Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2009 z dne 30. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2009 z dne 30. 10. 2009

Kazalo

3791. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju (ZOro-1B), stran 11355.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju (ZOro-1B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju (ZOro-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. oktobra 2009.
Št. 003-02-9/2009-3
Ljubljana, dne 27. oktobra 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O OROŽJU (ZOro-1B)
1. člen
V Zakonu o orožju (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo) se za prvim odstavkom 1. člena doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Ta zakon določa nabavo, posest, prenos in promet z orožjem med državami članicami Evropske unije v skladu z Direktivo 91/477/EGS o nadzoru nabave in posedovanja orožja z dne 18. junija 1991 (UL L št. 256, z dne 13. septembra 1991, str. 51. Besedilo, kakor je bilo popravljeno v UL L 54, z dne 5. marca 1993, str. 22), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2008/51/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o spremembah Direktive Sveta 91/477/EGS o nadzoru nabave in posedovanja orožja (UL L št. 179, z dne 8. julija 2008, str. 5).".
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se pod "Kategorijo A" v 10. točki pika nadomesti s podpičjem in dodata novi 11. in 12. točka, ki se glasita:
"11. orožje, izdelano iz katerega koli bistvenega sestavnega dela orožja, ki izvira iz nedovoljene trgovine;
12. izdelano novo orožje, ki nima predpisanih označb.".
V prvi alineji drugega odstavka se črta besedilo "in iz kategorije B 7. točka".
V drugi alineji se za besedilom "iz kategorije B" doda vejica in črta besedilo "1. točka do vključno 6. točke ter iz".
V tretji alineji se za besedilom "5. točke" doda besedilo "in 6. točka, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi višja kot 20 J ali hitrost izstrelka na ustju cevi 200 m/s ali več".
V četrti alineji se za besedilom "6. točka" doda vejica in besedilo "pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi nižja kot 20 J ali hitrost izstrelka na ustju cevi manjša kot 200 m/s".
V tretjem odstavku se pred besedama "deli streliva" doda beseda "sestavni", pred besedama "deli orožja" pa se dodata besedi "bistveni sestavni".
V četrtem odstavku se v 3. točki besedi "pristojno ministrstvo" nadomestita z besedilom "minister, pristojen za notranje zadeve, ki tudi imenuje komisijo za ugotavljanje trajne onesposobljenosti orožja".
3. člen
V 4. členu se v 20. točki za besedama "Hladno orožje" doda besedilo "so predmeti, kot", za besedo "gumijevke" pa se postavi vejica in doda besedilo "tonfe, teleskopske palice".
23. točka se spremeni tako, da se glasi:
"23. Bistveni sestavni deli orožja so zaklep, zaklepišče, ležišče naboja s cevjo ter boben z ležišči naboja in so, razvrščeni v enako kategorijo kot strelno orožje, v katero so vgrajeni ali v katero se jih namerava vgraditi.".
24. točka se spremeni tako, da se glasi:
"24. Posebna oprema za orožje vseh kategorij, so naprave za dušitev zvoka, cevi z zunanjim navojem na ustju cevi ali drugimi nastavki, namenjenimi izključno namestitvi dušilca ali vojaške opreme (tromblonski nastavki ipd.), teleskopski namerilniki z napravo za elektronsko ojačevanje svetlobe oziroma z infrardečo napravo ali namerilniki s termičnim (IR) senzorjem, če so izdelani ali predelani tako, da se pritrdijo na orožje ali so njegov integralni del.".
V 25. točki se beseda "Deli" nadomesti z besedama "Sestavni deli".
4. člen
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
"8.a člen
Pristojnost
Orožne listine in odločbe v upravnem postopku, ki so povezane z uresničevanjem pravic in dolžnosti po tem zakonu, izdaja upravna enota, na območju katere ima oseba stalno prebivališče ali sedež (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).
Dovoljenja za promet z orožjem, za uvoz, izvoz, tranzit iz tretjih držav ali v tretje države in prenos tega orožja med državami članicami Evropske unije z namenom prometa ter za dejavnost strelišč izdaja na prvi stopnji ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.".
5. člen
Četrti odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Dovoljenje za posest orožja dovoljuje posamezniku posest in prenašanje posameznega kosa orožja ter njegovo uporabo v lovišču ali na strelišču in se izda s trajno veljavnostjo.".
6. člen
12. člen se črta.
7. člen
V osmem odstavku 14. člena se za besedo "kategorije D" doda besedilo "in 6. točke kategorije D, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi višja kot 20 J ali hitrost izstrelka na ustju cevi 200 m/s ali več".
8. člen
Drugi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se dovoljenje za nabavo orožja, dovoljenje za nabavo streliva ali orožni posestni list lahko izda pravnim osebam in podjetnikom, če odgovorne osebe pravne osebe in podjetniki izpolnjujejo pogoje iz 1., 2., 3., 5. in 6. točke drugega odstavka 14. člena tega zakona, če izkažejo upravičen razlog za nabavo orožja B, C kategorije in iz 1. do 5. točke kategorije D in 6. točke kategorije D, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi višja kot 20 J ali hitrost izstrelka na ustju cevi 200 m/s ali več ter se ukvarjajo s filmsko, gledališko, muzejsko dejavnostjo, s športnim streljanjem, lovstvom, gojitvijo divjadi ali z izvajanjem usposabljanja za varno ravnanje z orožjem.".
V tretjem odstavku se za besedilom "kategorije D" doda besedilo "in 6. točke kategorije D, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi višja kot 20 J ali hitrost izstrelka na ustju cevi 200 m/s ali več.".
9. člen
Za drugim odstavkom 25. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"Posameznik, ki zbira orožje in v zbirki poseduje tudi orožje iz kategorije A, ki ga je dovoljeno zbirati, mora omogočiti policistu, da preveri kako hrani orožje. Minister, pristojen za notranje zadeve predpiše podroben način in vsebino preverjanja hrambe orožja.".
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
10. člen
Peti odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Orožje kategorije A, za katerega je ugotovljeno, da se ne izdeluje več in ga ne uporabljajo obrambne sile ali policija, in strelivo za takšno orožje ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, uvrsti na seznam orožja iz kategorije A, ki ga je dovoljeno zbirati, in je za ta namen posameznikom, pravnim osebam in podjetnikom promet, nabava in posest pod pogoji tega zakona dovoljena. Izpolnjevanje pogojev za uvrstitev orožja na seznam ugotavlja komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za notranje zadeve. Uvrstitev orožja na seznam lahko predlaga vsak, ki ima za to pravni interes. Seznam in njegove dopolnitve se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu.".
11. člen
V prvem odstavku 31. člena se besedilo "osebno ime, stalno prebivališče, firmo oziroma" nadomesti z besedilom "prebivališče ali".
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Oseba mora v roku osmih dni po nastali spremembi, predložiti pristojnemu organu orožno listino in zaprositi za novo listino, če:
1. spremeni osebno ime, ime firme ali pravne osebe;
2. spremeni prebivališče ali sedež, vpis spremembe prebivališča ali sedeža pa ni možen;
3. fotografija v orožnem listu ali evropski orožni prepustnici ne kaže več imetnikove prave podobe;
4. je poškodovana ali obrabljena, ali če iz kakšnega drugega razloga ni več uporabna.".
12. člen
V 35. členu se v 9. točki pika nadomesti z vejico in dodata novi 10. in 11. točka, ki se glasita:
"10. Nedovoljena proizvodnja orožja pomeni proizvodnjo ali sestavljanje orožja, njegovih delov in streliva brez ustreznega dovoljenja, ali je pri tem uporabljen kateri koli del orožja, ki je bil pred tem vključen v nedovoljeno trgovino, ali proizvedeno orožje nima predpisanih označb.
11. Nedovoljena trgovina pomeni nakup, prodajo, dobavo, prevoz ali prenos orožja, njegovih delov ali streliva z območja ene države članice Evropske unije ali preko njenega območja na območje druge države članice Evropske unije, če ena izmed teh držav tega ne dovoli ter uvoz ali izvoz iz tretjih ali v tretje države brez ustreznega dovoljenja, ali če orožje ni ustrezno označeno.".
13. člen
Prvi odstavek 40. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Razen orožja iz 4. in 5. točke kategorije D, sme trgovec dajati v promet na novo izdelano orožje strelivo in bistvene dele orožja, ki so preizkušeni, žigosani in označeni po predpisih o preizkušanju in žigosanju oziroma o označevanju ročnega strelnega orožja in streliva. Šteje se, da je orožje ali bistveni del orožja označen, če je iz oznake razvidno ime proizvajalca, država ali kraj proizvodnje, serijska številka in leto proizvodnje ali če je pri strelivu vsaka posamezna osnovna embalaža vsega streliva označena tako, da navaja ime proizvajalca, identifikacijsko serijsko številko, kaliber in vrsto streliva. Podrobnejše predpise o označevanju orožja predpiše minister, pristojen za notranje zadeve.".
V tretjem odstavku se besedilo "iz 2. in 3. točke kategorije D:" nadomesti z besedilom "iz 2. do 5. točke kategorije D in 6. točke kategorije D, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi višja kot 20 J ali hitrost izstrelka na ustju cevi 200 m/s ali več:".
V četrtem odstavku se za besedilom "kategorije D" doda besedilo "in 6. točke kategorije D, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi višja kot 20 J ali hitrost izstrelka na ustju cevi 200 m/s ali več".
V petem odstavku se za besedilom "kategorije D" doda besedilo "in 6. točke kategorije D, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi višja kot 20 J ali hitrost izstrelka na ustju cevi 200 m/s ali več".
V šestem odstavku se besedilo "D kategorije" nadomesti z besedilom "kategorije D", za besedilom" iz 2. do 5 točke kategorije D" pa se doda besedilo "in 6. točke kategorije D, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi višja kot 20 J ali hitrost izstrelka na ustju cevi 200 m/s ali več".
14. člen
Za 40. členom se doda nov 40.a člen, ki se glasi:
"40.a člen
Izjema pri proizvodnji streliva
Trgovec, ki ima dovoljenje za dejavnost proizvodnje streliva sme izdelovati in dajati v promet tudi strelivo, ki ni preizkušeno in označeno po predpisih o preizkušanju in žigosanju oziroma o označevanju ročnega strelnega orožja in streliva, pod pogojem, da ga proizvaja v manjših serijah do največ 1000 kosov, za znanega kupca in da se takšno strelivo v večjih serijah ne proizvaja več.".
15. člen
V drugem odstavku 42. člena se za besedilom "kategorije D" doda besedilo "in 6. točke kategorije D, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi višja kot 20 J ali hitrost izstrelka na ustju cevi 200 m/s ali več".
16. člen
V prvem odstavku 48. člena se za besedilom "orožje iz 6." doda besedilo "točke, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi nižja kot 20 J ali hitrost izstrelka na ustju cevi manjša kot 200 m/s,".
17. člen
Za drugim odstavkom 50. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"Določbe tega zakona o civilnih streliščih ne veljajo za strelišča ali zemljišča, ki jih uporabljajo posamezniki in strelske organizacije, razen določb 54. in 56. člena tega zakona in določb predpisov, ki urejajo red in varnost na strelišču.".
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
18. člen
V drugem odstavku 58. člena se za besedilom "22. člena" doda besedilo "ali v nasprotju s tretjim odstavkom 25. člena".
19. člen
Prvi odstavek 59. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Lovska ali strelska organizacija mora v 30 dneh sporočiti pristojnemu organu vsako prenehanje članstva v organizaciji.".
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"Pristojni organ odvzame posamezniku, ki mu je prenehalo članstvo v lovski ali strelski organizaciji, orožni list za lovsko ali športno orožje, razen če se je vključil v drugo lovsko ali strelsko organizacijo.".
V tretjem odstavku se beseda "družini" nadomesti z besedo "organizaciji".
20. člen
67. člen se spremeni tako, da se glasi:
"67. člen
Vnos orožja iz Evropske unije
Posamezniki, ki prebivajo v eni izmed držav članic Evropske unije, smejo vnesti orožje v Republiko Slovenijo, če ga imajo registriranega v evropski orožni prepustnici, njegov vnos pa je predhodno dovolilo ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
Dovoljenje se izda za dobo enega leta in se vpiše v evropsko orožno prepustnico. Dovoljenje se lahko podaljša, in sicer za eno leto.
Dovoljenja se ne izda, če obstajajo razlogi javnega reda ali varnosti države.
Dovoljenja iz prvega odstavka tega člena ne potrebujejo lovci za enega ali več kosov orožja kategorije C in D in streliva zanj, športni strelci za enega ali več kosov športnega orožja kategorije B, C in D in streliva zanj, če je to orožje registrirano v evropski orožni prepustnici in lahko posameznik dokaže, da je namen njegovega potovanja lovsko ali športno udejstvovanje ali tekmovanje.".
21. člen
68. člen se spremeni tako, da se glasi:
"68. člen
Izdaja evropske orožne prepustnice
Na zahtevo posameznika, ki prebiva na območju Republike Slovenije, izda pristojni organ evropsko orožno prepustnico pod pogojem, da za zaprošeno orožje že ima orožno listino za posest ali nošenje iz 10. člena tega zakona. Evropska orožna prepustnica se izda z veljavnostjo petih let.".
22. člen
Za 69. členom se doda nov 69.a člen, ki se glasi:
"69. a člen
Nabava in vnos orožja
Posamezniki, ki prebivajo ali imajo svoj sedež na območju Republike Slovenije, smejo nabaviti orožje iz kategorije A, določeno v drugem odstavku 28. člena tega zakona, kategorije B, C in D ali strelivo v eni izmed držav članic Evropske unije in ga vnesti v Republiko Slovenijo na podlagi dovoljenja za nabavo orožja ali streliva v državi članici Evropske unije in po predhodni privolitvi pristojnega organa.
Za vnos orožja iz prejšnjega odstavka v Republiko Slovenijo iz držav članic Evropske unije med trgovci iz 36. člena tega zakona je potrebna predhodna privolitev ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.
Privolitev iz prvega in drugega odstavka ni potrebna za orožje in strelivo, za kateri minister, pristojen za notranje zadeve, določi, da se lahko nabavita in vneseta brez privolitve.".
23. člen
Prvi odstavek 71.c člena se spremeni tako, da se glasi:
"Posamezniki morajo orožje in strelivo ob prestopu državne meje takoj priglasiti organu, ki opravlja mejno kontrolo. Ni pa potrebno priglasiti orožja iz 6 točke kategorije D pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi nižja kot 20 J ali hitrost izstrelka na ustju cevi manj kot 200 m/s in orožja iz 7., 8. in 9. točke kategorije D.".
24. člen
V četrtem odstavku 71.e člena se črtata besedi "ali streliva".
Črta se deseta alineja.
25. člen
V prvem odstavku 74. člena se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
"– evidenco izdanih dovoljenj za prenos, uvoz, izvoz ali tranzit orožja za trgovca.".
26. člen
V prvem odstavku 75. člena se v četrti alineji vejica nadomesti s piko in črta peta alineja.
27. člen
V 77. členu se za tretjim odstavkom dodata četrti in peti odstavek, ki se glasita:
"Trgovci z orožjem morajo posredovati podatke iz evidenc iz prvega odstavka tega člena v centralno zbirko podatkov, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše način vodenja centralne zbirke podatkov, posredovanja podatkov in tehnične pogoje za računalniško opremo za posredovanje podatkov iz prejšnjega odstavka.".
28. člen
78. člen se spremeni tako, da se glasi:
"78. člen
Čas hrambe
Evidence iz prve alineje prvega odstavka 74. člena, evidence iz prve in druge alineje prvega odstavka 75. člena in evidence iz prvega odstavka 77. člena tega zakona se hranijo še 20 let po prenehanju razloga za njihovo vodenje.
Evidence iz druge, tretje in četrte alineje prvega odstavka 74. člena, evidence iz tretje in četrte alineje prvega odstavka 75. člena, evidence iz 76. člena in evidence iz drugega odstavka 77. člena tega zakona se hranijo še 10 let po prenehanju razloga za njihovo vodenje.
Po poteku roka iz prvega in drugega odstavka tega člena se podatki arhivirajo.
Evidence iz prvega in drugega odstavka tega člena se vodijo kot centralna računalniško podprta zbirka podatkov.".
29. člen
Naslov XI. poglavja "INŠPEKCIJSKI NADZOR" se spremeni tako, da se glasi: "NADZOR".
30. člen
80. člen se spremeni tako, da se glasi:
"80. člen
Pristojnost
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona pri pravnih osebah in podjetnikih, ki posedujejo orožje, se ukvarjajo s prometom orožja ali dejavnostjo strelišča, opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat).
Nadzor nad izvajanjem določb 3., 4., 8., 10., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 32., 33., 34., 37., 42., 44., 45., 47., 48., 49., 53., 67., 68., 69., 71., 71.a, 71.b, 71.c, 71.d, 71.e in 71.g člena tega zakona opravlja policija, nad določbami 67., 69., 69.a, 71., 71.a, 71.b, 71.c, 71.d in 71.e člena tega zakona pa tudi carina, vsak v skladu s svojimi pooblastili.
V inšpektoratu opravljajo inšpekcijski nadzor uslužbenci in uslužbenke s posebnimi pooblastili, to so inšpektorji in inšpektorice (v nadaljnjem besedilu: inšpektor).
Inšpektor samostojno opravlja naloge inšpekcijskega nadzora, izdaja odločbe in sklepe v upravnem postopku in odreja druge ukrepe, za katere je pooblaščen. Za izvajanje svojih nalog lahko inšpektor zahteva pomoč policije, carine in drugih inšpekcijskih organov.
Inšpektor opravlja nadzor nad izvrševanjem določb tega zakona tako, da pri pravnih osebah in podjetnikih, ki posedujejo orožje, se ukvarjajo s prometom orožja ali dejavnostjo strelišča:
– preverja statusne zadeve;
– preverja izpolnjevanje splošnih pogojev za posest ali promet z orožjem oziroma dejavnost strelišča po tem zakonu;
– preverja ustreznost poslovnih prostorov, namenjenih za promet z orožjem;
– preverja ustreznost skladišč orožja in streliva ter prostore, kjer je shranjeno orožje in strelivo;
– ugotavlja istovetnost odgovornih oseb in oseb, ki delajo neposredna dela z orožjem ter preverja, ali te osebe izpolnjujejo pogoje za opravljanje dela, predpisane s tem zakonom;
– opravi pregled predpisanih evidenc in ostalo dokumentacijo, ki se nanaša na orožje in strelivo, na kupce orožja in streliva ter na osebe, ki jim je bilo orožje zaupano;
– pri izvajanju inšpekcijskega nadzora sodeluje z državnimi organi in organizacijami ter organizacijami z javnimi pooblastili.".
31. člen
80.a člen se črta.
32. člen
V prvem odstavku 80.b člena se prva, šesta, sedma in osma alineja črtajo. Dosedanja druga, tretja, četrta in peta alineja postanejo prva, druga, tretja in četrta alineja.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"Zoper odločbo inšpektorja iz prve ali druge alineje prejšnjega odstavka je v osmih dneh od njene vročitve dovoljena pritožba ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve. Pritožba ne zadrži njene izvršitve.".
33. člen
V prvem odstavku 81. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
"Z globo od 500 do 1.500 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki:"
V 10. točki se besedilo "točke kategorije D" nadomesti z besedilom "in 6. točke kategorije D, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi višja kot 20 J ali hitrost izstrelka na ustju cevi 200 m/s ali več,".
V 23. točki se številka "38" nadomesti s številko "37".
V 28. točki se pika nadomesti s podpičjem in doda nova 29. točka, ki se glasi:
"29. izvaja streljanje na strelišču ali zemljišču, ki ni primerno označeno ali pri streljanju ne upošteva pravil, ki se nanašajo na red in varnost na strelišču (tretji odstavek 50. člena).".
V tretjem odstavku se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
"Z globo od 200 do 1.000 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki:".
34. člen
Za 81. členom se doda nov 81.a člen, ki se glasi:
"81.a člen
Z globo 3.000 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki nosi orožje kategorije A, B, C in 1. točke kategorije D, za katerega ne poseduje ustrezne orožne listine (10. člen).
Za prekršek iz prejšnjega odstavka se izreče tudi stranska sankcija odvzema orožja. Stranska sankcija se izreče tudi, če orožje ni storilčeva last.".
35. člen
V prvem odstavku 82. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
"Z globo od 3.000 do 15.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki:".
V 10. točki se besedilo "točke kategorije D" nadomesti z besedilom "in 6. točke kategorije D, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi višja kot 20 J ali hitrost izstrelka na ustju cevi 200 m/s ali več,".
V 23. točki se pika nadomesti s podpičjem in doda nova 24. točka, ki se glasi:
"24. izvaja streljanje na strelišču ali zemljišču, ki ni primerno označeno ali pri streljanju ne upošteva pravil, ki se nanašajo na red in varnost na strelišču (tretji odstavek 50. člena).".
V tretjem odstavku se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
"Z globo od 1.000 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki:".
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"Z globo od 500 do 1.500 eurov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba iz 26., 37. in 53. člena tega zakona, ki stori dejanje iz prvega ali tretjega odstavka tega člena.".
36. člen
V prvem odstavku 83. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
"Z globo od 1.500 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje podjetnik, ki:".
V 10. točki se besedilo "točke kategorije D" nadomesti z besedilom "in 6. točke kategorije D, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi višja kot 20 J ali hitrost izstrelka na ustju cevi 200 m/s ali več,".
V 25. točki se pika nadomesti s podpičjem in doda nova 26. točka, ki se glasi:
"26. izvaja streljanje na strelišču ali zemljišču, ki ni primerno označeno ali pri streljanju ne upošteva pravil, ki se nanašajo na red in varnost na strelišču (tretji odstavek 50. člena).".
V tretjem odstavku se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
"Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje podjetnik, ki:".
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"Z globo od 500 do 1.500 eurov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba iz 26., 37. in 53. člena tega zakona, zaposlena pri podjetniku, ki stori dejanje iz prvega ali tretjega odstavka tega člena.".
37. člen
Za 83. členom se doda nov 83.a člen, ki se glasi:
"83.a člen
Pristojnost za odločanje o prekrških
Za odločanje o prekrških iz 81. in 81.a člena tega zakona je pristojna policija, za prekrške iz 23. točke prvega ter 1. in 7. točke tretjega odstavka 81. člena tega zakona pa je za odločanje o prekrških pristojen tudi inšpektorat. Za odločanje o prekrških iz 82. in 83. člena tega zakona je pristojen inšpektorat, za prekrške iz 1., 3., 4., 5., 6., 18., 20., 21. in 22. točke prvega odstavka in 3., 4., 6., 9. in 11. točke tretjega odstavka 82. člena ter za prekrške iz 1., 2., 4., 5., 6., 7., 19., 20., 21., 22. in 24. točke prvega odstavka in 3., 4. in 6. točke tretjega odstavka 83. člena tega zakona pa je za odločanje o prekrških pristojna tudi policija. Za odločanje o prekrških iz 15., 16., 17., 24. in 25. točke prvega odstavka 81. člena, 17., 18. in 22. točke prvega odstavka in 11. točke tretjega odstavka 82. člena ter 17., 21. in 24. točke prvega odstavka 83. člena tega zakona je pristojna tudi carina.
Za prekrške iz 81., 81.a., 82. in 83. člena tega zakona se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe določene s tem zakonom.".
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
38. člen
(rok za ureditev evidenc trgovcev)
Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, najpozneje do 30. junija 2014 zagotovi vzpostavitev in vzdrževanje centralizirane računalniško podprte zbirke podatkov, ki bo omogočala vodenje evidenc iz spremenjenega 77. člena zakona.
Minister, pristojen za notranje zadeve, najpozneje do 30. junija 2014 predpiše način vodenja centralne zbirke podatkov, posredovanja podatkov in tehnične pogoje za računalniško opremo iz četrtega odstavka 77. člena zakona.
Trgovci so dolžni informatizirane evidence iz prejšnjega odstavka vzpostaviti do 31. decembra 2014.
39. člen
(rok za ureditev posesti zračnega orožja)
Posamezniki, ki že posedujejo orožje iz 6. točke kategorije D, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi višja kot 20 J ali hitrost izstrelka na ustju cevi 200 m/s ali več, morajo v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona pri pristojnem organu podati vlogo za pridobitev priglasitvenega lista.
Pristojni organ izda priglasitveni list iz prejšnjega odstavka, če pri posamezniku ne obstajajo zadržki iz druge točke drugega odstavka 14. člena tega zakona.
40. člen
(rok za legalizacijo orožja)
Imetnik, ki poseduje orožje brez veljavne listine za posest ali nošenje orožja, sme v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona pri pristojnem organu podati vlogo za pridobitev ustrezne orožne listine. Pristojni organ izda ustrezno orožno listino po Zakonu o orožju (Uradni list RS, št. 23/05), razen orožnega lista, pod pogojem, da orožje ne izvira iz kaznivega dejanja, in da imetnik izpolnjuje pogoje iz 1., 2., 3., 5. in 6. točke drugega odstavka 14. člena Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 23/05).
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se orožnih listin ne izda za orožje kategorije A, razen če gre za registriranega zbiratelja orožja in je orožje po določbah Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 23/05) dovoljeno zbirati ali muzejsko zbirko.
Če orožne listine ni mogoče izdati, se z orožjem kategorij B in C ravna, kot da gre za odvzeto orožje, orožje kategorije A pa se pošlje ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve.
41. člen
(končna določba)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 213-05/09-9/43
Ljubljana, dne 19. oktobra 2009
EPA 509-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti