Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2009 z dne 30. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2009 z dne 30. 10. 2009

Kazalo

3788. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo (ZDTon-A), stran 11350.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo (ZDTon-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo (ZDTon-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. oktobra 2009.
Št. 003-02-9/2009-7
Ljubljana, dne 27. oktobra 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKU NA TONAŽO (ZDTon-A)
1. člen
V Zakonu o davku na tonažo (Uradni list RS, št. 61/07) se v drugem odstavku 4. člena 9. točka spremeni tako, da se glasi:
»9. storitev tehničnega upravljanja in vodenja posadke ladij,«.
2. člen
Za 6. členom se doda 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen
(zavezanci – povezane družbe)
(1) K sistemu davka na tonažo morajo v roku 90 dni od nastanka dejstva povezanosti pristopiti tudi vse povezane osebe zavezanca za davek na tonažo (v nadaljnjem besedilu: zavezanci – povezane družbe), ki izpolnjujejo pogoje iz 8. člena tega zakona, in ki so po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb, kot rezidenti ali kot nerezidenti, za dejavnost oziroma posle, ki jih opravljajo v ali preko poslovne enote v Sloveniji, zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb. Šteje se, da so zavezanci – povezane družbe postali zavezanci za davek na tonažo z dnem nastanka dejstva povezanosti.
(2) Če zavezanci – povezane družbe zavezanca ne pristopijo k sistemu davka na tonažo v skladu s prvim odstavkom tega člena, se šteje, da tudi zavezanec ni pristopil k sistemu davka na tonažo, zaradi česar mu preneha pristop. V tem primeru mora zavezanec plačati razliko med davkom, ki bi ga plačal po zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb, in davkom, ki ga je plačal po tem zakonu, povečano za obresti iz 95. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 – ZDDKIS in 125/08; v nadaljnjem besedilu ZDavP-2). Obresti tečejo od dneva pristopa do dneva, ko zavezancu preneha pristop. V tem primeru zastaralni roki po ZDavP-2 začnejo teči z dnem, ko zavezancu preneha pristop.«.
3. člen
V 7. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Za zavezanca – povezano družbo, ki pristopi k sistemu davka na tonažo v skladu s 6.a členom tega zakona med trajanjem pristopa zavezanca iz 6. člena tega zakona, se obdobje pristopa izteče hkrati z iztekom desetletnega obdobja zavezanca iz 6. člena tega zakona.«.
4. člen
Za 8. členom se doda 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen
(obveznost vključitve vseh ladij)
(1) V sistem davka na tonažo mora zavezanec za davek na tonažo vključiti vse ladje, s katerimi posluje, če izpolnjujejo pogoje po tem zakonu.
(2) O nakupu, zakupu, najemu ladje oziroma o dejstvu, da ladja izpolnjuje pogoje po tem zakonu, mora zavezanec obvestiti davčni organ v 15 dneh in mu hkrati predložiti potrebna dokazila in nov začasni obračun. Če prekorači rok in zaradi tega pride do zamude obračuna in plačila davka na tonažo za to ladjo, mora poleg davka plačati tudi zamudne obresti.«.
5. člen
Tretji odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če zavezanec na dan pridobitve ladje ne izpolnjuje zahteve iz prvega odstavka tega člena, je ne more vključiti v sistem davka na tonažo, razen če ta pluje pod zastavo Republike Slovenije ali države članice EU. Ta določba ne velja za najem, zakup ali nakup ladje med povezanimi družbami, ki so vključene v sistem davka na tonažo.«.
6. člen
V drugem odstavku 12. člena se za tretjo alinejo pika nadomesti z vejico in doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– opis organizacijske strukture zavezanca v Sloveniji in na svetovni ravni ter vrste povezanosti (kot kapitalska, pogodbena).«.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
Dosedanji šesti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Za ladje, ki jih zavezanec kupi ali pridobi v najem ali zakup med desetletnim obdobjem, se šteje, da so z dnem nakupa ali pridobitve vključene v sistem davka na tonažo, razen če ne izpolnjujejo pogojev iz 8. in 9. člena tega zakona ali v primeru iz tretjega odstavka 10. člena tega zakona. Za ladje, ki so bile izbrisane skladno s 13. členom tega zakona in ponovno izpolnjujejo pogoje iz 8. in 9. člena zakona, se šteje, da so z dnem začetka izpolnjevanja pogojev vključene v sistem davka na tonažo, razen v primeru iz tretjega odstavka 10. člena zakona. Za te ladje se obdobje pristopa izteče isti dan kakor za ladje, ki jih je zavezanec vključil v sistem davka na tonažo ob pristopu.«.
7. člen
V četrtem odstavku 13. člena se črta prvi stavek, besedilo »Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06; v nadaljnjem besedilu ZDavP-2)« pa se nadomesti z besedilom »ZDavP-2«.
8. člen
Drugi odstavek 14. člena se črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se za besedama »iz sistema« črta besedilo »ali o izbrisu posameznih ladij iz sistema« ter za besedilom »davka na tonažo« besedilo »z ladjami, ki so bile vključene ob izteku desetletnega obdobja«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedi »četrtega odstavka« nadomestita z besedami »tretjega odstavka tega člena«.
Dosedanji sedmi odstavek postane šesti odstavek.
9. člen
V četrtem odstavku 16. člena se črta besedilo zadnji stavek.
10. člen
V 19. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za ladje v solasti je dnevna davčna osnova enaka zmnožku med dnevno davčno osnovo za celotno ladjo, izračunano po drugem odstavku tega člena, in solastninskim deležem zavezanca, izraženim v ulomku.«.
11. člen
V prvem odstavku 24. člena se besedilo »četrtega odstavka 12. člena« nadomesti z besedilom »tretjega odstavka 12. člena«.
V drugem odstavku 24. člena se besedilo »drugega odstavka tega člena« nadomesti z besedilom »drugega odstavka 12. člena tega zakona«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Zavezanec za davek na tonažo mora do 31. marca tekočega leta oddati končni obračun za predhodno davčno obdobje. Zavezanec za davek na tonažo plača davek za davčno obdobje po končnem davčnem obračunu za to obdobje.«.
V četrtem odstavku se za besedami »začasni obračun iz« dodata besedi »prvega in«.
12. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»27. člen
(1) Z globo od 500 do 10.000 eurov se kaznuje zavezanec, če:
– davčnemu organu ne predloži dokazila o javni objavi, navedenem v tretjem odstavku 26. člena tega zakona,
– opusti obveznost obvestila davčnemu organu po drugem odstavku 13. člena tega zakona, prvem in četrtem odstavku 14. člena tega zakona, tretjem odstavku 15. člena tega zakona in tretjem odstavku 16. člena tega zakona,
– prekorači rok iz drugega odstavka 8.a člena tega zakona.
(2) Z globo od 200 do 1.500 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prve alineje prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo od 250 do 1.500 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz druge alineje prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 250 do 1.500 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz tretje alineje prvega odstavka tega člena.«.
13. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 435-07/09-1/12
Ljubljana, dne 19. oktobra 2009
EPA 566-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti