Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2009 z dne 30. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2009 z dne 30. 10. 2009

Kazalo

3792. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (ZNPK-C), stran 11359.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (ZNPK-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (ZNPK-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. oktobra 2009.
Št. 003-02-9/2009-8
Ljubljana, dne 27. oktobra 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJAH (ZNPK-C)
1. člen
V Zakonu o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo) se v naslovu 8. člena črtata besedi »in strokovno«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Naloge CPI so:
– vodenje postopkov razvoja poklicnih standardov in katalogov;
– vodenje delovnih skupin, ki jih imenujejo področni odbori za poklicne standarde ter strokovna pomoč strokovnjakom za razvoj poklicnih standardov in katalogov;
– pripravljanje in pošiljanje predlogov poklicnih standardov in katalogov, predlogov o podaljšanju veljavnosti sedanjih ali prenovljenih poklicnih standardov in katalogov z utemeljitvami pristojnemu področnemu odboru ter pristojnemu strokovnemu svetu;
– spremljanje dela svetovalcev v postopku preverjanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij;
– razvoj metodologij za pripravo poklicnih standardov in katalogov ter priznavanje kvalifikacij, pridobljenih v sistemu dela;
– spremljanje certifikatnega sistema;
– spremljanje mednarodne primerljivosti poklicnih kvalifikacij;
– opravljanje strokovnih nalog in dopolnjevanje metodoloških podlag certifikatnega sistema, kreditnega sistema in ogrodja kvalifikacij;
– spodbujanje pridobivanja poklicnih kvalifikacij za nova poklicna in strokovna področja na vseh ravneh zahtevnosti;
– predstavitev in promocija certifikatnega sistema v sodelovanju s partnerji;
– sodelovanje z drugimi partnerskimi institucijami v Evropski uniji;
– razvoj in dopolnjevanje metodologij za neposredno in posredno preverjanje;
– priprava gradiva in opravljanje drugih nalog, določenih z zakoni in drugimi predpisi ter splošnimi akti in potrebami ministrstva;
– vzdrževanje in razvijanje informacijskega sistema v okviru nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije;
– izvajanje obveznega programa usposabljanja za svetovalce v postopku preverjanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij.«.
2. člen
V 9. členu se za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– spremlja in vrednoti uresničevanje ciljev programa usposabljanja kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje in pristojnemu strokovnemu svetu daje pobude za izboljšave,«.
Dosedanja tretja do deseta alineja postanejo četrta do enajsta alineja.
3. člen
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Podlaga za pripravo kataloga je pobuda za pripravo poklicnega standarda.
Pobuda za pripravo poklicnega standarda je dokument, ki vsebuje ime poklica, ključna dela, oceno potreb glede na dolgoročni razvoj dejavnosti, predpise, ki urejajo dejavnost v Republiki Sloveniji in v Evropski uniji, ter mednarodno primerljivost.
Pobudo za pripravo poklicnih standardov lahko da vsaka pravna ali fizična oseba na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani CPI. Če CPI ugotovi, da pobuda izpolnjuje pogoje, ki so predpisani v metodologiji za pripravo poklicnega standarda in kataloga iz 13. člena tega zakona, pripravi predlog za obravnavo na pristojnem področnem odboru za poklicne standarde, ki sprejme odločitev o pripravi poklicnega standarda oziroma kataloga ter predlaga partnerje, ki naj imenujejo predstavnike v delovno skupino, katere delo usklajuje in usmerja CPI. Katalog se oblikuje na podlagi poklicnega standarda.
Zahtevo za pripravo poklicnih standardov lahko da tudi ministrstvo, pristojno za področje, ki ga ureja predpis, v katerem je kot pogoj za opravljanje določenega reguliranega poklica predpisana pridobitev poklicnih kvalifikacij. CPI v primeru zahteve pristojnega ministrstva sprejme odločitev o začetku priprave poklicnega standarda in kataloga ter predlaga partnerje, ki naj imenujejo predstavnike v delovno skupino. V delovni skupini za pripravo poklicnega standarda in kataloga mora sodelovati vsaj en predstavnik ministrstva, ki je zahtevalo pripravo poklicnega standarda.«.
4. člen
V petem odstavku 14. člena se v drugi alineji beseda »in« nadomesti z vejico, na koncu tretje alineje pa se pika nadomesti z vejico in doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– umeščenost predloga v obstoječo strukturo kvalifikacij za področje.«.
5. člen
Drugi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kataloge s sklepom objavi minister, in sicer tako, da so javno dostopni najmanj v elektronski obliki. Objava kataloga na spletni strani nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije ali ministrstva, pristojnega za delo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), se šteje za uradno objavo.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Katalogi, ki so sprejeti v skladu s tem zakonom in objavljeni v skladu s prejšnjim odstavkom, so javno veljavni.«.
6. člen
Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Poklicno kvalifikacijo po tem zakonu lahko pridobi oseba, ki je stara najmanj 18 let. Izjemoma lahko poklicno kvalifikacijo po tem zakonu pridobi tudi oseba, ki še ni stara 18 let, če ji je prenehal status vajenca ali dijaka in dokaže, da dosega znanja in spretnosti, določene s katalogom (v nadaljnjem besedilu: kandidat).«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij morajo kandidatom za pridobitev poklicnih kvalifikacij zagotoviti svetovanje v postopku pridobivanja poklicnih kvalifikacij in pomoč pri sestavi osebne zbirne mape.«.
7. člen
Prvi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Poklicne kvalifikacije preverjajo in potrjujejo komisije za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij (v nadaljnjem besedilu: komisije).«.
V drugem odstavku se črta besedilo »pristojen za delo«.
8. člen
V drugem odstavku 20. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Državni izpitni center organizira spremljanje dela komisij tako, da se udeleži preverjanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij pri posameznem izvajalcu postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij vsaj enkrat letno.«.
9. člen
Besedilo 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kandidat ima pravico do ugovora v osmih dneh po prejemu odločbe komisije. Ugovor predloži stalni komisiji za ugovore pri ministrstvu. Stalno komisijo za ugovore imenuje minister.
Stalna komisija za ugovore mora v osmih dneh ugotoviti utemeljenost ugovora. Če ugotovi, da je ugovor utemeljen, imenuje novo komisijo. Novo komisijo imenuje v skladu z 19. členom tega zakona. V novo komisijo ne sme imenovati članov, ki so sodelovali pri izdaji odločbe, zoper katero je vložen ugovor, razen ko drugih članov z ustrezno licenco ni.«.
10. člen
V petem odstavku 32. člena se v prvi alineji za besedilom »prebivališče« dodata vejica in beseda »državljanstvo«.
V šestem odstavku se doda nov tretji stavek, ki se glasi: »Evidenco izdanih certifikatov morajo izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij voditi v ustreznih zbirkah nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije.«.
11. člen
Drugi odstavek 34. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Stroški se kandidatu zaračunajo v višini, ki jo v skladu z metodologijo oblikovanja cene za pridobitev certifikata določi minister. Predlog za sprejetje metodologije iz prejšnjega stavka lahko dajo tudi partnerji.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
(podzakonski predpisi)
V kolikor niso v nasprotju s tem zakonom, se še naprej uporabljajo naslednji podzakonski predpisi:
– Pravilnik o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o načinu in postopku za pridobitev in izgubo licence (Uradni list RS, št. 13/01, 97/03, 108/04, 18/05, 57/07, 17/09),
– Pravilnik o nomenklaturi poklicev (Uradni list RS, št. 77/03, 27/04, 73/04, 108/04, 18/05, 54/05, 103/05, 21/06, 50/06, 136/06, 31/07, 17/08, 117/08),
– Pravilnik o stalnem strokovnem usposabljanju članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 65/07),
– Pravilnik o obrazcu javne listine o nacionalni poklicni kvalifikaciji – certifikatu (Uradni list RS, št. 97/03, 57/07),
– Pravilnik o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 13/01, 97/03, 108/04, 117/05, 57/07),
– Pravilnik o vodenju registra izvajalcev postopkov za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 26/01, 77/03, 107/05, 40/07),
– Pravilnik o strokovnem izpitu inšpektorjev za nacionalne poklicne kvalifikacije (Uradni list RS, št. 16/02),
– Pravilnik o sprejemu kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije čipkar/čipkarica (Uradni list RS, št. 81/02),
– Pravilnik o sprejemu katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 67/03),
– Odredba o določitvi programa usposabljanja za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 16/02),
– Odredba o izobraževalnem programu poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja (Uradni list RS, št. 125/00),
– Odredba o izobraževalnih programih poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja (Uradni list RS, št. 77/00),
– Pravilnik o spremembi Odredbe o izobraževalnih programih poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja (Uradni list RS, št. 54/05),
– Odredba o sprejemu katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 64/02),
– Odredba o sprejemu katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti za pridobitev poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 68/01),
– Odredba o katalogih standardov strokovnih znanj in spretnosti poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 77/00).
13. člen
(prehodno obdobje)
CPI pripravi obvezen program usposabljanja v roku šest mesecev od uveljavitve tega zakona. Svetovalci v postopku preverjanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij, ki so usposabljanje že zaključili, morajo v roku 12 mesecev od sprejetja obveznega programa usposabljanja opraviti morebitne manjkajoče module.
Evidenco izdanih certifikatov morajo izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij začeti voditi v ustreznih zbirkah nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
Če izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij po roku iz prejšnjega odstavka ne bodo vodili evidence izdanih certifikatov v ustreznih zbirkah nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije, Državni izpitni center ne sme imenovati komisij za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij pri teh izvajalcih postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij.
V šestih mesecih od uveljavitve tega zakona morajo izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij v evidenco izdanih certifikatov v okviru nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije vnesti vse podatke iz petega odstavka 32. člena zakona za vse že izdane certifikate.
14. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-13/09-1/10
Ljubljana, dne 19. oktobra 2009
EPA 527-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti