Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2009 z dne 2. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2009 z dne 2. 11. 2009

Kazalo

3844. Pravilnik o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi, stran 11788.

Na podlagi 49. člena Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP in 16/08) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
1. člen
Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (UL L št. 37 z dne 13. 2. 2003, str. 19), zadnjič spremenjeno z Odločbo Komisije z dne 10. junija 2009 o spremembi Priloge k Direktivi 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri uporabi svinca, kadmija in živega srebra zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (UL L št. 148 z dne 11. 6. 2009, str. 27), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2002/95/ES), določa omejitve in posebne pogoje uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.
2. člen
Poleg izrazov, ki so opredeljeni v Zakonu o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP in 16/08), se v tem pravilniku uporabljata tudi naslednja izraza, ki pomenita:
1. "dajanje v promet" je:
– prva prodaja oziroma prvi prenos pravice uporabe ali razpolaganja od proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika v Skupnosti na distributerja na trgu Skupnosti ali na končnega uporabnika v Skupnosti, oziroma
– sprostitev v prosti promet v smislu carinskih predpisov Skupnosti;
2. "električna in elektronska oprema" so:
a) proizvodi in oprema, ki za svoje pravilno delovanje potrebujejo električne ali elektromagnetne tokove, ter proizvodi in oprema za generiranje, prenos ali merjenje teh tokov, in ki so:
– zasnovani za delovanje pri napetostih, ki ne presegajo 1000 V za izmenični tok in 1500 V za enosmerni tok, in
– uvrščeni v razrede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ali 10 Priloge IA Direktive 2002/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o odpadni električni in elektronski opremi (UL L št. 37 z dne 13. 2. 2003, str. 24), zadnjič spremenjene z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2008/112/ES z dne 16. decembra 2008 o spremembi direktiv Sveta 76/768/EGS, 88/378/EGS, 1999/13/ES in direktiv 2000/53/ES, 2002/96/ES in 2004/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (UL L št. 345 z dne 23. 12. 2008, str. 68),
b) žarnice in svetila, ki se uporabljajo v gospodinjstvih.
3. člen
Pravne in fizične osebe, ki na kakršen koli način, vključno s spletno prodajo in drugimi metodami prodaje na daljavo:
– proizvajajo in dajejo v promet električno in elektronsko opremo,
– pod svojim imenom dajejo v promet električno in elektronsko opremo drugih proizvajalcev, ali
– uvažajo elektronsko opremo,
morajo zagotoviti, da električna in elektronska oprema v posameznem homogenem materialu, iz katerega je sestavljena, ne vsebuje več kot 0,1 masnih% svinca, živega srebra, šestvalentnega kroma, polibromiranih bifenilov (PBB) in polibromiranih difeniletrov (PBDE) in ne več kot 0,01% kadmija.
4. člen
Omejitve iz prejšnjega člena ne veljajo za uporabo teh snovi za namene in pod pogoji, navedenimi v Prilogi Direktive 2002/95/ES, in za rezervne dele, namenjene za popravilo, vzdrževanje in ponovno uporabo električne in elektronske opreme, ki je bila dana v promet pred 1. julijem 2006.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o omejitvi dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov (Uradni list RS, št. 85/06, 137/06, 51/07, 70/08 in 126/08).
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-1/2009
Ljubljana, dne 26. oktobra 2009
EVA 2009-2711-0041
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost