Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2009 z dne 30. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2009 z dne 30. 10. 2009

Kazalo

3802. Pravilnik o izvrševanju varstvenega nadzorstva, stran 11578.

Na podlagi četrtega odstavka 143. člena v zvezi z drugim odstavkom 105. člena in sedmim odstavkom 106. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 40/09) izdaja minister za pravosodje v soglasju z ministrom za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o izvrševanju varstvenega nadzorstva
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik podrobneje ureja pogoje, ki jih morata izpolnjevati svetovalec in pomočnik svetovalca (v nadaljnjem besedilu: pomočnik prostovoljec) pri izvrševanju pogojne obsodbe z varstvenim nadzorstvom in pogojnega odpusta z varstvenim nadzorstvom (v nadaljnjem besedilu: izvrševanje varstvenega nadzorstva) in način dela svetovalca in pomočnika prostovoljca.
II. IMENOVANJE SVETOVALCA IN POMOČNIKA PROSTOVOLJCA
2. člen
(1) Za svetovalca pri izvrševanju varstvenega nadzorstva je lahko imenovan strokovni delavec centra za socialno delo, ki ima tri leta delovnih izkušenj na področju socialnega varstva ali na področju strokovnega dela s storilci kaznivih dejanj ali druga oseba, ki s predlogom soglaša in ima tri leta delovnih izkušenj na področju socialnega varstva ali na področju strokovnega dela s storilci kaznivih dejanj.
(2) Pri pogojni obsodbi z varstvenim nadzorstvom sodišče imenuje svetovalca, ki ga predlaga direktor centra za socialno delo, pristojnega po predpisih o socialnem varstvu (v nadaljnjem besedilu: center).
(3) Pri pogojnem odpustu z varstvenim nadzorstvom sodišče imenuje svetovalca pred nastopom pogojnega odpusta. Svetovalca sodišču predlaga direktor centra.
3. člen
(1) Pri izvrševanju varstvenega nadzorstva svetovalcu lahko pomaga pomočnik prostovoljec.
(2) Center objavi javni poziv za zbiranje prijav kandidatov za pomočnika prostovoljca za svoje območje v sredstvih javnega obveščanja, zlasti na svoji spletni strani in oglasnih deskah visokošolskih zavodov.
(3) Pomočnika prostovoljca imenuje direktor centra izmed prijavljenih kandidatov. Za pomočnika je lahko imenovan, kdor:
– je dopolnil dvajset let starosti,
– je končal srednješolsko izobraževanje,
– ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– ima primerne osebnostne lastnosti,
– je motiviran za delo z obsojenci in
– lahko glede na svoje znanje ter izkušnje nudi pomoč in vzpodbudo obsojencu pri vzpostavitvi socialne vključenosti.
(4) V postopku imenovanja pomočnika prostovoljca sodeluje svetovalec centra.
(5) Center skrbi za usmerjanje in supervizijo pomočnika prostovoljca, ministrstvo, pristojno za pravosodje pa periodično organizira usposabljanje za nove pomočnike prostovoljce.
III. NAČIN DELA PRI IZVRŠEVANJU VARSTVENEGA NADZORSTVA
4. člen
(1) Svetovalec mora najpozneje v roku petnajstih dni po prejemu sklepa sodišča o imenovanju pozvati obsojenca na razgovor v zvezi s pripravo individualnega načrta izvrševanja varstvenega nadzorstva.
(2) O izvajanju individualnega načrta svetovalec sklene z obsojencem pisni dogovor, ki mora vsebovati zlasti izvajalce ter vsebinsko in časovno izpolnjevanje navodil, ki jih je odredilo sodišče.
5. člen
Svetovalec je med izvrševanjem varstvenega nadzorstva z obsojencem v osebnem stiku po dogovoru, vendar najmanj enkrat mesečno.
6. člen
(1) Pomočnik prostovoljec ravna po navodilih svetovalca in opravlja delovne naloge, ki mu jih naloži svetovalec z namenom izvrševanja pisnega dogovora iz 4. člena tega pravilnika.
(2) Pomočnik prostovoljec za svoje delo odgovarja svetovalcu.
7. člen
Svetovalec je dolžan poslati zaključno poročilo o izvrševanju varstvenega nadzorstva pristojnemu sodišču, in sicer v roku petnajstih dni po izteku preizkusne dobe ali po ustavitvi izvedbe tega ukrepa, če gre za izvrševanje pogojne obsodbe z varstvenim nadzorstvom, in v roku petnajstih dni po izteku kazni, če gre za izvrševanje pogojnega odpusta z varstvenim nadzorstvom.
8. člen
(1) Svetovalec za vsakega obsojenca ob začetku izvrševanja varstvenega nadzorstva osnuje in vodi osebni spis.
(2) Osebni spis iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– odločbo o pogojnem odpustu z varstvenim nadzorstvom ali sodbo z razpoložljivimi podatki o obsojenčevi osebnosti,
– delovno evidenco za vsak opravljen razgovor,
– poročila sodišču in
– zaključno poročilo o izvrševanju varstvenega nadzorstva.
(3) Obsojenec ima pravico do vpogleda v svoj osebni spis.
IV. KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta pravilnik začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-104/2008
Ljubljana, dne 15. oktobra 2009
EVA 2009-2011-0028
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje
Soglašam!
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti