Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2009 z dne 2. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2009 z dne 2. 11. 2009

Kazalo

3846. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada, stran 11791.

Na podlagi 150. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08 in 20/09) in 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E in 48/09) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada
1. člen
V Pravilniku o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada (Uradni list RS, št. 37/08 in 101/08) se v devetem odstavku 1. člena za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Navedeno velja tudi, če se obstoječi vzajemni sklad po 151.u členu Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo, 68/05 – odl. US, 92/07 (109/07 – popr.), 65/08; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-1) preoblikuje v podsklad obstoječega krovnega sklada, ki je že uvrščen na seznam iz šestega odstavka tega člena.«.
2. člen
V 2. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ne glede na tretji odstavek tega člena mora družba za upravljanje:
1. če je krovni sklad nastal z oblikovanjem iz obstoječih vzajemnih skladov po 151.u členu ZISDU-1 in
2. če družba za upravljanje razpolaga s podatki o tem, da so imetniki določene investicijske kupone obstoječega vzajemnega sklada, ki so bili v postopku oblikovanja krovnega sklada zamenjani za prve pridobljene kupone podskladov krovnega sklada, pridobili, kot je določeno v 3. točki drugega odstavka 96. člena ZDoh-2, že ob vzpostavitvi evidence iz prvega odstavka tega člena (oziroma na dan začetka sprejemanja vplačil enot premoženja dodatno oblikovanega podsklada krovnega sklada ali na drug dan, naveden v obvestilu iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika, če se obstoječi vzajemni sklad po 151.u členu ZISDU-1 preoblikuje v podsklad obstoječega krovnega sklada, ki je že uvrščen na seznam iz šestega odstavka 1. člena tega pravilnika) zagotoviti posebno oznako za te prve pridobljene kupone. Oznaka se glasi »PRIV«. Za te prve pridobljene kupone se ne zagotavljajo podatki o času pridobitve in nabavni vrednosti. Enaka oznaka se zagotavlja tudi pri priglasitvi transakcije po petem odstavku 126. člena ZISDU-1B.«.
V petem odstavku se za besedilom »iz prvega odstavka tega člena« doda besedilo »(oziroma na dan začetka sprejemanja vplačil enot premoženja dodatno oblikovanega podsklada krovnega sklada ali na drug dan, naveden v obvestilu iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika, če se obstoječi vzajemni sklad po 151.u členu ZISDU-1 preoblikuje v podsklad obstoječega krovnega sklada, ki je že uvrščen na seznam iz šestega odstavka 1. člena tega pravilnika),«.
V devetem odstavku se pika na koncu 2. točke nadomesti z vejico in se doda besedilo »oziroma na dan oblikovanja podsklada že obstoječega krovnega sklada, če se obstoječi vzajemni sklad preoblikuje v podsklad že obstoječega krovnega sklada po 151.u členu ZISDU-1.«.
V desetem odstavku se v 1. točki pred besedo »ali« doda besedilo »oziroma krovni sklad v katerega podsklad se je preoblikoval obstoječi vzajemni sklad po 151.u členu ZISDU-1,«.
Za desetim odstavkom se dodata nova enajsti in dvanajsti odstavek, ki se glasita:
»(11) Ne glede na tretji odstavek tega člena lahko družba za upravljanje, kadar ne razpolaga s podatkom o davčnih številkah imetnikov, ki so investicijske kupone:
1. obstoječega vzajemnega sklada, ki so bili v postopku oblikovanja krovnega sklada zamenjani za prve pridobljene kupone podskladov krovnega sklada ali v postopku preoblikovanja obstoječega vzajemnega sklada v podsklad že obstoječega krovnega sklada zamenjani za prve pridobljene kupone podsklada krovnega sklada,
2. prenosnega vzajemnega sklada, ki so bili v postopku prenosa premoženja vzajemnega sklada na krovni sklad zamenjani za prve pridobljene kupone podskladov krovnega sklada, pridobili v času, ko predlaganje davčne številke izplačevalcu dohodkov za imetnike investicijskih kuponov ni bilo obvezno, v evidenci namesto podatka o davčni številki imetnika zagotovi posebno oznako »00000000«, če o tem obvesti Generalni davčni urad najpozneje hkrati z obvestilom po drugem oziroma devetem odstavku 1. člena tega pravilnika. Enaka oznaka se zagotavlja tudi pri priglasitvi transakcije po petem odstavku 126. člena ZISDU-1B.
(12) Obvestilo iz enajstega odstavka tega člena mora vsebovati podatke iz 1. in 2. točke tretjega odstavka ter devetega odstavka 1. člena tega pravilnika. Obvestilu mora biti priložena izjava družbe za upravljanje o tem, da je družba za upravljanje že zaprosila imetnike investicijskih kuponov brez davčnih številk in klirinškodepotno družbo (če so obstoječi vzajemni skladi, iz katerih so bili oblikovani krovni skladi ali podsklad že obstoječega krovnega sklada, nastali iz pooblaščenih investicijskih družb oziroma investicijskih družb) za predložitev manjkajočih davčnih številk. Izjava mora vsebovati navedbo dokaza, ki potrjuje njeno resničnost. Obvestilu mora družba za upravljanje priložiti seznam imetnikov fizičnih oseb brez davčne številke z naslednjimi podatki:
1. osebno ime;
2. datum rojstva;
3. kraj rojstva, če družba za upravljanje s tem podatkom razpolaga;
4. naslov prebivališča (ulica in hišna številka, poštna številka);
5. država davčnega rezidentstva;
6. enotna matična številka občana, če družba za upravljanje s tem podatkom razpolaga.«.
3. člen
V 3. členu se za sedmim odstavkom doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Družba za upravljanje mora od imetnika investicijskih kuponov, ki poda zahtevo za prehod med podskladi krovnega sklada ali za unovčitev oziroma izplačilo investicijskih kuponov in za katerega ima ta družba v evidenci namesto podatka o njegovi davčni številki zagotovljeno oznako iz enajstega odstavka 2. člena tega pravilnika, zahtevati predložitev podatka o davčni številki in ga takoj po predložitvi vnesti v evidenco. Po vnosu v evidenco in najpozneje hkrati s priglasitvijo po osmem odstavku 331. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06 in 125/08; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2) mora družba za upravljanje predložiti davčnemu organu podatke o vseh transakcijah tega imetnika:
1. od dneva vzpostavitve evidence iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika ali
2. od dneva začetka sprejemanja vplačil enot premoženja dodatno oblikovanega podsklada krovnega sklada ali na drug dan, naveden v obvestilu iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika, če se obstoječi vzajemni sklad po 151.u členu ZISDU-1 preoblikuje v podsklad obstoječega krovnega sklada, ki je že uvrščen na seznam iz šestega odstavka 1. člena tega pravilnika, vključno s priglasitvami transakcij po petem odstavku 126. člena ZISDU-1B, in sicer v vsebini in obliki, kot sta določeni v osmem odstavku 331. člena ZDavP-2 in v pravilniku, ki ureja dostavo podatkov za odmero dohodnine.«.
4. člen
V 5. členu se besedilo »Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2)« nadomesti s kratico »ZDavP-2«.
5. člen
V drugem odstavku 6. člena se v 2. točki besedilo »niso podatki, ki bi jih morala zagotavljati v skladu s tem pravilnikom« nadomesti z besedilom »niso podatki vrste in vsebine, ki bi jih morala zagotavljati v skladu s tem pravilnikom«.
6. člen
V 7. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na enajsti odstavek 2. člena tega pravilnika mora družba za upravljanje, če je krovni sklad že uvrščen na seznam iz šestega odstavka 1. člena tega pravilnika, Generalnemu davčnemu uradu v enem mesecu od začetka veljavnosti enajstega odstavka tega 2. člena tega pravilnika poslati obvestilo, ki vsebuje podatke iz dvanajstega odstavka 2. člena tega pravilnika, za imetnike investicijskih kuponov iz enajstega odstavka 2. člena tega pravilnika.«.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 421-205/2007/92
Ljubljana, dne 21. oktobra 2009
EVA 2009-1611-0151
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost