Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2009 z dne 30. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2009 z dne 30. 10. 2009

Kazalo

3800. Pravilnik o nošenju, hrambi in vzdrževanju orožja, o vrstah in nošenju uniforme pravosodnih policistov in o njihovih položajnih oznakah ter o uporabi, označitvi in opremi vozil, stran 11418.

Na podlagi četrtega odstavka 234. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 40/09) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o nošenju, hrambi in vzdrževanju orožja, o vrstah in nošenju uniforme pravosodnih policistov in o njihovih položajnih oznakah ter o uporabi, označitvi in opremi vozil
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja:
– nošenje, hrambo in vzdrževanje strelnega orožja (v nadaljnjem besedilu: orožje) v Upravi Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (v nadaljnjem besedilu: Uprava),
– vrsto, izgled in način nošenja uniforme pravosodnih policistov,
– položajne oznake pravosodnih policistov in
– uporabo, označitev in opremo vozil Uprave.
II. NOŠENJE, HRAMBA IN VZDRŽEVANJE OROŽJA
2. člen
(1) Pravosodni policisti pri izvrševanju uradnih nalog lahko nosijo naslednje vrste orožja:
– pištole kalibrov: 6.35 mm, 7.65 mm, 9 mm parabelum, 40 S&W in 12/40 mm,
– potezno puško kalibra 12/70 mm,
– avtomatsko puško kalibra 7.62 mm in 9 mm.
(2) Vrsta in kaliber orožja se lahko spreminjata glede na spremembe standardov orožja v Policiji in Slovenski vojski.
3. člen
(1) Orožje mora biti shranjeno v posebnih varnostnih omarah v varovanih prostorih.
(2) Nadzor nad hrambo orožja mora biti stalen. Če ni stalnega neposrednega osebnega nadzora, mora biti nadzor urejen s tehničnimi napravami.
(3) Poveljnik pravosodnih policistov (v nadaljnjem besedilu: poveljnik) določi mesto in način hrambe orožja v osebni zadolžitvi in orožja v zadolžitvi zavoda za prestajanje kazni zapora (v nadaljnjem besedilu: zavod).
4. člen
(1) Orožje, ki je pripravljeno za takojšnjo uporabo, se hrani skupaj z enim bojnim kompletom streliva.
(2) Orožje v osebni zadolžitvi se hrani v ločenih železnih omarah, ki so izdelane tako, da lahko pravosodni policist sam vzame ali shrani orožje, ki ga ima v osebni zadolžitvi, poveljnik pa ima možnost stalne kontrole nad hrambo tega orožja.
5. člen
(1) Orožje, ki ni pripravljeno za takojšnjo uporabo, mora biti konzervirano in shranjeno ločeno od ostalega orožja.
(2) Konzerviranje orožja lahko opravi le pooblaščeni delavec puškarske stroke.
(3) Konzervirano orožje se sme dekonzervirati in dati v uporabo le po odredbi poveljnika.
6. člen
(1) Orožje, ki se pokvari ali ni brezhibno, je potrebno takoj izločiti.
(2) Odpis in uničenje orožja organizira pooblaščeni delavec Generalnega urada Uprave (v nadaljnjem besedilu: Generalni urad) na osnovi zapisnika o odpisu orožja, ki ga pripravi pooblaščeni delavec puškarske stroke.
7. člen
(1) Orožje, ki je stalno pripravljeno za uporabo, je treba čistiti in mazati vsakih 30 dni.
(2) Če je bilo orožje izpostavljeno neugodnim vremenskim vplivom, ga je treba očistiti in namazati po vsakem nošenju.
(3) Če je bilo orožje uporabljeno, ga je treba čistiti in mazati takoj po streljanju in še tri dni za tem vsak dan.
8. člen
Za čiščenje in mazanje orožja se sme uporabljati le pribor in maziva, ki jih priporoča puškarska stroka.
9. člen
(1) Za vzdrževanje, hrambo, varovanje in nadzor nad orožjem je odgovoren poveljnik.
(2) Poveljnik določi mesto, urnik in red dela pri čiščenju orožja.
(3) Za vzdrževanje in nadzor nad orožjem, ki je v zadolžitvi zavoda, lahko poveljnik pooblasti enega izmed pravosodnih policistov.
(4) Poveljnik skrbi, da se o čiščenju orožja v zadolžitvi zavoda vodi posebna evidenca.
10. člen
(1) Pravosodni policisti so osebno zadolženi za pištolo.
(2) Orožje morajo čistiti in ga vzdrževati v skladu z navodili proizvajalca in puškarske stroke.
(3) V času, ko pravosodnega policista ni v službi, mora biti pištola shranjena v za to določenem prostoru v zavodu.
(4) Pravosodni policist sme nositi orožje samo za opravljanje uradne naloge. Po opravljeni nalogi ga mora takoj vrniti na določeno mesto.
11. člen
(1) Orožja ni dovoljeno uporabljati za športna tekmovanja, razen za tekmovanja v okviru Uprave oziroma za zastopanje Uprave na športnih tekmovanjih.
(2) Z orožjem ni dovoljena uporaba nestandardiziranega streliva ali streliva, ki ni kupljeno za namen uporabe v Upravi.
12. člen
(1) Vnos orožja in streliva v dele zavoda, kjer se gibljejo zaprte osebe, ni dovoljen, razen v zavodih, kjer to fizično ni mogoče.
(2) Vnos strelnega orožja v dele zavoda, kjer se gibljejo zaprte osebe, lahko odredi direktor zavoda ali vodja dislociranega oddelka (v nadaljnjem besedilu: direktor), če drugače ni možno odpraviti neposredne ogroženosti življenja.
(3) V nujnih primerih, če pred tem ni možno pridobiti odredbe direktorja, lahko to odredi operativni vodja zavoda.
(4) Obiskovalci zavoda morajo orožje oddati v začasno hrambo.
13. člen
(1) Med opravljanjem uradne naloge mora biti v pištoli napolnjen nabojnik. Pravosodni policist mora imeti s seboj še napolnjen rezervni nabojnik.
(2) V okoliščinah, ki ne pomenijo neposredne nevarnosti, ni dovoljeno imeti naboja v cevi.
14. člen
Poveljnik skrbi, da so pravosodni policisti usposobljeni v rokovanju z vsem orožjem tako, da najmanj dvakrat letno organizira redno usposabljanje in preizkuse v rokovanju z orožjem.
15. člen
(1) Poveljnik skrbi, da se v zavodu vodi evidenca orožja v obliki evidenčnih kartonov in skupnega popisa, ki mora vsebovati podatke: o znamki in tipu orožja, kalibru, evidenčni številki orožja, starosti orožja, številu izstreljenih nabojev za vsako leto posebej, o servisiranju in ocenah nagriženosti cevi ter podatke o osebni zadolžitvi.
(2) Uprava vodi centralno evidenco vsega orožja. Evidenca vsebuje podatke o znamki in tipu orožja, kalibru, evidenčni številki orožja, o starosti orožja in o zavodu, kjer se orožje nahaja.
16. člen
(1) Poveljnik mora skrbeti, da se vse orožje, razen konzerviranega, redno pregleda najmanj vsaka tri leta.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se obvezno opravi pregled orožja:
– v osebni zadolžitvi ob vsaki razdolžitvi orožja,
– v zavodski zadolžitvi, razen konzerviranega, pred predajo dolžnosti poveljnika.
(3) Pregled orožja iz tega člena opravi pooblaščeni delavec puškarske stroke, ki ga določi direktor.
17. člen
Nadzor nad varovanjem, vzdrževanjem in izvajanjem preventivnih pregledov orožja ter usposabljanjem v rokovanju z orožjem izvaja Uprava.
III. VRSTA, IZGLED IN NAČIN NOŠENJA UNIFORME PRAVOSODNIH POLICISTOV
18. člen
(1) Uniforma ima poseben kroj in zunanji videz ter predpisano kvaliteto. Opis uniforme oziroma njenih sestavnih delov, kroja, zunanjega videza ter kvalitete je kot priloga št. 1 sestavni del tega pravilnika in je objavljena skupaj z njim.
(2) Uniformo zagotavlja Uprava.
19. člen
Nihče ne sme izdelovati ali nositi oblačil, ki bi bila po barvi, kroju in splošnemu videzu enaka uniformi, določeni v tem pravilniku.
20. člen
(1) Če pravosodnemu policistu med opravljanjem uradnih nalog kdo poškoduje uniformo ali če pride brez njegove krivde do poškodbe uniforme in ni več primerna za nošenje, mu pripada nova uniforma.
(2) Predlog za novo uniformo poda poveljnik.
21. člen
(1) Nadzor nad vzdrževanjem uniforme izvaja poveljnik.
(2) Poveljnik skrbi, da se izrabljeno, poškodovano ali uničeno uniformo pravočasno zamenja.
(3) Pri oceni upravičenosti do posameznih delov nove uniforme upošteva poveljnik s tem pravilnikom določene minimalne roke trajanja posameznih delov uniforme, delovno mesto in konkretne naloge pravosodnega policista.
(4) Zamenjava poškodovanih ali izrabljenih delov uniforme pred iztekom minimalnega roka trajanja je možna le ob predložitvi poškodovanih ali izrabljenih delov.
22. člen
(1) Pravosodni policisti hranijo uniformo praviloma v zavodu oziroma na delovnem mestu in jo smejo nositi samo med opravljanjem službenih nalog ter pri prihodu in odhodu z dela.
(2) Če pravosodni policisti nosijo uniformo na poti v službo ali iz nje, ne smejo imeti pri sebi prisilnih sredstev in morajo upoštevati druga določila tega pravilnika glede nošenja uniforme izven zavoda.
(3) Nošenje uniforme, ki ni v skladu s pravilnikom, je kršitev delovne discipline.
23. člen
(1) Ob uniformi ni dovoljeno nositi vidnih osebnih oblačil in različnih dodatkov. Dovoljena je uporaba osebnega nakita ter dežnika, če to ne ovira izvajanja službenih nalog.
(2) Pravosodni policist mora skrbeti za osebno higieno in biti urejenega videza.
(3) Podobo osebne urejenosti odredi generalni direktor z internim navodilom.
(4) Poveljnik lahko pravosodnemu policistu prepove opravljanje uradnih nalog in ga odstrani z dela, če nima čiste uniforme ali ni osebno urejen.
24. člen
(1) Za uniformo so pravosodni policisti osebno zadolženi.
(2) Uniformo morajo redno vzdrževati.
(3) Za kemično čiščenje pripada pravosodnim policistom mesečno nadomestilo za vzdrževanje uniforme. Višino mesečnega nadomestila, ki znaša polovico povprečne preverjene vrednosti čiščenja enega osnovnega kompleta uniforme (suknjič in hlače) in eno dvanajstino vrednosti čiščenja zimske bunde, določi generalni direktor za vsako leto posebej.
(4) Pravosodni policist, ki namenoma ali iz hude malomarnosti uniči, izgubi ali poškoduje uniformo, je za to odškodninsko odgovoren.
25. člen
(1) Uniforma je sestavljena iz posebej krojenega dela oblačil, obutev, pokrivala in označbe določenih barv oziroma barvnih kombinacij ter oblik.
(2) Uniformo sestavljajo: splošna oblačila, obutev, svečani dodatki, zimski dodatki ter drugi dodatki k uniformi.
26. člen
(1) Splošna oblačila za moške so: dvodelni delovni kombinezon, polo majica z dolgimi in kratkimi rokavi, majica z dolgimi in kratkimi rokavi, hlače z vložkom (zimsko-letne), športni jopič, srajca z dolgimi rokavi, srajca s kratkimi rokavi, kapa, kapa s ščitkom.
(2) Splošna oblačila za ženske so: dvodelni delovni kombinezon, polo majica z dolgimi in kratkimi rokavi, majica z dolgimi in kratkimi rokavi, hlače z vložkom (zimsko-letne), krilo, športni jopič, srajca z dolgimi rokavi, srajca s kratkimi rokavi, kapa, kapa s ščitkom.
27. člen
Obutev je: letni-prehodni čevlji, zimski čevlji, terenski čevlji.
28. člen
Svečani dodatki so: suknjič, bela srajca z dolgimi rokavi, bela srajca s kratkimi rokavi, rumena kovinska ploščica z imenom in priimkom ter samovezna kravata.
29. člen
Zimski dodatki so: bunda s termo vložkom in volnena kapa.
30. člen
(1) Drugi dodatki k uniformi za moške so: pas, opasač v kompletu, zimske rokavice, letne in zimske nogavice, kravata, značka za kapo, epoleta, sponka za kravato in položajna oznaka.
(2) Drugi dodatki k uniformi za ženske so: pas, opasač v kompletu, zimske rokavice, nogavice ali hlačne nogavice, kravata, epoleta, sponka za kravato in položajna oznaka.
31. člen
Za vzdrževanje telesne pripravljenosti pravosodnim policistom pripada kimono.
32. člen
V letnem času pravosodni policisti nosijo:
– moški: letne-prehodne čevlje, nogavice, dvodelni delovni kombinezon, hlače, pas in opasač, srajco s kratkimi rokavi, polo majico s kratkimi rokavi, majico s kratkimi rokavi ter po potrebi športni jopič in kapo s ščitkom,
– ženske: letne-prehodne čevlje, nogavice ali hlačne nogavice, hlače ali krilo, dvodelni delovni kombinezon, pas in opasač, srajco s kratkimi rokavi, polo majico s kratkimi rokavi, majico s kratkimi rokavi ter po potrebi športni jopič in kapo s ščitkom.
33. člen
(1) V prehodno–zimskem času pravosodni policisti nosijo:
– moški: letne-prehodne ali zimske čevlje, nogavice, hlače, dvodelni delovni kombinezon, pas in opasač, srajco z dolgimi rokavi, polo majico z dolgimi rokavi, majico z dolgimi rokavi, športni jopič ter po potrebi bundo z ali brez termo vložka in volneno kapo,
– ženske: letne-prehodne ali zimske čevlje, hlačne nogavice, hlače ali krilo, dvodelni delovni kombinezon, pas in opasač, srajco z dolgimi rokavi, polo majico z dolgimi rokavi, majico z dolgimi rokavi, športni jopič ter po potrebi bundo z ali brez termo vložka in volneno kapo.
(2) Ko pravosodni policisti opravljajo službene naloge izven zavoda ali prihajajo ter odhajajo z dela, tako v letnem kot prehodno–zimskem času nosijo tudi kravato s sponko.
34. člen
Pokrivala pravosodni policisti nosijo:
– kapo ob svečanih priložnostih,
– kapo s ščitkom v času usposabljanja in izvajanja spremstev v delovnih kombinezonih,
– volneno kapo v zimskem času pri izvajanju varovanja in drugih nalog v zavodu.
35. člen
(1) Poveljnik odredi, kdaj se nosijo zimski dodatki in drugi posamezni deli uniforme, pri čemer upošteva klimatske razmere zavoda ter specifične delovne naloge, delovna mesta ter zahtevo po enotnem videzu pravosodnih policistov.
(2) Poveljnik lahko odredi, da se zaradi visokih temperatur v poletnem času ne nosi kravate.
36. člen
Pravosodni policisti nosijo rokavice po osebni odločitvi v skladu z vremenskimi pogoji.
37. člen
(1) Dvodelni delovni kombinezon pravosodni policisti nosijo:
– v času začetnega usposabljanja ter ob vseh rednih terenskih in praktičnih usposabljanjih ter preverjanjih usposobljenosti,
– pri izvajanju zahtevnejših varnostnih nalog in intervencij v zavodu ter izven njega,
– pri opravljanju rednega dela v pogojih, ko se uniforma pogosteje umaže.
(2) Poveljnik lahko odredi, da pravosodni policisti na določenih delovnih mestih opravljajo delo v delovnem kombinezonu.
(3) Dvodelni delovni kombinezon pravosodni policisti nosijo v zavodu in izven zavoda z opasačem in terenskimi čevlji ter zimsko ali letno srajco ali polo majico ali majico s kratkimi ali dolgimi rokavi, lahko pa tudi z letno-prehodnimi čevlji.
(4) Ob delovnem kombinezonu je dovoljena uporaba bunde s termo vložkom in volnene kape.
38. člen
(1) Svečane dodatke k uniformi ob različnih svečanih priložnostih lahko nosijo vsi pravosodni policisti na delovnem mestu, ki se opravlja s položajno oznako poveljnik III, poveljnik II, pomočnik poveljnika, poveljnik I, inšpektor in glavni inšpektor.
(2) Svečane dodatke k uniformi, razen suknjiča, ob različnih svečanih priložnostih lahko nosijo vsi pravosodni policisti.
(3) Ko se nosi svečane dodatke, se ne nosi opasača in terenskih čevljev.
39. člen
(1) Položajne oznake pravosodni policisti nosijo na ramenih na epoletah na suknjiču, na dvodelnem delovnem kombinezonu, športnem jopiču, bundi, kompletu za vodnika službenih psov, letni srajci in letni polo majici pa na levi prsni strani.
(2) Položajne oznake pravosodnih policistov so iz blaga.
40. člen
(1) Pravosodni policisti nosijo na vseh zgornjih delih uniform v levem prsnem delu napis "Pravosodje", v desnem prsnem delu pa oznako imena in priimka.
(2) Na suknjiču je napis v obliki rumene kovinske ploščice, na ostalih delih uniforme pa je izdelan iz blaga.
41. člen
(1) Pravosodni policisti na levem rokavu uniforme nosijo simbol Uprave.
(2) Simbol je v obliki kroga premera 9 cm. V osnovnem polju svetlo sive barve je postavljen meč, na njem pa tehtnica, oba v modri barvi. Meč in tehtnico obdaja v zgornjem delu odprt venec 18 lipovih listov zelene barve, ki se stikajo v spodnjem delu simbola v središču meča. Lipovi listi so razporejeni tako, da so večji v spodnjem, manjši pa v zgornjem delu simbola. V polju nad lipovimi listi in tehtnico je v simetrali postavljen grb Republike Slovenije v velikosti 17 mm. Nad grbom je z velikimi tiskanimi črkami modre barve velikosti 5 mm v loku napis "MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE". V spodnjem delu pod lipovimi listi pa je napis z velikimi tiskanimi črkami modre barve velikosti 4,5 mm v dveh vrsticah "UPRAVA ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ". Cel simbol je obdan z rumenim robom debeline 2 mm.
42. člen
(1) Pravosodni policisti nosijo na desnem rokavu uniforme simbol pravosodne varnostne policije.
(2) Simbol je v obliki zaobljenega trikotnika velikosti 9 cm. V osnovnem polju črne barve je postavljen meč, na njem pa tehtnica, oba v rumeni barvi. Meč in tehtnico obdaja v zgornjem delu odprt venec 18 lipovih listov zelene barve, ki se stikajo v spodnjem delu simbola v središču meča. Lipovi listi so razporejeni tako, da so večji v spodnjem, manjši pa v zgornjem delu simbola. Nad znakom je z velikimi tiskanimi črkami rumene barve velikosti 5 mm v loku napis "PRAVOSODNA VARNOSTNA POLICIJA". Cel simbol je obdan z rumenim robom debeline 2 mm.
43. člen
(1) Pravosodni policisti nosijo na kapi posebno značko.
(2) Značka je v obliki izbočenega ščita, stiliziranega v žarke v štiribarvni tridimenzionalni izvedbi.
(3) Na osnovo je položen obris Slovenije. V sredini je vstavljen relief tehtnice. Obris Slovenije obdajajo trije krogi v slovenskih državnih barvah v zaporedju od zunaj proti sredini: bela, modra, rdeča.
(4) Značko v velikosti 5 cm se pritrdi na kapo.
44. člen
Za dodelitve novih delov uniforme veljajo naslednji normativi porabe, prve dodelitve ter minimalnimi roki trajanja:
            NORMATIV  NORMATIV PRVE MINIMALNI ROK
           PORABE    DODELITVE  TRAJANJA V
                          LETIH
SPLOŠNA OBLAČILA
delovni kombinezon  po potrebi    1       4
- suknjič
delovni kombinezon  po potrebi    2       4
- hlače
polo majica s     2x letno     2       1
kratkimi rokavi
polo majica z     1x letno     2       1
dolgimi rokavi
majica s kratkimi   po potrebi    2       3
rokavi
majica z dolgimi   po potrebi    2       3
rokavi
moške hlače      1x letno     2       1
ženske hlače ali   1x letno     2       1
krilo
športni jopič     po potrebi    2       4
srajca z dolgimi   1x letno     4       1
rokavi
srajca s kratkimi   2x letno     4       1
rokavi
ženska srajca z    1x letno     4       1
dolgimi rokavi
ženska srajca s    2x letno     4       1
kratkimi rokavi
kapa (moška, ženska) po potrebi    1      10
kapa s ščitkom    po potrebi    1       3
komplet za vodnika  po potrebi    2       3
službenih psov
OBUTEV
moški letni-prehodni 1x letno     1       1
čevlji
ženski letni-     1x letno     1       1
prehodni čevlji
moški zimski čevlji  po potrebi    1       3
ženski zimski čevlji po potrebi    1       3
terenski čevlji    po potrebi    1       5
SVEČANI DODATKI
suknjič        po potrebi  po potrebi    5
kravata samovezna   po potrebi  po potrebi    5
bela srajca z     po potrebi  po potrebi    5
dolgimi rokavi
bela srajca s     po potrebi  po potrebi    5
kratkimi rokavi
ZIMSKI DODATKI
bunda s termo     po potrebi    1       5
vložkom
volnena kapa     po potrebi    1       5
DRUGI DELI UNIFORME
pas          po potrebi    1       5
opasač komplet    po potrebi    1      10
rokavice zimske    po potrebi    1      10
nogavice letne    5 parov      5       1
           letno
nogavice zimske    5 parov      5       1
          letno
ženske nogavice    10 parov     10      1
letne         letno
ženske hlačne     10 parov     10      1
nogavice       letno
kravata-regat     1x letno     2       1
oznaka za kapo    po potrebi    1      10
epoleta        po potrebi    4       4
kravatna igla     po potrebi    1       2
položajna oznaka –  po potrebi    2       2
blago
označba imena –    po potrebi    1       4
kovinska
označba imena –    po potrebi    2       2
blago
OPREMA ZA
VZDRŽEVANJE TELESNE
PRIPRAVLJENOSTI
kimono – bela     po potrebi    1      10
kimono –modra     po potrebi    1      10
45. člen
Normativ podeljevanja "po potrebi" pomeni:
– če gre za prvo dodelitev, pravosodnemu policistu pripada določen del uniforme v primeru posebnih delovnih pogojev, kot na primer stalno izvajanje zunanjega varovanja ali zasedba delovnega mesta, kjer se stalno nosijo svečani dodatki,
– če gre za redno podeljevanje, pomeni, da se nova uniforma podeli takrat, ko je ta izrabljena tako, da je bodisi neuporabna bodisi neprimernega videza.
46. člen
(1) Minimalni rok trajanja pomeni, da mora od prejema uniforme preteči določen čas, da lahko pravosodni policist pridobi pravico do nove uniforme.
(2) Pred tem rokom se lahko novo uniformo podeli le v primerih uničenja pri izvajanju uradnih nalog ali prekomerne izrabe zaradi posebnih delovnih pogojev ali iz drugih razlogov, kar ugotavlja poveljnik.
(3) Pravosodni policist ni upravičen do novega dela uniforme, kljub temu da je že potekel minimalni rok trajanja, če poveljnik ugotovi, da je uniforma še ustrezna.
47. člen
(1) Pravosodnim policistom, ki večji del delovnega časa nosijo svečane dodatke, pripada sorazmerno enako število svečanih dodatkov z enakimi roki trajanja, kot je to določeno za osnovne dele uniforme, in niso upravičeni do enakovrednih splošnih delov uniforme.
(2) Poveljnik lahko odredi, da pravosodnemu policistu pripada več kosov posameznega dela uniforme, če ta stalno opravlja posebno zahtevna dela. Poveljnik to utemelji s podatki o konkretni porabi posameznih delov uniforme ter s podatki, katerih delov uniforme, ki bi pravosodnemu policistu pripadali po tem pravilniku, ne predlaga v redno podelitev.
(3) Pravosodni policist lahko predlaga poveljniku, da se v tekočem letu odpove pripadajočim delom uniforme in namesto teh delov dobi druge.
48. člen
(1) Pravosodni policisti prejmejo ob začetku temeljnega usposabljanja naslednje dele uniforme: dvodelni delovni kombinezon (suknjič in dvoje hlač), kapo s ščitkom, štiri polo majice s kratkimi rokavi, štiri polo majice z dolgimi rokavi, par terenskih čevljev, pet parov letnih nogavic, pet parov zimskih nogavic, bundo s termo vložkom, pas, opasač, ter oznako imena in priimka ter položajno oznako. Deli uniforme so enaki za ženske in moške.
(2) Pravosodne policistke so za čas temeljnega usposabljanja upravičene do denarnega nadomestila za en par letnih-prehodnih čevljev.
49. člen
Pravosodni policisti prejmejo ob začetku temeljnega usposabljanja za usposabljanje v samoobrambi in pridobivanju telesnih sposobnosti ter za vzdrževanje telesne zmogljivosti tudi kimono s pasom.
50. člen
Po uspešno opravljenem preizkusu znanja in usposobljenosti pravosodni policisti v roku enega leta prejmejo še ostale dele uniforme v skladu s tem pravilnikom.
51. člen
(1) Pravosodnemu policistu ne pripadajo novi deli uniforme, če mu je preostalo do upokojitve ali prekinitve delovnega razmerja manj kot 6 mesecev.
(2) Pravosodnemu policistu, ki je bil z dela odsoten več kot 6 mesecev, se doba nošenja uniforme podaljša za toliko časa, kolikor je trajala odsotnost.
52. člen
(1) Ko pravosodnemu policistu preneha delovno razmerje ali ko izgubi status pravosodnega policista, mora vrniti naslednje dele uniforme, ki jih je imel v uporabi in rok uporabe še ni pretekel: hlače, športni jopič, suknjič, bundo s termo vložkom, dvodelni delovni kombinezon in terenske čevlje.
(2) Izrabljene ali delno uničene dele uniforme iz prejšnjega odstavka poveljnik pregleda in odloči o njihovi nadaljnji uporabi ali uničenju.
(3) Pravosodnemu policistu ob upokojitvi lahko na njegovo prošnjo poveljnik odobri, da obdrži naslednje dele uniforme: ene hlače ali krilo ter en športni jopič ali suknjič. Te lahko nosi ob proslavah Uprave ali stanovskega združenja.
(4) Na lastno željo ali na željo ožjih sorodnikov je lahko pravosodni policist po smrti oblečen in pokopan v uniformi.
(5) Če pravosodni policist preizkusa ne opravi uspešno v skladu z zakonom ali če na lastno željo prekine delovno razmerje prej kot v dveh letih po prisegi, mora vrniti vse dodeljene dele uniforme in kimono.
(6) Oblačila in obutev mora vrniti očiščena in urejena.
53. člen
(1) Za nakup ženske obutve (letni-prehodni čevlji in zimski čevlji) in ženskih hlačnih nogavic ter ženskih nogavic prejmejo pravosodne policistke enkrat letno denarno nadomestilo, ki ga določi generalni direktor vsako leto posebej na podlagi preverjanja cen na tržišču.
(2) Pri nakupu delov uniforme iz prejšnjega odstavka morajo pravosodne policistke upoštevati osnovne zahteve o osnovnem zunanjem videzu posameznih delov uniforme, ki jih določa ta pravilnik.
54. člen
(1) Pravosodni policisti lahko pri izvrševanju uradnih nalog nosijo tudi naslednjo posebno opremo: intervencijsko čelado, intervencijski zaščitni jopič, protistrelno varovani jopič, zaščito za roke in noge, rokavice, odporne na rezanje, zaščitno masko proti plinom, maskirno pokrivalo in drugo opremo za osebno zaščito ter varno ukrepanje v posebnih pogojih dela (noč, padavine, mraz …).
(2) V skladu z načrtom varovanja zavoda se lahko uporablja tudi motoristična oprema.
(3) Posebna oprema se uporablja na določenih delovnih mestih ali pri opravljanju določenih uradnih nalog.
IV. POLOŽAJNE OZNAKE PRAVOSODNIH POLICISTOV
55. člen
Položajne oznake pravosodnih policistov so:
– Pravosodni policist pripravnik,
– Pravosodni policist III,
– Pravosodni policist II,
– Pravosodni policist I,
– Pravosodni policist specialist,
– Operativni vodja pravosodnih policistov,
– Poveljnik II,
– Pomočnik poveljnika I,
– Poveljnik I,
– Pravosodni policist inšpektor,
– Pravosodni policist glavni inšpektor.
56. člen
Pravosodni policist pridobi položajno oznako z razporeditvijo na ustrezno delovno mesto in sicer:
– Pravosodni policist pripravnik – s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi,
– Pravosodni policist III – s podajo prisege,
– Pravosodni policist II – z napredovanjem v sistemizaciji v pravosodnega policista II,
– Pravosodni policist I – z napredovanjem v sistemizaciji v pravosodnega policista I,
– Pravosodni policist specialist – z zasedbo delovnega mesta pravosodni policist specialist,
– Operativni vodja pravosodnih policistov – z zasedbo delovnega mesta operativnega vodje pravosodnih policistov,
– Poveljnik II – z zasedbo delovnega mesta poveljnika v dislociranem oddelku ali poveljnika v oddelkih obsojencev v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob,
– Pomočnik poveljnika I – z zasedbo delovnega mesta pomočnika poveljnika I,
– Poveljnik I – z zasedbo delovnega mesta poveljnika v zavodu,
– Pravosodni policist inšpektor – z zasedbo delovnega mesta za področje varnosti na Generalnem uradu,
– Pravosodni policist glavni inšpektor – z zasedbo delovnega mesta vodje, pristojnega za varnost na Generalnem uradu.
57. člen
(1) Posamezne položajne oznake imajo naslednje označbe:
– Pravosodni policist pripravnik – trak širine 6x35 mm v obliki pravega kota; kraka sta obrnjena navzdol,
– Pravosodni policist III – raven trak širine 6x35 mm,
– Pravosodni policist II – dva ravna trakova širine 6x35 mm,
– Pravosodni policist I – dva trakova širine 6x35 mm, od katerih je spodnji trak raven, zgornji pa je v obliki pravega kota in njegovi kraki so obrnjeni navzdol,
– Pravosodni policist specialist – trije trakovi širine 6x35 mm, od katerih sta spodnja trakova ravna, zgornji pa je v obliki pravega kota in njegovi kraki so obrnjeni navzdol,
– Operativni vodja pravosodnih policistov – trak širine 15x35 mm v obliki pravega kota; kraka sta obrnjena navzdol, v simetrali traku je pritrjena šesterokraka zvezda,
– Poveljnik II – raven trak širine 15x35 mm s pritrjeno šesterokrako zvezdo v simetrali,
– Pomočnik poveljnika I – raven trak širine 6x35 mm in raven trak širine 15x35 mm s pritrjeno šesterokrako zvezdo v simetrali,
– Poveljnik I – dva ravna trakova širine 15x35 mm; v simetrali spodnjega je pritrjena ena šesterokraka zvezda,
– Pravosodni policist inšpektor – dva ravna trakova širine 15x35 mm; na spodnjem sta pritrjeni dve šesterokraki zvezdi,
– Pravosodni policist glavni inšpektor – dva ravna trakova širine 15x35 mm; na spodnjem sta pritrjeni dve šesterokraki zvezdi, simetrali zgornjega je pritrjena ena šesterokraka zvezda.
(2) Risbe označb iz prejšnjega odstavka so kot priloga št. 2 sestavni del tega pravilnika in so objavljene skupaj z njim.
V. UPORABA, OZNAČITEV IN OPREMA VOZIL
55. člen
(1) Za namen izvajanja uradnih nalog se v Upravi uporabljajo vozila naslednjih vrst:
1. specialna in protistrelno zaščitena vozila za prevoz zaprtih oseb,
2. specialna vozila za prevoz zaprtih oseb,
3. varnostno preurejena kombinirana vozila,
4. osebna in terenska vozila ter kombiji in kombinirana vozila.
(2) Vozila iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka so vozila s prednostjo.
59. člen
(1) Specialna vozila so tehnično preurejena tako, da so v osnovi razdeljena v dva dela: vozniški prostor s prostorom za potnike ter prostor za varovane osebe. Vozila morajo biti izdelana tako, da onemogočajo pobeg brez zunanje pomoči. Podroben opis predelave vozila določi generalni direktor z navodilom o osnovnih standardih za oskrbo Uprave z opremo.
(2) Protistrelno zaščiteno specialno vozilo mora imeti še protistrelno zaščiten vozniški prostor in prostor za potnike. Stopnjo protistrelne zaščite specialnega vozila določi generalni direktor.
(3) Vozila iz tega člena morajo imeti vgrajeno posebno opremo za varen prevoz zaprtih oseb, opremo za osebno zaščito spremljevalcev ter opremo za brezžično komuniciranje.
60. člen
Varnostno preurejena kombinirana vozila so preurejena tako, da varovanim osebam onemogočijo enostaven pobeg iz vozila.
61. člen
(1) Vozila so bele barve, posebej označena in opremljena z napravami za dajanje svetlobnih in zvočnih signalov.
(2) Na levih in desnih vratih ter na pokrovu motorja je pritrjen simbol iz 41. člena tega pravilnika v velikosti 200 mm.
(3) Na obeh bočnih straneh vozila ter čelni in zadnji strani vozila sta okvirno v simetrali višine vozila nalepljena dva trakova odsevne folije modre barve širine 3 cm v medsebojnem razmaku od 10 do 13 cm, ki se prilagajajo reliefu karoserije. Simbol iz prejšnjega odstavka je nalepljen v višini obeh trakov odsevne folije.
(4) Naprave za dajanje svetlobnih signalov se namestijo na streho vozila in sicer najmanj 2 na osebna in kombinirana vozila in najmanj 3 na vozila tipa kombi.
(5) Na vozila iz 59. člena tega pravilnika se naprave za dajanje svetlobnih signalov namestijo prikrito.
(6) Naprave za dajanje zvočnih signalov se namestijo v prednji del vozila pod pokrov motorja.
(7) Podroben opis tehničnih zahtev za naprave za dajanje svetlobnih in zvočnih signalov opredeli generalni direktor z navodilom o osnovnih standardih za oskrbo Uprave z opremo.
62. člen
(1) Uporaba naprav za dajanje svetlobnih in zvočnih signalov na vozilih s prednostjo je dovoljena le osebam, ki izpolnjujejo pogoje iz 127. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 73/08 – odl. US in 58/09), in sicer v naslednjih primerih:
– kadar je zaradi urgentne zdravstvene oskrbe treba prepeljati zaprto osebo ali delavca zavoda in ni moč pričakovati prevoza z reševalnim vozilom, kar odredi operativni vodja; če pride do zdravstvenih težav med rednim spremstvom zaprte osebe, odločitev o uporabi sprejme pravosodni policist, ki vodi oziroma izvaja spremstvo;
– za izvedbo posebej tveganega spremstva, če obstajajo indici, da bi bilo lahko ogroženo zdravje ali življenje pravosodnih policistov ali spremljane osebe, pri čemer lahko uporabo svetlobnih in zvočnih signalov odredita le direktor zavoda ali poveljnik oziroma generalni direktor, če gre za usklajeno akcijo med več zavodi ali v sodelovanju s policijo, oziroma v izjemnem primeru operativni vodja, če gre za nujno spremstvo izven delovnega časa;
– kadar med spremstvom z vozilom pride do izrednega dogodka, zaradi katerega bi bila ogrožena varnost (zdravje ali življenje) pravosodnih policistov ali spremljane osebe; odločitev sprejme pravosodni policist, ki vodi oziroma izvaja spremstvo.
(2) Vsak pravosodni policist, ki uporabi svetlobne in zvočne signale, mora to zavesti v poročilo o izvedenem spremstvu, pri čemer navede relacijo in čas uporabe.
(3) Zavodi so dolžni na podlagi teh poročil voditi evidenco uporabe svetlobnih in zvočnih signalov.
63. člen
(1) Vozila iz 4. točke 58. člena tega pravilnika so lahko označena samo s simbolom iz 41. člena tega pravilnika.
(2) Vozila iz drugega odstavka 59. člena tega pravilnika praviloma niso označena.
VI. POSEBNI DOLOČBI
64. člen
Določbe tega pravilnika smiselno veljajo tudi za pravosodne policiste, ki varujejo mladoletnike v prevzgojnem domu.
65. člen
Risbe simbolov, značke in označitve vozila iz tega pravilnika so kot priloge št. 3, 4, 5 in 6 sestavni del tega pravilnika in so objavljene skupaj z njim.
VII. PREHODNI DOLOČBI
66. člen
(1) Zamenjava in dopolnitev uniform v skladu s tem pravilnikom se opravi v roku treh let po njegovi uveljavitvi. Dotlej se uporabljajo stare uniforme.
(2) Poveljnik mora skrbeti, da so pravosodni policisti v prehodnem času ob opravljanju uradnih nalog izven zavoda enako oblečeni.
(3) Po preteku roka iz prvega in drugega odstavka tega člena se lahko stare uniforme in simbole še uporablja v zavodih na tistih delovnih mestih, kjer ni rednega stika z zunanjimi strankami.
67. člen
Vozila iz 58. člena tega pravilnika se zagotovi v skladu z navodilom o osnovnih standardih za oskrbo Uprave z opremo, ki ga predpiše generalni direktor.
VIII. KONČNI DOLOČBI
68. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o nošenju, hrambi in vzdrževanju orožja, o vrstah in nošenju uniforme paznikov ter o uporabi, označitvi in opremi vozil (Uradni list RS, št. 80/01).
69. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-455/2008
Ljubljana, dne 19. oktobra 2009
EVA 2009-2011-0026
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti