Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2009 z dne 30. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2009 z dne 30. 10. 2009

Kazalo

3795. Sklep o določitvi protokolarnih pravil, stran 11363.

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o določitvi protokolarnih pravil
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem sklepom se določijo protokolarna pravila, protokolarni dogodki, način izvajanja protokolarnih dogodkov, izvajalci in način financiranja protokolarnih dogodkov. Protokolarne naloge po tem sklepu opravljata Protokol Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Protokol), Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenje (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo) in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenje (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo za kulturo).
2. člen
Protokolarni dogodki so:
1. državniški obiski šefa države v Republiki Sloveniji;
2. obiski (uradni, delovni in zasebni) v Republiki Sloveniji:
– šefa države,
– predsednika parlamenta in predsednika Evropskega parlamenta,
– predsednika vlade, predsednika Evropske komisije in šefov mednarodnih organizacij v rangu predsednika vlade,
– predsednika državnega sveta oziroma senata,
– predsednika ustavnega sodišča,
– predsednika vrhovnega sodišča,
– ombudsmana, varuha človekovih pravic,
– predsednika računskega sodišča,
– ministra za zunanje zadeve in šefov mednarodnih organizacij ter specializiranih agencij v rangu ministra za zunanje zadeve,
– informacijskega pooblaščenca,
– delegacij zveznih dežel, držav in pokrajin, kadar so gostitelji predsednik Republike Slovenije, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, predsednik Vlade Republike Slovenije in predsednik Državnega sveta Republike Slovenije;
3. državniški obiski predsednika Republike Slovenije v tujini;
4. uradni in delovni obiski v tujini:
– predsednika Republike Slovenije,
– predsednika Državnega zbora Republike Slovenije,
– predsednika Vlade Republike Slovenije,
– predsednika Državnega sveta Republike Slovenije,
– predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
– predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije,
– varuha človekovih pravic Republike Slovenije,
– predsednika Računskega sodišča Republike Slovenije,
– ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije,
– informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije;
5. protokolarni dogodki zakonca ali partnerja predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, predsednika Vlade Republike Slovenije in ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije;
6. predaje poverilnih pisem predsedniku Republike Slovenije;
7. predaje kopij poverilnih pisem in predstavitvenih pisem v Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije;
8. predstavitveni in poslovilni obiski vodij diplomatskih predstavništev in predstavništev mednarodnih organizacij pri predsedniku Republike Slovenije, predsedniku Državnega zbora Republike Slovenije, predsedniku Vlade Republike Slovenije in predsedniku Državnega sveta Republike Slovenije;
9. slovesnosti ob vročanju odlikovanj Republike Slovenije, ki jih vroča predsednik Republike Slovenije ali visoki predstavnik Republike Slovenije po pooblastilu predsednika Republike Slovenije;
10. podpisi meddržavnih in drugih uradnih listin, pomembnih za državo;
11. slovesnosti ob izrekanju priseg pred predsednikom Državnega zbora Republike Slovenije;
12. državni pogrebi, polaganja vencev in državne žalne slovesnosti;
13. sprejemi, ki jih prirejajo predsednik Republike Slovenije, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, predsednik Vlade Republike Slovenije, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, varuh človekovih pravic Republike Slovenije, predsednik Računskega sodišča Republike Slovenije, minister za zunanje zadeve Republike Slovenije in informacijski pooblaščenec Republike Slovenije;
14. državne proslave in druge prireditve državnega pomena.
3. člen
Protokol opravlja protokolarne naloge za predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, predsednika Vlade Republike Slovenije, predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije, predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, nekdanjega predsednika Republike Slovenije, skladno s predpisi, ki urejajo zagotavljanje pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike, varuha človekovih pravic Republike Slovenije, predsednika Računskega sodišča Republike Slovenije, ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije, zakonca ali partnerja predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, predsednika Vlade Republike Slovenije in ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije. Ministrstvo opravlja protokolarne naloge za ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije in zakonca ali partnerja ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije (razen uradnih obiskov ministrov za zunanje zadeve in šefov mednarodnih organizacij ter specializiranih agencij v Republiki Sloveniji).
Protokol opravlja protokolarno organizacijsko delo ob obiskih visokih predstavnikov tujih držav v Republiki Sloveniji in obiskih visokih predstavnikov Republike Slovenije v tujini v skladu z Navodili za izvajanje Sklepa o določitvi protokolarnih pravil, ki so kot priloga sestavni del tega sklepa (v nadaljnjem besedilu: Navodila).
Protokol opravlja protokolarne naloge, ki so natančno določene v Navodilih.
4. člen
Protokol pripravi celovit letni načrt dela, predvidi število in vrsto protokolarnih dogodkov ter skrbi za njihovo strokovno izvedbo na podlagi Enotnega načrta mednarodnih obveznosti, ki ga do konca leta za prihodnje leto sprejme Vlada Republike Slovenije, pri čemer število državniških obiskov v Republiki Sloveniji praviloma ne preseže treh v enem letu, in na podlagi okvirnih programov načrtovanih obiskov v Republiki Sloveniji in drugih predvidenih protokolarnih dogodkov za naslednje leto, v uresničevanje katerih se vključuje Protokol, o katerih pooblaščeni predstavniki Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, Računskega sodišča Republike Slovenije in Varuha človekovih pravic Republike Slovenije do 1. decembra tekočega leta pisno obvestijo Protokol.
5. člen
Pooblaščeni predstavnik organa, za katerega Protokol opravlja strokovne protokolarne storitve in opravila, mora o posameznih protokolarnih dogodkih, ki v letnem programu niso bili vnaprej časovno opredeljeni ali predvideni, pisno obvestiti Protokol praviloma najmanj 20 dni pred dogodkom.
II. PROTOKOLARNE NALOGE MINISTRSTVA ZA ZUNANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE
6. člen
Ministrstvo med drugim:
– sodeluje s Protokolom ob pripravi in izvedbi uradnih obiskov ministrov za zunanje zadeve in šefov mednarodnih organizacij ter specializiranih agencij v rangu ministra za zunanje zadeve v Republiki Sloveniji,
– opravlja protokolarne naloge ob delovnih in zasebnih obiskih ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije doma in v tujini ter ob uradnih obiskih ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije v tujini,
– organizira sprejeme, kosila in večerje, ki jih prireja minister za zunanje zadeve Republike Slovenije,
– organizira mednarodne konference, katerih gostitelj je minister za zunanje zadeve Republike Slovenije, ter med konferencami srečanja na ministrski in podministrski ravni,
– sodeluje s Protokolom pri organizaciji mednarodnih obiskov in sprejemov, na katere so vabljeni člani diplomatskega in konzularnega zbora v Republiki Sloveniji,
– opravlja protokolarne naloge pri predaji kopij poverilnih pisem in predaji predstavitvenih pisem v Ministrstvu in sodeluje s Protokolom pri slovesni predaji poverilnih pisem predsedniku Republike Slovenije,
– organizira predstavitvene in poslovilne obiske vodij diplomatskih predstavništev in predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji,
– opravlja protokolarne naloge za zakonca ali partnerja ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije,
– skrbi za protokolarna darila pri protokolarnih dogodkih, katerih nosilec je minister za zunanje zadeve Republike Slovenije, in se o darilih uskladi s Protokolom, ko je na uradnem obisku v Republiki Sloveniji minister za zunanje zadeve ali šef mednarodne organizacije ali šef specializirane agencije v rangu ministra za zunanje zadeve.
III. OBISKI VISOKIH PREDSTAVNIKOV IZ TUJINE V REPUBLIKI SLOVENIJI
7. člen
Gostitelj ob obisku šefa države v Republiki Sloveniji je predsednik Republike Slovenije, gostitelj ob obisku predsednika parlamenta in predsednika Evropskega parlamenta je predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, gostitelj ob obisku predsednika vlade, predsednika Evropske komisije in šefov mednarodnih organizacij v rangu predsednika vlade je predsednik Vlade Republike Slovenije, gostitelj ob obisku predsednika državnega sveta oziroma senata je predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, gostitelj ob obisku predsednika ustavnega sodišča je predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, gostitelj ob obisku predsednika vrhovnega sodišča je predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, gostitelj ob obisku ombudsmana, varuha človekovih pravic je varuh človekovih pravic Republike Slovenije, gostitelj ob obisku predsednika računskega sodišča je predsednik Računskega sodišča Republike Slovenije, gostitelj ob obisku ministra za zunanje zadeve in šefov mednarodnih organizacij ter specializiranih agencij v rangu ministra za zunanje zadeve je minister za zunanje zadeve Republike Slovenije, gostitelj ob obisku informacijskega pooblaščenca je informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.
Ob sočasnem obisku več šefov držav ali predsednikov vlad zaradi udeležbe na mednarodnih srečanjih na ozemlju Republike Slovenije Vlada Republike Slovenije za pripravo takega obiska predvidoma ustanovi poseben odbor, v katerega so vključene vse institucije in organi, ki pri tem sodelujejo.
8. člen
Ob obiskih iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki jih izvaja Protokol, gostitelj določi izmed zaposlenih v organu gostitelja koordinatorja obiska, ki s Protokolom in Uradom Vlade Republike Slovenije za komuniciranje ter Uradom za varnost in zaščito usklajuje program obiska ter razrešuje protokolarne in organizacijske zadeve.
9. člen
Šefa države ob prihodu na državniški ali uradni obisk v Republiko Slovenijo predvidoma pozdravijo in se ob odhodu od njega poslovijo:
– minister v Vladi Republike Slovenije,
– generalni sekretar Urada predsednika Republike Slovenije,
– člani stalnega spremstva v Republiki Sloveniji, ki jih določi gostitelj,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
10. člen
Predsednika parlamenta in predsednika Evropskega parlamenta ob prihodu na uradni obisk v Republiko Slovenijo predvidoma pozdravijo in se ob odhodu od njega poslovijo:
– eden od podpredsednikov Državnega zbora Republike Slovenije,
– člani stalnega spremstva v Republiki Sloveniji, ki jih določi gostitelj,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
11. člen
Predsednika vlade, predsednika Evropske komisije in šefa mednarodne organizacije v rangu predsednika vlade ob prihodu na uradni obisk v Republiko Slovenijo predvidoma pozdravijo in se ob odhodu od njega poslovijo:
– minister ali državni sekretar v Vladi Republike Slovenije,
– člani stalnega spremstva v Republiki Sloveniji, ki jih določi gostitelj,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
12. člen
Predsednika državnega sveta oziroma senata ob prihodu na uradni obisk v Republiko Slovenijo predvidoma pozdravijo in se ob odhodu od njega poslovijo:
– podpredsednik Državnega sveta Republike Slovenije,
– člani stalnega spremstva v Republiki Sloveniji, ki jih določi gostitelj,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
13. člen
Predsednika ustavnega sodišča ob prihodu na uradni obisk v Republiko Slovenijo predvidoma pozdravijo in se ob odhodu od njega poslovijo:
– podpredsednik ali eden od sodnikov Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
– člani stalnega spremstva v Republiki Sloveniji, ki jih določi gostitelj,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
14. člen
Predsednika vrhovnega sodišča ob prihodu na uradni obisk v Republiko Slovenijo predvidoma pozdravijo in se ob odhodu od njega poslovijo:
– podpredsednik ali eden od sodnikov Vrhovnega sodišča Republike Slovenije,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
15. člen
Varuha človekovih pravic ob prihodu na uradni obisk v Republiko Slovenijo predvidoma pozdravijo in se ob odhodu od njega poslovijo:
– eden od namestnikov varuha človekovih pravic Republike Slovenije,
– člani stalnega spremstva v Republiki Sloveniji, ki jih določi gostitelj,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
16. člen
Predsednika računskega sodišča ob prihodu na uradni obisk v Republiko Slovenijo predvidoma pozdravijo oziroma se ob odhodu od njega poslovijo:
– eden od namestnikov predsednika Računskega sodišča Republike Slovenije,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
17. člen
Ministra za zunanje zadeve in šefe mednarodnih organizacij ter specializiranih agencij v rangu ministra za zunanje zadeve ob prihodu na uradni obisk v Republiko Slovenijo predvidoma pozdravijo in se ob odhodu od njega poslovijo:
– državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije ali generalni direktor v Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije,
– člani stalnega spremstva v Republiki Sloveniji, ki jih določi gostitelj,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
18. člen
Informacijskega pooblaščenca ob prihodu na uradni obisk v Republiko Slovenijo predvidoma pozdravijo in se ob odhodu od njega poslovijo:
– eden od namestnikov informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
19. člen
Na slovesnost ob prihodu šefa države, predsednika parlamenta in predsednika Evropskega parlamenta ter predsednika vlade, predsednika Evropske komisije in šefov mednarodnih organizacij v rangu predsednika vlade v Republiko Slovenijo iz prvega odstavka 7. člena tega sklepa ter ob njegovem odhodu iz Republike Slovenije je predvidoma vabljen tudi vodja diplomatskega predstavništva države gosta oziroma vodja predstavništva Evropske komisije oziroma vodja predstavništva mednarodne organizacije.
20. člen
Gostitelj ob obiskih določi stalno spremstvo v Republiki Sloveniji.
Stalno spremstvo ob državniškem obisku šefa države v Republiki Sloveniji praviloma sestavljajo:
– minister v Vladi Republike Slovenije,
– svetovalec predsednika Republike Slovenije,
– veleposlanik Republike Slovenije v državi gosta,
– šef Protokola,
– vodja pristojnega sektorja v Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije,
– diplomat, pristojen za državo gosta, v Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
Stalno spremstvo ob uradnem obisku šefa države v Republiki Sloveniji praviloma sestavljajo:
– svetovalec predsednika Republike Slovenije,
– veleposlanik Republike Slovenije v državi gosta,
– predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije,
– šef Protokola ali oseba, ki jo šef Protokola pooblasti,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
Stalno spremstvo ob uradnem obisku predsednika parlamenta in predsednika Evropskega parlamenta v Republiki Sloveniji praviloma sestavljajo:
– veleposlanik Republike Slovenije v državi gosta,
– predstavnik Oddelka za mednarodno dejavnost, protokol in prevajanje Državnega zbora Republike Slovenije,
– predstavnik Protokola,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
Stalno spremstvo ob uradnem obisku predsednika vlade, predsednika Evropske komisije in šefov mednarodnih organizacij v rangu predsednika vlade v Republiki Sloveniji praviloma sestavljajo:
– veleposlanik Republike Slovenije v državi gosta oziroma stalni predstavnik Republike Slovenije pri Evropski uniji oziroma mednarodni organizaciji,
– državni sekretar ali vodja pristojnega sektorja v Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije,
– šef Protokola ali oseba, ki jo šef Protokola pooblasti,
– svetovalec v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
Stalno spremstvo ob uradnem obisku predsednika državnega sveta oziroma senata v Republiki Sloveniji praviloma sestavljajo:
– sekretar Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve v Državnem svetu Republike Slovenije,
– predstavnik Protokola,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
Stalno spremstvo ob uradnem obisku predsednika ustavnega sodišča v Republiki Sloveniji praviloma sestavljajo:
– predstavnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
– predstavnik Protokola,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
Stalno spremstvo ob uradnem obisku predsednika vrhovnega sodišča v Republiki Sloveniji praviloma sestavljajo:
– predstavnik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije,
– predstavnik Protokola,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
Stalno spremstvo ob uradnem obisku ombudsmana, varuha človekovih pravic v Republiki Sloveniji praviloma sestavljajo:
– predstavnik Varuha človekovih pravic Republike Slovenije,
– predstavnik Protokola,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
Stalno spremstvo ob uradnem obisku predsednika računskega sodišča v Republiki Sloveniji praviloma sestavljajo:
– predstavnik Računskega sodišča Republike Slovenije,
– predstavnik Protokola,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
Stalno spremstvo ob uradnem obisku ministra za zunanje zadeve in šefov mednarodnih organizacij ter specializiranih agencij v rangu ministra za zunanje zadeve v Republiki Sloveniji praviloma sestavljajo:
– veleposlanik Republike Slovenije v državi gosta oziroma vodja predstavništva mednarodne organizacije,
– predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije,
– predstavnik Protokola,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
Stalno spremstvo ob uradnem obisku informacijskega pooblaščenca praviloma sestavljajo:
– predstavnik Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
21. člen
Ob državniških in uradnih obiskih šefa države ter uradnih obiskih predsednika parlamenta in predsednika Evropskega parlamenta ter predsednika vlade, predsednika Evropske komisije in šefov mednarodnih organizacij v rangu predsednika vlade ter predsednika državnega sveta oziroma senata in ministra za zunanje zadeve in šefov mednarodnih organizacij ter specializiranih agencij v rangu ministra za zunanje zadeve v Republiki Sloveniji se izobesijo zastave gosta, Republike Slovenije in Evropske unije na kraju prihoda in odhoda, na rezidenci gosta, na poslopjih, kjer potekajo uradni deli programa, v prostorih, kjer potekajo uradni pogovori in fototermini, ter na avtomobilu, v katerem se vozi glavni gost.
Ob delovnih obiskih šefa države, predsednika parlamenta in Evropskega parlamenta ter predsednika vlade, predsednika Evropske komisije in šefov mednarodnih organizacij v rangu predsednika vlade ter predsednika državnega sveta oziroma senata v Republiki Sloveniji se izobesijo zastave gosta, Republike Slovenije in Evropske unije na poslopju gostitelja obiska v Republiki Sloveniji ter v prostorih, kjer potekajo fototermini z visokimi predstavniki Republike Slovenije. Ob delovnih obiskih ministra za zunanje zadeve ali šefa mednarodne organizacije v rangu ministra za zunanje zadeve v Republiki Sloveniji se izobesijo zastave gosta, Republike Slovenije in Evropske unije v prostorih, kjer potekajo fototermini.
22. člen
Ob delovnih obiskih Protokol sodeluje pri uresničevanju nalog, ki iz takega obiska izhajajo, le ob obisku šefa države, predsednika parlamenta in predsednika Evropskega parlamenta ter predsednika vlade, predsednika Evropske komisije in šefov mednarodnih organizacij v rangu predsednika vlade ter predsednika državnega sveta oziroma senata v Republiki Sloveniji.
Ob zasebnih obiskih Protokol sodeluje pri uresničevanju nalog, ki iz takega obiska izhajajo, le ob obisku šefa države, predsednika parlamenta in predsednika Evropskega parlamenta ter predsednika vlade, predsednika Evropske komisije in šefov mednarodnih organizacij v rangu predsednika vlade v Republiki Sloveniji.
23. člen
Ob državniškem in uradnem obisku šefa države ter uradnem obisku predsednika parlamenta in predsednika Evropskega parlamenta ter predsednika vlade, predsednika Evropske komisije in šefov mednarodnih organizacij v rangu predsednika vlade ter predsednika državnega sveta oziroma senata in ministra za zunanje zadeve in šefov mednarodnih organizacij ter specializiranih agencij v rangu ministra za zunanje zadeve v Republiki Sloveniji gostitelj obiska v Republiki Sloveniji priredi eno slovesno kosilo ali večerjo.
Na slovesni obed so predvidoma vabljeni:
a) ob obisku šefa države v Republiki Sloveniji:
– zakonec ali partner gostitelja,
– člani delegacije gosta v okviru dogovorjenega formata,
– člani delegacije Urada predsednika Republike Slovenije, ki sodelujejo pri uradnih pogovorih,
– člani stalnega spremstva v Republiki Sloveniji,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj;
b) ob obisku predsednika parlamenta in predsednika Evropskega parlamenta v Republiki Sloveniji:
– člani delegacije gosta v okviru dogovorjenega formata,
– člani delegacije Državnega zbora Republike Slovenije, ki sodelujejo pri uradnih pogovorih,
– člani stalnega spremstva v Republiki Sloveniji,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj;
c) ob obisku predsednika vlade, predsednika Evropske komisije in šefov mednarodnih organizacij v rangu predsednika vlade v Republiki Sloveniji:
– člani delegacije gosta v okviru dogovorjenega formata,
– člani delegacije Vlade Republike Slovenije, ki sodelujejo pri uradnih pogovorih,
– člani stalnega spremstva v Republiki Sloveniji,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj;
d) ob obisku predsednika državnega sveta oziroma senata v Republiki Sloveniji:
– člani delegacije gosta v okviru dogovorjenega formata,
– člani delegacije Državnega sveta Republike Slovenije, ki sodelujejo pri uradnih pogovorih,
– člani stalnega spremstva v Republiki Sloveniji,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj;
e) ob obisku ministra za zunanje zadeve in šefa mednarodne organizacije v rangu ministra za zunanje zadeve v Republiki Sloveniji:
– člani delegacije gosta v okviru dogovorjenega formata,
– člani delegacije Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, ki sodelujejo pri uradnih pogovorih,
– člani stalnega spremstva v Republiki Sloveniji,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
Če pride na obisk v Republiko Slovenijo zakonec ali partner gosta, se na obed povabi tudi zakonec ali partner gostitelja obeda v Republiki Sloveniji.
24. člen
Predstavnik gostitelja je praviloma navzoč tudi pri slovesnih obedih in pogovorih, ki jih med uradnim obiskom gost opravi v Republiki Sloveniji.
25. člen
Število gostov tuje delegacije, povabljenih na slovesne obede, je predvidoma v sorazmerju s številom gostov, ki jih gostitelj povabi na slovesni obed.
26. člen
Gostitelj in gost na slovesnem obedu izmenjata zdravici, ki sta lahko na začetku slovesnega obeda ali po glavni jedi. Zdravica je lahko tudi vnaprej prevedena in natisnjena.
27. člen
Visokim predstavnikom tuje države iz prvega odstavka 7. člena tega sklepa lahko ob državniškem in uradnem obisku v Republiki Sloveniji gostitelj izroči darilo, katerega vrednost praviloma ne presega višine zadnje uradno objavljene bruto povprečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji. Gostitelj praviloma izroči glavnemu gostu eno glavno darilo v imenu države. Darila se tujim gostom izročajo praviloma ob državniških in uradnih obiskih, razen če obstaja vzajemna obveznost. Če je gost na obisku z zakoncem ali partnerjem, se darilo izroči tudi zakoncu ali partnerju. Darila se izročajo tudi članom uradne delegacije, darila manjše vrednosti pa tudi varnostnemu in tehničnemu osebju gosta. Če gost gostitelju ne izroči darila, načeloma tudi gostitelj ne izroči darila gostu.
Darila se praviloma izročajo ob državniških in uradnih obiskih predsednika Republike Slovenije in uradnih obiskih visokih predstavnikov Republike Slovenije v tujini, in sicer eno glavno darilo gostitelju in eno zakoncu ali partnerju ter darila funkcionarjem tujih držav, Evropske komisije oziroma mednarodne organizacije, s katerimi se visoki predstavniki Republike Slovenije srečajo na uradnih pogovorih. Darila manjše vrednosti se v tujini načeloma izročajo tudi varnostnemu in tehničnemu osebju gostitelja, lahko tudi otrokom gostitelja, če so vključeni v program obiska.
Darila se izbirajo glede na rang in zanimanje prejemnika. Praviloma so darila izdelana v Republiki Sloveniji in predstavljajo slovensko kulturno dediščino. Stroške protokolarnih daril krije Protokol iz svojega letnega finančnega načrta. Stroške protokolarnih daril pri protokolarnih dogodkih, katerih nosilec je minister za zunanje zadeve Republike Slovenije, krije Ministrstvo iz finančnega načrta Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. Za izbiro, pripravo, usklajevanje in nabavo daril, ki jih izročajo gostitelji, skrbi Protokol oziroma Ministrstvo.
Protokol in Ministrstvo vodita evidenco o izročenih darilih. Vsak od organov, udeleženih v državniških in uradnih obiskih v tujini ali obiskih v Republiki Sloveniji, sam vodi evidenco o darilih, ki so jih prejeli njihovi funkcionarji in uslužbenci.
28. člen
Vse stroške pri uresničevanju protokolarnih nalog, razen stroškov za zaposlene v Protokolu in za protokolarna darila iz prejšnjega člena, ki nastajajo pri izvajanju protokolarnih dogodkov, poravnajo uporabniki oziroma organi gostitelja sami iz sredstev svojega finančnega načrta. Protokol lahko krije omenjene stroške tudi neposredno, vendar jih mora organ gostitelja Protokolu povrniti v 30 dneh od prejema zahtevka za refundacijo stroškov.
Če je za izvedbo protokolarnega dogodka, katerega gostitelji so predsednik Republike Slovenije, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, predsednik Vlade Republike Slovenije, potrebna navzočnost zdravnika, je ta del stalnega spremstva. Stroške zdravnika krije gostitelj.
29. člen
Državniški obiski v Republiki Sloveniji praviloma trajajo do tri delovne dneve, uradni in delovni obiski pa do dva delovna dneva. Enako velja za državniške in uradne obiske predsednika Republike Slovenije ter uradne in delovne obiske visokih predstavnikov Republike Slovenije v tujini.
Sobote, nedelje, prazniki in dela prosti dnevi praviloma niso protokolarni dnevi za državniške, uradne in delovne obiske.
Protokolarni čas je praviloma od 9. do 21. ure.
30. člen
Kadar gost prihaja na obisk z zakoncem ali partnerjem, sodeluje pri sprejemu, poslovitvi in drugih protokolarnih obveznostih zakonec ali partner gostitelja ali druga oseba, ki na pobudo gostitelja prevzame vlogo gostitelja zakonca ali partnerja gosta.
31. člen
Kadar se šef države, predsednik parlamenta in predsednik Evropskega parlamenta ter predsednik vlade, predsednik Evropske komisije in šef mednarodne organizacije v rangu predsednika vlade samo ustavi na območju Republike Slovenije in pot nadaljuje, Protokol z gostiteljem določi obseg protokolarnega dogodka.
Kadar se minister za zunanje zadeve ali šef mednarodne organizacije ali šef specializirane agencije v rangu ministra za zunanje zadeve samo ustavi na območju Republike Slovenije in pot nadaljuje, Ministrstvo z gostiteljem določi obseg protokolarnega dogodka.
IV. OBISKI VISOKIH PREDSTAVNIKOV REPUBLIKE SLOVENIJE V TUJINI
32. člen
Ob državniških, uradnih in delovnih obiskih predsednika Republike Slovenije ter uradnih in delovnih obiskih predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, predsednika Vlade Republike Slovenije in predsednika Državnega sveta Republike Slovenije v tujini Protokol v sodelovanju s koordinatorjem obiska izmed zaposlenih v organu gostitelja pripravi program obiska ter ureja protokolarne in organizacijske zadeve.
33. člen
Zakonec ali partner predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, predsednika Vlade Republike Slovenije in ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije se v soglasju z državo gostiteljico lahko udeleži obiskov v tujini.
Samostojni obisk zakonca ali partnerja predsednika Republike Slovenije v tujini je protokolarni dogodek, če zakonca ali partnerja povabi na obisk najvišji organ države gostiteljice ali se na povabilo udeleži dogodka mednarodnega, humanitarnega ali širšega javnega značaja, ki je pomemben za prepoznavnost in ugled Republike Slovenije.
34. člen
Ob zasebnih obiskih predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, predsednika Vlade Republike Slovenije in predsednika Državnega sveta Republike Slovenije v tujini se pri odhodu in prihodu ne organizira uradna slovesnost.
35. člen
Predsednik Republike Slovenije, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, predsednik Vlade Republike Slovenije in predsednik Državnega sveta Republike Slovenije lahko ob obisku v tujini priredijo povratne sprejeme, kosila ali večerje le v državah, kjer je to stalna protokolarna praksa.
V. PROTOKOLARNI DOGODKI ZAKONCA ALI PARTNERJA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE, PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE, PREDSEDNIKA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRA ZA ZUNANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE
36. člen
Protokol opravlja protokolarne naloge za zakonca ali partnerja predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije in predsednika Vlade Republike Slovenije, ko je v Republiki Sloveniji ali v tujini nosilec protokolarnih dogodkov predsednik Republike Slovenije, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije ali predsednik Vlade Republike Slovenije in ga zakonec ali partner spremlja in kadar je zakonec ali partner nosilec protokolarnih dogodkov v Republiki Sloveniji.
Zakonec ali partner predsednika Republike Slovenije je nosilec protokolarnega dogodka v Republiki Sloveniji, kadar gre za dogodek mednarodnega, humanitarnega ali širšega javnega značaja, ki je pomemben za prepoznavnost in ugled Republike Slovenije ali za varstvo in širitev temeljnih vrednot ter za katerega je primerno, da je nosilec zakonec ali partner predsednika Republike Slovenije. Zakonec ali partner predsednika Republike Slovenije je nosilec protokolarnega dogodka v tujini v primerih, določenih s tem sklepom.
Za protokolarne dogodke zakonca ali partnerja predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, predsednika Vlade Republike Slovenije in ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije organ nosilca dogodka zagotovi uporabo prevoznih sredstev in protokolarnih objektov ter zagotovi financiranje potnih, nastanitvenih stroškov in drugih stroškov bivanja.
Protokol sodeluje pri opravljanju protokolarnih nalog za zakonca ali partnerja predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, predsednika Vlade Republike Slovenije in ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije z zakoncem ali partnerjem osebno ter s Kabinetom predsednika Republike Slovenije, Kabinetom predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, s Kabinetom predsednika Vlade Republike Slovenije in Kabinetom ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije.
Protokol pri opravljanju protokolarnih nalog za zakonca ali partnerja predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije in predsednika Vlade Republike Slovenije zagotovi organizacijsko podporo pri pripravi in izvedbi protokolarnih dogodkov.
Ministrstvo opravlja protokolarne naloge za zakonca ali partnerja ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije, ko je minister za zunanje zadeve Republike Slovenije doma ali v tujini nosilec protokolarnih dogodkov ter ga zakonec ali partner spremlja in kadar je zakonec ali partner sam nosilec protokolarnih dogodkov. Ministrstvo zgoraj naštetih nalog ne opravlja samo ob uradnem obisku ministra za zunanje zadeve in šefa mednarodne organizacije z zakoncem ali partnerjem v Republiki Sloveniji.
Ministrstvo sodeluje pri opravljanju protokolarnih nalog za zakonca ali partnerja ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije z zakoncem ali partnerjem osebno ter s Kabinetom ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije.
Ministrstvo pri opravljanju protokolarnih nalog za zakonca ali partnerja ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije zagotovi organizacijsko podporo pri pripravi in izvedbi protokolarnih dogodkov.
VI. DRŽAVNE PROSLAVE IN DRUGE PRIREDITVE DRŽAVNEGA POMENA
37. člen
Koordinacijski odbor za državne proslave usklajuje organizacijo proslav ob državnih praznikih in sodeluje pri počastitvah obletnic pomembnih političnih, kulturnih, gospodarskih in zgodovinskih dogodkov ter ob drugih prireditvah državnega pomena.
38. člen
Koordinacijski odbor za državne proslave imenuje Vlada Republike Slovenije. Sestavljajo ga predstavnik Urada predsednika Republike Slovenije, predstavnik Državnega zbora Republike Slovenije, vodja Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije, predstavnik Državnega sveta Republike Slovenije, predstavnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, predstavnik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, predstavnik Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, predstavnik Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije, predstavnik Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, predstavnik Ministrstva za javno upravo Republike Slovenije, predstavnik Protokola Vlade Republike Slovenije, direktor Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, predstavnik Združenja veteranov vojne za Slovenijo, predsednik Koordinacijskega odbora za državne proslave, namestnik predsednika Koordinacijskega odbora za državne proslave, vodja službe, ki skrbi za organizacijo državnih proslav ter sekretar in izvedbeni koordinator Koordinacijskega odbora za državne proslave.
Izmed članov Koordinacijskega odbora za državne proslave se imenuje namestnik predsednika Koordinacijskega odbora za državne proslave.
Koordinacijski odbor za državne proslave lahko v posameznih primerih povabi k sodelovanju tudi predstavnike drugih državnih organov, lokalnih skupnosti in predstavnike civilne družbe.
39. člen
Administrativno-tehnična, finančna in organizacijska opravila za delo Koordinacijskega odbora za državne proslave zagotavlja Ministrstvo za kulturo.
Ministrstvo za kulturo je kot proračunski uporabnik nosilec proračunske postavke v državnem proračunu, namenjene za financiranje počastitev državnih praznikov in drugih dogodkov državnega pomena.
40. člen
Na koncu tekočega koledarskega leta Koordinacijski odbor za državne proslave sestavi koledar državnih proslav in prireditev državnega pomena v naslednjem letu ter določi način in obseg počastitve posameznih dogodkov. Časovni načrt predloži v potrditev Vladi Republike Slovenije do konca januarja naslednjega leta.
41. člen
Na državnih proslavah praviloma nastopi le en govornik: predsednik Republike Slovenije ali predsednik Državnega zbora Republike Slovenije ali predsednik Vlade Republike Slovenije ali predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, izjemoma pa lahko tudi minister v Vladi Republike Slovenije ali drugi visoki predstavnik Republike Slovenije, kar določi Koordinacijski odbor za državne proslave po dogovoru z govorniki.
VII. ODLIKOVANJA, SLOVESNI PODPISI LISTIN IN PREDAJE POVERILNIH PISEM, KOPIJ POVERILNIH PISEM IN PREDSTAVITVENIH PISEM
42. člen
Protokol organizira slovesnosti ob vročanju odlikovanj Republike Slovenije, kadar jih vročajo predsednik Republike Slovenije ali drugi predstavniki, ki jih za to pooblasti predsednik Republike Slovenije, na ozemlju Republike Slovenije.
43. člen
Protokol sodeluje pri organiziranju slovesnosti ob podpisu meddržavnih in drugih uradnih listin, pomembnih za državo. Če je gostitelj obiska v Republiki Sloveniji minister za zunanje zadeve Republike Slovenije in sta podpisnika meddržavnih in drugih uradnih listin, pomembnih za državo, izključno ministra za zunanje zadeve, slovesnosti ob podpisu organizira Ministrstvo.
44. člen
Ministrstvo organizira slovesnosti ob predaji kopij poverilnih pisem vodij diplomatskih predstavništev in predstavitvenih pisem vodij predstavništev mednarodnih organizacij v Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije.
Protokol organizira slovesnosti ob predaji poverilnih pisem vodij diplomatskih predstavništev predsedniku Republike Slovenije v Predsedniški palači.
Pri predaji poverilnih pisem predsedniku Republike Slovenije so praviloma navzoči:
– minister za zunanje zadeve Republike Slovenije ali državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije ali generalni direktor v Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije,
– generalni sekretar Urada predsednika Republike Slovenije ali šef Kabineta predsednika Republike Slovenije,
– svetovalec predsednika Republike Slovenije za diplomatska vprašanja.
VIII. DRŽAVNI POGREBI IN DNEVI ŽALOVANJA
45. člen
Protokol organizira državne pogrebe. Državni pogreb se organizira ob smrti nosilcev funkcij predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije in predsednika Vlade Republike Slovenije med njihovim mandatom ter nekdanjih predsednikov Republike Slovenije.
46. člen
Pri državnih pogrebih visokih predstavnikov Republike Slovenije iz prejšnjega člena sodeluje Častna enota Republike Slovenije.
Pri državnem pogrebu predsednika države sodelujejo trije častni vodi in častno poveljstvo v vlogi žalnega oddelka (skupaj od 110 do 115 pripadnikov častne enote).
Pri državnem pogrebu predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, predsednika Vlade Republike Slovenije in nekdanjih predsednikov Republike Slovenije sodelujeta častni oddelek in častno poveljstvo v vlogi žalnega oddelka (skupaj od 41 do 46 pripadnikov častne enote).
47. člen
Ob hudih naravnih, prometnih in drugih nesrečah ter ob smrti najvidnejših osebnosti doma ali v tujini lahko Vlada Republike Slovenije razglasi dan ali dneve žalovanja v Republiki Sloveniji. Ob dnevu žalovanja se vse zastave na državnih institucijah spustijo na pol droga.
V primerih iz prejšnjega odstavka pri organizaciji žalnih slovesnosti sodeluje Protokol.
IX. POLAGANJE VENCEV
48. člen
Protokol organizira slovesnosti ob polaganju vencev na spomenike v Republiki Sloveniji, kadar jih polagajo predsednik Republike Slovenije, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije in predsednik Vlade Republike Slovenije.
Od dnevu državnosti praviloma položijo venec na Pomnik padlim v vojni za Slovenijo '91 na Novih Žalah v Ljubljani predsednik Republike Slovenije, minister za obrambo Republike Slovenije, minister za notranje zadeve Republike Slovenije, načelnik Generalštaba Slovenske vojske in generalni direktor Policije, lahko pa tudi predsednik Državnega zbora Republike Slovenije in predsednik Vlade Republike Slovenije.
Ob dnevu spomina na mrtve predvidoma položijo venec na Pomnik padlim v vojni za Slovenijo '91 na Novih Žalah v Ljubljani in na spomenik v Spominskem parku padlih borcev in talcev na Žalah v Ljubljani predsednik Republike Slovenije, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, predsednik Vlade Republike Slovenije, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, načelnik Generalštaba Slovenske vojske in generalni direktor Policije.
Polaganje venca se lahko organizira tudi na druge spomenike.
Protokol organizira tudi polaganje venca, ki ga ob državniškem ali uradnem obisku v Republiki Sloveniji polaga šef tuje države.
49. člen
Naloge ob polaganju vencev na spomenike v Republiki Sloveniji in častno stražo, kadar jih polagajo predsednik Republike Slovenije, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije in predsednik Vlade Republike Slovenije, izvaja Garda Slovenske vojske.
Pri polaganju venca ob dnevu spomina na mrtve na Pomnik padlim v vojni za Slovenijo '91 na Novih Žalah v Ljubljani sodeluje 36 pripadnikov, na spomenik v Spominskem parku padlih borcev in talcev na Žalah v Ljubljani pa 24 pripadnikov (skupaj 60 pripadnikov, od tega 48 vojakov, 8 podčastnikov in 4 častniki).
X. VOJAŠKE ČASTI
50. člen
Častna enota Republike Slovenije, sestavljena iz Garde Slovenske vojske in Policijskega orkestra, sodeluje v ceremonialu sprejema z vojaškimi častmi ob prihodu in odhodu šefov držav na državniški obisk ter ob prihodu šefov držav, predsednikov vlad, predsednika Evropske komisije in šefov mednarodnih organizacij v rangu predsednika vlade na uradni obisk v Republiko Slovenijo.
Kadar je gostitelj predsednik Republike Slovenije, poteka ceremonial sprejema z vojaškimi častmi na Gradu Brdo, le izjemoma lahko tudi na drugem kraju.
Kadar je gostitelj predsednik Vlade Republike Slovenije, poteka ceremonial sprejema z vojaškimi častmi na Erjavčevi cesti v Ljubljani, le izjemoma lahko tudi na Gradu Brdo ali na drugem kraju.
Kadar ceremonial sprejema z vojaškimi častmi ne poteka na letališču, gosta na letališču ob prihodu in odhodu pozdravi kordon vojakov Garde Slovenske vojske (skupaj 13 pripadnikov, od tega 12 vojakov, 1 podčastnik).
51. člen
Pri prihodu in odhodu šefa tuje države sodelujejo trije častni vodi (skupaj 55 pripadnikov, od tega 48 vojakov, 2 podčastnika in 5 častnikov).
Pri prihodu predsednika tuje vlade sodelujeta dva častna voda (skupaj 38 pripadnikov, od tega 32 vojakov, 2 podčastnika in 4 častniki).
52. člen
Pri slovesnosti ob predaji poverilnih pisem vodij diplomatskih predstavništev držav predsedniku Republike Slovenije sodeluje častni oddelek (skupaj 15 pripadnikov, od tega 12 vojakov, 2 podčastnika in 1 častnik).
Častni oddelek sodeluje tudi pri podelitvi najvišjih odlikovanj in drugih podobnih dogodkih državnega pomena, ki jih priredi predsednik Republike Slovenije.
53. člen
Garda Slovenske vojske sodeluje tudi na državnih proslavah in drugih prireditvah državnega pomena. Na slovesnosti ob dnevu državnosti Garda Slovenske vojske izstreli šest častnih topovskih salv iz šestih topov z Ljubljanskega gradu.
54. člen
Ob uradnih protokolarnih dogodkih doma in v tujini predsednika Republike Slovenije praviloma spremlja pribočnik.
XI. UPORABA OBJEKTOV ZA PROTOKOLARNE DOGODKE
55. člen
Objekte, ki jih upravlja Javni gospodarski zavod za protokolarne storitve Republike Slovenije, v skladu s predpisi o ustanovitvi in delovanju omenjenega zavoda, praviloma prednostno uporabljajo predsednik Republike Slovenije, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, predsednik Vlade Republike Slovenije, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, predsednik Računskega sodišča Republike Slovenije, varuh človekovih pravic Republike Slovenije, ministri v Vladi Republike Slovenije, generalni sekretar Vlade Republike Slovenije in informacijski pooblaščenec Republike Slovenije. Objekte lahko uporabljajo tudi drugi, in sicer za protokolarne, reprezentančne in druge namene s področja delovanja državnih organov Republike Slovenije. Če državni organi Republike Slovenije ne organizirajo protokolarnih dogodkov v svojih poslopjih, jih praviloma morajo načrtovati in izvesti v drugih objektih v upravljanju javnega zavoda in za opravljeno storitev plačati ceno v skladu z veljavnim cenikom. Objekte v upravljanju javnega zavoda morajo organi državne uprave praviloma uporabljati tudi za nastanitev svojih gostov, če se stroški nastanitve krijejo iz državnega proračuna.
XII. UPORABA PREVOZNIH SREDSTEV
56. člen
Protokolarne avtomobilske prevoze opravlja Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije. Protokolarni prevozi so vezani na izvedbo protokolarnih dogodkov.
Storitve avtomobilskih prevozov Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije se uporabljajo pri izvedbi predhodnic za obisk tujega gosta v Republiki Sloveniji. Ob izredno slabih vremenskih razmerah ali večji oddaljenosti krajev ali drugih ovirah na cesti, ki zahtevajo spretnosti poklicnega voznika, se storitve avtomobilskih prevozov Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije uporabljajo tudi za izvedbo predhodnic protokolarnega dogodka v Republiki Sloveniji. Za primere iz prejšnjega odstavka je mogoče najeti poklicnega voznika drugje, če ga ni mogoče najeti v okviru zmogljivosti Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije.
57. člen
Stroške opravljenih protokolarnih prevozov poravna v celoti tisti organ, ki je bil glavni gostitelj in nosilec programa obiska. Stroške prevozov za predhodnice poravna Protokol.
XIII. OBVEZNOSTI NAROČNIKOV PROTOKOLARNIH DOGODKOV
58. člen
Stroške, ki nastajajo pri opravljanju protokolarnih nalog, razen stroškov za protokolarna darila ob upoštevanju 27. člena tega sklepa ter stroškov dnevnic, nočitev in potnih stroškov zaposlenih v Protokolu, poravnajo uporabniki ali naročniki iz sredstev svojega finančnega načrta. Za naročnika ali uporabnika se štejejo naslednji organi: Urad predsednika Republike Slovenije, Državni zbor Republike Slovenije, Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije, Državni svet Republike Slovenije, Ustavno sodišče Republike Slovenije, Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Računsko sodišče Republike Slovenije in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.
59. člen
Naročniki protokolarnih dogodkov morajo upoštevati strokovne usmeritve Protokola pri njihovi organizaciji in izvedbi.
XIV. OBVEŠČANJE PRISTOJNIH ORGANOV O PROTOKOLARNIH DOGODKIH
60. člen
Protokol o vsakem protokolarnem dogodku z uradno beležko obvešča pristojne organe.
Urad za varnost in zaščito ter Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje Protokol ob državniških in uradnih obiskih obvesti takoj, ko je o obisku obveščen, ter ju ves čas aktivno vključuje v priprave obiska.
Prav tako Protokol, ko je obveščen o delovnih in zasebnih obiskih, o tem obvesti Urad za varnost in zaščito in ga aktivno vključuje v priprave obiska.
XV. VAROVANJE OB PROTOKOLARNIH DOGODKIH
61. člen
Protokol ali Ministrstvo o protokolarnih dogodkih obvestita Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, ki opravlja naloge varovanja v skladu z Uredbo o varovanju določenih oseb, objektov in okolišev objektov, v katerih so sedeži državnih organov (Uradni list RS, št. 103/00).
Protokol ali Ministrstvo pri organizaciji in izvedbi protokolarnih dogodkov upoštevata mnenja in strokovne predloge Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije, ki se nanašajo na izvajanje ukrepov varovanja, Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije pa upošteva mnenja in strokovne predloge Protokola ali Ministrstva, če z njimi ni ovirano izvajanje ukrepov varovanja.
XVI. KONČNI DOLOČBI
62. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi protokolarnih pravil (Uradni list RS, št. 56/07 in 17/09).
63. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 08000-1/2008/19
Ljubljana, dne 22. oktobra 2009
EVA 2008-1512-0001
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
PRILOGA


 Navodilo za izvajanje Sklepa o določitvi protokolarnih pravil

        I. PROTOKOLARNE NALOGE PROTOKOLA


  Protokol opravlja protokolarne naloge:
1. za predsednika Republike Slovenije:
– državniške, uradne, delovne in zasebne obiske šefov držav v
  Republiki Sloveniji in drugih gostov, ki so v Republiko
  Slovenijo prišli na povabilo predsednika Republike
  Slovenije,
– državniške, uradne in delovne obiske predsednika Republike
  Slovenije (in zakonca ali partnerja predsednika Republike
  Slovenije) v tujini,
– predaje poverilnih pisem predsedniku Republike Slovenije,
– predstavitvene in poslovilne obiske vodij diplomatskih
  predstavništev in predstavništev mednarodnih organizacij pri
  predsedniku Republike Slovenije,
– slovesnosti ob vročanju državnih odlikovanj,
– podpise meddržavnih in drugih listin,
– polaganje vencev,
– sprejeme,
– druge protokolarne naloge po navodilu šefa Kabineta
  predsednika Republike Slovenije v dogovoru s šefom
  Protokola;

2. za zakonca ali partnerja predsednika Republike Slovenije:
– sprejeme,
– spremstvo ob obiskih zakonca ali partnerja predsednika
  Republike Slovenije v državnih institucijah in drugih
  ustanovah, zavodih in organizacijah v Republiki Sloveniji in
  na drugih podobnih protokolarnih dogodkih,
– obiske zakonca ali partnerja predsednika Republike Slovenije
  v tujini, kadar spremlja predsednika Republike Slovenije in
  na samostojnih obiskih v tujini,
– spremljevalne programe ob obiskih tujih šefov držav;

3. za predsednika Državnega zbora Republike Slovenije:
– uradne, delovne in zasebne obiske predsednikov parlamentov in
  predsednika Evropskega parlamenta v Republiki Sloveniji in
  drugih gostov, ki so v Republiko Slovenijo prišli na
  povabilo predsednika Državnega zbora Republike Slovenije,
– uradne in delovne obiske predsednika Državnega zbora
  Republike Slovenije v tujini,
– polaganje vencev,
– sprejeme,
– druge protokolarne naloge po navodilu vodje Kabineta
  predsednika Državnega zbora Republike Slovenije v dogovoru s
  šefom Protokola;

4. za zakonca ali partnerja predsednika Državnega zbora
  Republike Slovenije:
– spremstvo ob obiskih zakonca ali partnerja v državnih
  institucijah in drugih ustanovah, zavodih in organizacijah v
  Republiki Sloveniji,
– obiske zakonca ali partnerja v tujini, kadar spremlja
  predsednika Državnega zbora Republike Slovenije,
– spremljevalni program ob obiskih predsednikov parlamentov in
  predsednika Evropskega parlamenta, kadar je zakonec ali
  partner predsednika Državnega zbora Republike Slovenije
  gostitelj;

5. za predsednika Vlade Republike Slovenije:
– uradne, delovne in zasebne obiske predsednikov vlad,
  predsednika Evropske komisije in šefov mednarodnih
  organizacij v rangu predsednika vlade v Republiki Sloveniji
  in drugih gostov, ki so v Republiko Slovenijo prišli na
  povabilo predsednika Vlade Republike Slovenije,
– uradne in delovne obiske predsednika Vlade Republike
  Slovenije v tujini,
– predstavitveni in poslovilni obiski vodij diplomatskih
  predstavništev in predstavništev mednarodnih organizacij,
– podpise meddržavnih in drugih listin,
– polaganje vencev,
– sprejeme,
– druge protokolarne naloge po navodilu vodje Kabineta
  predsednika Vlade Republike Slovenije v dogovoru s šefom
  Protokola;

6. za zakonca ali partnerja predsednika Vlade Republike
  Slovenije:
– spremstvo ob obiskih zakonca ali partnerja v državnih
  institucijah in drugih ustanovah, zavodih in organizacijah v
  Republiki Sloveniji,
– obiske zakonca ali partnerja v tujini, kadar spremlja
  predsednika Vlade Republike Slovenije,
– spremljevalni program ob obiskih predsednikov vlad,
  predsednika Evropske komisije in šefov mednarodnih
  organizacij v rangu predsednika vlade, kadar je zakonec ali
  partner predsednika Vlade Republike Slovenije gostitelj;

7. za predsednika Državnega sveta Republike Slovenije:
– uradne in delovne obiske predsednikov državnih svetov oziroma
  senatov v Republiki Sloveniji in uradne obiske drugih
  gostov, ki so v Republiko Slovenijo prišli na povabilo
  predsednika Državnega sveta Republike Slovenije,
– uradne in delovne obiske predsednika Državnega sveta
  Republike Slovenije v tujini;

8. za predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije:
– uradne obiske delegacij v Republiki Sloveniji, ko je
  gostitelj predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
– ob uradnih obiskih predsednika Ustavnega sodišča Republike
  Slovenije v tujini poskrbi za darila in rezervacijo VIP
  salona na letališču,
– pripravo in protokolarno izvedbo dneva ustavnosti;

9. za predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije:
– uradne obiske delegacij v Republiki Sloveniji, ko je
  gostitelj predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije,
– ob uradnih obiskih predsednika Vrhovnega sodišča Republike
  Slovenije v tujini poskrbi za darila in rezervacijo VIP
  salona na letališču;

10. za varuha človekovih pravic Republike Slovenije:
– uradne obiske ombudsmanov, varuhov človekovih pravic v
  Republiki Sloveniji,
– ob uradnem obisku varuha človekovih pravic v tujini poskrbi
  za darila in rezervacijo VIP salona na letališču,
– letni sprejem za diplomatski zbor;

11. za predsednika Računskega sodišča Republike Slovenije:
– uradne obiske delegacij v Republiki Sloveniji, ko je
  gostitelj predsednik Računskega sodišča Republike Slovenije,
– ob uradnih obiskih predsednika Računskega sodišča Republike
  Slovenije v tujini poskrbi za darila in rezervacijo VIP
  salona na letališču;

12. za ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije:
– uradne obiske ministrov za zunanje zadeve in šefov
  mednarodnih organizacij ter specializiranih agencij v rangu
  ministra za zunanje zadeve v Republiki Sloveniji in uradne
  obiske drugih gostov, ki so v Republiko Slovenijo prišli na
  povabilo ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije;

13. za zakonca ali partnerja ministra za zunanje zadeve
  Republike Slovenije:
– spremljevalni program ob uradnih obiskih ministrov za zunanje
  zadeve in šefov mednarodnih organizacij ter specializiranih
  agencij v rangu ministra za zunanje zadeve, kadar je zakonec
  ali partner ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije
  gostitelj;

14. državne pogrebe;

15. ob državnih proslavah in drugih slavnostnih prireditvah
  državnega pomena sodeluje pri sestavljanju seznama vabljenih
  in vabil, poskrbi za potrditev udeležbe, sedežne rede
  gostov, slavnostnega govornika in usmerjanje gostov na
  slavnostni prireditvi.

  II. PREDHODNICE OB PRIPRAVAH OBISKOV NA RAVNI PREDSEDNIKA
         DRŽAVE, PARLAMENTA IN VLADE

  Protokol organizira ogled krajev protokolarnih dogodkov in
spremlja člane predhodnice na ogledih. Pomaga pri ureditvi
prevozov in nastanitvi predhodnice v Republiki Sloveniji.
Načeloma šef ali oseba, ki jo šef Protokola pooblasti, ponudi
delovno kosilo ali večerjo. Vse stroške predhodnice krije
država pošiljateljica, razen prevozov na kraje protokolarnih
dogodkov in načeloma enega delovnega obeda, ki jih krije
Protokol. V obisk predhodnice sta ves čas vključena tudi Urad
Vlade Republike Slovenije za komuniciranje in Urad za varnost
in zaščito.
  Ob državniških in uradnih obiskih predsednika Republike
Slovenije ter uradnih obiskih predsednika Državnega zbora
Republike Slovenije in predsednika Vlade Republike Slovenije v
tujini se načeloma za pripravo obiska organizira predhodnica
nekaj dni pred obiskom, lahko pa tudi prej. Predhodnico
sestavljajo: predstavnik Protokola in predstavnik Urada za
varnost in zaščito, po potrebi pa še predstavnik Urada
predsednika Republike Slovenije, Kabineta predsednika Državnega
zbora Republike Slovenije ali Kabineta predsednika Vlade
Republike Slovenije in predstavnik Ministrstva za zunanje
zadeve Republike Slovenije ter predstavnik Urada Vlade
Republike Slovenije za komuniciranje. Stroške predhodnic v
tujino krijejo organi, v katerih je član predhodnice zaposlen.
     III. DRŽAVNIŠKI OBISKI V REPUBLIKI SLOVENIJI

  Uradna delegacija: šef države z zakoncem ali partnerjem in
člani uradnega spremstva.
  Največje število članov uradne delegacije: 8.
  Odstopanje glede števila članov je mogoče le izjemoma ali na
podlagi vzajemnosti.

  Administrativno, tehnično in varnostno spremstvo
  Število članov administrativnega, tehničnega in varnostnega
spremstva ni omejeno. Protokol ne ureja logistike za člane tega
spremstva, vendar po potrebi zagotavlja ustrezno pomoč.

  Stroški
  Članom uradne delegacije se krijejo stroški nastanitve in
prevozov ter stroški vseh obedov, razen zasebnih. Vse stroške,
ki presegajo dogovorjeno število članov uradne delegacije,
plača država gosta. Stroški storitev PTT se krijejo samo
glavnemu gostu in zakoncu ali partnerju. Če je za izvedbo
obiska potrebna navzočnost zdravstvenega osebja, stroške v
zvezi s tem poravna gostitelj, Protokol pa nudi organizacijsko
podporo.
  Prav tako stroške obedov krijejo:
– gostitelj obeda v Republiki Sloveniji, in sicer za varnost in
  protokol države gosta,
– Urad za varnost in zaščito za uslužbence Urada za varnost in
  zaščito,
– Protokol za uslužbence Protokola,
– Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije za uslužbence
  Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije,
– druge službe in ponudniki storitev za svoje uslužbence.


Okvirne točke programa:
– pozdravna slovesnost z vojaškimi častmi,
– pogovor na štiri oči z gostiteljem (in zakoncem ali
  partnerjem, če je ta na obisku),
– izmenjava daril,
– izmenjava odlikovanj,
– pogovor delegacij, ki jih vodita šefa držav,
– srečanje s predsednikom Državnega zbora Republike Slovenije,
– srečanje s predsednikom Vlade Republike Slovenije,
– vodeni sprehod po Ljubljani in obisk mestne hiše,
– slovesna večerja ali kosilo, ki ga priredi predsednik
  Republike Slovenije,
– obed, ki ga priredi predsednik Državnega zbora Republike
  Slovenije ali predsednik Vlade Republike Slovenije,
– ob obisku šefa tuje države z izvršilnimi pooblastili uradni
  pogovori s predsednikom Vlade Republike Slovenije,
– obisk zgodovinskih/kulturnih/naravnih znamenitosti v
  Republiki Sloveniji,
– srečanje z novinarji,
– druge točke po dogovoru z gostiteljem ali na željo gosta,
– poslovilna slovesnost z vojaškimi častmi.

  Spremljevalni program
  Kadar gost prihaja na obisk z zakoncem ali partnerjem, se
zanj organizira spremljevalni program.

  Novinarji
  Za novinarje in fotoreporterje skrbi Urad Vlade Republike
Slovenije za komuniciranje. Stroške prehrane in nastanitve
poravnajo predstavniki sredstev javnega obveščanja sami. V
okviru programa državniškega obiska Urad Vlade Republike
Slovenije za komuniciranje tujim novinarjem in fotoreporterjem
poravna stroške prevozov in hladnega obroka.


  Tolmači
  O tolmačih se dogovorita obe strani. Praviloma vsaj enega
tolmača zagotovi gostujoča stran.

  Slovesni obedi
  Slovesni obedi ob državniških obiskih šefov držav so
načeloma v Gradu Brdo.

      IV. URADNI OBISKI V REPUBLIKI SLOVENIJI

  Uradna delegacija: glavni gost z zakoncem ali partnerjem in
člani uradnega spremstva
  Največje število članov uradne delegacije:
– šefi držav: 6,
– predsedniki parlamentov: 6,
– predsedniki vlad: 6,
 predsedniki državnih svetov/senatov: 6,
– ministri za zunanje zadeve: 4,
– drugi visoki predstavniki: 4.
  Odstopanje glede števila članov je mogoče le izjemoma ali na
podlagi vzajemnosti.

  Administrativno, tehnično in varnostno spremstvo
  Število članov administrativnega, tehničnega in varnostnega
spremstva ni omejeno. Protokol ne ureja logistike za člane tega
spremstva, vendar po potrebi zagotavlja ustrezno pomoč.


  Stroški
  Članom uradne delegacije se krijejo stroški nastanitve in
prevozov ter stroški vseh obedov, razen zasebnih. Vse stroške,
ki presegajo dogovorjeno število članov uradne delegacije,
plača država gosta. Stroški za storitve PTT se krijejo samo
glavnemu gostu in zakoncu ali partnerju. Če je za izvedbo
dogodka potrebna navzočnost zdravstvenega osebja, stroške v
zvezi s tem poravna gostitelj, Protokol pa nudi organizacijsko
podporo.

  Prav tako stroške obedov krijejo:
– gostitelj obeda v Republiki Sloveniji, in sicer za varnost in
  protokol države gosta,
– Urad za varnost in zaščito za uslužbence Urada za varnost in
  zaščito,
– Protokol za uslužbence Protokola,
– Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije za uslužbence
  Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije,
– druge službe in ponudniki storitev za svoje uslužbence.

  Okvirne točke programa:

  Šefi držav
– pozdravna slovesnost z vojaškimi častmi,
– pogovor na štiri oči z gostiteljem (in zakoncem ali
  partnerjem, če je ta na obisku),
– izmenjava daril,
– pogovor delegacij, ki jih vodita šefa držav,
– srečanje s predsednikom Državnega zbora Republike Slovenije,
– srečanje s predsednikom Vlade Republike Slovenije,
– vodeni sprehod po Ljubljani in obisk mestne hiše,
– slovesna večerja ali kosilo, ki jo priredi predsednik
  Republike Slovenije,
– obed, ki ga priredi predsednik Državnega zbora Republike
  Slovenije ali predsednik Vlade Republike Slovenije,
– ob obisku šefa tuje države z izvršilnimi pooblastili uradni
  pogovori s predsednikom Vlade Republike Slovenije,
– obisk zgodovinskih/kulturnih/naravnih znamenitosti v
  Republiki Sloveniji,
– srečanje z novinarji,
– druge točke po dogovoru z gostiteljem ali na željo gosta.

  Predsedniki parlamentov in predsednik Evropskega parlamenta
– pogovor na štiri oči z gostiteljem,
– pogovor med gostujočo delegacijo in predstavniki poslanskih
  skupin Državnega zbora Republike Slovenije,
– sprejem pri predsedniku Republike Slovenije,
– srečanje s predsednikom Vlade Republike Slovenije,
– slovesna večerja ali kosilo, ki ga priredi predsednik
  Državnega zbora Republike Slovenije,
– tiskovna konferenca,
– vodeni ogled Ljubljane,
– obisk zgodovinskih/kulturnih/naravnih znamenitosti v
  Republiki Sloveniji,
– druge točke po dogovoru z gostiteljem ali na željo gosta.

  Predsedniki vlad, predsednik Evropske komisije in šefi
mednarodnih organizacij v rangu predsednika vlade
– pozdravna slovesnost z vojaškimi častmi,
– pogovor na štiri oči z gostiteljem,
– pogovori delegacij, ki jih vodita predsednika vlad,
– sprejem pri predsedniku Republike Slovenije,
– sprejem pri predsedniku Državnega zbora Republike Slovenije,
– slovesna večerja ali kosilo, ki ga priredi predsednik Vlade
  Republike Slovenije,
– obed, ki ga priredi predsednik Republike Slovenije ali
  predsednik Državnega zbora Republike Slovenije ali
  predsednik Vlade Republike Slovenije ali minister za zunanje
  zadeve Republike Slovenije,
– tiskovna konferenca,
– vodeni ogled Ljubljane,
– obisk zgodovinskih/kulturnih/naravnih znamenitosti v
  Republiki Sloveniji,
– druge točke po dogovoru z gostiteljem ali na željo gosta.

  Ministri za zunanje zadeve in šefi mednarodnih organizacij
ter specializiranih agencij v rangu ministra za zunanje zadeve
– pogovor na štiri oči z gostiteljem,
– pogovor delegacij, ki jih vodita zunanja ministra,
– sprejem pri predsedniku Republike Slovenije,
– sprejem pri predsedniku Državnega zbora Republike Slovenije,
– sprejem pri predsedniku Vlade Republike Slovenije,
– slovesna večerja ali kosilo, ki jo/ga priredi minister za
  zunanje zadeve Republike Slovenije,
– tiskovna konferenca,
– druge točke po dogovoru z gostiteljem ali na željo gosta.


  Spremljevalni program
  Kadar gost prihaja na obisk z zakoncem ali partnerjem, se
zanj organizira spremljevalni program.

  Novinarji
  Za novinarje in fotoreporterje skrbi služba za odnose z
javnostjo gostitelja, razen ob obiskih šefa države ali
predsednika vlade tuje države, ko za novinarje in
fotoreporterje skrbi Urad Vlade Republike Slovenije za
komuniciranje. Stroške prehrane in nastanitve poravnajo
predstavniki medijev sami. Stroške prevozov in hladnega obroka
za tuje novinarje in fotoreporterje poravna gostitelj, razen ob
obisku šefa države ali predsednika vlade tuje države, ko
stroške v okviru programa uradnega obiska poravna Urad Vlade
Republike Slovenije za komuniciranje.

  Tolmači
  O tolmačih se dogovorita obe strani. Praviloma vsaj enega
tolmača zagotovi gostujoča stran.

  Slovesni obedi
  Slovesni obedi ob uradnih obiskih šefov držav, predsednikov
parlamentov in vlad so načeloma na Gradu Brdo ali v Vili
Podrožnik (odvisno od nastanitve gostov in programa obiska).
Slovesni obedi ob uradnih obiskih zunanjih ministrov in drugih
visokih predstavnikov Republike Slovenije so načeloma v Vili
Podrožnik ali na Gradu Strmol.

      V. DELOVNI OBISKI V REPUBLIKI SLOVENIJI

  Uradna delegacija: glavni gost z zakoncem ali partnerjem in
člani uradnega spremstva.
  Največje število članov uradne delegacije:
– šefi držav: 4,
– predsedniki parlamentov: 4,
– predsedniki vlad: 4,
– predsedniki državnih svetov/senatov: 4,
– ministri in drugi visoki predstavniki: 3.
  Odstopanje glede števila članov je mogoče le izjemoma ali na
podlagi vzajemnosti.

  Administrativno, tehnično in varnostno spremstvo
  Število članov administrativnega, tehničnega in varnostnega
spremstva ni omejeno. Protokol ne ureja logistike za člane tega
spremstva, vendar po potrebi zagotavlja ustrezno pomoč.

  Stroški
  Članom uradne delegacije se krijejo stroški nastanitve in
prevozov ter stroški uradnih obedov. Vse, ki presegajo
dogovorjeno število članov uradne delegacije, plača država
gosta. Stroški za storitve PTT se krijejo samo glavnemu gostu
in zakoncu ali partnerju. Če je za izvedbo dogodka potrebna
navzočnost zdravstvenega osebja, stroške v zvezi s tem poravna
gostitelj, Protokol pa ponudi organizacijsko podporo.
  Prav tako stroške obedov krijejo:
– gostitelj obeda v Republiki Sloveniji, in sicer za varnost in
  protokol države gosta,
– Urad za varnost in zaščito za uslužbence Urada za varnost in
  zaščito,
– Protokol za uslužbence Protokola,
– Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije za uslužbence
  Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije,
– druge službe in ponudniki storitev za svoje uslužbence.

  Okvirne točke programa:

  Šefi držav:
– pogovori s predsednikom Republike Slovenije,
– delovno kosilo ali večerja, ki jo priredi predsednik
  Republike Slovenije,
– druge točke po dogovoru z gostiteljem ali na željo gosta.

  Predsedniki parlamentov, predsednik Evropskega parlamenta:
– pogovori s predsednikom Državnega zbora Republike Slovenije,
– delovno kosilo ali večerja, ki ga/jo priredi predsednik
  Državnega zbora Republike Slovenije,
– druge točke po dogovoru z gostiteljem ali na željo gosta.

  Predsedniki vlad, predsednik Evropske komisije in šefi
mednarodnih organizacij v rangu predsednika vlade:
– pogovori s predsednikom Vlade Republike Slovenije,
– delovno kosilo ali večerja, ki ga/jo priredi predsednik Vlade
  Republike Slovenije,
– druge točke po dogovoru z gostiteljem ali na željo gosta.

  Ministri za zunanje zadeve in šefi mednarodnih organizacij
ter specializiranih agencij v rangu ministra za zunanje zadeve:
– pogovori z ministrom za zunanje zadeve Republike Slovenije,
– delovno kosilo ali večerja, ki ga/jo priredi minister za
  zunanje zadeve Republike Slovenije,
– druge točke po dogovoru z gostiteljem ali na željo gosta.

  Tolmači
  O tolmačih se dogovorita obe strani. Praviloma vsaj enega
tolmača zagotovi gostujoča stran.

      VI. ZASEBNI OBISKI V REPUBLIKI SLOVENIJI

  Šefa države, predsednika parlamenta in predsednika
Evropskega parlamenta ter predsednika vlade, predsednika
Evropske komisije in šefa mednarodne organizacije v rangu
predsednika vlade običajno ob prihodu v Republiko Slovenijo
pričaka predstavnik Protokola. Varovanje je zagotovljeno, če
pristojni organi Republike Slovenije presodijo, da je to
potrebno. Mogoče je vključiti tudi uradni del (npr. vljudnostno
srečanje s pandanom v Republiki Sloveniji ali manjše kosilo ali
večerja, ki ga/jo priredi pandan v Republiki Sloveniji).
Gostitelj krije predvidoma stroške nastanitve, obedov in
prevoze največ za dve osebi, vključno z glavnim gostom, vendar
le, če je gosta povabila slovenska stran. Druge stroške krije
država gosta. Če gosta ni povabil visoki predstavnik Republike
Slovenije, vse stroške krije gost.

           VII. TRANZITNI PREHODI

  Šefa države, predsednika parlamenta in predsednika
Evropskega parlamenta ter predsednika vlade, predsednika
Evropske komisije in šefa mednarodne organizacije v rangu
predsednika vlade pozdravi predstavnik urada/kabineta
gostitelja ali predstavnik Protokola. Po potrebi se zagotovi
možnost počitka. Plačnik stroškov nastanitve ali drugih
stroškov je gost.
  Ministre za zunanje zadeve pozdravi predstavnik Ministrstva
za zunanje zadeve Republike Slovenije. Plačnik stroškov
nastanitve ali drugih stroškov je gost.

    VIII. PROTOKOLARNE NALOGE DIPLOMATSKEGA PROTOKOLA

  Ministrstvo skrbi za:
– delovne in zasebne obiske ministrov za zunanje zadeve in
  šefov mednarodnih organizacij ter specializiranih agencij v
  rangu ministra za zunanje zadeve v Republiki Sloveniji ter
  delovne in zasebne obiske drugih gostov, ki so v Republiko
  Slovenijo prišli na povabilo ministra za zunanje zadeve
  Republike Slovenije,
– zakonca ali partnerja ministra za zunanje zadeve Republike
  Slovenije, ko spremlja ministra za zunanje zadeve Republike
  Slovenije ob obiskih v državnih institucijah in drugih
  ustanovah, zavodih in organizacijah v Republiki Sloveniji.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti