Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2009 z dne 2. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2009 z dne 2. 11. 2009

Kazalo

3854. Odlok o spremembah Odloka o občinskih cestah v Občini Razkrižje, stran 11802.

Na podlagi 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US in 76/08), Zakona o javnih cestah /ZJC/ (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB1, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV in 42/09), Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 17/08, 21/08 – popr. in 76/08 – ZIKS-1C) in Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01 in 38/04) je Občinski svet Občine Razkrižje na 16. redni seji dne 20. 10. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o občinskih cestah v Občini Razkrižje
1. člen
S tem odlokom se spremeni Odlok o občinskih cestah v Občini Razkrižje (Uradni list RS, št. 103/02; odslej: osnovni odlok).
2. člen
Spremeni in dopolni se 32. člen (dela na občinski cesti) osnovnega odloka, tako, da se glasi:
»Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojne službe občinske uprave.
V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka tega člena se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.
Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenja in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem takoj pisno obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste in pristojni organ občinske uprave. Upravljavec naprav in napeljav mora v roku 15 dni od nastanka poškodb le-te odstraniti, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih pisno obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste in pristojni organ občinske uprave.
Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka tega člena občinsko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.«
3. člen
Spremeni in dopolni se 41. člen (prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej), tako, da se glasi:
»Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet na cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih je povzročil.
Prepovedano je predvsem:
1. odvajati na cesto in v obcestni jarek, odplake in druge tekočine;
2. odvajati na cesto in v obcestni jarek meteorno vodo razen v primeru, da ni mogoča druga rešitev, ter je za to pridobljeno soglasje, ki ga izda občinska uprava;
3. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo;
4. ovirati odtekanje vode s ceste;
5. z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto;
6. voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesarje in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za vožnjo z vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih izrecno dovoljeni;
7. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na ali ob cesti les, opeko, odpadni ali drug material ali predmete, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali poslabša njena urejenost;
8. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale promet;
9. odlagati na brežinah ceste kamenje, les, zemljo in drug material ali predmete;
10. nameščati na cesto kakršne koli predmete z namenom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja prometa;
11. poškodovati prometno signalizacijo;
12. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka nanjo;
13. puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli predmete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali na kako drugače onesnaževati cesto;
14. puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati živali v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali graditi ob cesti napajališča za živali;
15. voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako podkovane, da lahko poškodujejo cesto;
16. namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne in druge gorljive snovi;
17. orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v širini 1 m od ceste vzporedno z njo, s tem, da se razdalja 4 oziroma 1 m meri od zunanjega roba cestišča, ki ga sestavljajo vozišče, ločilni in robni pasovi, kolesarske steze in pločniki ter bankine in naprave za odvodnjavanje tik ob vozišču ali robnem pasu;
18. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo kmetijsko orodje in stroje;
19. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s coklami;
20. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora, ki lahko poškodujejo cesto;
21. odlagati v obcestne jarke kamenje, les, zemljo in drug material ali predmete, kar bi imelo za posledico oviranje in onemogočenje normalnega odvodnjavanja meteornih voda in s tem poškodovanje ceste in ogrožanje prometa.«
4. člen
Za tretjim odstavkom 43. člena (obveznosti sosedov ob občinski cesti) osnovnega odloka se dodata nova odstavka, ki se glasita:
»Lastniki oziroma uporabniki zemljišč morajo ob občinski cesti ali pločniku redno porezati veje dreves, žive meje, trte ali drugih visokih nasadov ali poljščine, tako, da ne segajo na občinsko cesto ali pločnik in ne poslabšujejo ali onemogočajo preglednosti ali drugače ovirajo ali ogrožajo promet.
Lasniki oziroma uporabniki zemljišč ob občinskih cestah ali pločnikih v naseljih morajo vzdrževati zemljišča tako, da se doseže in ohrani urejen videz naselij, kar pomeni, da morajo zemljišča biti pokošena, očiščena in vzdrževana, da na zemljiščih ne smejo biti nametani razni odpadki (stari avtomobili, odpadni gradbeni material in podobno).«
5. člen
Spremeni in dopolni se IX. Poglavje, tako, da se glasi:
»IX. KAZENSKE DOLOČBE
53. člen
(prekrški)
Z globo 1.500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja kakršnekoli druge objekte in naprave (drugi odstavek 30. člena osnovnega odloka);
2. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefonske, telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod in druge podobne naprave (prvi odstavek 31. člena osnovnega odloka);
3. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja druga dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z dovoljenjem (prvi odstavek 32. člena osnovnega odloka); ali ravna v nasprotju z tretjim odstavkom 32. člena osnovnega odloka;
4. pisno ne obvesti izvajalca rednega vzdrževanja ceste in pristojni organ občinske uprave o posegih na občinski cesti, ter ne vzpostavi ceste v roku 15 dni od pričetka del v prvotno stanje,
5. brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja (33. člen osnovnega odloka);
6. brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na občinsko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s tehničnimi in drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek 37. člena osnovnega odloka);
7. brez soglasja ob cesti odpira peskokope in gramoznice, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na njej (40. člen osnovnega odloka);
8. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen del ali izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljišču in objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti (41. člen osnovnega odloka);
9. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki bi lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 42. člena osnovnega odloka) ali vozi motorno vozilo z gosenicami, ki niso obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča (drugi odstavek 42. člena osnovnega odloka);
10. ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani ledenih sveč s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v prometu, ne poreže vej dreves, žive meje, trte ali drugih visokih nasadov ali poljščine, tako, da ne segajo na občinsko cesto ali pločnik, ne vzdržuje zemljišča tako, da se doseže in ohrani urejen videz naselij (tretjega odstavka 43. člena osnovnega odloka);
11. brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali športne ali druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek 44. člena osnovnega odloka);
12. ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi delne ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja obnovitvenih del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja (drugi odstavek 45. člena osnovnega odloka);
13. izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zaporo ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s predpisi in potrjeno prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega trajanja;
14. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v polju preglednosti (prvi odstavek 46. člena osnovnega odloka);
15. postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob občinski cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug objekt ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja (48. člen osnovnega odloka);
Z globo 500 evrov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
54. člen
(prekrški posameznikov)
Z globo 250 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka 53. člena tega odloka.
55. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)
Z globo 1.500 evrov se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest:
1. če teh cest ne vzdržuje redno tako da omogočajo varno odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 25. člena osnovnega odloka);
2. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob morebitni stavki (četrti odstavek 26. člena osnovnega odloka).
Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.
56. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)
Z globo 1.500 evrov se kaznuje za prekršek investitor objektov in naprav v ali obcestnem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne obvesti pristojne službe občinske uprave ali če ji ne da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov (tretji odstavek 24. člena osnovnega odloka).
Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba investitorja.
Z globo 250 evrov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pristojne službe občinske uprave, če pred začetkom gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste ne obvesti investitorjev oziroma upravljavcev drugih objektov in naprav v ali obcestnem telesu zaradi pravočasne medsebojne uskladitve del (prvi odstavek 24. člena osnovnega odloka).«
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-108/2009/2
Šafarsko, dne 20. oktobra 2009
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.

AAA Zlata odličnost