Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2009 z dne 30. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2009 z dne 30. 10. 2009

Kazalo

3789. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o deviznem poslovanju (ZDP-2A), stran 11352.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o deviznem poslovanju (ZDP-2A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o deviznem poslovanju (ZDP-2A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. oktobra 2009.
Št. 003-02-9/2009-4
Ljubljana, dne 27. oktobra 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DEVIZNEM POSLOVANJU (ZDP-2A)
1. člen
V Zakonu o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 16/08) se v 3. členu v naslovu beseda »organi« nadomesti z besedo »organ«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V tem zakonu gotovina pomeni:
– prenosljive instrumente, ki se glasijo na prinosnika, vključno z denarnimi instrumenti, ki se glasijo na prinosnika, kot so potovalni čeki, prenosljive instrumente (vključno s čeki, zadolžnicami in denarnimi nakazili), ki so izdani na prinosnika, indosirani brez omejitev, izdani v korist fiktivnega prejemnika ali v drugih oblikah, ki dopuščajo prenos naslova ob predaji, ter nepopolne instrumente (vključno s čeki, zadolžnicami in denarnimi nakazili), ki so sicer podpisani, vendar brez navedbe imena prejemnika plačila in
– gotovino (bankovci in kovanci, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo).«.
2. člen
V 6. členu se v naslovu črtata besedi »pogodbeni« in »pogodbenega«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Menjalec oziroma menjalka (v nadaljnjem besedilu: menjalec) je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost menjalniških poslov.«.
V drugem odstavku se črta beseda »pogodbenega«.
V tretjem odstavku se črtata besedi »pogodbenega« in »pogodbeni«.
3. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Menjalniške posle lahko opravljajo banke in hranilnice, ki v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, opravljajo storitve trgovanja s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli, in rezidenti, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije.«.
4. člen
V prvem odstavku 9. člena se v 1., 2. in 3. točki črta beseda »pogodbenega«.
5. člen
V 10. členu se v napovednem stavku črta beseda »pogodbenemu«, 2. točka pa se spremeni tako, da se glasi:
»2. če niso več izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 8. in iz 9. člena tega zakona.«.
6. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(nadzorna organa)
Nadzorna organa, ki v okviru svojih pristojnosti opravljata nadzor nad skladnostjo poslovanja s tem zakonom, sta Banka Slovenije in Carinska Uprava Republike Slovenije.«.
7. člen
V prvem odstavku 12. člena se besedilo »Nadzorni organi morajo« nadomesti z besedilom »Nadzorni organ mora«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Nadzorna organa morata drug drugega obveščati o nepravilnostih, ki jih pri opravljanju nadzora ugotovita, če so te ugotovitve pomembne tudi za delo drugega nadzornega organa.«.
Tretji odstavek se črta.
8. člen
V 13. členu se za besedo »hranilnic« doda vejica, za besedo »poslovanje« pa se vejica črta in se doda beseda »pa«.
9. člen
Drugi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Carinski organ zaseže celotno neprijavljeno gotovino, če ta znesek znaša 10.000 eurov ali več, in prevozna sredstva iz 17. člena tega zakona.«.
V tretjem odstavku se črta beseda »začasno«.
10. člen
Naslov oddelka »3.4. Nadzor ministrstva« in 15. člen se črtata.
11. člen
V prvem odstavku 16. člena se besedilo »200 do 1.200« nadomesti z besedilom »500 do 5.000« in se doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. carinskemu organu ob prijavi vnosa ali iznosa gotovine z ozemlja Skupnosti posreduje napačne ali nepopolne podatke.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V hitrem postopku o prekršku se sme storilcu prekrška iz prejšnjih odstavkov izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane ravni, če je globa predpisana v razponu.«.
12. člen
Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V primerih, ko storilec ne predloži ustreznih dokazil o izvoru gotovine, na podlagi katerih je mogoče nedvoumno ugotoviti izvor gotovine in njihovo verodostojnost, se za prekrške po tem zakonu poleg globe izreče tudi stranska sankcija odvzema predmetov, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za storitev prekrška ali so nastali z njegovo storitvijo.«.
V drugem odstavku 17. člena ZDP-2 se beseda »denarja« nadomesti z besedo »gotovine«.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o medsebojnem obveščanju organov nadzora (Uradni list RS, št. 54/99).
14. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-01/09-1/12
Ljubljana, dne 19. oktobra 2009
EPA 513-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti