Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2009 z dne 30. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2009 z dne 30. 10. 2009

Kazalo

3801. Pravilnik o izvrševanju vzgojnih ukrepov, stran 11577.

Na podlagi četrtega odstavka 169. člena in 175. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 40/09) v zvezi s 33. členom Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 29/07 – odl. US, 58/07 – odl. US, 16/08 – odl. US, 17/08, 21/08 – popr. in 76/08 – ZIKS-1C) in za izvrševanje četrtega odstavka 161.a člena in tretjega odstavka 162. člena v zvezi z drugim odstavkom 466. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07 – ZSKZDČEU, 21/08 – odl. US, 23/08 – ZBPP-B, 65/08 – odl. US, 68/08 in 89/08 – odl. US) izdaja minister za pravosodje v soglasju z ministrom za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o izvrševanju vzgojnih ukrepov
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(1) Ta pravilnik podrobneje ureja izvrševanje vzgojnih ukrepov iz prvega odstavka 74. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 95/04 – uradno prečiščeno besedilo, 37/05 – odl. US, 17/06 – odl. US 89/08 – odl. US in 5/09 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: Kazenski zakonik), razen vzgojnega ukrepa oddaje v prevzgojni dom.
(2) Določbe tega pravilnika, ki podrobneje urejajo vzgojna ukrepa oprave dela v korist humanitarnih organizacij ali samoupravne lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: delo v splošno korist) in poravnave, se smiselno uporabljajo tudi za izvrševanje sporazuma v postopku poravnavanja med mladoletnikom in oškodovancem iz četrtega odstavka 161.a člena ter za izvrševanje kakšnega splošno koristnega dela oziroma odprave ali poravnave škode kot nalog v primeru odložitve kazenskega pregona zoper mladoletnika iz tretjega odstavka 162. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07 – ZSKZDČEU, 21/08 – odl. US, 23/08 – ZBPP-B, 65/08 – odl. US, 68/08 in 89/08 – odl. US).
(3) Določbe tega pravilnika, ki podrobneje urejajo vzgojni ukrep navodil in prepovedi iz 3., 6., 8. in 10. točke drugega odstavka 77. člena Kazenskega zakonika, se smiselno uporabljajo tudi za izvrševanje navodil in prepovedi iz 36. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 29/07 – odl. US, 58/07 – odl. US, 16/08 – odl. US, 17/08, 21/08 – popr. in 76/08 – ZIKS-1C; v nadaljnjem besedilu: Zakon o prekrških).
(4) Določbe tega pravilnika, ki podrobneje urejajo vzgojni ukrep nadzorstva organa socialnega varstva, se smiselno uporabljajo tudi za vzgojni ukrep nadzorstva iz 37. člena Zakona o prekrških, vendar le v kolikor gre za vzgojni ukrep nadzorstva organa socialnega varstva.
2. člen
Center za socialno delo (v nadaljnjem besedilu: center) o vseh opravljenih vzgojnih ukrepih obvesti sodišče.
II. NAVODILA IN PREPOVEDI
3. člen
Center stopi v stik z oškodovancem, ki se izreče o tem, ali je pripravljen sprejeti ustno opravičilo mladoletnika. V tem primeru se določita kraj in čas, če pa oškodovanec ni pripravljen sprejeti ustnega opravičila, se mladoletnik ob posredovanju centra opraviči pisno. V kolikor oškodovanec ne želi sprejeti niti pisnega opravičila, se opravičilo arhivira pri centru.
4. člen
Center stopi v stik z oškodovancem, ki se izreče o tem, na kakšen način bi se bil pripravljen poravnati z mladoletnikom. Po pogovoru z mladoletnikom center pripravi izvršitev poravnave, pri čemer skrbi, da je ta sorazmerna s škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem.
5. člen
(1) Center preko staršev ali zakonitih zastopnikov spremlja, ali mladoletnik redno obiskuje šolo. Skupaj z mladoletnikom in starši ali zakonitimi zastopniki center pripravi načrt spremljanja realizacije.
(2) V primeru vzgojne nemoči staršev ali zakonitih zastopnikov center to spremlja v sodelovanju s šolo, ki jo mladoletnik obiskuje.
6. člen
(1) Center v sodelovanju z mladoletnikom in starši ali zakonitimi zastopniki pripravi individualni načrt za usposabljanje za poklic ali sprejem zaposlitve in spremlja njegovo izvajanje. Individualni načrt vsebuje ustrezne cilje in aktivnosti, njihove izvajalce ter časovni okvir realizacije.
(2) Center stopi v stik z organizacijami, ki izvajajo izobraževalne in zaposlitvene programe, ali pa mladoletnika napoti v ustrezno organizacijo.
7. člen
Center v sodelovanju s starši ali zakonitimi zastopniki uredi vse potrebno, da se nastanitev izvrši.
8. člen
(1) Center pripravi in spremlja opravo dela v splošno korist in pripravi mrežo organizacij, v katerih se opravlja delo v splošno korist (v nadaljnjem besedilu: izvajalska organizacija).
(2) Center pri izbiri izvajalske organizacije upošteva, kakšna dela bi bila primerna za mladoletnika glede na njegove osebne lastnosti, zdravstveno stanje, morebitno šolanje ali zaposlenost, sposobnosti, znanja in veščine, stalno ali začasno bivališče mladoletnika ter druge okoliščine.
9. člen
Center v sodelovanju z mladoletnikom in starši ali zakonitimi zastopniki uredi vse potrebno za sprejem v ustrezno zdravstveno organizacijo, z njo sodeluje in spremlja zdravljenje mladoletnika.
10. člen
Center v sodelovanju z mladoletnikom in starši ali zakonitimi zastopniki izbere ustrezno posvetovalnico ter v sodelovanju z njo pripravi individualni načrt obiskovanja posvetovalnice in spremljanja poteka svetovanja.
11. člen
Center v sodelovanju z mladoletnikom in starši ali zakonitimi zastopniki izbere ustrezni program socialnega treninga in pripravi individualni načrt obiskovanja socialnega treninga za mladoletnika ter spremljanja poteka njegovega izvajanja.
12. člen
Center po potrebi mladoletniku pomaga pri organiziranju oprave preizkusa znanja prometnih predpisov.
III. NADZORSTVO ORGANA SOCIALNEGA VARSTVA
13. člen
Center v sodelovanju z mladoletnikom in starši ali zakonitimi zastopniki pripravi individualni načrt izvajanja nadzorstva. Individualni načrt vsebuje cilje na posameznih področjih mladoletnikovega življenja, aktivnosti, pogostost spremljevalnih razgovorov in časovni okvir realizacije. Ob tem se določijo merila za merjenje uspešnosti zastavljenih ciljev.
IV. ODDAJA V VZGOJNI ZAVOD IN ODDAJA V ZAVOD ZA USPOSABLJANJE
14. člen
(1) Izvrševanje vzgojnih ukrepov oddaje v vzgojni zavod ali oddaje v zavod za usposabljanje (v nadaljnjem besedilu: zavod) mora potekati tako, da omogoča mladoletniku izobraževanje, priučevanje, usposabljanje za delo ter športno, ustvarjalno in kulturno udejstvovanje.
(2) Zavod mladoletniku po potrebi zagotovi ustrezno zdravljenje, ki se lahko izvaja zunaj ali znotraj zavoda.
15. člen
(1) Zavod sprejme mladoletnika na podlagi obvestila o napotitvi na izvršitev vzgojnega ukrepa, ki ga sodišče pošlje centru, skupaj z odločbo, s katero je bil vzgojni ukrep mladoletniku izrečen.
(2) Center zavodu hkrati pošlje socialno poročilo, ki zajema podatke o osebnostnem razvoju mladoletnika in o družinskih razmerah.
16. člen
Center v dogovoru s starši organizira prihod mladoletnika v zavod. Ob sprejemu mladoletnika v zavod mora biti prisoten strokovni delavec centra. Takrat se mladoletnika seznani z njegovimi pravicami in dolžnostmi med izvrševanjem vzgojnega ukrepa in z namenom bivanja v zavodu ter se mu podrobneje predstavi vse interne akte zavoda.
17. člen
(1) V sprejemnem obdobju, ki traja do 20 dni, zavod mladoletnika uvaja v novo okolje in zanj izdela individualni načrt.
(2) Med trajanjem sprejemnega obdobja dela z mladoletnikom strokovni tim, v katerega so vključeni strokovni delavci zavoda. Po potrebi se k sodelovanju pritegne tudi zunanje strokovnjake.
(3) Po pripravi predloga individualnega načrta zavod skliče sestanek strokovnega tima, na katerega povabi mladoletnika, starše ali zakonite zastopnike in predstavnike centra. Na tem sestanku se udeleženci dogovorijo o medsebojnem skupnem sodelovanju, po potrebi dopolnijo pripravljeni predlog in sprejmejo individualni načrt.
(4) Pri oblikovanju individualnega načrta smejo tvorno sodelovati tudi mladoletnik in starši ali zakoniti zastopniki, vendar se v primeru nesoglasja v individualni načrt vnese, kar sklene strokovni tim.
(5) Individualni načrt za mladoletnika vsebuje zlasti:
– okvirne napotke za delo z mladoletnikom na posameznih področjih, vključno s cilji, metodami in tehnikami dela,
– konkretne zadolžitve posameznih strokovnih služb pri doseganju ciljev iz individualnega načrta,
– vsebino in način beleženja opazovanj mladoletnikovega vedenja in realizacije ciljev med potekom in ob zaključku izvajanja vzgojnega ukrepa.
18. člen
(1) Strokovni tim spremlja izvajanje individualnega načrta mladoletnika skozi celotno izvrševanje vzgojnega ukrepa.
(2) V trimesečnih obdobjih, po potrebi pa tudi prej, zavod skliče evalvacijski sestanek strokovnega tima, na katerega povabi mladoletnika, starše ali zakonite zastopnike in predstavnike centra, kjer se individualni načrt lahko ustrezno spremeni ali dopolni.
V. KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-451/2008
Ljubljana, dne 7. oktobra 2009
EVA 2009-2011-0027
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje
Soglašam!
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti