Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

2857. Odlok o javni razsvetljavi v Občini Tolmin, stran 8076.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 8. in 44. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB1), 2., 21., 22. in 23. člena Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 107/07), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 03/07 – UPB4, 17/08, 21/08 – popr.), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Tolmin (Primorske novice Uradne objave, št. 21/08) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09) je Občinski svet Občine Tolmin na 25. seji dne 7. 7. 2009 sprejel
O D L O K
o javni razsvetljavi v Občini Tolmin
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se opredeljuje in določa način izvajanja gospodarske javne službe urejanja objektov in naprav javne razsvetljave (v nadaljevanju: javna služba).
(2) Urejanje objektov in naprav javne razsvetljave po tem odloku obsega upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih Občine Tolmin.
(3) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
2. člen
(objekti in naprave javne razsvetljave)
(1) Za javno razsvetljavo po tem odloku se štejejo naslednji objekti in naprave, ki služijo osvetljevanju javnih površin in javnih cest:
– elektro omarice,
– drogovi,
– svetilke,
– svetlobni viri,
– energetski kabli (nadzemni in podzemni),
– prižigališča,
– drugi pripadajoči elementi, ki so potrebni za nemoteno delovanje javne razsvetljave.
(2) Za javno razsvetljavo po tem odloku se šteje tudi novoletna svetlobna okrasitev, ki se priključuje na javno razsvetljavo.
II. UREJANJE IN VARSTVO OBJEKTOV IN NAPRAV JAVNE RAZSVETLJAVE
3. člen
(način izvajanja)
(1) Z objekti in napravami javne razsvetljave upravlja Občina Tolmin.
(2) Izvajanje nalog, povezanih z vzdrževanjem objektov in naprav javne razsvetljave, se zagotavlja v javnem podjetju Komunala Tolmin (v nadaljevanju: izvajalec), na podlagi tega odloka in pogodbe, sklenjene med njo in Občino Tolmin.
4. člen
(upravljanje)
(1) Naloge povezane z upravljanjem javne razsvetljave so sledeče:
– priprava razvojnih programov, načrtovanje, varčevanje z energijo in pospeševanje javne službe v skladu s programi občine,
– sodelovanje pri pripravi občinske prostorske dokumentacije,
– pridobivanje investicijske in projektne dokumentacije ter upravnih dovoljenj,
– zagotavljanje sredstev za izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja ter rednega vzdrževanja,
– vodenje investicij,
– izdajanje smernic in projektnih pogojev,
– izdajanje soglasij in mnenj v skladu s tem odlokom,
– zagotavljanje nadzora nad izvajanjem določil tega odloka ter izvajanjem gospodarske javne službe.
(2) Naloge, določene v tretji, peti, šesti in sedmi alinei prvega odstavka tega člena, lahko Občina Tolmin prenese s pooblastilom na izvajalca.
5. člen
(vzdrževanje javne razsvetljave)
(1) Na javni razsvetljavi se morajo redno opravljati vsa potrebna vzdrževalna dela in varstveni ukrepi:
– zamenjava svetlobnih virov in svetilk,
– zamenjava drogov in drugih naprav,
– popravilo oziroma menjava sestavnih delov naprav za javno razsvetljavo,
– čiščenje in redno vzdrževanje svetilk in drugih delov javne razsvetljave,
– intervencije na javni razsvetljavi,
– vodenje katastra,
– izvedba novoletne okrasitve,
– izvedba dodatnih obremenitev na javni razsvetljavi.
(2) Druge naloge, ki jih je potrebno redno opravljati v zvezi z vzdrževanjem javne razsvetljave, so še:
– priprava letnega plana vzdrževanja v skladu s programi Občine Tolmin,
– izdelava in pošiljanje poročil načrta in obratovalnega monitoringa na pristojno ministrstvo,
– druge storitve, ki jih določa zakon ali izvršilni predpis.
(3) Izvajalec je dolžan obvestiti javnost o načinu in možnosti javljanja napak na javni razsvetljavi.
(4) Izvajalec je dolžan pristopiti k vzdrževanju najkasneje v enem tednu po prijavi napake in jo odpraviti v najkrajšem možnem času.
6. člen
(letni plan vzdrževanja in razvoja)
(1) Vzdrževanje javne razsvetljave poteka na podlagi letnega plana vzdrževanja javne razsvetljave, ki ga izdela izvajalec vsako leto do konca meseca septembra za naslednje leto, in ga uskladi z Občino Tolmin.
(2) Letni plan vzdrževanja dokončno potrdi župan po sprejemu proračuna Občine Tolmin.
(3) Letni plan vzdrževanja javne razsvetljave mora vsebovati:
– program izvajanja javne službe,
– cene storitev.
(4) Letni plan razvoja pripravi Občina Tolmin.
(5) Letni plan razvoja javne razsvetljave mora vsebovati:
– program varčevanja z energijo,
– navedbo višine sredstev, ki so namenjena za tekoče opravljanje javne službe,
– navedbo višine sredstev, ki so namenjena za investicijsko vzdrževanje,
– predlog izgradnje novih naprav javne razsvetljave po posameznih območjih Občine Tolmin in potrebnih sredstev.
7. člen
(vodenje katastra)
(1) O objektih in napravah javne razsvetljave se vodi kataster. Kataster v imenu in na račun Občine Tolmin vodi izvajalec.
(2) Kataster vsebuje podatke o javni razsvetljavi in tehničnih lastnostih javne razsvetljave:
– naziv naprave oziroma objekta,
– lokacija naprave oziroma objekta,
– tehnične lastnosti naprave oziroma objekta,
– število vseh naprav oziroma objektov,
– lastništvo naprav oziroma objektov.
(3) Kataster se vodi atributno in grafično v obliki računalniškega zapisa. Kopijo ažurnih podatkov izvajalec v skladu z veljavno zakonodajo izroča v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture in najmanj enkrat letno Občini Tolmin.
(4) V primeru, da se način izvajanja javne službe spremeni, je izvajalec dolžan izročiti kataster Občini Tolmin v celoti.
8. člen
(vodenje opravljenih del)
Vzdrževalna dela, ki jih opravi izvajalec, morajo biti evidentirana s podatki, iz katerih so razvidni vrsta, lokacija, čas in strošek opravljenih del.
9. člen
(poseganje v objekte in naprave javne razsvetljave)
Kakršno koli poseganje v javno razsvetljavo je dovoljeno le s soglasjem Občine Tolmin in pod nadzorom izvajalca.
10. člen
(prepovedana dejanja)
Prepovedano je:
– nameščati kakršna koli obvestilna sredstva in oglaševanje na javni razsvetljavi brez dovoljenja Občine Tolmin,
– poškodovati javno razsvetljavo,
– saditi drevje in grmičevje v neposredni bližini javne razsvetljave brez dovoljenja Občine Tolmin,
– onemogočati dostop do javne razsvetljave,
– graditi oziroma postaviti pomožne in začasne druge objekte na objektih in napravah javne razsvetljave ali v njihovi neposredni bližini brez dovoljenja Občine Tolmin,
– izvesti novoletno svetlobno okrasitev izven obdobja od 15. decembra tekočega leta do 10. januarja naslednjega leta,
– brez objektivnih razlogov podaljšati čas začetka izvedbe vzdrževalnih del,
– opravljati druga dela, ki bi na kakršenkoli način ogrozila delovanje javne razsvetljave.
11. člen
(pogoji, pod katerimi izvajalec izvaja svojo dejavnost)
Izvajalec v svojem imenu in za svoj račun izvaja javno službo, na podlagi tega odloka in pogodbe sklenjene med njim in Občino Tolmin, pod naslednjimi pogoji:
– uporabnikom zagotavlja stalno in kvalitetno izvajanje vzdrževanja javne razsvetljave,
– storitve opravlja v skladu s potrjenim letnim planom,
– na zahtevo Občine Tolmin oziroma pristojne inšpekcije omogoči strokovni in finančni nadzor nad zakonitostjo dela,
– Občini Tolmin zagotavlja strokovno pomoč pri načrtovanju oziroma oblikovanju razvoja javne službe.
12. člen
(vsebina pogodbe)
Pogodba, ki jo skleneta Občina Tolmin in izvajalec, mora urejati vsaj:
– predmet in območje javne službe,
– splošne pogoje za izvajanje javne službe za uporabo javnih dobrin, ki se zagotavljajo z javno službo,
– obračun opravljenih storitev in način plačila izvajalcu,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– začetek in čas trajanja pogodbe.
13. člen
(zavarovanje odgovornosti)
(1) Izvajalec mora v roku 30. dni po sklenitvi pogodbe skleniti zavarovanje civilne odgovornosti:
– za škodo, ki jo povzroči Občini Tolmin z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe,
– za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam.
(2) Izvajalec sklene pogodbo o zavarovanju civilne odgovornosti v imenu Občine Tolmin in na svoj račun.
14. člen
(izvajanje javne službe v primeru višje sile)
(1) Izvajalec mora v okviru objektivnih zmožnosti izvajati javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
(2) V primeru višje sile ima izvajalec ob dokazanih razlogih pravico zahtevati od Občine Tolmin povračilo stroškov, ki so nastali zaradi izvajanja javne službe v nepredvidljivih okoliščinah.
(3) Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata izvajalec in Občina Tolmin medsebojno obveščati in dogovarjati o izvajanju javne službe v pogojih višje sile.
15. člen
(financiranje javne službe)
Sredstva za izvajanje javne službe se zagotavljajo v proračunu Občine Tolmin.
III. NADZOR
16. člen
(nadzor nad izvajanjem odloka)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja medobčinska inšpekcija.
17. člen
(nadzor nad izvajanjem vzdrževanja)
(1) Nadzor nad izvajanjem vzdrževanja javne razsvetljave opravlja Občina Tolmin. Izvajalec mora občinski upravi kadarkoli posredovati informacije o poslovanju in omogočiti vpogled v poslovne knjige in evidence, ki se nanašajo na izvajanje vzdrževanja javne razsvetljave.
(2) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja vzdrževanja in tretjih oseb, praviloma pa se izvaja v poslovnem času izvajalca.
(3) Pooblaščenec Občine Tolmin, ki izvaja nadzor, se izkaže s pooblastilom Občine Tolmin. O nadzoru se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta odgovorna oseba izvajalca in pooblaščenec Občine Tolmin.
(4) Pooblaščenec Občine Tolmin, ki izvaja nadzor, je dolžan podatke o poslovanju izvajalca obravnavati kot poslovno tajnost.
(5) Občina Tolmin lahko za nadzor nad izvajanjem javne službe pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
18. člen
(kaznovanje odgovorne osebe izvajalca)
Z globo od 40 do 2.500 € se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz 8. člena tega odloka.
19. člen
(kaznovanje pravne osebe in odgovorne osebe pravne osebe)
(1) Z globo od 100 do 75.000 € se kaznuje pravna oseba, če stori prekršek iz 10. člena tega odloka.
(2) Z globo od 40 do 2.500 € se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz 10. člena tega odloka.
20. člen
(kaznovanje samostojnih podjetnikov)
Z globo od 100 do 30.000 € se kaznuje samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz 10. člena tega odloka.
21. člen
(kaznovanje fizične osebe)
Z globo od 40 do 1.250 € se kaznuje posameznik, če stori prekršek iz 10. člena tega odloka.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
(vzpostavitev katastra)
(1) Občina Tolmin je dolžna vzpostaviti kataster iz 7. člena tega odloka do 1. 1. 2010.
(2) Izvajalec je dolžan kataster vzdrževati.
23. člen
(začetek veljavnosti)
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2009
Tolmin, dne 8. julija 2009
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.