Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2009 z dne 2. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2009 z dne 2. 11. 2009

Kazalo

3848. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2009, stran 11794.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06 in 101/07) je Občinski svet Občine Črna na Koroškem na 16. redni seji dne 22. 10. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Črne na Koroškem za leto 2009 (Uradni list RS, št. 29/09 – v nadaljnjem besedilu: odlok), se spremeni 2. člen in glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         v eurih
------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov          Proračun
                          leta 2009
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      6.455.121
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           3.133.799
70   DAVČNI PRIHODKI               2.440.025
    700 Davki na dohodek in dobiček       2.062.574
    703 Davki na premoženje            245.863
    704 Domači davki na blago in storitve     131.588
71   NEDAVČNI PRIHODKI               693.774
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od     219.480
    premoženja
    711 Takse in pristojbine             890
    712 Globe in denarne kazni           1.507
    713 Prihodki od prodaje blaga in       293.304
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki          178.593
72   KAPITALSKI PRIHODKI              127.679
    720 Prihodki od prodaje osnovnih        65.000
    sredstev
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in      62.679
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73   PREJETE DONACIJE                84.000
    730 Prejete donacije iz domačih virov     84.000
74   TRANSFERNI PRIHODKI             3.109.643
    740 Transferni prihodki iz drugih      2.705.292
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sredstva iz državnega       404.351
    proračuna iz sredstev Evropske unije
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        6.754.492
40   TEKOČI ODHODKI               1.612.794
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     301.347
    401 Prispevki delodajalcev za socialno     49.004
    varnost
    402 Izdatki za blago in storitve      1.203.857
    403 Plačila domačih obresti          54.013
    409 Rezerve                   4.573
41   TEKOČI TRANSFERI              1.275.783
    410 Subvencije                 25.000
    411 Transferi posameznikom in         741.944
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim organizacijam    221.401
    in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi       287.438
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            3.717.118
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   3.717.118
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            148.797
    431 Investicijski transferi pravnim in     61.271
    fizičnim osebam, ki niso proračunski
    uporabniki
    432 Investicijski transferi proračunskim    87.526
    uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ           –299.371
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH       0
    DELEŽEV (440)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH       0
    DELEŽEV
    440 Dana posojila                  0
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE      0
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)              220.000
50   ZADOLŽEVANJE                 220.000
    500 Domače zadolževanje            220.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)             56.767
55   ODPLAČILA DOLGA                56.767
    550 Odplačila domačega dolga          56.767
IX.  ZMANJŠANJE STANJA SREDSTEV NA RAČUNU     –136.138
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        163.233
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII. – VIII. –     299.371
    IX.)
------------------------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
    2008
    9009 Splošni sklad za drugo          136.138
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črna na Koroškem.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0006/2009-5
Črna na Koroškem, dne 22. oktobra 2009
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l.r.

AAA Zlata odličnost