorisa stavbe (glej grafične priloge).
(4) Gradbena linija (GL): črta, ki je načrtovan objekt ne sme presegati, mora pa se je dotikati v vsaj eni točki. Izven določene gradbene linije je mogoča le izvedba prvega nadstropja upoštevajoč določeno gradbeno mejo v prvem nadstropju. Širina izzidka nad hodnikom za pešce je maksimalno 1,60 m.
14. člen
(lega objektov na zemljišču z njihovo funkcionalno, tehnično in oblikovno zasnovo)
(1) Lega objekta in odmiki od mej sosednjih zemljišč so določeni z regulacijskimi in funkcijskimi elementi (razvidno na grafičnih načrtih).
(2) Objekt se locira vzporedno z regionalno cesto. Stavba se lahko gradi znotraj gradbene meje (GM) na površini za razvoj objekta. Prvo nadstropje se lahko izvede tudi nad hodnikom za pešce.
(3) Rušitvena dela morajo potekati po veljavni zakonodaji, izdelan mora biti projekt rušitev, elaborat ravnanja z gradbenimi odpadki. Gradbišče se mora ustrezno zavarovati, paziti je potrebno, da emisije prahu, hrupa, ne presežejo dovoljenih vrednosti. V ta namen se uporablja ustrezna in brezhibna gradbena mehanizacija, delovišče se po potrebi škropi z vodo, da se prepreči prašenje. Gradbene odpadke se ustrezno sortira in odpelje na za to primerno deponijo.
(4) Nad kletjo se uredi novo pritličje v enakih tlorisnih gabaritih kot klet ali manjše. Prvo nadstropje se izvede znotraj določene gradbene meje za prvo nadstropje, ki omogoča izvedbo izzidka nad hodnikom za pešce. V kasnejši fazi je možna izgradnja še enega nadstropja, ki pa bo odmaknjen »v notranjost« ob severni rob samega objekta. Pokrival bo maksimalno 25% tlorisne velikosti prvega nadstropja. Gradbena meja drugega nadstropja je razvidna v grafičnih načrtih in je drugo nadstropje ne sme presegati.
(5) Medsebojni odmiki predvidenega objekta in sosednjih stavb se določajo v skladu s požarnimi in tehnološkimi zahtevami ter predpisi glede mehanske odpornosti in stabilnosti stavb. Med novim objektom in obstoječim poslovno trgovskim objektom je potrebna izvedba požarnega zidu.
2.3.2. Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti
15. člen
(1) Tlorisni gabariti:
– klet – obstoječi gabariti (49 x 13m ± 10%),
– pritličje – maksimalno v velikosti kletnega dela ali manjše,
– prvo nadstropje – znotraj določene gradbene meje za prvo nadstropje. Izzidek nad hodnikom za pešce maksimalne širine 1,60 m,
– drugo nadstropje – maksimalno 25% površine prvega nadstropja v skladu z grafičnimi načrti.
(2) Vertikalni gabariti: K + P + 2N. Kota finalnega tlaka pritličja znaša 182,36 m n.v. (± 10 cm). Najvišja točka objekta ne sme presegati nadmorske višine 196,00 m n.v.
16. člen
(stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo)
Stopnja izkoriščenosti zemljišč ni določena s faktorjem. Objekt se postavi le na območju prikazanem z gradbeno mejo.
2.3.3. Prostorski izvedbeni pogoji glede oblikovanja
17. člen
(1) Oblikovanje osnovnega objekta: sodobno oblikovanje arhitekture.
(2) Strehe: ravna oziroma minimalnega naklona.
(3) Fasade: sodobno oblikovanje (steklo, omet, prosojna fasada …). Možna je kombinacija različnih materialov ter uporaba izrazitejših fasadnih barv kot poudarkov. Fasade, ki mejijo na javne ceste, naj bodo še posebej kvalitetno oblikovane.
(4) Ograje: dovoljene so transparentne kovinske ograje. Masivne ograje niso dovoljene.
(5) Oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov: morajo biti oblikovno usklajeni s stavbo (materiali in barve), kateri pripadajo.
2.3.4. Prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo
18. člen
(1) Na obravnavanem območju se izvede nova parcelacija v skladu z grafičnimi prilogami, ki so sestavni del tega odloka.
(2) Novemu poslovno trgovskemu centru se določi parcela namenjena gradnji, ki poteka po gradbeni meji. Za vzdrževanje tega objekta se koristijo javne površine ob objektu. Izzidku nad hodnikom za pešce se določi posebna parcela, ker izzidek posega nad javnim dobrom. Določene so tudi parcele namenjene gradnji parkirišču in klančini na severni strani objekta ter obstoječemu parkirišču ob regionalni cesti. Določene so tudi parcele javnih površin.
(3) Dopustna je naknadna parcelacija pod pogojem, da je omogočen direkten dostop do javnih površin.
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
3.1. Skupne določbe
19. člen
(1) Načrtovani objekt se priključuje na obstoječo javno infrastrukturo, in sicer na prometno omrežje, vodovod, kanalizacijo za odvajanje padavinskih vod in komunalnih odpadnih vod, energetsko infrastrukturo, telekomunikacijsko infrastrukturo in ostalo infrastrukturo.
(2) Po končanem projektiranju je treba pridobiti soglasja pristojnih soglasodajalcev k projektnim rešitvam.
(3) Pred nameravanim posegom v varovalni pas objekta gospodarske javne infrastrukture se o tem obvesti njegovega upravljavca zaradi zagotovitve nadzora in upoštevanja posebnih pogojev upravljavcev v fazi izvedbe del v izogib morebitnim poškodbam voda. V območju varovalnih pasov gospodarske javne infrastrukture je brez soglasja upravljavca prepovedano postavljati vse vrste objektov ter saditi drevesa. V varovalnem pasu je prepovedano dodajati ali odvzemati zemljino, kar bi imelo za posledico zviševanja ali zniževanja globine infrastrukturnega voda od predpisane. Prav tako je v varovalnem pasu gospodarske javne infrastrukture prepovedno deponirati gradbeni ali drugi material ter postavljati začasne objekte.
(4) Na mestih, kjer so predvidene vozne površine, na mestih križanj z drugimi infrastrukturnimi vodi in v primeru izvajanja del v njihovem varovalnem pasu, se obstoječe vode ustrezno zaščiti.
(5) V fazi izdelave projektne dokumentacije se novo načrtovanim infrastrukturnim vodom določi ustrezne varovalne pasove.
3.2. Prometna infrastruktura
20. člen
(1) Splošni pogoji:
– Upoštevati vso veljavno zakonodajo;
– Vzorec zasaditve površin ob cesti je treba prilagoditi pogojem vzdrževanja cestišča, preglednosti ceste in priključevanja, namestitve prometne signalizacije in opreme;
– Zasaditev v območju komunalnih vodov znotraj cestnega telesa ni dovoljena;
– Minimalna globina vodov komunalne infrastrukture glede na nivo vozišča ceste mora biti v skladu z veljavno zakonodajo. Vzdolžnih posegov v vozišče regionalne ceste se ne dovoljuje, dovoljeni so le odmiki v skladu z veljavno zakonodajo. Vsa prečkanja komunalne infrastrukture z regionalno cesto so dovoljena le s prebojem oziroma podvrtavanjem, razen v primeru sočasne izvedbe z rekonstrukcijo ceste;
– V projektni dokumentaciji treba predvideti ustrezno zaščito vozišča državne ceste, da ne bo pri gradbenem posegu v neposredni bližini državne ceste prišlo do zmanjšanja kakršnekoli nosilnosti vozišča (posedanje vozišča, bankin …);
– Eventuelna potreba po protihrupni zaščiti objekta in funkcionalnega zemljišča objekta zaradi hrupa, ki ga bo povzročal promet na državni cesti ne sme biti v breme upravljavca ceste;
– Zagotovljeno mora biti varno odvijanje prometa vseh udeležencev v prometu in skladnost državnih cest z drugimi posegi v prostor in z okoljem, skozi katerega državne ceste potekajo;
– Zagotovljena mora biti opremljenost s prometno signalizacijo, ki udeležence v prometu pravočasno opozarja na spremenjene razmere za varno odvijanje prometa;
– Uporabljeno mora biti najnovejše znanje tehnike projektiranja in graditve cest ter z ekonomskimi načeli in merili za presojo upravičenosti njihove graditve;
– S posegom v varovalni pas državne ceste ne smejo biti prizadeti interesi varovanja državne ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza oziroma moteno redno vzdrževanje državne ceste;
– Upoštevati obstoječe in načrtovane komunalne vode;
– Vsi novi priključni vodi, ki se bodo izvajali v cestnem telesu regionalne ceste (kanalizacija, vodovod, telekom, KDS) za obravnavan poslovno trgovski center, naj se izvedejo, če je le možno, istočasno z rekonstrukcijo regionalne ceste;
– Preprečiti je treba odtekanje površinskih padavinskih voda z utrjenih površin na javne ceste.
(2) Dostop do novega objekta ostaja nespremenjen in sicer z zbirne mestne ceste LZ 373050 Ajdovec–Cesta na Dobravo. Obstoječe parkirišče, ki je urejeno severno od predmetnega objekta, se rekonstruira na način, da se kota parkirišča zniža za ca. 1,4 m. Kot posledica znižanja kote ureditve, je potrebna izvedba ustreznih opornih zidov. Na oporne zidove se postavijo ustrezne varovalne ograje višine vsaj 1m. Dostop na rekonstruirano parkirišče se uredi iz zbirne mestne ceste LZ 373050 preko obstoječega priključka, ki vodi v kletno etažo predmetnega objekta. Cestni priključek se predvidi za prometno ureditev »desno – desno« ter prometnim znakom »II-2 Ustavi« in opremi s talno oznako »prehod za pešce. Parkirišče se osvetli z zunanjo razsvetljavo. Površina med cesto LZ 373050 in predvidenim opornim zidom se v celotni širini izvede kot hodnik za pešce. Na parkirišču se zagotovi ureditev ustrezno število parkirnih prostorov za funkcionalno ovirane osebe, ki so ustrezno označeni.
(3) Obstoječ cestni priključek iz javne poti JP 872346 Obvozna cesta za železnino – Priključek za vrtec 1-2, se ukine.
(4) Novo zunanje stopnišče se ustrezno osvetli.
(5) Dostop do parkirišča vzdolž regionalne ceste ostane nespremenjen oziroma se uvoz in izvoz iz parkirišča ter kolesarska steza ter hodnik za pešce uredi v skladu s projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo regionalne ceste.
(6) Obstoječa regionalna cesta se rekonstruira na podlagi projektne dokumentacije Ureditev regionalne ceste R3-679, odsek 3909 Breg–Sevnica–Brestanica, od km 7,066 do km 7,450, projektanta Ginex d.o.o., Nova Gorica ter projektne dokumentacije Združene II. Etape, od km 7,450 do km 8,000, projektanta Lineal d.o.o., Maribor. Rekonstrukcija se izvede tako, da se na severni strani regionalne ceste, vzdolž poslovno trgovskega centra uredi kolesarska steza širine 2m ter hodnik za pešce širine 1m. Kolesarska steza se bo uredila na nadmorski višini 181,44 m n.v., hodnik za pešce pa se bo uredil na nadmorski višini 182,36 m n.v. s klančinami na severozahodni in jugovzhodni strani. Višinsko razliko med kolesarsko stezo in hodnikom za pešce bo premostil oporni zid višine do 1m. Na oporni zid se namesti varovalna ograja višine vsaj 1m.
(7) Za kakršnokoli postavljanje objektov za reklamiranje, obveščanje in oglaševanje turističnih in drugih objektov ter dejavnosti v njih v varovalnem pasu regionalne ceste, je treba, v skladu z veljavno zakonodajo, pridobiti soglasje Direkcije RS za ceste.
(8) Vse prometne površine se uredi na način, da bo funkcionalno oviranim osebam omogočen neoviran dostop v nov poslovno trgovski center.
3.3. Elektroenergetsko omrežje
21. člen
(1) Za priključitev novega poslovno trgovskega centra na nizkonapetostno omrežje je treba izvesti nov elektro priključek iz obstoječe transformatorske postaje Sevnica kolodvor. Nov elektro priključek bo potekal izven meje OPPN po zemljiščih parc. št. 493/8, 493/20, 1515/1, 506,3, 506/9, 506/10, 520/4 in 520/5, k.o. Sevnica. Priključek je predviden v dolžini ca. 162 m.
(2) Vse obstoječe NN kablovode na območju OPPN, ki bodo tangirani z nameravano gradnjo, je treba ustrezno zaščititi. V bližini elektro vodov in naprav se upošteva veljavne varnostne in tehnične predpise. Doseg gradbenih strojev in njihovih delo je treba omejiti tako, da ne bo možno približevanje istih v bližini elektro vodov na razdaljo manjšo od 3m. Pred pričetkom zemeljskih del je treba pri upravljavcu elektro omrežja naročiti zakoličbo vseh podzemnih elektroenergetskih vodov, ki potekajo na obravnavanem območju, mehansko zaščito istih, varnostne izklope ter nadzor nad izvajanjem zemeljskih del. Izkopi v bližini elektro vodov so dovoljeni samo ročni in pod strokovnim nadzorom upravljavca elektro omrežja. Pri križanju oziroma vzporednem poteku komunalne infrastrukture z energetskimi kabli je iste treba mehansko ustrezno zaščititi v skladu z veljavnimi tehniškimi predpisi, standardi in normativi.
3.4. Plinovodno omrežje
22. člen
Za potrebe novega poslovno trgovskega centra se koristi zemeljski plin iz obstoječe centralne kotlovnice, ki je locirana v kletnem delu poslovno trgovskega objekta, lahko pa se izvede tudi nov samostojen priključek iz mestnega plinovodnega omrežja, ki poteka severno od predmetnega objekta. Pri projektiranju in izvajanju del je treba upoštevati tehnične predpise za delo na plinovodih.
3.5. Kanalizacija
23. člen
(kanalizacija za odvajanje komunalnih odpadnih voda)
V skladu s projektno dokumentacijo PZI št. K-52/2007, izdelovalca GPI d.o.o. (Kanalizacija na cesti R3-679, odsek 3909 Breg–Sevnica, od km 7,066 do km 8,450 / Sevnica – I. faza), se vse odpadne komunalne vode iz novega objekta priključijo na javni mešani kanalizacijski sistem, ki poteka vzdolž regionalne ceste. Možna je tudi izvedba hišnega črpališča za črpanje komunalnih odpadnih voda iz kletnega dela objekta.
24. člen
(kanalizacija za odvajanje padavinske vode)
(1) Padavinske vode iz strehe obravnavanega objekta se spelje v obstoječo mešano kanalizacijo, ki je zgrajena na parkirišču ob regionalni cesti.
(2) Padavinske vode iz parkirišča na severnem delu se spelje v obstoječo javno mešano kanalizacijo, ki poteka po mestni zbirni cesti. Prav tako se padavinske vode, ki se zbirajo na dnu klančine (pri vhodu v kletni del objekta) s pomočjo črpališča odvajajo v obstoječo javno mešano kanalizacijo, ki poteka po mestni zbirni cesti.
(3) Onesnaženo padavinsko vodo z betonskih in asfaltiranih površin – parkirišč, je treba pred izpustom v javno mešano kanalizacijo očistiti v ustrezno dimenzioniranih in v skladu z zakonodajo predpisanih lovilcih olj.
3.6. Vodovod
25. člen
(1) Za novi poslovno trgovski center se izvede nov vodovodni priključek iz obstoječe trase javnega vodovoda, ki poteka vzdolž regionalne ceste. Pri projektiranju je treba upoštevati projektno dokumentacijo PGD št. 2853/06-V, Načrt zaščite in prestavitve vodovoda (Regionalna cesta R3-679, 3909 Breg–Sevnica–Brestanica, od km 7+066 do km 8+450), izdelovalca Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o..
(2) Vodomerni jašek mora biti izveden izven objekta na vedno dostopnem mestu. Izvedba na parkirnih in prometnih površinah ni dovoljena. Priključek se izvede v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi.
(3) Za zagotovitev požarne vode je v neposredni bližini obstoječe javno hidrantno omrežje.
3.7. Omrežje zvez
26. člen
(1) Za novi poslovno trgovski center se izvede nov telefonski priključek iz obstoječega jaška KJ3.
(2) Nov poslovno trgovski center se lahko priključi tudi na obstoječe KDS omrežje. Priključek se izvede vzporedno s telefonskim priključkom.
4. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave
4.1. Varstvo voda
(1) Odvajanje odpadnih voda iz območja urejanja mora biti urejeno s pogoji, določenimi v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05) in Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 43/07). Odpadne komunalne vode iz objekta se spelje v javno mešano kanalizacijo.
(2) Izboljšanje okolja oziroma varstvo voda bomo dosegli z:
– izgradnjo kanalizacijskega sistema območja,
– rednim vzdrževanjem kanalizacijskega sistema.
(3) Onesnažene padavinske vode iz manipulativnih utrjenih površin se vodijo preko lovilca olj v obstoječo javno mešano kanalizacijo.
4.2. Varstvo tal
27. člen
(1) Ob izkopu gradbene jame je treba odstraniti plodno zemljo, jo deponirati na primernem mestu znotraj parcele namenjene gradnji in jo uporabiti za ureditev zelenic.
(2) Možen vpliv na tla bo največji v času zemeljskih in gradbenih del. Potencialni vir onesnaženja tal predstavlja možnost izlitja olj ali maziv iz gradbene mehanizacije in transportnih vozil.
4.3. Varstvo zraka
28. člen
(1) Objekt ne sme povzročati povečanja emisij onesnaževanja ozračja. Obremenitev zraka ne sme presegati dovoljenih koncentracij v skladu z določili oziroma z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo zraka.
(2) Dimnovodne naprave morajo biti zgrajene tako, da zagotavljajo varno, zanesljivo in trajno delovanje kurišča, torej ne smejo presegati maksimalne dovoljene emisije določene z uredbo.
4.4. Varstvo pred hrupom
29. člen
Raven hrupa mora v naselju ostati v mejah dovoljenega. Glede na dejansko in namensko rabo prostora se obravnavano območje skladno s 4. členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05 in 34/08), uvršča v območje s III. stopnjo varstva pred hrupom. S predvidenim posegom ne smejo biti presežene kritične vrednosti kazalcev hrupa L(dvn) za III. stopnjo varstva pred hrupom.
4.5. Varovanje pred elektromagnetnim sevanjem
30. člen
Gradnja objektov in naprav ter razmestitev dejavnosti, ki so vir elektromagnetnega sevanja, ne sme presegati obremenitev okolja, ki jih določa predpis o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju.
4.6. Varovanje naravnih virov
31. člen
Na območju OPPN je treba:
– zagotoviti stalno oskrbo z vodo, pri tem pa ne smejo biti ogroženi vodni viri občine;
– zagotavljati racionalno rabo virov (zaprti sistemi, varčno ravnanje s pitno vodo).
4.7. Ravnanje z odpadki
32. člen
(1) Za zbiranje odpadkov se uredi prostor za postavitev posod za mešane komunalne odpadke in zbiralnico za ločeno zbiranje odpadkov. Ta prostor je umeščen pod parkirišči severno od predmetnega objekta.
(2) Komunalni odpadki se odvažajo na odlagališče komunalnih odpadkov. Tip in velikost zabojnika določi upravljavec odvoza odpadkov. Vsi uporabniki odvoza komunalnih odpadkov so dolžni ravnati v skladu z Odlokom o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 66/95, 43/98 in 44/04).
(3) Pri načrtovanju odjemnega mesta je treba upoštevati Odredbo o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01).
(4) Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo v predelavo za to pooblaščenem podjetju. Naročilo za prevoz gradbenih odpadkov v predelavo mora biti zagotovljeno pred začetkom izvajanja gradbenih del.
4.8. Varovanje pred svetlobnim onesnaževanjem
33. člen
Na območju OPPN je treba upoštevati:
– uporaba svetilk, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, mora biti enak 0%;
– obvezna uporaba varčnejših sijalk.
5. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
5.1. Obramba in zaščita
34. člen
Glede na določbe Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) ter Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB), za obravnavan objekt ni treba predvideti zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito pred vojnimi udejstvovanji, treba pa je obvezno izvesti ojačitev prve plošče tako, da zdrži rušenje objekta nanjo.
5.2. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
35. člen
Pri gradnji načrtovanih objektov je treba upoštevati Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB).
5.3. Seizmološke zahteve
36. člen
(1) Objekte je treba graditi po pogojih, predvidenih za območje (spodnjeposavsko – kozjansko potresno območje).
(2) Pri načrtovanju nove zazidave in z njo povezanih ureditev je treba upoštevati določila pravilnikov o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih za območje seizmične intenzitete VII. Stopnje lestvice Mercalli - Cancan - Seiberg.
5.4. Varstvo pred požarom
37. člen
(1) Požarno varstvo vseh objektov na območju urejanja mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi.
(2) Za zagotovitev požarne varnosti je v neposredni bližini predmetnega objekta zgrajeno javno hidrantno omrežje.
(3) V primeru požara je omogočen dostop gasilskim vozilom neposredno do objekta iz vseh smeri. Delovne površine za intervencijska vozila se zagotovijo na severnem in vzhodnem parkirišču.
(4) Zaščita pred širjenjem požara med objekti, kjer ni možno zagotoviti požarnovarnostnega odmika oziroma med prostori različne namembnosti, se izvede s protipožarnimi zidovi (zidovi brez odprtin), v primeru eventualnih odprtin morajo biti le-te izdelane iz ognjeodpornega materiala.
(5) Investitor objekta, za katere bo ob upoštevanju Priloge 1 iz Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 132/06) pri pripravi projektne dokumentacije PGD obvezna izdelava študije požarne varnosti, je dolžan pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja, pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam od Uprave RS za zaščito in reševanje.
6. Etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi pogoji za izvajanje OPPN
6.1. Etapnost gradnje
38. člen
(1) Na območju OPPN je možno stavbo in gradbeno inženirske objekte graditi fazno.
(2) V 1. fazi je načrtovana gradnja novega poslovno trgovskega centra (K + P + 1N), parkirišče na severnem delu ter pripadajočo gospodarsko infrastrukturo. V 2. fazi je načrtovana gradnja dodatnega nadstropja.
6.2. Obveznosti investitorjev in izvajalcev
39. člen
(1) V času gradnje je investitor oziroma izvajalec del dolžan zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje voda, izlitje nevarnih snovi na prosto, ter izliv padavinskih voda na sosednja zemljišča.
(2) Preko komunalnih vodov in naprav ni dovoljeno voziti s težko gradbeno mehanizacijo, razen na posebej utrjenih in zaščitenih prevodih, ki se določijo v dogovoru s pooblaščenim predstavnikom upravljavca komunalne infrastrukture neposredno na terenu.
(3) V pasu komunalnih vodov širine 2 x 5m niso dovoljene deponije gradbenega in drugega materiala, niti postavljanje začasnih gradbenih objektov.
(4) Pri projektiranju in izvajanju OPPN je treba upoštevati vsa določila, navedena v posameznih poglavjih ter vse smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora.
6.3. Dopustna odstopanja
40. člen
(1) Priključevanje novega poslovno trgovskega centra Sevnica na obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo se lahko izvede tudi drugače, kot je določeno s tem odlokom, pod pogojem, da rešitve niso v nasprotju z javnimi interesi in v soglasju z upravljavci tangiranih vodov.
(2) Dovoljena so odstopanja od zakoličbenih točk parcele namenjene gradnji v smislu prilagoditve obstoječi parcelaciji in stanju v prostoru pod pogojem, da so omogočene vse ureditve določene s tem odlokom.
41. člen
(komunalni prispevek)
Komunalni prispevek se obračuna na podlagi veljavnega občinskega odloka o komunalnem prispevku.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
(prenehanje veljavnosti občinskih prostorskih aktov)
Z dnem uveljavitve tega odloka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta iz 4. člena tega odloka preneha veljati Odlok o Ureditvenem načrtu Sevnica – Stari center – URN32 (Območje Trga svobode) – (Uradni list SRS, št. 48/87 in Uradni list RS, št. 41/93 in 40/95).
43. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0001/2009
Sevnica, dne 21. oktobra 2009
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost