Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2009 z dne 30. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2009 z dne 30. 7. 2009

Kazalo

2911. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (ZIPRS0809-C), stran 8543.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (ZIPRS0809-C)
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (ZIPRS0809-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 17. julija 2009.
Št. 003-02-7/2009-20
Ljubljana, dne 27. julija 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2008 IN 2009 (ZIPRS0809-C)
1. člen
V Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07, 58/08, 58/08 – ZZdrS-E, 109/08 – ZJF-D, 26/09 in 31/09 – popr.) se v četrtem odstavku 20. člena za 4. točko pika nadomesti s podpičjem in doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. pogodbe za izvedbo popisa, kadar predpisi Skupnosti določajo obveznost popisa in časovni okvir v katerem je popis potrebno izvesti.«.
2. člen
Za 27. členom se doda nov 27.a člen, ki se glasi:
»27.a člen
(izjema od obveznosti izterjave)
Postopkov izterjave za zneske, ki brez obresti ne presegajo 100 eurov, ni potrebno izvesti za namenska sredstva EU in sredstva slovenske udeležbe, kadar predpisi Skupnosti, ki se uporabljajo neposredno, to omogočajo.«.
3. člen
V prvem odstavku 31. člena se znesek »2.296.167.073 eurov« nadomesti z zneskom »3.347.432.617 eurov«.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-02/09-16/16
Ljubljana, dne 17. julija 2009
EPA 461-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost