Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2009 z dne 2. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2009 z dne 2. 11. 2009

Kazalo

3849. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986 do 2000 za območje Občine Medvode, za območje gospodarske cone Moše, stran 11795.

Na podlagi 46. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 101. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine Medvode sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986 do 2000 za območje Občine Medvode, za območje gospodarske cone Moše
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
V Občini Medvode so v veljavi Spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986 do 2000, za območje Občine Medvode (Uradni list RS, št. 11/86, zadnje spremembe in dopolnitve št. 132/04) in srednjeročnega plana Občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986 do 1990, za območje Občine Medvode.
Občina Medvode v skladu z ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) pripravlja Občinski prostorski načrt občine Medvode (v nadaljevanju: OPN). OPN vsebuje strateški in izvedbeni del in se nanaša za celotno območje občine. Eden izmed ciljev Občine Medvode je, da zagotovi prostorske možnosti za razvoj gospodarskih dejavnosti. Obstoječe gospodarske in proizvodne cone so zapolnjene, zato občina načrtuje nove cone. S tem spodbuja razvoj gospodarstva in omogoča selitev dejavnosti iz strnjenih stanovanjskih območij na primerne lokacije. Med potencialnimi lokacijami je tudi gospodarska cona Moše.
Razlog za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za območje cone Moše je pravočasna zagotovitev prostorskih možnosti za investicijo, za katero se načrtuje pridobivanje državnih sredstev.
2. člen
(območje sprememb in dopolnitev)
Okvirno območje sprememb in dopolnitev obsega zemljišče s parc. št. 304/1 k.o. Moše, v velikosti 7.220 m2.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Pri pripravi sprememb in dopolnitev se uporabijo do sedaj izdelane strokovne podlage, po potrebi se izdelajo tudi druge strokovne podlage za prostorsko ureditev. Strokovne rešitve izhajajo predvsem iz analiz dejanskega stanja in razvojnih potreb občine.
4. člen
(roki)
Spremembe in dopolnitve planskih aktov občine obsegajo naslednje faze oziroma roke priprave:
– sprejem sklepa in objava – november 2009;
– dostava sklepa o začetku postopka na MOP in sosednjim občinam – 8 dni po objavi sklepa v uradnem glasilu;
– izdelava osnutka – januar 2009;
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora – 30 dni po prejemu osnutka; v navedenem roku Ministrstvo za okolje in prostor sporoči, ali je potrebna izdelava celovite presoje vplivov na okolje*;
– izdelava dopolnjenega osnutka – marec 2009;
– javna razgrnitev 30 dni z javno obravnavo – april 2009;
– stališča do pripomb, ki so bile podane v času javne razgrnitve – 5 dni po javni razgrnitvi;
– izdelava predloga prostorskega akta – maj 2009;
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora – v roku 30 dni;
– sprejem usklajenega predloga dokumenta z odlokom na OS in objava – julij 2009.
*v primeru, da je potrebno izdelati CPVO, se roki za pripravo in sprejem dokumenta ustrezno dopolnijo oziroma se odločitev o nadaljevanju postopka glede na določbo prvega odstavka 95. člena ZPNačrt-a sprejme naknadno.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Ljubljana
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (področje celovite presoje vplivov na okolje)
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija za okolje, Urad za okolje, Ljubljana
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za vode
5. Agencija za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za porečje reke Save, Oddelek območja zgornje Save
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za zavarovana območja in Sektor za politiko ohranjanja narave
7. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Ljubljana
8. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za civilno obrambo, Ljubljana
9. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Ljubljana
10. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Ljubljana
11. Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice in žičnice
12. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območna pisarna Kranj
13. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo
14. Ministrstvo za gospodarstvo, Sektor za rudarstvo
15. Ministrstvo za gospodarstvo, blagovne rezerve
16. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za elektronske komunikacije
17. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana
18. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana
19. Ministrstvo za zdravje, Ljubljana
20. Ministrstvo za šolstvo in šport, Ljubljana
21. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ljubljana
22. Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana
23. Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana
24. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj
25. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj
26. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Kranj,
27. ELES – Elektro Slovenije, d.o.o. Ljubljana
28. Elektro Gorenjska d.d., Kranj
29. Geoplin plinovodi d.o.o.
30. Telekom Slovenije d.d.
31. Občina Medvode, Medvode
32. JP Elektro Gorenjska d.d.
33. JP Energetika Ljubljana d.o.o.
34. JP Snaga Ljubljana d.o.o..
V primeru, da se v postopku priprave dokumenta ugotovi potreba po sodelovanju subjektov, ki niso navedeni v tem seznamu, lahko Ministrstvo za okolje in prostor k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Stroške izdelave sprememb in dopolnitev v celoti nosi investitor posega.
7. člen
(objava in uveljavitev)
Ta sklep začne veljati z dnem izdaje in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu.
Št. 003-2/09
Medvode, dne 27. oktobra 2009
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost