Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2009 z dne 30. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2009 z dne 30. 10. 2009

Kazalo

3793. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (ZPKEU-B), stran 11361.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (ZPKEU-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (ZPKEU-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. oktobra 2009.
Št. 003-02-9/2009-9
Ljubljana, dne 27. oktobra 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POSTOPKU PRIZNAVANJA POKLICNIH KVALIFIKACIJ DRŽAVLJANOM DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE, EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA IN ŠVICARSKE KONFEDERACIJE ZA OPRAVLJANJE REGULIRANIH POKLICEV OZIROMA DEJAVNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI (ZPKEU-B)
1. člen
V Zakonu o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 21/02 in 92/07) se v tretjem odstavku 5.a člena za besedilom »Ministrstvo, pristojno za posamezen reguliran poklic ali dejavnost (v nadaljnjem besedilu: pristojno ministrstvo)« doda besedilo »oziroma z zakonom določena zbornica oziroma s posebnim zakonom določena zbornica oziroma pristojna zbornica ali drug pristojen organ, ki ga je pristojno ministrstvo na podlagi javnega razpisa pooblastilo za izvajanje nalog, določenih v tem zakonu (v nadaljnjem besedilu: pristojen organ).«.
2. člen
Prvi odstavek 5.b člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ponudnik storitev mora pred prvim opravljanjem storitev v Republiki Sloveniji, in če so se po začetku opravljanja storitev v Republiki Sloveniji bistveno spremenile okoliščine, dati pisno prijavo pri pristojnem ministrstvu oziroma pristojnem organu.«.
V drugem odstavku se pred piko doda naslednje besedilo: »na predpisanem obrazcu s priloženo zahtevano dokumentacijo.«.
V tretjem odstavku se namesto pike postavi vejica in doda naslednje besedilo: »kateri reguliran poklic oziroma dejavnost namerava ponudnik storitev izvajati in, če je znano, trajanje izvajanja storitev v Republiki Sloveniji.«.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Pisna prijava iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati naslednje osebne podatke ponudnika storitev:
– ime in priimek,
– datum rojstva,
– kraj rojstva,
– državo rojstva,
– državljanstvo,
– spol,
– številko potnega lista,
– naziv reguliranega poklica, ki ga izvaja ponudnik storitev.«.
3. člen
V prvem, tretjem, četrtem in šestem odstavku 5.d člena se za besedo »ministrstvo« doda besedilo »oziroma pristojni organ«.
4. člen
Za 5.e členom se doda novi 5.f člen, ki se glasi:
»5.f člen
Pristojna ministrstva oziroma pristojni organi izdajajo potrdila o zakonitem opravljanju regulirane dejavnosti v Republiki Sloveniji.«.
5. člen
V 6. členu se za prvim odstavkom doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Pristojnost vodenja postopkov in drugih nalog, določenih v tem zakonu, se lahko s posebnim zakonom ali na podlagi javnega razpisa prenese na drug pristojni organ.«.
Dosedanji drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
V novem tretjem odstavku se v napovednem stavku za besedo »ministrstvo« doda besedilo »oziroma pristojni organ«.
V novem četrtem odstavku se za besedo »ministrstvo« doda besedilo »oziroma pristojni organ«.
V novem petem odstavku se za besedo »ministrstva« doda besedilo »oziroma pristojni organi«.
V novem sedmem odstavku se v tretji alineji besedilo »vsaki dve leti« nadomesti z besedama »vsako leto«.
6. člen
V prvem odstavku 8. člena se za besedo »ministrstvu« doda besedilo »oziroma pristojnem organu«.
V drugem odstavku se za besedo »ministrstvo« doda besedilo »oziroma pristojni organ«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Zoper odločbo pristojnega organa, na katerega je na podlagi drugega odstavka 6. člena tega zakona preneseno javno pooblastilo za pristojnost vodenja postopkov in drugih nalog, določenih s tem zakonom, je možna pritožba na pristojno ministrstvo, če poseben zakon ne določa drugače. Zoper odločbo pristojnega ministrstva ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor.«.
7. člen
V drugem odstavku 9. člena se za besedo »ministrstvo« doda besedilo »oziroma pristojni organ«.
Za četrtim odstavkom se doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Vsa dokumentacija in listine se lahko posredujejo po elektronski poti na pristojno ministrstvo oziroma pristojni organ za poklice v skladu z 8. členom Direktive 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu (UL L št. 376 z dne 27. 12. 2006, str. 36), pri čemer se uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek o vlaganju vlog in o vročanju po elektronski poti.«.
Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
8. člen
V prvem, drugem, tretjem in petem odstavku 10. člena se za besedo »ministrstvo« doda besedilo »oziroma pristojni organ«.
V drugem odstavku se besedilo »v enem mesecu« nadomesti z besedilom »v dveh mesecih«.
V tretjem odstavku se besedilo »najkasneje v 8 dneh« nadomesti z besedilom »najkasneje v 14 dneh«.
9. člen
V prvem in drugem odstavku 12. člena se za besedo »ministrstvo« doda besedilo »oziroma pristojni organ«.
10. člen
V 15. členu se za besedama »pristojno ministrstvo« v vseh sklonih doda besedilo »oziroma pristojni organ« v ustreznem sklonu.
11. člen
V prvem odstavku 16. člena se za besedama »Pristojno ministrstvo« doda besedilo »oziroma pristojni organ«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če poklicna kvalifikacija odstopa toliko, da s preizkusom poklicne usposobljenosti ali s prilagoditvenim obdobjem ni možno pridobiti ustrezne kvalifikacije v Republiki Sloveniji, lahko pristojni organ izda negativno odločbo v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.«.
12. člen
V 17. členu se za besedo »ministrstvo« doda besedilo »oziroma pristojni organ«.
13. člen
V prvem odstavku 19. člena se za besedo »ministrstvo« doda besedilo »oziroma pristojni organ«, za drugo alinejo pika nadomesti s podpičjem in dodata novi tretja in četrta alineja, ki se glasita:
»– evidenco prijav ponudnikov storitev;
– evidenco izdanih potrdil ponudnikom storitev o zakonitem opravljanju dejavnosti v Republiki Sloveniji.«.
Za prvim odstavkom se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Evidence iz prejšnjega odstavka se vodijo v pisni in elektronski obliki.«.
Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
V novem petem odstavku se za »Pristojno ministrstvo« doda besedilo »oziroma pristojni organ«.
14. člen
Črta se 19.a člen.
15. člen
V prvem odstavku 21. člena se za besedo »ministrstvi« dodata besedi »in pristojnimi organi«, za besedo »ministrstvih« pa se dodata vejica in besedi »pristojnih organih«.
16. člen
V 22. členu se za besedo »ministrstvo« doda besedilo »oziroma pristojni organ«.
17. člen
Za 22. členom se doda naslov poglavja, ki se glasi: »IV.a UPRAVNO SODELOVANJE«.
18. člen
V prvem odstavku 22.a člena se namesto besede »in« postavi vejica in doda besedilo »ter pristojni organi«.
V drugem odstavku se za besedo »dejavnosti« dodata vejica in besedilo »podatkov o verodostojnosti dokazil«. Besedilo »podatke o ustanovitvi« se spremeni tako, da se glasi »podatkov o ustanovitvi«.
Za četrtim odstavkom se dodata novi peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Izmenjava podatkov iz drugega odstavka obsega naslednje osebne podatke: ime, priimek, datum in kraj rojstva, država ustanovitve, registrska številka, telefonska številka, e-naslov, naslov (država, regija, mesto, poštna številka, ulica in hišna številka), dodatni naslov, podatki glede poklica in poklicnega naziva, državljanstvo, podatki, potrebni za določitev kvalifikacije, podatki o opravljanju poklica oziroma dejavnosti, podatki o usposabljanju kandidata, podatki o članstvu v združenjih in vpisih v registre, podatki o delovnih izkušnjah, podatki o sprejetih disciplinskih ali kazenskih sankcijah, podatki o vlogi v podjetju oziroma družbi, podatki o zavarovanju oziroma finančnem jamstvu, podatki v zvezi z informacijami, ki jih ponudniki storitev zagotavljajo prejemnikom, podatki o poslovnih komunikacijah, podatki o zastopnikih, podatki o odločitvah v zvezi s plačilno nesposobnostjo ali stečajem, podatki o priloženih dokazilnih listinah.
(6) Pristojna ministrstva oziroma pristojni organi lahko zberejo potrebne podatke za namene izmenjave informacij po tem zakonu iz obstoječih nacionalnih zbirk osebnih podatkov. To velja tudi za pridobitev teh podatkov po neposredni elektronski poti.«.
KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 101-01/09-8/11
Ljubljana, dne 19. oktobra 2009
EPA 530-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti