Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2009 z dne 2. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2009 z dne 2. 11. 2009

Kazalo

3847. Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Bežigrad – Bukovžlak in Vrhe, stran 11793.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 108/01, 70/06 in 43/08) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o pripravi Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Bežigrad – Bukovžlak in Vrhe
1. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta
Ureditveno območje Vrhe predstavlja območje mešane gradnje- ostalin kmečkih gospodarstev in v manjši meri kmetij, ki so še žive, v novejšem času pa predvsem individualne stanovanjske gradnje. Območje meji na industrijski kompleks na jugu, ter na priključek nadvoza za Štore.
Po prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) so zemljišča znotraj predmetnega ureditvenega območja opredeljena kot stavbna zemljišča pod pogojem sprejetja ustreznega prostorskega akta, ki bi podal pogoje gradnje. Po prostorskem planu so vsa zemljišča obravnavana kot območje stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti.
Razlog za spremembe in dopolnitve PA je namera pobudnikov na območju stavbnih zemljišč zgraditi več stanovanjskih objektov (Bukovžlak Bežigrad) s potrebno komunalno in prometno infrastrukturo oziroma, urediti območje za konjeništvo s potrebnimi objekti ob obstoječem naselju (Vrhe).
Vsa zemljišča ležijo v ureditvenem območju, katerega prostorsko urejanje opredeljuje Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad – Bukovžlak in Vrhe, s spremembami in dopolnitvam (Uradni list SRS, št. 10/89, Uradni list RS, št. 31/93, 131/03, 61/06), št. projekta 64/87 in 65/87).
2. člen
Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev je prostorska ureditev, ki bo ob upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega območja ter veljavnih normativov podala pogoje prostorske umestitve objektov.
Zasnova in tipologija mora izhajati iz morfološke analize naselja, upoštevati mora značilnosti mejnega ruralnega prostora in obstoječe grajene strukture ter dejstva, da dobiva območje z gradnjo novih cestno prometnih povezav vedno bolj mestni značaj. Pri zasnovi je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da je obravnavano območje mejno območje med industrijskim in stanovanjskim.
Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo (gradbenih parcel) ne sme presegati faktorjev izkoriščenosti, kot so predpisani v PR Slovenije: F(i) = 1,2 in F(z) = 0,4. Znotraj novega ureditvenega območja je potrebno poleg gradnje objektov predvideti tudi ustrezno rešitev prometa, tudi mirujočega in poleg tega zagotoviti tudi zadostne zelene površine.
Pri načrtovanju sprememb in dopolnitev PUP, ki se nanašajo na uskladitev velikosti območja z veljavnim Celjskim prostorskim planom, je potrebno upoštevati razvoj celotnega območja in ne le navedenih parcel.
Pri zasnovi prostorske ureditve je smiselno upoštevati priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04).
3. člen
Ureditveno območje
Predmet sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev je ureditveno območje zemljišč s parcelnimi številkami 1093/1, 1104 ter 1102/2., vse k.o. Teharje, ki so v lasti oziroma najemu pobudnika, Roberta Šketa, Teharje, ter zemljišče, območje zemljišč s parcelnimi številkami 1323/1, 1329/1, 1325, vse k.o. Bukovžlak, v lasti Ivana Pušnika, Bukovžlak 86, Teharje. Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora, ne smejo pa posegati v območje DPN za nadvoz državne ceste Teharje-Svetina čez železniško progo Zidani most–Maribor (Uradni list RS, št. 122/07).
Projekt, ki bo podlaga za sprejem odloka, se lahko izdela za vsako posamezno prostorsko enoto, Vrhe oziroma Bukovžlak, posebej.
Pri načrtovanju je potrebno upoštevati projekte sanacije terena v Vrheh, ki so bili izvedeni ob izgradnji nadvoza Lipa–Štore in pridobiti geološko mnenje glede možnosti posegov.
4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora, skladno s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01). Izdelana mora biti v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
Kolikor bo za predvideno spremembo potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev je potrebno upoštevati oziroma preučiti:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad – Bukovžlak in Vrhe s spremembami in dopolnitvami (proj. št. 65/87 RC Planiranje in proj. št. 66/03-01 Vizura Celje; Uradni list SRS, št. 10/89, Uradni list RS, št. 31/93, 131/03 in 39/09).
– Uredbo o DLN za nadvoz državne ceste Teharje-Svetina čez železniško progo Zidani most–Maribor (Uradni list RS, št. 12/07).
5. člen
Roki za postopek
Rokovno je priprava predloga PA vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem.
Postopek priprave in sprejemanja PA poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in se predvidoma zaključi jeseni 2009.
6. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
(1) Postopek priprave in sprejemanja PUP vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
(2) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu so:
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Referat za promet in varovanje okolja, Trg Celjskih knezov 9, Celje;
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2 a, Celje;
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni energije d.d., Vrunčeva 2A, Celje;
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje;
– Simbio, d.o.o.,Teharska 49, Celje;
– RS – Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Območna pisarna Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
– ZVKD OE Celje, Glavni trg 1, Celje,
– DARS, Ul. XIV. divizije, Celje,
– Geoplin Ljubljana.
(3) Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom ZPNačrt v roku 30 dni podajo smernice k osnutku in mnenje k predlogu prostorskega akta.
(4) MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za PA potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Kolikor se v postopku priprave PA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Investitor sprememb in dopolnitev PA za Vrhe je Roberto Šket, Vrhe 33, Teharje.
Investitor sprememb in dopolnitev PA za Bukovžlak je Ivan Pušnik, Bukovžlak 86, Teharje.
Geodetski načrt za izdelavo sprememb in dopolnitev PA, si je dolžan investitor pridobiti od pooblaščenega izvajalca na svoje stroške. Le-ta mora biti v digitalni obliki izdelan v skladu z 9. členom Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
8. člen
Končne določbe
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Mestne občina Celje
Bojan Šrot

zanj
Podžupan
Mestne občine Celje
mag. Marko Zidanšek l.r.