Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2009 z dne 2. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2009 z dne 2. 11. 2009

Kazalo

3856. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2009, stran 11804.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. in 94. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 26. seji dne 22. 10. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2009 (Uradni list RS, št. 121/08) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |                      |  v eurih|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |Skupina/Podskupina kontov         |  Proračun|
|   |                      | leta 2009|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 1.932.406|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 1.408.880|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              | 1.377.928|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      | 1.175.668|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |703 Davki na premoženje          |   62.290|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |  139.970|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |706 Drugi davki              |     0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   30.952|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |   22.202|
|   |premoženja                 |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |711 Takse in pristojbine          |   1.000|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |    300|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   2.000|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   5.450|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   44.060|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih      |   34.060|
|   |sredstev                  |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |     0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |   10.000|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev    |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |     0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |     0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |     0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  479.466|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  228.564|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |741 Prejeta sred. iz državnega proračuna iz|  250.902|
|   |sredstev proračuna EU           |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 2.088.355|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  441.657|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  130.327|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   22.837|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  270.732|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   1.450|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |409 Rezerve                |   16.311|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  671.151|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |410 Subvencije               |   16.820|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |  396.243|
|   |gospodinjstvom               |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in |   78.802|
|   |ustanovam                 |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  179.286|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |     0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  855.195|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  855.195|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |  120.352|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in   |   90.800|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski    |      |
|   |uporabniki                 |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   29.552|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI |  –155.949|
|   |PRIMANJKLJAJ)               |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |     0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |     0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |     0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |440 Dana posojila             |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in    |     0|
|   |finančnih naložb              |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      |
|   |privatizacije               |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v   |      |
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega  |      |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti  |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |     0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)        |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |     0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |500 Domače zadolževanje          |     0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   5.800|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   5.800|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |  –161.749|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |   –5.800|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   |  155.949|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.   |      |
|   |PRETEKLEGA LETA              |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo        |  161.749|
+------+-------------------------------------------+-----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.«
2. člen
Spremeni se prvi stavek 9. člen in se glasi:
»Za splošno proračunsko rezervacijo so planirana sredstva med odhodki proračuna v višini 329 EUR.«
3. člen
Spremeni se prvi odstavek 11. člena in se glasi:
»Občina Rečica ob Savinji se v letu 2009 ne bo zadolževala.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2009-7
Rečica ob Savinji, dne 22. oktobra 2009
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost