Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2009 z dne 2. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2009 z dne 2. 11. 2009

Kazalo

3852. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Puconci, stran 11797.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB-2, 27/08 Odl. US, 76/08 ZLS-O, 100/08 Odl. US), 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, ZVNDN-UPB1, št. 51/06), 6. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, ZVPoz-UPB1, št. 3/07), 6. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, ZGas-UPB1, št. 113/05, 120/08 Odl. US), 27. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, ZVO-1-UPB1, 39/06, 49/06 – ZMetD, 66/2006 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08) in 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 UPB-1) je Občinski svet Občine Puconci na 26. redni seji dne 24. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Puconci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet)
Ta odlok ureja organizacijo in izvajanje varstva ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Puconci (v nadaljnjem besedilu: varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami).
2. člen
(organiziranje sistema varstva)
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se organizira skladno z enotnim in celovitim sistemom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Republike Slovenije in deluje v miru, v vseh spremenjenih razmerah, v izrednem in v vojnem stanju.
II. PROGRAMIRANJE IN NAČRTOVANJE
3. člen
(obveznost občine)
Občina Puconci skrbi za izvajanje raziskovalnih nalog in študij varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
4. člen
(obveznost občinskega sveta)
Občinski svet Občine Puconci (v nadaljevanju: Občinski svet) sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami predstavlja program dela za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je sestavni del proračuna.
Predlog programa in letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami izdela pristojen organ občinske uprave, skladno z nacionalnim programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ob upoštevanju aktualne ocene ogroženosti Občine Puconci.
5. člen
(ocene ogroženosti in načrti)
Ocene ogroženosti ter načrte zaščite in reševanja za območje Občine Puconci izdela pristojen organ občinske uprave, pri tem upošteva regijsko oceno ogroženosti štaba Civilne zaščite za Pomurje.
III. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE
6. člen
(sporočanje podatkov o nesrečah)
Občani, reševalne službe, gozdarji, lovci, gospodarske družbe, zavodi, društva, klubi in druge organizacije, morajo brezplačno sporočati podatke, pomembne za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Regijskemu centru za obveščanje (tel. št. 112).
7. člen
(sistem zvez)
Vsakdo mora obvestiti Regijski center za obveščanje (tel. št. 112), policijo (tel. št. 113) ali najbližjo gasilsko enoto o vsaki nevarnosti naravne ali druge nesreče, ko jo opazi ali zanjo izve kako drugače.
Za vodenje ter izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ter za izvajanje drugih operativnih nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami zagotavlja Občina Puconci sistem zvez, ki je skladen z nacionalnim sistemom zvez za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
IV. ZAŠČITNI UKREPI
8. člen
(ukrepi za zmanjšanje škodljivih vplivov in intervencijske poti)
Za izvajanje prostorskih, urbanističnih, gradbenih in drugih tehničnih ukrepov, da se preprečijo oziroma zmanjšajo škodljivi vplivi naravnih in drugih nesreč ter da se omogoči zaščita, reševanje in pomoč iz pristojnosti lokalne skupnosti skrbijo pristojni organi občinske uprave.
9. člen
(evakuacija)
Evakuacijo lahko odredi župan, v nujnih primerih pa tudi poveljnik Civilne zaščite.
Način in postopek evakuacije se določi v načrtih zaščite in reševanja.
10. člen
(zagotovitev zatočišča)
Občina Puconci zagotovi zatočišče in nujno oskrbo občanom, ki so zaradi naravne ali druge nesreče ostali brez doma ter sredstev za preživljanje in se zaradi ogroženosti zadržujejo zunaj svojega prebivališča.
Župan lahko izjemoma odredi, da morajo lastniki ali uporabniki stanovanjskih hiš začasno sprejeti na stanovanje evakuirane ter ogrožene osebe iz prejšnjega odstavka, če njihove nastanitve ni mogoče zagotoviti na drug način.
11. člen
(obvezni varnostni ukrepi v primeru nesreč s kemikalijami)
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije na območju Občine Puconci, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo, prevažajo ali skladiščijo nevarne snovi oziroma kemikalije, morajo načrtovati in izvajati obvezne varnostne ukrepe za preprečevanje večjih nesreč s kemikalijami in za zmanjšanje posledic teh nesreč za ljudi in okolje (zmanjšanje tveganja za okolje) ter izdelati oceno ogroženosti in načrt zaščite in reševanja za nesreče, ki jih lahko povzročijo s svojo dejavnostjo in ki lahko ogrozijo ljudi, živali, premoženje, kulturno dediščino ali okolje zunaj območja organizacije.
Osebe, ki pri opravljanju poslovne dejavnosti na kakršen koli način ali v kakršni koli obliki obremenjujejo okolje z nevarnimi snovmi oziroma kemikalijami, morajo na zahtevo pristojnega organa občinske uprave posredovati podatke Občini Puconci o virih tveganja za potrebe načrtovanja skupnih zaščitnih ukrepov ter reševanja in pomoči.
12. člen
(zaščita kulturne dediščine)
Zaščita kulturne dediščine je organizira po določilih veljavne zakonodaje in usmeritvah pristojnih organov Občine Puconci in Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Pri izvajanju zaščite kulturne dediščine ob naravnih in drugih nesrečah po potrebi in v okviru svojih zmožnosti sodelujejo tudi ustrezne enote in službe Civilne zaščite, gasilske enote ter druge sile za zaščito, reševanje in pomoč.
13. člen
(kurjenje na prostem)
Uprava RS za zaščito in reševanje razglasi povečano požarno ogroženost naravnega okolja v sodelovanju s Hidrometeorološkim zavodom Slovenije, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zavodom za gozdove Slovenije ali na predlog občine (glede na geografske, vremenske in druge razmere).
V času požarne ogroženosti je kurjenje na prostem z odprtim ognjem prepovedano. V času razglasitve velike ali zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja mora občina organizirati požarno stražo ter opazovanje in obveščanje o nevarnosti požarov.
V. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA
14. člen
(osebna in vzajemna zaščita)
Občina Puconci skrbi za organiziranje, vzpodbujanje in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite na območju občine Puconci v sodelovanju s poverjeniki štaba Civilne zaščite.
Občani morajo izvajati v okviru osebne in vzajemne zaščite naslednje aktivnosti:
– organizirati in izvajati ukrepe za osebno in vzajemno zaščito (samozaščito, samopomoč in vzajemno pomoč),
– vzdrževati objekte za zaščito pred vojnimi in drugimi nevarnostmi,
– nabavljati sredstva in opremo za osebno in skupinsko zaščito ob naravnih in drugih nesrečah,
– izvajati ukrepe zaščite, reševanja in pomoči.
VI. SILE ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ
1. Gasilska društva in gasilska zveza
15. člen
(gasilska društva)
Prostovoljna gasilska društva opravljajo gasilsko javno službo na celotnem območju Občine Puconci.
Prostovoljna gasilska društva se povezujejo v gasilsko zvezo v skladu z zakonom.
Župan, na predlog štaba operative Gasilske zveze Puconci, s sklepom določi, katera gasilska društva opravljajo gasilsko javno službo na posameznem območju Občine Puconci, njihova operativna območja (območja delovanja), kategorije gasilskih društev ter organizacijo gasilstva in delovanje gasilskih društev v Občini Puconci.
Sklep tretjega odstavka tega člena je sestavni del operativnega gasilskega načrta.
16. člen
(naloge gasilske javne službe)
Izvajalci gasilske javne službe izvajajo predvsem naloge gašenja in reševanja ob požarih, preventivne naloge varstva pred požarom ter druge naloge zaščite in reševanja ljudi ter premoženja ob naravnih in drugih nesrečah, za katere so usposobljeni in opremljeni v skladu s sprejetimi načrti.
Obveščanje in alarmiranje posameznih društev izvajajo po sprejetem Načrtu alarmiranja gasilskih enot v Občini Puconci Regijski center za obveščaje (ReCO), gasilske organizacije in pristojne službe.
17. člen
(gasilska zveza)
Gasilska zveza Puconci pripravlja predlog programa varstva pred požarom, predlog letnega načrta varstva pred požarom, usklajen program dela, predlog finančnega načrta, predlog načrta nabav in investicijskih vlaganj ter predlog načrta razvojnih programov za vse prostovoljne gasilske organizacije, ki opravljajo javno službo v Občini Puconci.
Gasilska zveza skrbi za usposabljanje prostovoljnih gasilcev, zavarovanje prostovoljnih operativnih gasilcev, vodenje evidenc o prostovoljnih operativnih gasilcih in materialno tehničnih sredstvih ter opravlja druge naloge, ki jih določi župan.
S pogodbo se podrobneje uredijo naloge in financiranje nalog, sankcije za neizvrševanje pogodbenih obveznosti, spremembe in prenehanje pogodbe, za naloge, ki ji opravlja gasilska zveza po določbah Zakona o gasilstvu in so nanjo posebej prenesene.
18. člen
(pogodba – javna služba)
S pogodbo o opravljanju gasilske javne službe se uredi financiranje nalog, zavarovanje operativnih gasilcev, sankcije za neizvrševanje pogodbenih obveznosti, razmerja v zvezi s sredstvi, ki jih je vložila občina, spremembe in prenehanje pogodbe.
Sopodpisnik pogodbe je tudi gasilska zveza.
19. člen
(financiranje javne službe)
Občina Puconci na podlagi načrta varstva pred požarom zagotavlja sredstva za:
– redno delovanje gasilskih enot,
– gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje,
– vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme,
– izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot,
– gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva,
– povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva,
– povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva,
– opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.
20. člen
(nadzor nad izvajanjem gasilske službe)
Nadzor nad izvajanjem gasilske javne službe opravlja župan.
Kadar župan ugotovi, da gasilsko društvo ne opravlja gasilske javne službe v skladu s tem odlokom, sklepom župana ali pogodbo, mu določi rok za odpravo pomanjkljivosti.
V primeru, da gasilsko društvo pomanjkljivosti ne opravi v roku, župan gasilskemu društvu opravljanje gasilske javne službe ustrezno omeji ali odvzame.
Župan in Nadzorni odbor Občine Puconci nadzorujeta tudi namembnost uporabe dodeljenih sredstev iz občinskega proračuna.
21. člen
(investicijska sredstva)
Investicijska sredstva, ki jih Občina Puconci vlaga za nakup premičnega in nepremičnega premoženja gasilskih društev, se namenijo izključno za potrebe izvajanja gasilske javne službe.
V pogodbah z izvajalci gasilske javne službe se določi, da morajo sredstva, ki jih je vložila Občina Puconci za sofinanciranje nakupa premoženja gasilskih društev od dne uveljavitve tega odloka dalje, v primeru, da se gasilskemu društvu odvzame pravico opravljanja gasilske javne službe v času trajanja pogodbe, skladno s 20. členom tega odloka, ali da gasilsko društvo odstopi od opravljanja javne službe, vrniti Občini Puconci.
2. Društva in druge nevladne organizacije, ki izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči
22. člen
(enote za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči)
Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Puconci se lahko organizirajo v okviru društev in drugih nevladnih organizacij naslednje enote:
– enote za podvodno reševalno službo,
– enote za vzpostavljanje zvez,
– enote za iskanje pogrešanih oseb.
23. člen
(naloge enot)
Enote, službe in druge operativne sestave društev in drugih nevladnih organizacij opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči, če izpolnjujejo predpisane pogoje v skladu z merili za organiziranje in opremljanje enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč in če jih za to določi župan.
24. člen
(območje delovanja in naloge zaščite)
Župan podrobneje določi območje delovanja in naloge zaščite, reševanja in pomoči, ki jih posamezne enote opravljajo.
25. člen
(pogodba o opravljanju naloge zaščite, reševanja in pomoči)
S pogodbo o opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči se uredi financiranje nalog, zavarovanje operativnih članov, sankcije za neizvrševanje pogodbenih obveznosti, razmerja v zvezi s sredstvi, ki jih je vložila občina, spremembe in prenehanje pogodbe.
26. člen
(zagotavljanje sredstev)
Občina Puconci zagotavlja na podlagi načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami sredstva za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ter za organiziranje in opremljanje enot skladno z merili.
27. člen
(nadzor nad izvajanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči)
Nadzor nad izvajanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči opravlja župan.
Kadar župan ugotovi, da društvo ali druga nevladna organizacija ne opravlja nalog zaščite, reševanja in pomoči v skladu s tem odlokom, sklepom župana in pogodbo, mu določi rok za odpravo pomanjkljivosti.
V primeru, da društvo ali druga nevladna organizacija pomanjkljivosti ne opravi v roku, župan društvu ali drugi nevladni organizaciji opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči odpove.
28. člen
(druga društva)
Pri zaščiti, reševanju in pomoči lahko prostovoljno sodelujejo tudi druga društva in nevladne organizacije, če imajo ustrezne kadre in opremo.
3. Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči
29. člen
(izvajanje operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči)
Župan lahko določi gospodarske družbe, zavode in druge organizacije za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči, ki imajo za ta namen ustrezne kadre in sredstva, in sicer za:
– gradbeno-tehnično reševanje,
– izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih nesrečah,
– pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem,
– prvo veterinarsko pomoč in drugo.
Z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi organizacijami, ki se jih določi za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, sklene Občina Puconci pogodbo, v kateri se uredi vsebino, obseg in način opravljanja nalog zaščite, reševanja in pomoči na območju Občine Puconci ter financiranje nalog.
Občina Puconci zagotovi gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam, določenim za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, nadomestilo dejanskih stroškov za sodelovanje pri opravljanju nalog, ki presegajo njihovo redno dejavnost.
4. Enote in službe civilne zaščite
30. člen
(enote in službe Civilne zaščite)
Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Puconci se organizirajo enote in službe Civilne zaščite skladno z merili za organizacijo, opremljanje in usposabljanje sil za zaščito in reševanje.
Občina Puconci zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in usposabljanje enot in služb Civilne zaščite v skladu z merili.
5. Vzdrževanje javnega reda in varnosti
31. člen
(medobčinska inšpekcija)
V času naravnih in drugih nesreč medobčinska inšpekcija oziroma redarstvo pomaga policiji pri zagotavljanju javnega reda in varnosti na ogroženih in prizadetih območjih.
6. Aktiviranje in mobilizacija
32. člen
(aktiviranje Civilne zaščite)
Aktiviranje Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob naravni in drugi nesreči odredi župan v njegovi odsotnosti pa poveljnik Civilne zaščite ali njegov namestnik.
V primeru, da vlada odredi mobilizacijo Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, se uporabljajo enaki postopki in dokumenti za aktiviranje Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč.
33. člen
(pripravljenost enot)
Občina Puconci zagotavlja pogoje za izvedbo aktiviranja in mobilizacije v naslednjih časih:
– štab Civilne zaščite v sestavi, ki omogoča operativno delovanje, do 4 ure,
– službe za podporo do 4 ure,
– prostovoljne strukture do 8 ur,
– dolžnostne strukture do 8 ur.
Zdravstveni dom Murska Sobota zagotavlja 24-urno pripravljenost, v kateri se zagotavlja prvi izvoz enote za pomoč v času do 5 minut po prejemu obvestila o nesreči.
Prostovoljna gasilska društva, ki opravljajo gasilsko javno službo na območju Občine Puconci, glede na njihovo kategorizacijo morajo zagotavljati pripravljenost, da se zagotovi prvi izvoz enote v času:
– osrednje gasilsko društvo......................... do 10 minut po prejemu obvestila o nesreči
– ostala gasilska društva..............................do 15 minut po prejemu obvestila o nesreči.
VII. ORGANI VODENJA SIL ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ
34. člen
(poveljnik Civilne zaščite)
Poveljnika Civilne zaščite imenuje župan.
Naloge poveljnika Civilne zaščite Občine Puconci so:
– spremljanje razmer in opozarjanje na preteče nevarnosti,
– usmerjanje izvajanja osebne in vzajemne zaščite ob naravnih in drugih nesrečah,
– usklajevanje zaščitnih ukrepov ter organiziranje izvajanja zaščite, reševanja in pomoči v skladu z odločitvami vodje intervencije,
– pomoč pri izvajanju umika iz ogroženih objektov ali območij,
– obveščanje in vzdrževanje drugih stikov z organi vodenja zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah,
– opravljanje drugih nalog glede na svoje možnosti.
Poveljnik Civilne zaščite lahko vodjo intervencije razreši in določi drugega vodjo intervencije v primeru, da tako odločitev narekujejo razmere reševanja oziroma da ta ne ravna v skladu z usmeritvami poveljnika Civilne zaščite.
Poveljnik Civilne zaščite lahko določi izmed vodij enot, ki sodelujejo na intervenciji, po predhodnem posvetovanju z njimi vodjo intervencije za določeno časovno obdobje intervencije.
Poveljnik Civilne zaščite je za svoje delo odgovoren županu.
35. člen
(namestnik poveljnika CZ)
Župan imenuje namestnika poveljnika Civilne zaščite.
Poveljnik Civilne zaščite lahko v času svoje odsotnosti pooblasti namestnika poveljnika Civilne zaščite, ki tako opravlja vse naloge poveljnika Civilne zaščite in je za svoje delo odgovoren županu.
36. člen
(štab CZ)
Štab Civilne zaščite Občine Puconci (v nadaljevanju: štab CZ) se organizira za strokovno pomoč pri vodenju ter opravljanje drugih operativno-strokovnih nalog zaščite, reševanja in pomoči.
Člane štaba Civilne zaščite imenuje župan.
Delo štaba Civilne zaščite vodi poveljnik Civilne zaščite.
37. člen
(imenovanje poverjenikov CZ in njihovih namestnikov)
Župan imenuje v krajevnih skupnostih Občine Puconci poverjenike za Civilno zaščito in namestnike poverjenikov za Civilno zaščito na predlog pristojnega organa krajevne skupnosti.
Poverjeniki in namestniki poverjenikov za Civilno zaščito usmerjajo izvajanje osebne in vzajemne zaščite prebivalcev ter organizirajo in usklajujejo izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči na območju krajevne skupnosti, za katero so imenovani.
38. člen
(vodja intervencije)
Vodja intervencije, je praviloma vodja gasilske enote, na območju katere je požar ali druga nesreča, če ni drugače določeno v načrtih zaščite in reševanja.
Vodja intervencije v primeru večjih naravnih in drugih nesreč vodi intervencijo v skladu z usmeritvami poveljnika Civilne zaščite.
Vodja intervencije lahko preda vodenje vodji druge enote, ki je za vodenje intervencije ob določeni naravni ali drugi nesreči usposobljen, v primeru zmanjšanih psihofizičnih zmožnosti, poškodbe, utrujenosti oziroma, ko presodi, da potrebuje zamenjavo.
Vodja intervencije lahko vodenje intervencije na delu območja, kjer poteka intervencija, določi vodjo enote, ki sodeluje na intervenciji, ki vodi intervencijo na območju, ki mu je bilo dodeljeno, v skladu z usmeritvami vodje intervencije.
39. člen
(vodstvo intervencije)
Vodstvo intervencije sestavljajo vodje enot, ki sodelujejo na intervenciji, in je odgovorno vodji intervencije.
Vodstvo intervencije nudi vodji intervencije podporo pri vodenju in sprejemanju odločitev v zvezi z intervencijo, odločitve pa sprejema vodja intervencije samostojno.
VIII. ZAGOTOVITEV OSNOVNIH POGOJEV ZA ŽIVLJENJE
40. člen
(osnovni pogoji življenja)
Občinske sile za zaščito, reševanje in pomoč odpravljajo posledice naravnih in drugih nesreč do zagotovitve osnovnih pogojev za življenje.
Organi občinske uprave zagotavljajo podporo občinskim silam zaščite, reševanja in pomoči pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč oziroma pri zagotavljanju osnovnih pogojev za življenje.
Organi občinske uprave predlagajo županu prednosti pri uporabi sredstev proračuna za zagotovitev osnovnih pogojev za življenje.
Za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč do zagotovitve osnovnih pogojev za življenje se v skladu s predpisanim postopkom uporabi sredstva proračunske rezerve.
Ko so osnovni pogoji za življenje zagotovljeni, se intervencija zaščite, reševanja in pomoči zaključi.
IX. POMOČ
41. člen
(nudenje pomoči)
Pomoč v silah in sredstvih iz sosednjih občin lahko zaprosita poveljnik Civilne zaščite ali župan.
Občina Puconci nudi pomoč v silah in sredstvih sosednjim občinam v okviru svojih zmožnosti, če za to zaprosi poveljnik Civilne zaščite ali vodja intervencije na območju sosednje občine, kjer je prišlo do naravne in druge nesreče, vendar le tako da se zagotovi ustrezna intervencijska pripravljenost na območju Občine Puconci.
Za nudenje pomoči sosednjim lokalnim skupnostim in zaprosilo za pomoč iz sosednjih lokalnih skupnosti, Občina Puconci sklene s posamezno občino dogovor o medsebojnem sodelovanju in pomoči.
X. VODENJE VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI IN NALOGE ORGANOV OBČINSKE UPRAVE
42. člen
(župan)
Župan:
– skrbi za izdelavo predlogov programa in letnih načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– skrbi za realizacijo programa in letnih načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– sprejema ocene ogroženosti, načrte zaščite in reševanja ter operativni gasilski načrt,
– sklepa o ustanovitvi in imenuje organe vodenja sil za zaščito, reševanje in pomoč,
– sklepa o organiziranju in ustanovitvi sil za zaščito, reševanje in pomoč ter določa izvajalce gasilske javne službe in ostalih nalog zaščite, reševanja in pomoči,
– sklepa dogovore z občinami in državnimi organi o sodelovanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– sklepa pogodbe določene s tem odlokom,
– opravlja druge naloge določene s tem odlokom in zakonom.
43. člen
(organi občinske uprave)
Organi občinske uprave opravljajo naloge za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami glede na svoje delovno področje oziroma svoje pristojnosti.
V času naravnih in drugih nesreč nudijo organi občinske uprave podporo organom vodenja in silam za zaščito, reševanje in pomoč pri izvajanju zaščitnih ukrepov ter reševanju in pomoči.
Pristojni organ občinske uprave opravlja strokovno-tehnične, upravne in administrativne naloge za potrebe zaščite, reševanja in pomoči.
XI. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
44. člen
(usposabljanje občanov)
Občina Puconci organizira kot neobvezne oblike usposabljanja občanov za osebno in vzajemno zaščito ter za izvajanje zaščitnih ukrepov.
45. člen
(usposabljanje odgovornih)
Občina Puconci izvaja usposabljanja pripadnikov organov vodenja in sil za zaščito, reševanje in pomoč ter Civilne zaščite skladno s predpisanimi programi usposabljanja.
XII. FINANCIRANJE
46. člen
(financiranje programov)
Programi sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se financirajo oziroma sofinancirajo iz občinskega proračuna na podlagi kriterijev in meril, ki jih sprejme Občinski svet ob sprejemu proračuna.
Višino sredstev za posamezno leto določi Občinski svet Občine Puconci v proračunu. Poleg proračunskih sredstev se sistem financira tudi iz sredstev gospodarskih družb, namenskih sredstev požarnega sklada, prostovoljnih prispevkov, daril, mednarodne pomoči in iz drugih virov.
47. člen
(pokrivanje stroškov)
Povzročitelj ogroženosti ali nesreče krije stroške ukrepanja ter zaščitnih in reševalnih intervencij.
Sile za zaščito, reševanje in pomoč, ki so sodelovale na intervenciji, posredujejo podatke o stroških, ki so jih imele na intervenciji, Občini Puconci, ki zbere celotne stroške intervencije.
Če povzročitelj ni znan, krije stroške zaščite, reševanja in pomoči, ki izhajajo iz tega odloka Občina Puconci iz namenskih sredstev občinskega proračuna, sredstev proračunske rezerve in dodatnih sredstev, ki jih za to odobri Občinski svet.
Če je povzročitelj znan, občina posreduje zahtevek za plačilo stroškov intervencije povzročitelju oziroma stroške od njega izterja.
XIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
48. člen
(nadzor nad izvajanjem odloka)
Nadzor nad izvajanjem določil, za katere so predvidene kazenske določbe, tega odloka opravlja Medobčinska inšpekcija in redarstvo.
XIV. KAZENSKE DOLOČBE
49. člen
Z globo 1.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik če kuri v naravnem okolju z odprtim ognjem v času, ko kurjenje ni dovoljeno oziroma ko je razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja (13. člen).
Z globo 500 evrov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
50. člen
Z globo 2.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik če:
– ne obvesti Regijski center za obveščanje, policijo ali najbližjo gasilsko enoto o nevarnosti naravne ali druge nesreče takoj, ko jo opazi ali ko zanjo zve kako drugače (7. člen),
– v delovnem procesu uporablja, proizvaja, prevaža ali skladišči nevarne snovi oziroma kemikalije in ne načrtuje in izvaja obveznih varnostnih ukrepov za zmanjšanje tveganja za okolje ali ne izdela ocene ogroženosti ter načrt zaščite in reševanja za nesreče, ki jih lahko povzroči s svojo dejavnostjo in ki lahko ogrozijo ljudi, živali, premoženje, kulturno dediščino ali okolje zunaj območja organizacije (prvi odstavek 11. člena),
– pri opravljanju poslovne dejavnosti obremenjuje okolje z nevarnimi snovmi oziroma kemikalijami in ne posreduje Občini Puconci podatke o virih tveganja za potrebe načrtovanja skupnih zaščitnih ukrepov ter reševanja in pomoči na zahtevo pristojnega organa občinske uprave (drugi odstavek 11. člena).
Z globo 1.000 evrov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
51. člen
Z globo 100 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, če:
– ne obvesti Regijski center za obveščanje, policijo ali najbližjo gasilsko enoto o nevarnosti naravne ali druge nesreče takoj, ko jo opazi ali ko zanjo zve kako drugače (7. člen),
– kot lastnik ali uporabnik stanovanjske hiše na podlagi odredbe župana noče začasno sprejeti na stanovanje evakuiranih in ogroženih oseb (drugi odstavek 10. člena).
52. člen
Z globo 200 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, če kuri v naravnem okolju z odprtim ognjem v času, ko kurjenje ni dovoljeno oziroma ko je razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja (13. člen).
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
53. člen
Organizacijo sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je treba uskladiti v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka.
54. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Opčine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost